Papyri.info

sign in

p.ryl.2.77 = HGV P.Ryl. 2 77 = Trismegistos 19486DDbDP transcription: p.ryl.2.77 [xml]

AD 192 Hermoupolis Magna

1
[Σαραπίωνι τῷ καὶ Ἀπο]λ̣[λ]ω̣νίῳ σ̣τ̣ρ̣α̣(τηγῷ) τοῦ αὐτοῦ νομοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣μ̣ου γενομ(ένου) σ̣τ̣ρ̣α̣(τηγοῦ) υ̣ἱοῦ Νεμ̣εσια-
[νοῦ ⁦ -ca.?- ⁩ Ἑρ]μ̣αίου τοῦ καὶ Διδύμου γενομ(ένου) κοσμητ(οῦ)
[τῆς λαμπρο]τάτης πόλ(εως) τῶ̣ν̣ Ἀ̣λεξανδ(ρέων) φανερὸν
5[⁦ -ca.?- ⁩] λ̣α̣[μ]β̣άνειν ἐ̣[π]ι̣[σ]τ̣ο̣λ̣ὴ τοῖς ἄρχουσι
[⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ τῶ]ν ἀρχό̣ν̣τ̣ω̣ν λογιστηρίου
[⁦ -ca.?- ⁩ το]ῖς κ[ο]σμηταῖς μηδʼ ἐξ αὐτ̣ο̣ῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ντο̣  ̣[  ̣]  ̣ [ὑ]πηρετῶν τὸ ἕτε-
[ρον ⁦ -ca.?- ⁩]ετ  ̣[  ̣]  ̣ο̣υ̣ πραχθέντα καὶ
10 [⁦ -ca.?- ⁩ (ἔτους)   ̣ Αὐρηλίου Κομμόδου Καί]σαρος(*) [τ]οῦ κυρίου Ἁθὺρ δ
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣α̣λ̣η̣ς̣ προσαγαγόντες
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ν̣α̣ ἐ̣π̣έ̣μψατε πρὸς ἡμᾶς
[⁦ -ca.?- ⁩]ῆ̣σα̣ι̣ π̣ε̣ρὶ τὴν Ἀρμενίαν
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α̣ γράμματος προέγραψα(*)
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣τ̣α̣ι̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ι̣ὰ τοῦτο ἐν τῇ φυλα-
[κῇ ⁦ -ca.?- ⁩]η̣σ̣ω̣  ̣  ̣  ̣σ̣ι̣ καὶ ὀλ̣ί̣γου ἀπεκα̣ρ-
[⁦ -ca.?- ⁩]θ̣ῆ̣ναι τὴν λειτουργίαν διὰ τοῦτο
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὴ̣ν̣ [ἀ]π̣α̣λ̣λ̣α̣γ̣ήν. Ἱ(*)έραξ ῥήτωρ εἶπ(εν)·
[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣α̣ὶ̣ μηδὲ τ̣ρο̣φῶν μεταλαβεῖν
20[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]δ̣ι̣κοῦμεν εἰς τηλικαύτην ὕ(*)βριν
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣ν περιουσίᾳ ἱ(*)κανὴν ἐτύγχα-
[νεν ⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ησεν τῷ ταμείῳ καὶ διὰ τοῦτο
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ̣ε̣ι̣ν̣ οἷόν τʼ’ ἐστὶν τὸ παντε-
[λῶς ⁦ -ca.?- ⁩]ί̣ους α̣ὐ̣τ̣ῷ̣ ὑπάρξιν(*) εἰς τὴν
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς ὥσ̣τ̣ε̣ οὐκ οἷόν(*) τʼ’ ἐστὶν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣τικὴν ὕ(*)βριν ἀξιοῖ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ ἀρχῆς καὶ Αὐρήλιος
[⁦ -ca.?- ⁩ οἱ διέποντες τὴν τῶ]ν̣ σ̣τ̣[ε]μ̣μάτων διοίκησιν
[εἶπον· ⁦ -ca.?- ⁩ προσπεποί]ητ̣α̣ι̣ ἄπορος εἶναι, ὥστε
2
30δύνασ[θαι α]ὐ̣τὸς μὲν ἀπηλλάχθαι ἑ̣[τέρου]ς δὲ ἀντʼ αὐτοῦ δοθῆν[αι.] Ἅρ̣π̣αλ̣ος εἶπ(εν)· ἐὰν ὑ(*)με[ῖν](*) δοκῇ(*), κελεύσατε ὃ̣ ἔ̣δ̣ω̣κα ἱ(*)κανὸν ἀνεθῆναι καὶ τὰς κλεῖδας τοῦ οἰκημα-
τίου ἀπ̣[ο]δ̣[ο]θ̣ῆναι. οἱ διέπον[τες τὴν τ]ῶν στεμμάτων [διοίκησι]ν εἶπον· καὶ τὸ ἱ(*)κα[νὸν ἀνεθ]ήσεται καὶ τὰς κ[λεῖδας ἀπ]ολήμψει. ἐξῆλ̣[θε   ̣  ̣  ̣]ας ὑ(*)πηρέτης. [ἕω]ς τούτ̣ο̣[υ τὸ ἀ]ν̣τ̣ί̣γ̣ρ̣α̣(φον).
(ἔτους) λβ μ̣[η(νὸς) Ἐ]πεὶφ κθ. ἐρρῶσθ[αι ὑμ(ᾶς) εὔχ(ομαι), φ]ίλτατοι. καὶ ἀντίγ[ραφον ὑπο]μνήματος· με̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δη]μ̣ό̣σια πρὸς τῷ β̣[ήματι] παρόντων τῶ[ν ἐνάρ]χων Δίου γυμ[ν]ασιάρχου Διονυσίου
[το]ῦ καὶ [  ̣]  ̣ν̣θε̣ου ἐξηγητοῦ, Ὀλυμ[πιο]δώρου προδίκου, Ἀπολ̣[λων]ί̣[ο]υ̣ Ἡρακλαπόλλων[ος γυ]μνασιαρχ(ήσαντος) καὶ Ἀχιλ[λέως] Κορνηλίου, τῶν π̣[αρ]εστώτων ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπιφωνη-
[σ]ά̣ντων· στεφέσθω Ἀχιλλεὺς κοσμητείαν· μιμοῦ τὸν πα̣[τ]έ̣ρα τὸν φιλότιμον τὸν [γ]έρ̣ον̣τ̣α φῶτα, Ἀχιλλε[ὺ]ς εἶπεν· πειθόμενος τ̣ῇ̣ ἐμαυτοῦ πατρίδι ἐπιδέχομαι στεφα-
35[νη]φόρον ἐξηγητείαν ἐπὶ τῷ ἐτήσια εἰσφέρειν με τάλαντα δύο καὶ ἀπαλλαγῆναι ἐπιτηρήσεως διαμισθουμένης γῆς. Ὀλυμπιόδωρος εἶπ(εν)· ἡ τύχη τοῦ κυρίου ἡμῶν
Αὐ[το]κράτορος ἀφθόνως ἀρχὰ[ς] παρέχει καὶ τῆς πόλ(εως) αὐξάνε̣[ι] τὰ πράγματα, τί τʼ’ οὐκ ἤμελλεν ἐπὶ τῇ ἐπαφροδείτῳ(*) ἡγεμονίᾳ Λαρκίου Μέμορος; εἰ μὲν οὖν ὁ Ἀχιλλεὺς
βούλεται στεφανωθῆναι ἐξηγητείαν, εἰσενεγκάτω τὸ ἰ(*)σητήριον(*) ἐντεῦθεν, εἰ δὲ μή, <οὐχ> ἧττον ἑαυτὸν ἐχειροτόνησεν εἰς τὴν κατεπείγουσαν ἀρχὴν κοσμητεί-
αν. Ἀχιλλεὺς εἶπ(εν)· ἐγὼ ἀνεδεξάμην ἐξηγητείαν ἐπὶ τῷ κατʼ ἔτος δύο τάλαντα εἰσφέρειν, οὐ γὰρ δύναμαι κοσμητείαν. Ὀλυμπιόδωρος εἶπ(εν)· ἀναδεξάμενος
τὴν μείζονα ἀρχὴν οὐκ ὀφείλει τὴν ἐλάττονʼ ἀποφεύγειν. Ἀμμωνίων Διοσκόρου ὑ(*)ποτυχὼν εἶπ(εν)· πάσης τῆς ἐν̣εστώσης ἔτυψέ(*) με ὁ Ἀχιλλεὺς καὶ αὐτὰ ταῦτα
40ἀσφαλίσομαι διὰ τῶν σ̣ῶν ὑ(*)πομνημάτων ὅτι καὶ ἐντυγχάνω τῷ λαμπροτάτῳ ἡγεμόνι περὶ τῆς ὕ(*)βρεως. Ἀχιλλεὺς εἶπ(εν)· οὔτε ἔτυψα αὐτὸν οὔτε ὕ(*)βρισα(*).
Σαραπίων ὁ καὶ Ἀπολλώνιος στρα(τηγὸς) εἶπ(εν)· ἃ μὲν εἰρήκατε γέγραπται, μεταπεμφθήσονται δὲ καὶ οἱ κοσμηταὶ ἵ(*)να ἐπὶ παροῦσι αὐτοῖς αὐτὰ ταῦτα εἴπητε. μετʼ ὀλίγον
πρὸς τῷ Κ̣α̣ι̣σ̣αρε̣ί̣ῳ Διογένης καὶ Διόσκορος καὶ <οἱ> σὺν αὐτοῖς κοσμηταὶ προελθόντες παρόντος(*) τοῦ Ἀχιλλέως διὰ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν, Διογένης εἶπ(εν)· ἐμάθομεν τὸν Ἀχιλ-
λέα προβαλόμενον ἑαυτὸν εἰς ἐξηγ(ητείαν) ἀπόντων ἡμῶν, τοῦτο δὲ οὐκ ἐξῆν, ὁ γὰρ θειότατος Ἀντωνῖνος διὰ τάγματος(*) ἐκέλευσεν μὴ συγχωρῖσθαι(*) ἄνευ τριῶν ἐπιλόγ-
χων εἰς ἐξηγ(ητείαν)· πολλῶν οὖν ἐπιλόγχων <ὄντων> ὀφείλει εἰς τὴν κατεπείγο[υσα]ν ἀρχὴν παραβαίνειν, ὡς ἀναγνώσομαί σοι τὸ διάταγμα. καὶ ἀναγνόντος ἀντίγρα(φον) διατάγματος
45Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου Καίσαρος Ἀσπιδᾶς πατὴρ Ἑρμᾶ κοσμη̣τ[ε]ύ̣(σαντος) παρὼν εἶπ(εν)· ἰ(*)δίῳ κινδύνῳ(*) στέφω τὸν Ἀχιλλέα τὴν κοσμητείαν. Ὀλυμπιόδωρος εἶπ(εν)·
ἔχομεν δὴ φωνὴν τοῦ Ἀσπιδᾶ ὅτι ἰ(*)δίῳ κινδύνῳ αὐτὸν στέφει. κα[ὶ] ὀφείλει στεφῆναι, ἤδη γὰρ ἡ ἀρχὴ ἀδιάπτωτός ἐστιν τῇ πόλ(ει). ὁ στρα(τηγὸς) εἶπ(εν) τὰ εἰρημένα ὑ(*)πομνηματισ̣θῆ-
ναι. ἀνέγνων. καὶ ἑτέρου ἐπιστάλματος τὸ ἀντίγρα(φον)· ἄρχον[τ]ες Ἑρμοῦ πόλ(εως) τῆς μεγάλ(ης) Σαραπίωνι τῷ καὶ Ἀπολλωνίῳ στρα(τηγῷ) Ἑρμοπολ(ίτου) τῷ φιλ(τάτῳ) χαίρειν.
Ἀχιλλεὺς Νεαρχίδου τοῦ καὶ Κορνηλίου ἀγορανομήσαντος ἀγόμενος [ε]ἰ̣ς̣ κοσμητείαν ὑ(*)πό τινων κοσμητῶν ὑ(*)πέσχετο ἐπὶ σοῦ ἐξηγ(ητεύσειν). ἡμῶν δὲ προτρεπομέ-
νων αὐτὸν ἀναδέξασθαι τὴν κοσμητείαν διὰ τὸ μὴ πολλοὺς ἔχειν τὴν πόλ(ιν) κοσμητὰς πλειόνων ὄντων ἐπιλόγχων ἐξηγητῶν Ἀσπιδᾶς πατὴρ Ἑρμᾶ
50κοσμητ̣εύσαντος ἔστεψεν αὐτὸν ἰ(*)δίῳ κινδύνῳ τὴν κοσμητ(είαν), καθὰ διʼ ὑ(*)πομνημάτων σου ἀνείλημπται. τῆς οὖν ἀρχῆς τῇ πόλ(ει) ἀδιαπτώτου οὔσης ἐξ ὁποτέ-
ρου αὐτῶν ἐπιστέλλεταί σοι ὅπως ἀκόλουθα τοῖς ἐπὶ σοῦ γενομένοις προνοησαι(*) πρᾶξαι, εἰς τὸ τὴν πόλιν ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. (ἔτους) λβ Φαρμοῦθι ιγ. ὑ(*)πέγρα(ψαν)
ἐξηγητὴς καὶ γυμνασίαρχος.

Apparatus


^ 1.10. BL 2.2.113 : [⁦ -ca.?- ⁩ Καί]σαρος prev. ed.
^ 1.14. corr. ex προγγραψα
^ 1.18. ϊεραξ papyrus
^ 1.20. ϋβριν papyrus
^ 1.21. ϊκανην papyrus
^ 1.23. τʼ’ papyrus
^ 1.24. l. ὑπάρξειν
^ 1.25. corr. ex οιτιο̣ι̣
^ 1.25. τʼ’ papyrus
^ 1.26. ϋβριν papyrus
^ 2.30. l. ὑμῖν : ϋμε[ιν] papyrus
^ 2.30. corr. ex οοκη
^ 2.30. ϊκανον papyrus
^ 2.31. ϊκα[νον papyrus
^ 2.31. ϋπηρετησ papyrus
^ 2.36. τʼ’ papyrus
^ 2.36. l. ἐπαφροδίτῳ
^ 2.37. l. εἰσιτήριον : ϊσητηριον papyrus
^ 2.39. ϋποτυχων papyrus
^ 2.39. corr. ex ετυχ̣ε
^ 2.40. ϋπομνηματων papyrus
^ 2.40. ϋβρεωσ papyrus
^ 2.40. corr. ex ο̣(ο̣̈)βρισα
^ 2.41. ϊνα papyrus
^ 2.42. corr. ex οαροντοσ
^ 2.43. l. <δια>τάγματος
^ 2.43. l. συγχωρεῖσθαι
^ 2.45. ϊδιω papyrus
^ 2.45. corr. ex κυνδυνω
^ 2.46. ϊδιω papyrus
^ 2.46. ϋπομνηματισ̣θη papyrus
^ 2.48. ϋπο papyrus
^ 2.48. ϋπεσχετο papyrus
^ 2.50. ϊδιω papyrus
^ 2.50. ϋπομνηματων papyrus
^ 2.51. l. προνοήσῃ
^ 2.51. ϋπεγρα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 19486 Translation (English) [xml]

textpart

28  The administrators of the guilds said :— “... has made a pretence of being without means

textpart

30  in order that he may himself go free and other persons be appointed in his place.” Harpalus said:— “If you think good, order the bail which I provided to be released and the keys of the house to be restored.” The administrators of the guilds said:— “The bail shall be released and you shall receive the keys.” . . . as, assistant, went out. Thus far the copy. The 32nd year, the 29th of the month Epeiph. I pray for your health, dear friends.—And a copy of minutes:— ...there being present at the tribune Dius, gymnasiarch in office, Dionysius also called . . ., exegetes in office, Olympiodorus, advocate, Apollonius son of Heraclapollon, ex-gymnasiarch, and Achilles son of Cornelius, the citizens standing by cried out “Let Achilles be crowned as cosmetes; imitate your father the lover of office, the brave old man”, whereupon Achilles said:— “Obedient to my native city, I offer to undertake the office of a crowned exegetes on the condition that I contribute an annual sum of two talents and am released from the superintendence of land under lease.” Olympiodorus said:— “The fortune of our lord the Emperor provides offices abundantly and augments the prosperity of the city; how can it not, during the delightful praefecture of Larcius Memor? If then Achilles wishes to be crowned as exegetes, let him pay the entrance deposit (?). Otherwise he none the less nominated himself for the office immediately required, that of cosmetes.” Achilles said:- I offered to to undertake the office of exegetes on the condition that I contribute two talents annually; for I am not able to support the office of cosmetes.” Olympiodorus said:— “A person who has offered to undertake the greater office ought not to shun the lesser.” Ammonion son of Dioscorus, interrupting, said:— “All through this day Achilles struck me, and I will certify these very facts by means of your minutes; for I am petitioning his highness the praefect concerning the insult.” Achilles said: “I neither struck him nor insulted him.” Sarapion also called Apollonius, strategus, said :— “What you have said has been recorded; but the cosmetae shall also be summoned in order that you may repeat the same statements in their presence.” After a while Diogenes and Dioscorus and their fellow cosmetae came forward at the Caesareum in the presence of Achilles, and one of them, their spokesman Diogenes, said :— “We have learned that Achilles in our absence put himself forward for the office of exegetes. This however was not permissible; for the most divine Antoninus ordained by decree that three exegetae-designate (?) are necessary for the office of exegetes, and when, therefore, there are many designate he ought to pass on to the office immediately required; and I will read the decree to you to that effect.” When he had read a copy of the decree of Marcus Aurelius Antoninus Caesar, Aspidas father of Hermas, ex-cosmetes, who was present said :— “On my personal responsibility I crown Achilles for the office of cosmetes.” Olympiodorus said: “We now have the declaration of Aspidas that he crowns him on his own responsibility ; and he ought to be crowned, for the office is now secured to the city.' The strategus directed the statements to be entered on the minutes. Read by me.—A copy of a further missive:—The magistrates of Hermopolis the Great to their dearest Sarapion also called Apollonius, strategus of the Hermopolite nome, greeting. Achilles son of Nearchidas also called Cornelius, ex-agoranomus, on being presented to the office of cosmetes by certain cosmetae offered in your presence to become exegetes. But when we urged him to undertake the office of cosmetes, since the city had not many cosmetae while the exegetae-designate were more numerous, Aspidas father of Hermas, ex-cosmetes, crowned him as cosmetes on his own responsibility, as was inserted in your minutes. Since, therefore, the office is secured to the city through one or other of them, notice is given you in order that you may arrange to carry out the consequences of the proceedings before you, so that the city may obtain the magistracy. The 32nd year, Pharmouthi 13. The exegetes and gymnasiarch signed.