Papyri.info

sign in

p.ross.georg.2.19 = HGV P.Ross. Georg. 2 19 = Trismegistos 17687 = hermitage.apis.23DDbDP transcription: p.ross.georg.2.19 [xml]

AD 141 Oxyrhynchus

ἐμ̣ί̣σθω̣σ̣ε̣ν Π̣[ρειμίων ὁ δεῖνος -ca.?- Πέρ-]
σ̣ῃ τῆς ἐπ[ιγ]ονῆ[ς - ca.12 - ἀπὸ τῆς ὑπο]κειμένης ἡ̣μέρας ἐπὶ χρ[όνον -ca.?- ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος]
[π]έμπτου [ἔτο]υς Α[ὐτοκράτορος Καίσαρος Τ]ί̣του Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνείν[ου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς - ca.23 -]
κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣μ[πελῶνα(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κτῆ]μα σύμφ[υ]τον ὅσων ἐστὶν ἀρουρ[ῶν - ca.13 -]φυ̣[- ca.25 -]
5πᾶσι̣ [κα]ὶ τ[- ca.20 -] καὶ τὴν ἐκ νότου τοῦ κτήματος [κειμέ]ν̣η̣ν ὅλην κα[λαμείαν (?)- ca.18 -]
ἐδάφη ὄντα [- ca.13 -]ς̣ ἐστὶν ἰτ[ε]ών, οὗ ἡ κοπή ἐστιν [τοῦ Πρει]μ̣ίωνος, ἐφʼ ὧι ν̣[- ca.24 -]
ἰτεῶνα κα[ὶ - ca.14 - τ]ρο[χὸ]ν̣ καὶ τὴν ἐπικειμένην τῷ τροχῷ μ̣η̣[χα]νὴν ὑ̣δ[ραγωγὸν (?)- ca.13 - τῆι ὀχε-]
τείᾳ καὶ τὸ ἐν [τῷ κτήματι μαγδ]ώλιον καὶ αὐλὴν κτηνῶν α̣π̣οσυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ης̣ πλίνθου καὶ [- ca.9 - φόρου ἀποτάκτου]
κατʼ ἔτος ἀργυ̣ρ̣ί̣ο̣[υ δραχμῶν] δισχειλίων(*) ἑκατὸν κατʼ ἔτος καὶ [οἴνου κ]α̣ινοῦ κεραμίων τετρα[κοσίων - ca.11 -]
10κοντα ἢ ἀντὶ [τ]ο̣ύτω̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀργυρίου δραχμῶν δισχιλίω[ν] π̣ε̣[ν(?)]τακοσίων δραχμὰς τρια[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αἱρέσεως οὔσης]
καὶ ἐγλογῆς περ̣ὶ τοῦ [τὴν πλει]σ̣τ̣ὴν τι[μ]ὴν λαβε̣[ῖ]ν ἢ τὰ τ̣ο̣[ῦ] οἴνου κεράμια [π]ε̣ντήκοντα κατʼ ἔτος [  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.12 -]
ξύλων ἀμπελι[κῶν - ca.9 -] ἑ̣[β]δ̣ο[μ]ή̣κ̣οντα πέντε , σταφυλῆς ἐ̣γ̣λ̣εκτῶν βοτρύων τριακοσίω̣ν̣ , καρποὺ[ς] φοίνι[κος]
ἑνὸς οὗ ἐὰν αἱρῆτα[ι] ὁ̣ Πρ[ειμίων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] φίνικος(*) πατητοῦ ξηροῦ ἀρτάβην μίαν , οἴνου κεράμια τετρακόσια , [ἐ]λέ̣α̣[ς](*) [στάμ-]
ν̣ω̣ν̣ πέντε καὶ [ἐ]κ τῶ[ν ἐνόντω]ν κολοκυνθῶν εἴκοσι , σεικυδίων(*) τεσσεράκοντα(*) , καὶ ἐκ τῶν ἐνόντων κατὰ κ̣[α]ι̣-
15ρὸν λαχάνω̣ν ἂν ὑπάρχ[ῃ ἑκάστ]ης ἡμ̣έ̣ρα̣ς δεσμῶν δύο καὶ ῥόας εἴκοσι καὶ ἐλαίας μελαίνης ἀρτάβης τετά̣ρ̣του χι-
νείκων(*) δύο , περσικῶν [ξηρῶν(?)] ἀ[ρτα]β̣ῶν ἑκατὸν, σύκων διακοσίων , μυξεῶ̣ν(*) ξηρῶν χοινικὰς ὀκτὼ , ἀκ̣[ί]νδυ̣ν̣[α]
πάντα παντὸς κ̣ι̣ν̣δύν[ου τῶν ὑ]πὲρ τῶν προκειμένων σειτικῶν(*) καὶ ἀργυρικῶν δημοσίων πάντων ὄντων κα[τʼ ἔ-]
τος πρὸς τὸν μεμισθω[κότα Πρε]ιμίωνα, ὃν καὶ κ̣υριεύειν τῶν κατʼ ἔτος γενημάτων, ἕως ἂν τὰ προκείμενα [κ]ομ̣[ί-]
σηται. ἐὰν δὲ διὰ [- ca.10 - χ]ρεία γένηται καινῆς μηχανῆς ἢ ῥαιστῆρος ἢ ἄξονος ἢ ἐργατῶν ἢ σκ̣[υ]τ̣[αλῶν](*)
20ἢ ἐκ̣[χ]ύ̣σεως(?)(*) ἢ̣ ἀ̣σ̣κοῦ [παρεχέσθ(?)]ω̣ \(hand 2) ὁ Πριμίων/ (hand 1) ἀντὶ τούτων τὰ ἴσα, λαμβάνων τὰ παλαιά, τὰ δʼ ἄλλα πάντα εἶναι πρὸ[ς τὸν με-]
μ̣ισθωμένο̣ν̣. χρήσ[εται δὲ τῇ μηχ]ανῇ ὁ μεμισθωμέν[ος] πρός τε τοὺς τοῦ κτήματος ποτισμοὺς κ̣α̣[ὶ] τῶν
μεμισθωμέν[ων   ̣]η̣[- ca.9 - ω]ν ἄλλων ἐὰν μισθώ[ση]ται παρʼ ἑτέρων καὶ πωλεῖν ὕδατα οἷς βο[ύλ]ετ̣[αι],
ἐξο̣[υσί]ας [τῷ] μεμισθ[ωμένῳ οὔσης] ποτίζειν οὑς(*) ἐὰν βούληται ἐδάφη καὶ οὓς ἐὰν βούληται ποτισμοὺς ἐκ τῆς
μη[χ]ανῆ̣ς̣ κα[ὶ] τ̣ῶ̣ν ὑ̣δρε[υμάτων, ἐξόντ]ος τῷ μεμισθωμένῳ κατʼ ἔτος ἀναβαλεῖν εἰς τὸ κτῆμα ὃν ἐὰν βούλε-
25τα[ι](*) [χ]ο̣ῦν ἐκ̣ τῆς ἐξ ἀπ̣η̣[λιώτου τοῦ κτή]ματος διώρυγος, ἐν ᾗ ἐστιν ὁ ἰτεών. τῷ̣ δʼ ἐσχάτῳ ἐνιαυτῷ δαπανή-
σε̣[ι ὁ μ]εμ̣ισθωμέ[ν]ος ἰ̣δ̣[ίαις αὐτοῦ δαπά]ναις εἰς κωφορίαν(*) τοῦ κτήμ[α]τος καὶ εἰς τιμ[ὴ]ν κόπρου κω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ μετὰ τὸν φόρον ἀρ[γυρίου δραχμὰς] ἑ̣π̣[τ]α̣κ̣οσία[ς . ἔ]τι σκορπι\εῖ/(*) ὁ μεμισθωμένος ὁμοίως ἰδίαις α̣[ὐτοῦ]
δαπάναις ἐν τῷ κτήμ[ατι τὸν χοῦν] καὶ τὴν [κ]όπρον ἐπακολουθοῦ\ν/τ[ος το]ῦ Πρε̣ιμί̣ωνος, ἐπά̣νανκον(*) δὲ ποιείσθω
ὁ μεμισθωμένος̣ [κατʼ ἔτος τὴ]ν τῆς ἀμ[π]έλου προστ̣ασίαν καὶ ἐπ[ι]μ̣ελίαν(*) καὶ τὰ ἄλλα τῆς ἀμπέλου δ[έοντα πάν-]
30τ̣α̣ ἕ̣κ̣α̣στον τ̣ῷ δ̣έον̣[τι καιρ]ῷ καὶ μηδὲ[ν] ἔκκα̣ι̣ρ̣[ο]ν ποιούμενος καὶ [το]υς καθήκοντας ποτισμ̣[οὺς μη-]
δὲ καταβλ̣α̣[π(?)]τ̣ό[μενος(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἣ]ν ἂν̣ τ̣ε̣λ̣εῖ τειμὴ[ν](*). [τ]ῷ δʼ ἐσχάτῳ ἐν̣[ιαυ]τ̣ῷ ξυλοτομήσει δικαίᾳ τομῇ τὸ δ[εύτερον(?) ἐπα-]
κολουθοῦντος τοῦ Πρει̣[μίων]ος καὶ τὴν̣ κ̣αλαμου̣ρ̣γ̣[ί]αν [ὁ]μοίως ποιήσε[ται] καὶ τὴν τῶν χωμ̣ά[των ἀναβολὴν]
ἐκ τῆς ἐξ ἀπηλιώτου δ̣ι̣[ώρυ]γος ἐπακολουθοῦντος τοῦ Πρειμίωνος. ἂν δὲ χρεία γένηται ε[- ca.12 -]
κου ἢ ψελλίδος(*) ἔστα̣ι̣ π̣[ρὸς τὸν Π]ρειμίωνα, ὅστις καὶ παρέξεται κατʼ ἔτος [τὰ] πρὸς τρύγην χρήσιμα   ̣[  ̣  ̣]α̣κα  ̣  ̣
35ὀργάνου στυμφυλλου̣(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ] Πρειμίων, ὑπὲ̣ρ̣ ἧ̣ς δώσει ὁ με[μισθωμ]ένος κατʼ ἔτος φό̣ρο̣υ οἴ[ν]ο̣υ̣ κ̣αι-
νοῦ γλαύκου μ[ε]στὸν κ̣ε̣ρ̣ά̣μιον ἐν τῷ δεσπότῃ [  ̣  ̣  ̣]ι̣ρ̣μ̣ου. τῆς δὲ [μισθώ]σεως βεβαιουμέ̣[νης ἀπο]δ̣ό̣τ̣ω ὁ
μεμισθωμένος τὸν̣ [κατʼ ἔ]τος φόρον ἐ[ξ]ενίαυτα μηνὶ Ἁθὺρ κα[ὶ τὰ τοῦ] οἴνου κεράμια ἑ̣π̣τ̣[ὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καθά-]
π̣ερ βούλητα̣ι̣ [ὁ Π]ρειμ̣[ίων] ὡς πρόκειται τῷ αὐτῷ μηνὶ Ἁθὺρ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ [  ̣  ̣  ̣]ατωδε[ -ca.?- ]
ἀποδότω, ὁ δʼ ἂν̣ [π]ροσ[ο]φ[είλ]ῃ μεθʼ ἡμιολίας, τῆς τῶν χωμά[των κατʼ ἔτος ἀπεργ]ασία[ς (?) -ca.?- ]
40οὔσης̣ πρὸς τὸν   ̣  ̣  ̣  ̣ριν. [καὶ] μετὰ τὸν χρόνον ἀποδότω ὁ μεμισ[θωμένος -ca.?- ]
καὶ τὴν χερσάμπελο̣ν̣ καὶ τὸ κτῆμα καθαρὰ ἀπὸ [  ̣  ̣  ̣]των[ -ca.?- ]
πλαστὴν ἐπὶ πλαστὴν̣ καὶ τ̣ὴν ἐπι̣κειμένη̣ν τῷ τροχῷ \μηχα[νὴν -ca.?- ]/ συ̣ν̣[εστῶσαν -ca.?- ]
καὶ̣ τ̣ὸ̣ μαγδώλιον καὶ τ̣ὰ τε̣ί̣χη τῆς αὐλῆς συνεστῶτα [  ̣]α[ -ca.?- συνεσ-]
τώσας καὶ τὰ φύτα ζω[φυτοῦ]ν̣τα(*) καὶ ἐπιμε[μελη]μέν̣[α -ca.?- μὴ ἐξόντος]
45αὐτῷ ἐνκαταλιπεῖν̣ [τὴ]ν μ̣ί̣σ̣θωσ̣ι̣[ν ἐντὸς τοῦ χρόνου -ca.?- ]
μεμισθωμένος τὰ ἐπ[ -ca.?- πρά-]
ξ̣εως γεινομένης τῷ [Πρειμίωνι ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάν-]
τω̣[ν] καθάπε̣ρ̣ ἐ̣γ̣(*) δ̣ί̣κ̣[ης -ca.?- ]
ἀπὸ [τ]ῆς μη̣χανῆς ἐπʼ ἀπηλιώτην [ -ca.?- ]
50ἐπι τὸν χρόνον ἃ ἐὰν [π]αραλάβῃ̣ [ -ca.?- ]
μεταμισθοῖν(*). κ[υ]ρία ἡ μ[ί]σ̣θ̣ω̣σ̣ις. ἔτους [πέμπτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριάνοῦ Ἀντωνείνου]
Σεβαστοῦ Εὐσεβ[οῦ]ς Ἁ[θὺρ] ια [ -ca.?- ]
(hand 2) καὶ τὰ ἐξ ἀπ̣[ηλι]ώ[του (?) -ca.?- ]
δραχῶν(*) διὰ [ -ca.?- ]
55αἱρέσ̣εως οὔσης π[ερὶ τὴν πλειστὴν τιμὴν λαβεῖν -ca.?- ἀπέχω εἰς]
πλήρωσιν δρ[αχμὰς -ca.?- καὶ μεμίσθωκα -ca.?- ἐπὶ τὸν ὡς πρό-]
κειται χρ[όνον -ca.?- ]

Apparatus


^ 9. l. δισχιλίων
^ 13. l. φοίνικος
^ 13. l. ἐλαίας
^ 14. l. σικυδίων
^ 14. l. τεσσαράκοντα
^ 15-16. l. χοι|νίκων
^ 16. l. μυξῶν
^ 17. l. σιτικῶν
^ 19. B. Borrelli, AnalPap 29 (2017) 100 : ο  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 20. BL 10.167 : εκ̣[  ̣  ̣]ε̣σεω[ς] prev. ed.
^ 23. l. ἃ
^ 24-25. l. βούλη|τα̣[ι]
^ 26. l. χωφορίαν
^ 27. corr. ex σκορπισ[ε]ι
^ 28. l. ἐπάναγκον
^ 29. l. ἐπιμελείαν
^ 31. l. τιμὴ[ν]
^ 34. l. ψαλίδος
^ 35. l. στεμφύλου
^ 44. ζω[φυτοῦ]ν̣τα (or ζω[γονοῦ]ν̣τα) BL 10.167
^ 48. l. ἐκ
^ 51. l. μεταμισθοῦν
^ 54. l. δραχ<μ>ῶν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

Primion, son of NN has leased to NN, a Persian of the Epigone . . . from the present day for a period of . . . from the current fifth year of Emperor, Caesar, Titus, Aelius, Hadrian, Antoninus, Augustus, Pius . . . and vineland(?) . . . a holding fully cultivated and consisting of as many aruras as . . . and the entire reed-bed to the south of the holding . . . which are the lands . . . is the willow, no cutting of which of Primion . . . the water-wheel and the irrigation machine installed on it . . . with irrigation and the small watch tower and the yard with the herds . . . at a fixed rent each year of 2100 silver drachmas and 400(?) jars of new wine . . . or instead of these . . . 2500(?) silver drachmas . . . with it being your choice and decision to take the highest price or 50 jars of wine each year . . . of the wood on the vineland . . . 75 and 300 select clusters of grapes and the fruit of one date-palm, whichever Primion chooses . . . 1 artaba of dried pressed dates, 400 jars of wine . . . and 20 pumpkins, 40 melons, and 2 bundles each day of whatever vegetables are currently in season, 20 pomegranates (or pomegranate trees), � artaba and 2 choenices of black olives, 100 artabas of peaches, 200 figs, 8 choenices of dried sebesten. Everything is secured against all risk, all grain and money taxes being paid each year by Primion, the lessor, who is also the owner of the annual yield, until the aforementioned conditions are met. And if, on account of . . ., there is need for a new irrigation machine or hammer or axle or workmen or . . . bag let Primion replace them with their equal, taking the old, but all the rest is for the lessee to care for. And the lessee will use the irrigation machine to water the holding and any other properties leased from others, and he may sell water to whomever he wishes. The lessee has the right to water whatever lands he wants from the irrigation machine and wells, with it being possible for him each year, as he wishes, to heap up on the holding a mound from the trench on the east side of the holding, where the willow is. At the end of the year the lessee will pay at his own expense for loading earth on the holding and for the price of manure . . . and after the rent of 700 silver drachmas. The lessee will still disperse, also at his own expense, the mound(?) on the holding and the manure under the supervision of Primion. Let the lessee perform the necessary management and care of the vineyard each year and do all the necessary things for the vineyard at the appropriate time, performing nothing too late and not harming(?) proper irrigation . . .And at the end of the year he will skillfuly trim the vines under Primion�s supervision and will likewise set up the poles for the vines and heap the mounds on the east side of the trench under Primion�s supervision. And should there be a need for the repair of a cistern or for a trimmer, this will be for Primion to care for, who will also provide what is needed each year for the gathering of the grapes . . . on account of which the lessee will give each year a jar full of new sweet wine in the . . . . And with the lease being valid, let the lessee pay back arrears in the annual rent in the month of Hathyr and 7 jars of wine . . . as Primion wants, as set out above, in the same month of Hathyr . . . let him pay back, what he owes together with the hemolia, with the completion of the mounds each year. . . and after the time let the lessee return the dry vineland and the holding free of . . . and wall against wall and the irrigation machine installed upon the water wheel and the small watch tower and the walls of the yard . . . and the plants being cared for . . . with it being impossible for him to abandon the lease within the time . . . with Primion retaining the right of execution upon the lessee and all of his property, as if by a legal decision . . . from the irrigation machine to the east. . . for the time . . . the lease is binding. In the fifth year of Emperor, Caesar, Titus, Aelius, Hadrian, Antoninus, Augustus, Pius. Hathyr, the 11th . . . those on the east . . . drachmas . . . with the choice being to take the highest price. . . I am receiving as payment . . . and have leased . . . for the time set out above . . .