Papyri.info

sign in

p.ryl.4.583 = HGV P.Ryl. 4 583 = Trismegistos 5301DDbDP transcription: p.ryl.4.583 [xml]

170 BC Philadelphia

Fr1,r,int
[βασιλευόντων Πτολεμαίου καὶ Π]τολεμαίου τοῦ ἀδελφοῦ [καὶ] Κλεοπάτρας [τ]ῶν Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεῶν Ἐπιφανῶν ἔτους πρώτου ἐφʼ ἱερέως τοῦ [ὄντος ἐν Ἀλεξα-]
[νδρείαι Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Σω]τήρων κ̣α̣ὶ̣ θεῶν Ἀδ[ελ]φῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπ[ατό]ρων καὶ θεῶν Ἐ̣π̣ι̣φανῶν καὶ θεῶν Φιλομητόρων, [ἀθλοφόρου]
[Βερενίκης Εὐεργέτιδος κανηφόρο]υ̣ Ἀρσινόης Φιλαδέλφ̣ο̣υ [ἱερ]εί̣α̣ς Ἀρ̣σινό̣[ης] Φιλο̣π̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣[ς τ]ῶ̣ν̣ [οὐσ]ῶ̣ν̣ ἐν Ἀ̣[λεξ]α[ν]δ̣ρ̣ε̣ίαι, μηνὸς Ξανδικοῦ ἐνάτηι, Φαῶφι ἐνάτη[ι ἐν Φιλαδελ-]
[φείαι τοῦ Ἀρσινοείτου. ἐμίσθ]ω[σ]εν Νικ̣ό̣μαχ̣ο̣ς Φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αδου Ἁλικαρ]νασσεὺς διά̣δ̣ο̣χος τ[ο]ῦ π̣α̣τρ[ικο]ῦ κλήρου τὸν ὑπάρχοντα Κράτητι Φειδίμου Ἀρσι[νοείτηι] \Ἀπολλωνίωι Ἀπολλωνίου Πέρσηι τῆς ἐπιγον[ῆς]/
5[ἀπὸ Λυκίας τῶν καθʼ(*) αὐτοὺς Παμ]φύλων τα̣κ̣το̣μ̣ί̣σ̣[θωι Ἀ[π]ολ[λωνί]ω̣ι̣ Ἀπολλωνίου̣ [Π]έρ̣ση̣ι τῆς ἐ̣π̣ι̣γονῆς τὸν ὑπάρχοντα αὐτῶι⟧ ἀμπελῶνα ὕφαμμ[ον περὶ τὴν]
[αὐτὴν Φιλαδέλφειαν ὅς ἐστιν ἀρο]υρῶν ἓ̣ξ̣ ἢ̣ ὅσ̣αι ἐ̣ὰν ὦ̣[σιν] ε̣ἰς τὸ πρῶ[τ]ον ἔτος ἐπὶ μέρει τρίτωι τῶν ἐσομένων ἐν τῶι ἀμπελῶνι τούτωι καρπῶν̣ [πάντων καὶ]
[γενημάτων ἐφʼ ὧι οἰνοποιηθέντω]ν̣ π̣[άντων τ]ῶ̣ν̣ καρπ̣ῶ̣ν καὶ ἀ̣φ̣α̣ι̣ρ̣εθ̣εί̣σης τῆς καθηούσης(*) ἀπομοίρας εἰς τὸ βασιλικὸν καὶ πατηταῖς καὶ μισθοῦ λήν̣ο[υ καὶ κατὰ]
[μῆνα τῆς ὀπώρας ἀποδιδομένου] εἰς τὸν γεωργικὸν θίασον ἡμικαδίου τὸ καταλειπόμενον γλε̣ῦκος δ̣ιελ̣ό̣[μενοι] μέρ̣η̣ τρία λήψεται τὰ μὲν δύο μέρη Ν̣[ικόμαχος, τὸ]
[δὲ τρίτον Ἀπολλώνιος, κέραμον δὲ] ἕκαστος ἑα̣υ̣τῶι χορηγείτω κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὸν εἰς τὴν ἀπόμοιραν καθήκοντα κατὰ̣ [τὸ ἐ]π̣ι̣β̣άλλον μέρος τῆς μισθώσεω[ς, τὸν δὲ κέραμον]
10[ἕκαστος ἑαυτῶι καταφερέτω εἰ]ς̣ τὴν λῆνον καὶ τὸ γλεῦκος ἕκαστος ἑαυτῶι ἀναφερέτω, τὴν δὲ ἀ̣πομο̣[ίρα]ν̣ α[  ̣  ̣  ̣]α̣ρ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣τ  ̣ωι[  ̣  ̣  ̣]  ̣
[ -11-13- ]
[ -24-28- ] κ̣ο̣μισάμ̣ε̣ν̣ο̣ς̣   ̣  ̣ν  ̣[  ̣]α̣[  ̣]ο παρ̣ὰ̣ λ̣ή̣ν̣ου αὐτὸ̣ς̣   ̣  ̣  ̣γραψάτ[ω], τὴν [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ εἰς τὸ βασιλικὸν ἐκ τοῦ ἰδίο[υ -11-13- ]
[ -24-28- ]ν̣  ̣ν̣π̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣ης κλ̣η̣[  ̣]  ̣  ̣ω̣ρ̣ι̣σ̣α  ̣ι̣την κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ κ̣α̣θ̣ή̣κ̣ο̣ν̣τας π̣ο̣τισμοὺς καὶ τὴν φυλακὴν τῶν κ̣α̣[ρπῶν -7-9- ]
[ -24-28- ]  ̣δ̣ο̣ς̣ ἐπιμ̣ήνιον ἐπ̣ι̣τ̣ελεί[τ]ω Ἀ[πολλώ]ν̣ι̣ος ἀ̣πὸ̣ τοῦ προγεγραμμένου χρόνου μέχρι τοῦ [ἀ]π̣οκαταστήσασθαι τοῖς ἰδίοις ἀναλώμ[ασιν ὡς συμφέρει τῶι]
15[τε ἐδάφει καὶ τῆι ἀμπέλωι, τὴν τομ]ὴν τῆς ἀ̣μ̣π̣έλου π̣ο̣[ι]ούμενος μέσην καὶ δικαίαν καὶ τὰ ἀμπελικὰ τῶν νέων ἐργασάσθω ὡς καθήκει καὶ παρεχέ[σθω τὸ ἔδαφος τοῦ χω-]
[ρίου καθαρὸν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ θ]ρ̣ύου καὶ καλάμου καὶ ἀγρώστεως καὶ κ̣ι̣ναίου καλάμου καὶ τῆς ἄλλης δίσης ἐκριζῶν πλὴν τῆς χέρσου τῆς ἐντὸς τ̣ῆ̣ς̣ ἀ̣π̣[οσκαφῆς(?) καὶ]
[παρεχέσθω τὰς ἀποσκαφὰς διωρυγμ]ένας καὶ καθαρὰς καὶ περιπεφραγμένον τὸ χωρίον καὶ ἀναψάτω τοὺς ὀμβριστῆρας καὶ τὴν ἄφεσιν φραξάτω πρὸς τὸν ς  ̣[- ca.11 -]
[καὶ εἰσαγέτω αὐτὴν πρὸς τοὺς(?)] π̣οτισμοὺς τοῦ τε κατὰ τὴν συγγραφὴν χρόνου διελθόντος παραδειξάτω τὸ ἔδαφος τοῦ χωρίου καθαρὸν καὶ ἀποσκαφ[ὰς καθαρὰς κα-]
[θὰ διασεσάφηται. ἐὰν δὲ μὴ παρ]αδείξηι ἢ μὴ ἐπιτε[λ]ῆι̣ ἕκαστα τ[ῶ]ν ἔρ[γων] κατ̣ὰ καιρὸν ἢ λίπηι τὴν μίσθωσιν ἀποτεισάτω τῶν μὲν ἔργων ὧν ἂν [μ]ὴ̣ ἐ̣[πιτελῆι κατὰ]
20[καιρὸν τὸν στοχασθησόμενο]ν ἔσεσ̣θ̣α̣ι̣ μισθὸν ἡμιόλιον καὶ τὸ βλάβος ὃ ἂν καταβλάψηι κατὰ τὸν [χρόν]ον τοῦ λείπειν τὴν μίσθωσιν ἐπίτιμον ἀργυρί̣[ου τάλαντα δύο .]
[μεταβαλεῖν δὲ Ἀπολλώνιος ἐ]ν τοῖς διαψίλοις με̣[τ]ό̣ρ̣χια πε̣ντή̣κο̣ντα τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν κ̣α̣ὶ̣ μ̣ε̣τ̣α̣φυτ̣[ε]υ̣σάτω ἐν τῶι αὐτ̣[ῶι] ἔ̣τ̣ε̣ι̣ ἐ̣[ν τῶι κα]θ̣ήκ̣[οντι -11-13- ]
[- ca.18 - ὅταν δυ]ν̣α̣ταὶ ὦσι̣ν̣ Νικομ[ά]χου ν̣  ̣  ̣α̣ν̣τ̣  ̣[  ̣] τὸν ὁ̣λ̣οκά̣λ̣α̣μον. ἐὰν δὲ μὴ μεταβάληι ἀπ̣ο̣τ̣ε[ισ]άτω ἑκ̣ά̣σ̣τ̣ο̣υ [μετορχίου] ὅ̣τ̣α̣ν̣ [μὴς -8-10- ]
[- ca.18 - με]ταφυτ[εῦσ]α̣ι̣ δραχμὰς χιλ̣ί̣ας.   ̣ν̣ δ̣ὲ̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ώ̣[νι]ος ω̣ν̣ \η̣ς̣/ ἐ̣ὰ̣ν μ̣ὴ στ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.18 - ταξάσθω Ἀπολλώνιο]ς ἐ[κ τοῦ ἰδίου.] ἐὰν δὲ μὴ τάξηται ἀποτε̣ι̣σ[άτω ἡμιόλιον ⁦ -ca.?- ⁩]
25[- ca.33 - Νικομάχο]υ̣, τὸ δὲ τρίτον Ἀπολλωνίου ἑ[κάστου ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.40 - φύλ]α̣κα̣ ἐμβ̣αλεῖν εἰς τ̣ὴ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.40 - κ]αθήκοντα ἔργα καθότι καὶ οἱ λ̣οιπο̣ὶ κα[ταμήνιοι ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.35 - δόντος] Ν̣ικομάχου ἀμὴν εἰς τὰ ἔργα τοῦ χωρίου [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.35 - ἀποτει]σάτω αὐτῆς τιμὴν ἣν ἂν κ̣α̣τ̣ομόση̣ι̣ [Νικόμαχος ⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ηνὶ φαι̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2,r,ext
Traces 7 lines
41(hand 2) Traces 5 lines
42[βασιλευόντων Πτολεμαίου καὶ] Πτολε̣[μαίου] τοῦ ἀδελφοῦ καὶ Κλεοπάτρας τ̣ῶν Πτ[ολ]εμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεῶν Ἐπι-
[φανῶν ἔτους πρώτου ἐφʼ ἱερέως το]ῦ̣ ὄ̣ντος [ἐνἈλεξανδρείαι Ἀ]λεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτ[ήρων] κ̣α̣ὶ̣ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν
[Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων κα]ὶ θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ θε̣ῶ̣ν̣ [Φι]λ̣ομ̣η̣τ̣ό̣ρ[ων], ἀθλοφόρο̣υ̣ Β̣ε̣ρ̣[ενίκης Εὐεργέ]τ̣ι̣δ̣ος κανηφόρου
45[Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινό]η̣ς Φι̣λ̣ο̣πάτο̣ρ̣ος τῶν οὐσῶν ἐν̣ Ἀλεξανδρείαι μηνὸς Ξανδικοῦ ἐνάτηι, Φαῶφι ἐνά̣τ̣η̣ι̣ ἐ̣[ν] Φ̣[ι-]
[λαδελφείαι τοῦ Ἀρσινοείτου. ἐμί]σθωσεν Νι̣κ̣ό̣μαχος Φ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣αδου Ἁλικαρνασσεὺς διάδοχος τοῦ πατρικοῦ κλήρου Ἀπολλω[νίωι]
[Ἀπολλωνίου Πέρσηι τῆς ἐπιγο]νῆς τ̣ὸν ὑπά[ρ]χοντα Κ̣ράτητι Φειδίμου Ἀρσ̣ινοείτης(*) ἀπὸ Λυκίας τῶν κ̣αθʼ αὐτοὺς Παμφύ̣λ̣[ων]
[τακτομίσθωι ἀμπελῶνα ὕφα]μ̣μο[ν] περὶ τὴν αὐτ̣ὴν̣ Φιλαδέλφειαν ὅς [ἐστ]ι̣ν̣ ἀρουρῶν ἓξ ἢ ὅσαι ἂν ὦσιν εἰς τὸ πρῶτον ἔτος
[ἐπὶ μέρει τρίτωι τῶν ἐσομένων ἐν τῶ]ι [ἀμπελ]ῶ̣νι τ̣ο̣[ύ]τωι καρπῶν πάντων καὶ γενημάτων ἐφʼ ὧι οἰνοποιηθέντων
50[τῶν καρπῶν καὶ ἀφαιρεθείσης τῆς κα]θηκ̣[ο]ύ[σ]η̣ς̣ ἀ̣π[ο]μοίρ̣α̣ς εἰς τὸ βασιλικὸν καὶ πατηταῖς καὶ μισθοῦ λήνου καὶ κατὰ μῆ-
[να τῆς ὀπώρας ἀποδιδομένου εἰς τὸν γε]ω̣ρ̣γικὸ̣ν θ̣ίασον ἡμ[ι]καδ̣ίο̣υ̣ τὸ καταλειπόμενο̣ν̣ γλεῦκος διελόμενοι μέρη τρία
[λήψεται τὰ μὲν δύο μέρη Νικόμαχος, τὸ] δ̣ὲ τ̣ρ̣ί̣τον [Ἀπ]ολλ̣ώ̣νιος, κέραμον δὲ ἕκαστος ἑαυτῶι χορηγείτω καὶ τὸν εἰς
[τὴν ἀπόμοιραν καθήκοντα κατὰ τὸ ἐπιβάλλον μέρος τ]ῆ̣ς μισθώσεως, τ̣ὸν δ̣[ὲ κ]έρ̣α̣μ̣ο̣ν̣ [ἕ]κα̣[σ]τ̣ος ἑαυ̣[τ]ῶι κατα-
[φερέτω εἰς τὴν λῆνον καὶ τὸ γλεῦκος ἕκαστος] ἑα[υτῶι ἀναφερέτω, τὴν δὲ] ἀ̣π̣όμ[οιραν - ca.27 -]
55[- ca.35 -]ι̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.35 -]ς̣ ἀ[πὸ τ]οῦ π[ρ]ο̣γεγ̣ρ̣αμ̣μένου χ̣[ρόνου - ca.27 -]
[- ca.35 -] τοὺς ποτισμοὺς καὶ τὴν φυλ̣[ακὴν] τῶν [καρ]π̣ῶ̣ν̣   ̣α̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [ -9-12- ]
[- ca.28 - ἐπιμήνιον] ἐπιτελείτω Ἀπολλώνιος ἀπὸ τοῦ προγεγρ̣α̣μμ̣ένου χρόνου μέχρι
[τοῦ ἀποκαταστήσασθαι τοῖς ἰδίοις ἀνα]λ̣ώμ̣α̣σ̣ι̣[ν] ὡ̣ς̣ συμφέρει τῶι τε ἐδάφει καὶ τῆι ἀμπέλωι, τὴν τομὴν τῆς̣ ἀ̣μ̣π̣έ̣[λου]
60[ποιούμενος μέσην καὶ δικαίαν κ]α̣ὶ̣ [τὰ] ἀ̣μ̣[πελ]ικ[ὰ] τ̣ῶ̣ν νέω̣ν ἐργασ̣άσθω \ὁ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ώ̣ν̣ι̣ο̣ς̣/ ὡς καθήκει καὶ παρεχέσθω τὸ ἔδαφος
[τοῦ χωρίου καθαρὸν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ θ]ρύ[ου κ]αὶ καλάμου καὶ ἀγρώσ̣τε̣ως καὶ κιναί̣ου̣ κα̣[λ]ά̣μ̣ο̣υ̣ καὶ τῆς ἄλλης
[δίσης ἐκριζῶν πλὴν τῆς χέρσου τῆς ἐπὶ τῶι]   ̣  ̣[  ̣]εν̣ω[ι ὑ]π̣οδοχίωι, τὸ̣ν̣ δὲ θῖν̣α \τὸν ἐντὸς τῆς ἀποσκαφῆς/ μεταβαλέτω καὶ παρεχέσθω τὰς ἀποσκα-
[φὰς διωρυγμένας καὶ καθαρὰς] καὶ [περι]π̣εφραγμένον τὸ χωρίον καὶ ἀναψάτω τοὺς ὀμβριστῆρας καὶ τὴν ἄφεσιν
[φραξάτω πρὸς τὸν - ca.12 -]  ̣  ̣[καὶ εἰσα]γέτω αὐτὴν πρὸς τοὺς ποτισμοὺς τοῦ τε κατὰ τὴν συγγραφὴν χρόνου
65[διελθόντος παραδειξάτω τὸ ἔδ]αφος τοῦ χωρίου καθ̣α̣ρὸν καὶ τὰς ἀποσκαφὰς καθαρὰ̣ς̣ καθὰ διασεσάφηται. ἐὰν δὲ
[μὴ παραδείξηι ἢ μὴ ἐπιτελῆι] ἕκαστα τῶν ἔργων κατὰ καιρὸν ἢ̣ λ̣ίπηι τὴν μίσθωσιν ἀποτεισάτω τῶν μὲν ἔργων
[ὧν ἂν μὴ ἐπιτελῆι κατὰ κα]ιρὸν τὸν στοκαθησόμενον(*) ἔσεσθαι μισθὸν ἡμιόλιον καὶ τὸ βλάβος ὃ ἂν καταβλάψηι κατὰ
[τὸν χρόνον τοῦ λείπειν τὴν μ]ίσθωσιν ἐπ̣ί̣τ̣ι̣μον ἀ̣ρ̣γ[υρ]ί̣ο̣υ̣ τάλαντα δύ[ο μ]εταβαλεῖν δὲ Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς δια-
[ψίλοις μετόρχια πεντήκοντα τ]ο̣[ῖ]ς̣ ἰ̣δίοις ἀνα̣[λ]ώ̣μ̣[ασιν καὶ μετα]φ̣[υτ]ε̣υ[σ]άτω ἐν τῶι αὐτῶι ἔτει ἐν τῶι καθήκοντι
70[- ca.22 -] ὅ̣τ̣αν δυναταὶ ὦσιν̣ [Ν]ι̣κ̣[ομάχου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸν ὁ]λ̣οκάλαμον. ἐὰ[ν δ]ὲ μὴ μεταβάληι
[ἀποτεισάτω ἑκάστου μετ]ορχίο̣υ̣ ὅ̣ταν μ̣ὴ ς  ̣[- ca.20 -]το ω̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ν̣ μ̣[ε]τα[φυ]τεῦσαι δραχμὰ̣[ς]
[χιλίας -15-16- ἐ]ὰ̣ν̣ μὴ στησ̣[  ̣]ν̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ δ]ραχμὰς [εἴ]κο[σι - ca.10 -] ἐγλελογευμ̣έ̣ν̣ον ὑπὲρ τῆς λή-
[νου - ca.11 - ταξάσθω Ἀ]πολλώνιος ἐ̣κ τ̣οῦ ἰδ̣ίου. ἐὰν δὲ μὴ τ̣[άξηται ἀποτε]ισάτω ἡμιόλιον τῆσδε καὶ τὰ λ̣α-
[ -3-4- ἐὰν δὲ ἦι οἶνος ἀπὸ ἀστα]φίδος καὶ δευτέ̣[ριος], ἔστω τὰ μὲν̣ [δύ]ο̣ μ̣έρη Νικομάχο̣[υ, τὸ δ]ὲ τρίτον Ἀπολλωνίου ἑκάσ-
75[του - ca.17 -] τ̣ὰ̣ δὲ ξύλα ακαλ̣ι̣[  ̣  ̣]α̣ δησάτω Ἀπολλώνιος. ἐὰν δὲ βούληται Νικόμαχος φύλακα ἐμβαλεῖν
[- ca.15 - τῶν κα]ρπῶν ἐξέστω αὐτῶ[ι], τ̣ό τε ὀψώνιον δώσει αὐτῶι Ἀπολλώνιος ἐκ τοῦ ἰδίου ἐργαζομένου αὐ-
[τοῦ τὰ καθήκοντα ἔργα κ]αθό̣τ̣ι̣ καὶ οἱ λο[ι]ποὶ κ[ατ]αμήνιοι. ἐὰν δὲ μὴ εὐτακτῆι Ἀπολλώνιος [τὸ] ὀψώνιον ἀποτεισάτω
[- ca.20 -] ἔχει δὲ Ἀπολλώ̣ν̣ιος δ[ό]ν[τος Νικ]ο̣μάχ̣ο̣[υ] ἀ̣μὴν \ἥν καὶ παρεῖχεν πα̣ρ̣ὰ̣ [το]ῦ Κ̣ρ̣άτητος/ εἰς τὰ ἔργα τοῦ χωρίου τούτου ἣν καὶ παραδότω
[- ca.15 - ἐὰν δὲ] ἐ̣π̣ε̣ι̣δὰν ἀποβῆι ἀπὸ τ̣ῆς [μισθώσεως μ]ὴ παραδῶι ἀποτεισάτω [α]ὐτ[ῆ]ς̣ τ̣ι̣μὴν ἣν ἂν κα-
80[τομόσηι Νικόμαχος. ἐὰν] δὲ συ  ̣κιν̣η̣ι̣ ἐπιβ̣ά̣λ̣οι εγ[ -9-10- ]ιου τ̣αξά[σ]θω̣ π̣ά̣ν̣των φόρον Νικομάχωι χαλκοῦ δρ[αχμὰς]
[- ca.17 - ἀπ]όμοιρ[α]ν τ̣ο̣ῦ̣ πρώτου ἔτους. [ἐὰν δὲ μ]ὴ τάξηται, ἀποτεισάτω αὐτ̣ὰ̣ς̣ ἡ̣μιολίους, τὸν δὲ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.17 - με]τὰ τῆς Ν[ι]κ̣ο̣μ̣άχου ἢ το[ῦ ὑπὲρ α]ὐ̣τοῦ γνώμης ὅταν καιρὸς ἦι. ἐὰν δέ τινες εὑρεθῶσ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.19 -]ων ἐπιθ̣έσθω ἕω[ς   ̣  ̣  ̣  ̣] ἑ̣κατόν τεσσαράκοντα ἀνυπόλογοι ἔστωσαν, τῶν δὲ πλειόνω[ν]
[- ca.19 -]  ̣ς ἑκατ̣[ό]ν̣ ἀ̣πὸ τ̣ο[ῦ - ca.15 -]νι. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χ]αλκοῦ δραχμὰς εἴκοσι . βεβ̣αιούτω
85[δὲ τὴν μίσθωσιν ταύτην Νικό]μα̣χ̣[ος Ἀπολλ]ωνίωι̣ [- ca.14 -] τη[- ca.20 - ἀκο]λούθως   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.45 -]αρ[- ca.36 -]  ̣  ̣λο[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.45 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr1,v,int
Στηλίου   ̣υμνου Κλέωνος
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣οιτο̣υ̣ Ζωπύρου
Traces 1 line
4[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀπο]λ̣λ̣ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣
Traces 2 lines

Apparatus


^ Fr1,r,int.5. l. κατʼ
^ Fr1,r,int.7. l. καθη<κ>ούσης
^ Fr2,r,ext.47. l. Ἀρσινοείτηι
^ Fr2,r,ext.67. l. στοχασθησόμενον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.