Papyri.info

sign in

p.ryl.2.157 = HGV P.Ryl. 2 157 = Trismegistos 19511DDbDP transcription: p.ryl.2.157 [xml]

AD 135 Hermopolite

[Εὐδαιμονὶς] ἡ καὶ Τετῆ̣ς καὶ Σοῆρις ἡ καὶ Σουεροῦς ἀμφότεραι Ἡρώδου τοῦ καὶ Τιβερίου Ἥρωνος ἡ μὲν
[Τετῆς δ]ιὰ Διονυσίου τοῦ καὶ Πλάντα ἐπικαλουμένου Λούπ̣ου Διονυσίου ἀνδρὸς ἡ δὲ Σουεροῦς διὰ Διοσκουρίδου
[τοῦ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Π̣λ̣ο̣ύτωνος ἀνδρὸς ἀλλήλαις χα[ί]ρειν. ὁμολογοῦμεν διῃρῆσθαι πρὸς ἀλλήλας ἐπὶ τοῦ παρόντος
[ὃ ἔχομεν ἐ]ν̣ μισθώσει οὐσιακ[ὸ]ν ἀμπελικὸν κτῆμα ἐν κώμῃ Θραγὴ τοῦ Περὶ Πόλιν Ἄνω ἐκ τοῦ Ξένωνος κλήρου
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅσου] ἐ̣σ̣τ̣ὶ̣ν ἀρουρηδοῦ ἐν ὧι πωμάριον καὶ κεκληρῶσθαι τὴν μὲν Σοῆριν τὴν καὶ Σουεροῦν τὴν νοτινὴν
[μερίδα δουσ]α̣(*) [ὑ]πὲρ ἐκλογῆς τῇ Εὐδαιμονίδι παραχρῆμα ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας δέκα , ἧς ἐστιν σχοινισμὸς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]ρχομένου̣ νότου ε[ἰ]ς β[ο]ρ̣ρᾶ ἐντὸς τείχους τοῦ κτήματος ἐν [σ]τ̣αδίωι δευτέρωι μετὰ λιβικὸν τεῖχος
[σχοινίον ἕν ,] ἀπὸ τείχους λιβικο[ῦ] εἰς ἀπηλιώτην ἐπί τι σχοινίον ἓν ἥ[μισ]υ τέταρτον ἐκκαιδέκατον δυοτριακοστὸν
[τετρακαιεξηκ]οστόν , ἀπὸ δὲ τοῦ αὐτοῦ ὁρίου ἐκβά[σ]εως εἰς βορρᾶ σχοινίου ἥμισυ̣(*) ὄγδο[ο]ν̣ [ἐ]κκαιδέκατον δυοτρια-
10[κοστὸν καὶ ἀπ]ὸ τούτου τοῦ ὁρί[ο]υ εἰς ἀπηλιώτη[ν μ]έχρι τε[ί]χους ἀπηλιωτικοῦ ὅ ἐστιν ὅρι[ο]ν τοῦ κτήματος
[τοῦ παντὸς ἐ]κ̣βάσεως σχ[ο]ινίου τέταρτον ὄγδοον δυοτριακοστόν , τὴν δὲ Εὐδαιμον̣[ί]δα τὴν καὶ Τετῆν κε-
[κληρῶσθαι] τὴν βορρινὴν μερίδα, λαβ[ο]υσα(*) παρὰ τῆς Σουεροῦτος ὡς πρόκε̣ιται τὰς τοῦ ἀργυρί[ο]υ δραχ(μὰς) διακοσίας δέκα
[κατὰ τοὺς πρ]οκειμένους σχοινισμοὺς τ[ῆ]ς νοτινῆς μερίδος ὅσο̣υ̣ ἐστὶν ἀρουρηδοῦ. ἔσται δὲ̣ ἡ ἀνόρθωσις τῶν
[νῦν ἀποκαθι]στανομένων κοινῶν [τ]ειχ̣ῶ̣[ν] ἀ̣[πὸ κ]ο̣ι̣νῶν λ[η]μ̣μ̣ά̣τ̣ων. ποτιεῖ [δὲ] ἑκάστη ἡμῶν τὴν ἴ(*)διαν μερίδα
15[- ca.9 -]σ̣ι καὶ κυκλευταῖς καὶ ἀ[ν]τ̣ηρευτα[ῖ]ς [ἀπὸ το]ῦ κοινοῦ ἡμῶν λάκκου ὄντος ἐν κτήματι ἰ(*)δί[ω]ι ἡμῶν ἀπὸ λιβι-
[κοῦ τείχους τοῦ ο]ὐσιακοῦ κτήματος [μ]ί̣α̣ν̣ π̣α̣ρ̣[ὰ μίαν](*) ἡ̣μέ̣ραν, τῆς δαπάνης τῆς τε ἐπισκευῆς καὶ κατασκευῆς τοῦ ξυλικοῦ
[ὀργάνου καὶ ὁμ]οίως λάκκου καὶ ἀναψη̣[σμοῦ οὔσης π]ρ[ὸ]ς ἀμφοτέρας. παρέξει δὲ ἡ λαχοῦσα τὴν ν[ο]τινὴν μερίδα τῇ λαχούσῃ
[τὴν βορρινὴ]ν πρ[ὸ]ς μόνας τὰς ἡμ[έ]ρας τῆς τρύγης εἴσ[ο]δον καὶ ἔξοδον διὰ ἀπηλιωτικ[ο]ῦ τείχους π[ρὸ]ς βορρίνωι ὁρίωι αὐτῆς,
[καὶ ὁμοίως] ἡ̣ [λ]α̣χοῦσα τὴν βορρινὴν π[αρ]έξει τῇ λαχούσῃ τὴν νοτινὴν τὸ ὑ(*)δραγωγεῖσθαι τὸ ὕ(*)δωρ διὰ τοῦ προόντος ὑ(*)δρα-
20[γωγοῦ το]ῦ̣ πρὸς τῷ λιβικῶι τείχε[ι] τοῦ κτήματος πρ[ὸ]ς τὸ ποτίζεσθαι ὅλην τὴν νοτινὴν μερίδα, καὶ ὁμοίως, εἰ χρεία γείνοιτο
[ποτίσαι ἐ]ν̣ ἀναβάσει ἀπὸ ποδὸς τὴν αὐτὴν νοτινὴν μερίδα, παρέξει ἡ λαβοῦσα τὴν βορρινὴν μερίδα τὸ ὑ(*)δραγωγεῖσθαι διʼ αὐ-
[τῆς, τῶν] δημοσίων πάντων τοῦ κτήματος σιτικῶν τε καὶ ἀργυρικῶν τῶν ἔμπροσθεν καὶ τῶν ἐπεσομένων χρόνων καὶ
[τῶν ἀνη]κόντων τῷ φίσκωι ὄντων πρὸς ἀμφοτέρας διὰ τὸ ἐπὶ τούτοις συμπεφωνηκέναι /. ἡ διαίρεσις κυρία(*) μέν[ο]ντος
[ἡμῖν τοῦ λόγ]ου περὶ ὧν ἔχομεν πρὸς ἀλλήλας. (ἔτους) ιθ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβα[σ]τοῦ Ἐπεὶφ τετρας(*) καὶ εἰκὰς(*).
25(hand 2) [Εὐδαιμον]ὶς ἡ καὶ Τετῆς Ἡρώδ[ου τ]οῦ καὶ Τιβερίου Ἥρωνος διὰ Διονυσίου τοῦ καὶ Πλάντα ἐπικαλουμένου
[Λούπου Διον]υ̣σ̣ί̣[ο]υ̣ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸς [διῄρημα]ι̣ [κ]αθὼς πρόκειται.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. [δοῦσ]α̣<ν>
^ 9. corr. ex ημισους
^ 12. l. λαβ[ο]ῦσα<ν>
^ 14. ϊδιαν papyrus
^ 15. ϊδι[ω]ι papyrus
^ 16. BL 8.294 : [  ̣]  ̣σ̣  ̣π̣α̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 19. ϋδραγωγεισθαι papyrus
^ 19. ϋδωρ papyrus
^ 19. ϋδρα papyrus
^ 21. ϋδραγωγεισθαι papyrus
^ 23. l. κυρία
^ 24. l. τετράδι
^ 24. l. εἰκάδι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 19511 Translation (English) [xml]

1  ‘Eudaemonis also called Tetes and Soëris also called Souerous both daughters of Herodes also called Tiberius, son of Heron, Tetes acting through her husband Dionysius also called Plantas surnamed Lupus, son of Dionysius, and Souerous acting through her husband Dioscurides also called …, son of Pluton, mutual greetings. We acknowledge that we have divided between ourselves at the present time the domain-land vineyard which we hold on lease at the village of Thrage in the toparchy of the Upper Suburb being part of the holding of Xenon … whatever the extent of its acreage is, containing an orchard, and that Soëris also called Souerous has been allotted the southern portion, having paid for the choice forthwith to Eudaemonis 210 drachmae of silver. Its measurements are … beginning from south to north inside the wall of the plot in the second stade, following the western wall 1 schoenion, from the western wall to the east for a certain distance 15/65/4 sch., and from this same boundary projecting to the north 2/33/2 sch., and from this same boundary to the east as far as the eastern wall which is the limit of the whole plot a projection of 1/33/2 sch., and that Eudaemonis also called Tetes has been allotted the northern portion, having received from Souerous as aforesaid the 210 dr. of silver, in accordance with the aforesaid measurements of the southern portion, whatever the extent of its acreage is. The restoration of the common walls now being reconstructed shall be paid out of our common revenues. Each of us shall irrigate her own portion by means of … and men working at the water-wheel and regulating the channel, taking the water from our common reservoir which is in our private plot bordering the western wall of the domain-land plot …, the cost of keeping and repairing the wooden water-wheel and likewise the reservoir and of cleansing it being borne by us both. The recipient of the southern portion shall permit the recipient of the northern portion entrance and exit through the eastern wall by her northern boundary during the time of the vintage only, and likewise the recipient of the northern portion shall allow the recipient of the southern to conduct water by means of the existing channel by the western wall of the plot in order to water all the southern portion, and likewise, if need arises at the inundation to water the same southern portion with the foot, the recipient of the northern portion shall give the right of conducting water through it. All public imposts upon the plot both in kind and in money for the past and future and the dues to the Treasury shall be borne by us both, since we have agreed to these terms. The division is valid, without prejudice to other matters pending between us. The 19th year of the Emperor Caesar Trajanus Hadrianus Augustus, Epeiph 24. I, Eudaemonis also called Tetes, daughter of Herodes also called Tiberius, son of Heron, acting through my husband Dionysius also called Plantas surnamed Lupus, son of Dionysius, have made the division as aforesaid.’