Papyri.info

sign in

p.ryl.2.124 = HGV P.Ryl. 2 124 = Trismegistos 25465DDbDP transcription: p.ryl.2.124 [xml]

Ispc Euhemeria

r
παρὰ Ἱππάλου τοῦ
Ἀρχῖτος δημοσίου
γεοργοῦ(*) τῶν ἀπὸ κώ-
μης Εὐημερίας
5τῆς Θεμίστου με-
ρίδος. τῇ ϛ τοῦ
{του} Τῦβι τῆς γυνα̣ι̣-
κός μου Ἀπλουνοῦ-
τος καὶ η(*) ταύ-
10τ[ης] μητὴρ(*) Θερ-
τος ἐπελθοῦσα
Εὐδεμονὶς
Πρωτάρχου καὶ̣
Ἐτθυτᾶις Πεο̣ῦ̣ς̣
15καὶ Δε̣ῖ̣ος Ἀμμ̣ω̣ν̣ί̣(ου)
καὶ̣ Ἡ̣ρ̣ακλο̣ῦ̣ς̣
ἔδωκαν μ̣ὲ̣ν̣
τῇ γυναικί μου
Ἀπλουνοῦτι καὶ
20τῇ ταυτη(*) μητρὶ
ἐν το(*) τῆς κώμ̣η̣ς̣
βαλανίωι(*) πληγὰς
π̣λ̣ε̣ί̣ο̣υ̣ς̣ ἰς(*) πᾶν μέ-
ρος τοῦ σώμα-
25τος ὥστε αὐτὴν
κατακρινῆ(*) εἶ-
ναι καὶ ἐν τῇ
ἐνπλοκῇ ἀπο-
λέσσθαι(*) αὐτῆς̣
30ἐν̣ώ̣διον(*) χρυ-
σοῦν τετάρτων
γ̣⟧ τριῶν
v
καὶ ψέλιων(*) ἀσή-
μου ὁρκῆς(*) δραχ-
35μῶν δέκα ἓξ καὶ
σκάφιον χαλκοῦν
  ̣  ̣⟧ ἄξιον (δραχμῶν) ιβ
καὶ τῆς(*) Θερμίς(*)
τῆς(*) μητρος(*) ἐνώ̣-
40διον(*) χρυσοῦν̣ τε-
τάρτων δύο ἡμί-
σους καὶ   ̣  ̣[  ̣  ̣]α̣
κ  ̣θεντ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣
ἦλθαν(*) ὑπ̣ὸ̣ [  ̣]  ̣  ̣
45κ̣ύ̣ριοι ἐπὶ τὴν
τοῦ βαλαν̣ί̣ο̣[υ](*)
46aἐ̣π̣ι̣θ̣έ̣[ντ  ̣  ̣]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
κα̣ὶ Σπ̣αρ̣τᾶ̣[  ̣] κ̣α̣ὶ
πεμψ̣α̣ν  ̣  ̣  ̣
50  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣σ̣  ̣  ̣  ̣ο̣
  ̣ν̣ ἐμοὶ̣ τ̣ε̣α̣γ̣ν̣ο̣-
ν̣

Apparatus


^ r.3. l. γεωργοῦ
^ r.9. l. τῆς
^ r.10. l. μητρὸς
^ r.20. l. ταύτη<ς>
^ r.21. l. τῷ
^ r.22. l. βαλανείῳ
^ r.23. l. εἰς
^ r.26. l. κατακλινῆ
^ r.28-29. l. ἀπο|λέσθαι
^ r.30. l. ἐνώτιον
^ v.33. l. ψέλιον
^ v.34. l. ὁλκῆς
^ v.38. l. τὴν
^ v.38. l. Θερμῖτα
^ v.39. l. τὴν
^ v.39. l. μητέρα
^ v.39-40. l. ἐνώ|τιον
^ v.44. l. ἦ̣λθον
^ v.46. l. βαλανείο[υ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 25465 Translation (Englisch) [xml]

textpart

1  ‘From Hippalus son of Archis, cultivator of public lands, of the village of Euhemeria in the division of Themistes. On the 6th of Tubi, as my wife Aplounous and her mother Thermis (were bathing?), Eudemonis daughter of Protarchus, Etthutais daughter of Pees, Dius son of Ammonius, and Heraclous attacked them and gave my wife Aplounous and her mother in the bath of the village many blows all over the body, so that she is laid up in bed, and in the struggle she lost a golden ear-ring weighing three quarters,

textpart

33  a bracelet of unstamped metal weighing sixteen drachmae, and a bronze bowl worth twelve drachm.ae, and Thermis her mother lost a golden ear-ring weighing two and a half quarters, and ...’