Papyri.info

sign in

p.ryl.2.153 = HGV P.Ryl. 2 153 = Trismegistos 19510



DDbDP transcription: p.ryl.2.153 [xml]

AD138-`161 Hermoupolis Magna

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.13 -]ο  ̣[  ̣]α̣π̣α̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.12 -]ς κ[α]τʼ ἔτος ἐφ̣ʼ [ὃ]ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ὁ Μάξιμος ἐπιζή[σ]ῃ μοι χ̣ρ̣ό̣ν̣ο̣ν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ π̣υ̣ρ̣ο̣ῦ̣ ἀρτάβας δ[έ]κα καὶ τῷ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ τῷ αὐ]τ̣ῷ ἀπελευθέ[ρῳ]   ̣  ̣  ̣ω̣ ἐπιμ̣[έ]νοντι(*) ὡς προγέγραπται τῇ πατρίδι μου κατʼ ἔτος ἐφʼ ὃν καὶ αὐτὸς ἐπισζήσῃ(*) μοι
[χρόνον ὑπὲρ μ]ὲν τροφίων ὁ̣μ̣ο̣ί̣ω̣ς πυ[ρο]ῦ ἀρτάβας δέκα ὑπὲρ δὲ ἱ̣μ̣α̣τ̣ι̣σ̣μοῦ καὶ παντὸς λόγου ἀργυρίου δ[ρ]αχμὰς
5[- ca.12 -] παραβάλλο̣ν̣[τα] ἐ̣ν̣ ταῖς ἐπ̣[ισ]ή̣μοις τοῦ ὄρους(*) ἡμέραις εἰς τὸν τάφον μου τὸν ἐπὶ τὴν(*) ἀμμον(*) τοῦ Σαρα-
[πιείου τοῦ ἐπὶ τ]ῆς Ἑρμοῦ π[όλ]εως ποιοῦ[ν]τα τὰ νενοσμισμένα(*) τοῖς κατοιχομένοις(*). ἕξι(*) δὲ <ὁ> αὐτὸς ἀπελεύθερος
[- ca.10 -][ ἐφʼ] ὃν περίεστι χρόνον ἀκ[ω]λύτως ἄνευ ἐνοικίου οἴκησιν καὶ χρῆσιν οὗ νῦν ἔχει τόπου ὄντος ἐπὶ τοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ τῆς τε]τρασστέγης(*) τ̣ῆ̣[ς ὑ]παρχού[ση]ς μοι οἰκίας καινῆς καὶ αὐλῆς καὶ ἀνηκόντων \πάντων/ ἐν Ἑρμοῦ πόλι(*) [ἐ]φʼ ἀμφόδου
Φρουρίου Λιβὸ[ς, καὶ] ἡ̣ προγεγραμμέ̣ν̣η τε γυν[ή] μου Κλαυδία Λεοντὶς καὶ ὁ φίλος μου Μάξιμος Ἑρμείου καὶ ἡ ὁμ[ο]μητρί-
10α μου ἀδελφὴ [Ἀλί]νη Σαραπίων[ος] καὶ ὁ κατὰ μητέρα μου ἀνεψιὸς Ἀχιλλεὺς Σαβουρίωνος τοῦ Ἀπολλωνίου κα[ὶ] αὐτὸς εὐ-
νοήσας ἐμα[υτῷ κ]αὶ τῷ πατρί μ̣ο̣υ̣ Ἀμμων[ί]ῳ ἐν πολλοῖς καὶ ὑπηρετήσας πράγμασι ἡμῶν καὶ ὠφέλιμος ἡμεῖν(*)
γενόμενος [παρ]ὰ̣ τὴν ἡμῶ[ν] εἰς τοὺς ἔξω [τό]πους ἀποδημυλη(*) καὶ πατρί μου Ἀμμωνίῳ ἐπιδημήσαντι τῇ ἰδίᾳ,
ᾧ πολλὴν χά[ριν] οἶδα, ἕξουσιν̣ σ̣ὺ̣ν τοῖς τοῦ \αὐ̣[τοῦ]/ ἀ̣νεψιοῦ \μου/ Ἀχιλλέως ἰδίοις πᾶσι καὶ τῷ κληρονόμῳ μου τὴν τῶν λ[οι]πῶν τό-
πων πάντων(*) [καὶ τ]ῶ̣ν χρηστηρίω[ν](*) τῆς \αὐτῆς/ καὶ προκ[ε]ιμένης οἰκίας καινῆς καὶ αὐλῆς οἴκησιν καὶ χρῆσιν ἐφʼ ὃν περιεστιν(*) χρόνον
15ἀκωλύτως ἄν[ευ ἐ]νοικίου. κλ[η]ρονόμον δὲ̣ [τ]ῶ̣ν ἐμῶν πά\ν/των ὧν τε νῦν ἔχω καὶ ὧν ἐὰν ἐπικτήσωμαι ἢ προσγένηταί
μοι καθʼ ὁνδ[ηπο]τοῦν τρόπον καὶ πρὸς πᾶν εἶδος καὶ ἧς(*) ἐὰν ἀπολίπω(*) ἐνδομενίας πάσης καὶ ἀποθέτων κ[αὶ] ἄλλων
καὶ τῶν ὀ̣φ̣ι̣λ̣ο̣[μέν]ων(*) μοι ἢ κα[ὶ] ὀφιληθησομένων(*) ἀποδίγνυμι(*) τὸν ἀφήλικά μου υἱὸν Ἑλλάνικον ἐκ μητρὸς τῆς προγεγραμ-
μένης Κλαυδ[ίας Λ]εοντίδος ὃ̣ν̣ κατέλιψα ἐν Ζμύρνῃ(*) τῆς Ἀσίας παρὰ τροφῷ θηλάζοντα(*), οὗ καὶ(*) καθίστημι(*) ἐπιτρόπους(*)
[ἄχ]ρ̣ι̣ ο̣ὗ̣ γένη̣[ται τῆ]ς ἐννό[μο]υ̣ [ἡ]λικίας \ὅταν/(*) μετὰ ταύτην τὴν ἡλικίαν δόξῃ αὐτῷ παραγένεσθαι εἰς Ἑρμοῦ πόλε̣ιν(*) οὓς
20[οἶδα ἐπιτηδείου]ς καὶ ἀξίου[ς τ]ῆς ἐπιτροπῆ[ς τ]οὺς προγεγραμμ[έν]ου\ς/ Μάξιμον Ἑρμαίου(*) φίλον μου καὶ Ἀχιλλέα Σαβου-
[ρίωνος ἀνεψιόν μο]υ ἐπὶ τῷ αὐτ[ο]ὺ̣ς̣ τρέφειν κ[αὶ] ἱματίζειν(*) τὸν προγεγραμμένον μου υἱὸν καὶ κληρονόμον ὡς ἐὰν αὐτοὶ δο-
[κῶσι χορηγοῦντα]ς κ[α]ὶ διδόντα̣ς̣ τοῖς προγεγ[ρ]αμμένοις ὅσα ἑκάστῳ ἠθέλησα δοθῆναι ὡς πρόκειται ἄχρι(*) οὗ(*) ὁ υἱός μου
[Ἑλλάνικος γέν]ηται τῆς ἐν[ν]όμου ἡλικία[ς ἢ] παραγένηται εἰς Ἑρμοῦ πόλιν· ἐπὰν δὲ γένηται τῆς ἐννόμου ἡλικίας ἢ μετὰ(*)
[ταύτην τὴν ἡλικί]αν παραγέν[η]ται εἰς Ἑρμοῦ [π]όλιν, καὶ αὐτὸς χορηγήσει τοῖς αὐτοῖς τὰς αὐτὰς ἐφʼ ὃν ἑκαστον(*) αὐτῶν περίεστιν
25[χρόνον ὡς προγέ]γ̣ρ̣απ̣τ̣αι̣. ὅ̣σ̣[ο]υ̣ δὲ χρόνου [ἐν]οφίλεταί(*) μοι ὀψώνια(*) ὑπὲρ οὗ ἔσχον ἀθλητικοῦ στεφάνου ἀπὸ τῶν ὑπαρξάντων τῆς
[Ἑρμοῦ πόλεως καθὼς] διέταξα[ν] ὁ̣ κύριος ἡμ[ῶ]ν Ἀντωνῖνος Καῖσαρ καὶ ὁ θεὸς αὐτοῦ πατὴρ Ἁδριανός(*) ταῦτα οἱ προγεγραμμέ-
[νοι ἐπίτροποι τοῦ υἱοῦ(*)] μου κα[ὶ κ]ληρονόμ[ου](*) μετελεύσονται καὶ προσθήσουσιν τῷ υἱῷ μου. ἄχρι δὲ(*) οὗ ὁ αὐτὸς υἱός μου κα[ὶ]
[κληρονόμος γένητ]αι τῆς ἐ[ννό]μου ἡλικίας ἢ μετὰ ταύτην τὴν ἡλικίαν παραγένηται εἰς Ἑρμοῦ πόλιν, ἕξι(*) ⟦δε⟧ προγεγρα[μ-]
[μένη μου γυνὴ αὐ]τ̣ο̣ῦ̣ [δὲ μήτηρ] Κλαυ[δί]α Λεοντὶς τὴ̣ν̣ [τ]ῶ̣ν ἐμῶν δούλων πάντων δουλίαν τῶν δούλων χωρηγου-
30[μένων](*)[ ὑπὸ τῶν προγεγραμμένων ἐπιτρ]ό̣πων τὸ μότημα [κα]ὶ̣ τὸν ἱματισμὸν ἐκ τ[ο]ῦ τοῦ υἱοῦ μου καὶ κληρονόμου λόγου
[- ca.23 -][ ἐπὰν δὲ γένη]ται τῆς ἐννόμου ἡλικίας ἢ καὶ μετ(*) ύτην(*) τὴν ἡλικίαν παραγένητ[α]ι εἰς Ἑρ-
[μοῦ πόλιν, ἕξι(*) ἡ προγεγραμμένη μήτηρ α]ὐτοῦ Κλαυδ[ί]α Λεοντὶς ἐφʼ ὃν αὐτὴ περίεστιν χρόνον τὴν τῶν αὐτῶν(*) δούλων δουλί-
[αν χορηγουμένων ὡς προγέγραπται ὑπ]ὸ̣ μόνου το[ῦ] υἱοῦ μου. ἐπὰν δὲ ὁ μητρικός μου δοῦλος Μύρων ἐκ μητρὸς Συρ̣ι̣-
[- ca.34 -]α̣ν̣εξ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ς̣[  ̣  ̣] τοῖς προγεγραμμένοις τοῦ υἱοῦ μου καὶ κληρονόμου ἐπιτρό-
35[ποις - ca.29 -]υ̣ ἀπὸ φόρων τοῦ παρῳ̣χημένου χρόνου ἀργυρίου δραχμὰς τριακοσίας εἴκο-
[σι - ca.11 -]  ̣[- ca.20 -] αὐτῷ περὶ ὧ[ν] ὁ πατήρ μου Ἀμμώνιος Σύρου παρὰ τὴν ἐμὴν ἀποδημίαν ἀπε̣-
[λεύθερος ἔστω](*)[, ἐὰν δ]ὲ̣ ἀπιθῇ ὁ [Μύρων καὶ μὴ ἀπ]ο̣δοι(*) ταύτας ἐν τῇ προκειμένῃ προθεσμίᾳ(*) κατασχεθήσεται τῷ κληρονόμῳ
[- ca.12 -]  ̣ τὴν καταχ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣ο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣, ἐὰν βούλητ[α]ι, καὶ ὑπηρετήσει(*) τῇ(*) προγεγραμμένῃ μου γυναικεὶ(*) σὺν τοῖς ἄλλοι[ς]
[μου δούλοις. ἐ]ὰν δέ, ὃ μὴ γέ[νοι]το, ἀνθρ[ώπι]νόν τι συνβῇ τῷ υἱῷ μου καὶ κληρονόμῳ Ἑλλανίκῳ ἀτέκνῳ(*) ὄντι καὶ μηδὲν
40[ᾠκονομηκότ]ι μηδὲ(*) δια[θε]μένου(*) περὶ̣ ὧ̣ν̣ καταλίπω(*) αὐτῷ ἢ καὶ τέκνα(*) μὲν εἴχοντι(*) ἐπιμεταλάξῃ(*) δὲ καὶ τὰ τέκνα
[- ca.9 -][ἔσ]ται(*) πάντων(*) τ[ῶν] ἐ[μῶ]ν̣ κληρονόμος ἡ προγεγραμμένη(*) μου γυνὴ Κλαυδία Λεοντίς, ἐὰν περιῇ, ποιοῦσα πάντα τὰ προγε-
[γραμμένα. ἐὰν] δὲ μὴ περι[ῇ, ἔσ]ται ὁμοίως πάντων κλ[η]ρονόμος \ἡ προγε[γ]ραμμένη μο(υ)/ ὁμομητρία ἀδελφὴ Ἀλίνη Σαραπίωνος ποιοῦσα καὶ
[αὐτὴ τὰ προγ]εγραμμένα. [κ]ύριος γὰρ ὢν τῶν ἰδίων οὕτως ᾕρημαι διατέσθαι(*). ἡ διαθήκη κυρία. ἐπέγραψα δὲ Εὐδαίμονι Ἑρ̣μ̣α̣ίο(υ)
[τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μη[τρὸ]ς Ἰσιδώρας τ[ῆ]ς καὶ Τασέβθιος Τιθ̣οήους(*) Ἑρμοπολίτῃ(*) ἀναγραφομένῳ(*) ἐπʼ ἀμφόδου Φρουρίου Ἀπη-
45λι[ώ]του φίλῳ μο̣[υ   ̣  ̣]πολ  ̣(  ) γράψαι ὑπὲρ ἐμο[ῦ] τῆς ὑπογραφῆς τὸ σῶμα διὰ τὴν περὶ ἐμὲ ἀσθένιαν(*). μάρτυρες Τιθόις(*) Ἀνουβίωνος
ὡς ἐτῶν τεσ[σ]αρ[άκ]οντα πέντε μέσος μελίχ̣ρ̣ω̣ς μακροπρόσωπος εὐθύριν(*) οὐλὴ παταρσὸν(*) ἀριστερὸν ὀφθαμόν(*). Ἑρμαῖος(*) ὁ καὶ
Φιβίων Ἀ̣μ̣φο[  ̣  ̣  ̣]ω̣νος ὡς ἐτῶν τριάκοντα ἓξ μέσος εὐθύριν(*) οὐλὴ τραχήλῳ ἐξ ἀριστερῶν. Σαραπίων Ἑρμίου ὡς ἐτῶν τριά-
κοντα μέσος [εὐθ]ύριν(*) φακὸς ὑπὲρ ὀφρὺν ἀριστεράν. Ἑρμαῖος Πτολεμαίου ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα δύο μέσος εὐθύριν(*) οὐλὴ
ὑπὲρ μῆλον [δ]εξιόν. Ἡρώδης Εὐτυχίδου ὡ[ς] ἐτῶν εἴκοσι δύο μέσος εὐθύριν(*) οὐλὴ ῥινί. Ἑρμαῖος Ἑρμαίου ὡς ἐτῶν τριάκον-
50τα πέντε μ[έσ]ος εὐθύριν(*) οὐλὴ ἀντικνημίῳ δεξιῷ. (hand 2) Κλαύδιο(ς(?)) προκ(ειμένος) διὰ Διο̣(δώρου) προκ(ειμένου) ἀπ̣ὸ̣ Λ̣ιβ(ὸς) ἐπι̣γ̣(  ) κυριε̣ύειν̣ τ̣ῶ̣ν̣ π̣α̣ρ̣α̣κει(  ) ὄ̣ν̣τ̣ι̣ κατοι(  ) π̣ω̣λ̣εῖν̣ τ̣  ̣υ̣ς̣ κα̣τ̣ʼ ἄνδρα̣  ̣ αὐτοῦ
δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣μο̣υ ὑπ̣ο̣  ̣  ̣  ̣με  ̣α̣(  ) μ[  ̣  ̣] (hand 3) Φλαύιος Ἀγα̣θ(  ) Δαρείου συμφω(νῶ) τῷ ἐπ(  ). (ἔτους) θ Ἀντωνείνου καὶ Οὐήρου Κ̣αισάρων
τῶ̣ν̣ κ̣υ̣(ρίων) Φαρ(μοῦθι) α. (hand 4) Ἀρτεμίδωρος β̣[οη(θὸς)] καὶ ὑπ(ηρέτης) βιβλ(ιοθήκης) Ἑρμοπ(ολίτου).
v
[⁦ -ca.?- ⁩]νίου [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣δ(  ) Ἡρωδ(  )   ̣  ̣  ̣  ̣( )

Apparatus


^ r.3. corr. ex επιμ̣[ε]νων
^ r.3. l. ἐπιζήσῃ
^ r.5. corr. ex ω̣ρους
^ r.5. l. τῆς
^ r.5. l. ἄμμου
^ r.6. l. νενομισμένα
^ r.6. corr. ex επερχομενοις
^ r.6. l. ἕξει
^ r.8. l. [τε]τραστέγης
^ r.8. l. πόλει
^ r.11. l. ἡμῖν
^ r.12. l. ἀποδημίαν, corr. ex αποδημιλη
^ r.14. corr. ex καιτων
^ r.14. corr. ex κρ̣ιτηριων
^ r.14. l. περίεισιν
^ r.16. corr. ex ην
^ r.16. l. ἀπολείπω
^ r.17. l. ὀφειλο[μέν]ων
^ r.17. l. ὀφειληθησομένων
^ r.17. l. ἀποδείκνυμι
^ r.18. corr. ex σμυρνη
^ r.18. corr. ex θαλαζοντα
^ r.18. corr. ex νυν
^ r.18. corr. ex κατιετημη
^ r.18. corr. ex επι τοπου
^ r.19. corr. ex ⟦ἢ⟧
^ r.19. l. πόλιν
^ r.20. corr. ex ερμεινου
^ r.21. corr. ex ειματισαιν
^ r.22. corr. ex ακρι
^ r.22. corr. ex ουν
^ r.23. corr. ex μεμψα
^ r.24. l. ἕκαστος
^ r.25. l. [ἐν]οφείλεταί
^ r.25. corr. ex οψωνιου
^ r.26. corr. ex αδριανου
^ r.27. BL 1.389 : [ἐπίτροποί] prev. ed.
^ r.27. BL 1.389 : [κ]ληρονόμ[οι] prev. ed.
^ r.27. corr. ex μητε
^ r.28. l. ἕξει
^ r.29-30. l. χορηγου|[μένων], χωρηγου|[μένων]χωρηγου|[μενων] corr. ex χωρηκου[μενων]
^ r.31. l. μετ<ὰ>
^ r.31. l. <τα>ύτην
^ r.32. l. ἕξει
^ r.32. corr. ex εξ
^ r.36-37. BL 1.389 : ἀπε̣[- ca.9 -] prev. ed.
^ r.37. l. [ἀπ]οδῶι
^ r.37. corr. ex προσθεσμια, corr. ex προσθεμμια
^ r.38. corr. ex υπηρεθησει
^ r.38. corr. ex τω
^ r.38. l. γυναικὶ
^ r.39. corr. ex αδ̣ι̣α̣νω
^ r.40. corr. ex μηδεν
^ r.40. l. δια[θε]μένῳ
^ r.40. l. καταλείπω
^ r.40. corr. ex τεκνω
^ r.40. l. ἔχοντι, corr. ex ειχεντι
^ r.40. l. ἐπιμεταλ<λ>άξῃ
^ r.41. [ἔσ]ται[εσ]ται corr. ex [εσ]τω
^ r.41. corr. ex παντα
^ r.41. corr. ex προγε[γ]ραπται
^ r.43. l. διαθέσθαι
^ r.44. corr. ex ταβ  ̣βταπεστιος θετηους
^ r.44. corr. ex ερμοπολιτης
^ r.44. corr. ex αναγραφομενος
^ r.45. l. ἀσθένειαν
^ r.45. corr. ex θο̣τ̣η̣ς̣
^ r.46. l. εὐθύρριν
^ r.46. l. παρὰ τὸν
^ r.46. l. ὀφθα<λ>μόν, corr. ex οφλαμον
^ r.46. corr. ex ερμιος
^ r.47. l. εὐθύρριν
^ r.48. l. [εὐθ]ύρριν
^ r.48. l. εὐθύρριν
^ r.49. l. εὐθύρριν
^ r.50. l. εὐθύρριν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.