Papyri.info

sign in

p.ryl.4.583 = HGV P.Ryl. 4 583 = Trismegistos 5301DDbDP transcription: p.ryl.4.583 [xml]

170BC Philadelphia

Fr1,r,int
[βασιλευόντων Πτολεμαίου καὶ Π]τολεμαίου τοῦ ἀδελφοῦ [καὶ] Κλεοπάτρας [τ]ῶν Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεῶν Ἐπιφανῶν ἔτους πρώτου ἐφʼ ἱερέως τοῦ [ὄντος ἐν Ἀλεξα-]
[νδρείαι Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν Σω]τήρων κ̣α̣ὶ̣ θεῶν Ἀδ[ελ]φῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπ[ατό]ρων καὶ θεῶν Ἐ̣π̣ι̣φανῶν καὶ θεῶν Φιλομητόρων, [ἀθλοφόρου]
[Βερενίκης Εὐεργέτιδος κανηφόρο]υ̣ Ἀρσινόης Φιλαδέλφ̣ο̣υ [ἱερ]εί̣α̣ς Ἀρ̣σινό̣[ης] Φιλο̣π̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣[ς τ]ῶ̣ν̣ [οὐσ]ῶ̣ν̣ ἐν Ἀ̣[λεξ]α[ν]δ̣ρ̣ε̣ίαι, μηνὸς Ξανδικοῦ ἐνάτηι, Φαῶφι ἐνάτη[ι ἐν Φιλαδελ-]
[φείαι τοῦ Ἀρσινοείτου. ἐμίσθ]ω[σ]εν Νικ̣ό̣μαχ̣ο̣ς Φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αδου Ἁλικαρ]νασσεὺς διά̣δ̣ο̣χος τ[ο]ῦ π̣α̣τρ[ικο]ῦ κλήρου τὸν ὑπάρχοντα Κράτητι Φειδίμου Ἀρσι[νοείτηι] \Ἀπολλωνίωι Ἀπολλωνίου Πέρσηι τῆς ἐπιγον[ῆς]/
5[ἀπὸ Λυκίας τῶν καθʼ(*) αὐτοὺς Παμ]φύλων τα̣κ̣το̣μ̣ί̣σ̣[θωι Ἀ[π]ολ[λωνί]ω̣ι̣ Ἀπολλωνίου̣ [Π]έρ̣ση̣ι τῆς ἐ̣π̣ι̣γονῆς τὸν ὑπάρχοντα αὐτῶι⟧ ἀμπελῶνα ὕφαμμ[ον περὶ τὴν]
[αὐτὴν Φιλαδέλφειαν ὅς ἐστιν ἀρο]υρῶν ἓ̣ξ̣ ἢ̣ ὅσ̣αι ἐ̣ὰν ὦ̣[σιν] ε̣ἰς τὸ πρῶ[τ]ον ἔτος ἐπὶ μέρει τρίτωι τῶν ἐσομένων ἐν τῶι ἀμπελῶνι τούτωι καρπῶν̣ [πάντων καὶ]
[γενημάτων ἐφʼ ὧι οἰνοποιηθέντω]ν̣ π̣[άντων τ]ῶ̣ν̣ καρπ̣ῶ̣ν καὶ ἀ̣φ̣α̣ι̣ρ̣εθ̣εί̣σης τῆς καθηούσης(*) ἀπομοίρας εἰς τὸ βασιλικὸν καὶ πατηταῖς καὶ μισθοῦ λήν̣ο[υ καὶ κατὰ]
[μῆνα τῆς ὀπώρας ἀποδιδομένου] εἰς τὸν γεωργικὸν θίασον ἡμικαδίου τὸ καταλειπόμενον γλε̣ῦκος δ̣ιελ̣ό̣[μενοι] μέρ̣η̣ τρία λήψεται τὰ μὲν δύο μέρη Ν̣[ικόμαχος, τὸ]
[δὲ τρίτον Ἀπολλώνιος, κέραμον δὲ] ἕκαστος ἑα̣υ̣τῶι χορηγείτω κ̣α̣ὶ̣ τ̣ὸν εἰς τὴν ἀπόμοιραν καθήκοντα κατὰ̣ [τὸ ἐ]π̣ι̣β̣άλλον μέρος τῆς μισθώσεω[ς, τὸν δὲ κέραμον]
10[ἕκαστος ἑαυτῶι καταφερέτω εἰ]ς̣ τὴν λῆνον καὶ τὸ γλεῦκος ἕκαστος ἑαυτῶι ἀναφερέτω, τὴν δὲ ἀ̣πομο̣[ίρα]ν̣ α[  ̣  ̣  ̣]α̣ρ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣τ  ̣ωι[  ̣  ̣  ̣]  ̣
[ -11-13- ]
[ -24-28- ] κ̣ο̣μισάμ̣ε̣ν̣ο̣ς̣   ̣  ̣ν  ̣[  ̣]α̣[  ̣]ο παρ̣ὰ̣ λ̣ή̣ν̣ου αὐτὸ̣ς̣   ̣  ̣  ̣γραψάτ[ω], τὴν [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ εἰς τὸ βασιλικὸν ἐκ τοῦ ἰδίο[υ -11-13- ]
[ -24-28- ]ν̣  ̣ν̣π̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣ης κλ̣η̣[  ̣]  ̣  ̣ω̣ρ̣ι̣σ̣α  ̣ι̣την κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ κ̣α̣θ̣ή̣κ̣ο̣ν̣τας π̣ο̣τισμοὺς καὶ τὴν φυλακὴν τῶν κ̣α̣[ρπῶν -7-9- ]
[ -24-28- ]  ̣δ̣ο̣ς̣ ἐπιμ̣ήνιον ἐπ̣ι̣τ̣ελεί[τ]ω Ἀ[πολλώ]ν̣ι̣ος ἀ̣πὸ̣ τοῦ προγεγραμμένου χρόνου μέχρι τοῦ [ἀ]π̣οκαταστήσασθαι τοῖς ἰδίοις ἀναλώμ[ασιν ὡς συμφέρει τῶι]
15[τε ἐδάφει καὶ τῆι ἀμπέλωι, τὴν τομ]ὴν τῆς ἀ̣μ̣π̣έλου π̣ο̣[ι]ούμενος μέσην καὶ δικαίαν καὶ τὰ ἀμπελικὰ τῶν νέων ἐργασάσθω ὡς καθήκει καὶ παρεχέ[σθω τὸ ἔδαφος τοῦ χω-]
[ρίου καθαρὸν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ θ]ρ̣ύου καὶ καλάμου καὶ ἀγρώστεως καὶ κ̣ι̣ναίου καλάμου καὶ τῆς ἄλλης δίσης ἐκριζῶν πλὴν τῆς χέρσου τῆς ἐντὸς τ̣ῆ̣ς̣ ἀ̣π̣[οσκαφῆς(?) καὶ]
[παρεχέσθω τὰς ἀποσκαφὰς διωρυγμ]ένας καὶ καθαρὰς καὶ περιπεφραγμένον τὸ χωρίον καὶ ἀναψάτω τοὺς ὀμβριστῆρας καὶ τὴν ἄφεσιν φραξάτω πρὸς τὸν ς  ̣[- ca.11 -]
[καὶ εἰσαγέτω αὐτὴν πρὸς τοὺς(?)] π̣οτισμοὺς τοῦ τε κατὰ τὴν συγγραφὴν χρόνου διελθόντος παραδειξάτω τὸ ἔδαφος τοῦ χωρίου καθαρὸν καὶ ἀποσκαφ[ὰς καθαρὰς κα-]
[θὰ διασεσάφηται. ἐὰν δὲ μὴ παρ]αδείξηι ἢ μὴ ἐπιτε[λ]ῆι̣ ἕκαστα τ[ῶ]ν ἔρ[γων] κατ̣ὰ καιρὸν ἢ λίπηι τὴν μίσθωσιν ἀποτεισάτω τῶν μὲν ἔργων ὧν ἂν [μ]ὴ̣ ἐ̣[πιτελῆι κατὰ]
20[καιρὸν τὸν στοχασθησόμενο]ν ἔσεσ̣θ̣α̣ι̣ μισθὸν ἡμιόλιον καὶ τὸ βλάβος ὃ ἂν καταβλάψηι κατὰ τὸν [χρόν]ον τοῦ λείπειν τὴν μίσθωσιν ἐπίτιμον ἀργυρί̣[ου τάλαντα δύο .]
[μεταβαλεῖν δὲ Ἀπολλώνιος ἐ]ν τοῖς διαψίλοις με̣[τ]ό̣ρ̣χια πε̣ντή̣κο̣ντα τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν κ̣α̣ὶ̣ μ̣ε̣τ̣α̣φυτ̣[ε]υ̣σάτω ἐν τῶι αὐτ̣[ῶι] ἔ̣τ̣ε̣ι̣ ἐ̣[ν τῶι κα]θ̣ήκ̣[οντι -11-13- ]
[- ca.18 - ὅταν δυ]ν̣α̣ταὶ ὦσι̣ν̣ Νικομ[ά]χου ν̣  ̣  ̣α̣ν̣τ̣  ̣[  ̣] τὸν ὁ̣λ̣οκά̣λ̣α̣μον. ἐὰν δὲ μὴ μεταβάληι ἀπ̣ο̣τ̣ε[ισ]άτω ἑκ̣ά̣σ̣τ̣ο̣υ [μετορχίου] ὅ̣τ̣α̣ν̣ [μὴς -8-10- ]
[- ca.18 - με]ταφυτ[εῦσ]α̣ι̣ δραχμὰς χιλ̣ί̣ας.   ̣ν̣ δ̣ὲ̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ώ̣[νι]ος ω̣ν̣ \η̣ς̣/ ἐ̣ὰ̣ν μ̣ὴ στ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.18 - ταξάσθω Ἀπολλώνιο]ς ἐ[κ τοῦ ἰδίου.] ἐὰν δὲ μὴ τάξηται ἀποτε̣ι̣σ[άτω ἡμιόλιον ⁦ -ca.?- ⁩]
25[- ca.33 - Νικομάχο]υ̣, τὸ δὲ τρίτον Ἀπολλωνίου ἑ[κάστου ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.40 - φύλ]α̣κα̣ ἐμβ̣αλεῖν εἰς τ̣ὴ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.40 - κ]αθήκοντα ἔργα καθότι καὶ οἱ λ̣οιπο̣ὶ κα[ταμήνιοι ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.35 - δόντος] Ν̣ικομάχου ἀμὴν εἰς τὰ ἔργα τοῦ χωρίου [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.35 - ἀποτει]σάτω αὐτῆς τιμὴν ἣν ἂν κ̣α̣τ̣ομόση̣ι̣ [Νικόμαχος ⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ηνὶ φαι̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2,r,ext
Traces 7 lines
41(hand 2) Traces 5 lines
42[βασιλευόντων Πτολεμαίου καὶ] Πτολε̣[μαίου] τοῦ ἀδελφοῦ καὶ Κλεοπάτρας τ̣ῶν Πτ[ολ]εμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεῶν Ἐπι-
[φανῶν ἔτους πρώτου ἐφʼ ἱερέως το]ῦ̣ ὄ̣ντος [ἐνἈλεξανδρείαι Ἀ]λεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτ[ήρων] κ̣α̣ὶ̣ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν
[Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων κα]ὶ θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ θε̣ῶ̣ν̣ [Φι]λ̣ομ̣η̣τ̣ό̣ρ[ων], ἀθλοφόρο̣υ̣ Β̣ε̣ρ̣[ενίκης Εὐεργέ]τ̣ι̣δ̣ος κανηφόρου
45[Ἀρσινόης Φιλαδέλφου ἱερείας Ἀρσινό]η̣ς Φι̣λ̣ο̣πάτο̣ρ̣ος τῶν οὐσῶν ἐν̣ Ἀλεξανδρείαι μηνὸς Ξανδικοῦ ἐνάτηι, Φαῶφι ἐνά̣τ̣η̣ι̣ ἐ̣[ν] Φ̣[ι-]
[λαδελφείαι τοῦ Ἀρσινοείτου. ἐμί]σθωσεν Νι̣κ̣ό̣μαχος Φ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣αδου Ἁλικαρνασσεὺς διάδοχος τοῦ πατρικοῦ κλήρου Ἀπολλω[νίωι]
[Ἀπολλωνίου Πέρσηι τῆς ἐπιγο]νῆς τ̣ὸν ὑπά[ρ]χοντα Κ̣ράτητι Φειδίμου Ἀρσ̣ινοείτης(*) ἀπὸ Λυκίας τῶν κ̣αθʼ αὐτοὺς Παμφύ̣λ̣[ων]
[τακτομίσθωι ἀμπελῶνα ὕφα]μ̣μο[ν] περὶ τὴν αὐτ̣ὴν̣ Φιλαδέλφειαν ὅς [ἐστ]ι̣ν̣ ἀρουρῶν ἓξ ἢ ὅσαι ἂν ὦσιν εἰς τὸ πρῶτον ἔτος
[ἐπὶ μέρει τρίτωι τῶν ἐσομένων ἐν τῶ]ι [ἀμπελ]ῶ̣νι τ̣ο̣[ύ]τωι καρπῶν πάντων καὶ γενημάτων ἐφʼ ὧι οἰνοποιηθέντων
50[τῶν καρπῶν καὶ ἀφαιρεθείσης τῆς κα]θηκ̣[ο]ύ[σ]η̣ς̣ ἀ̣π[ο]μοίρ̣α̣ς εἰς τὸ βασιλικὸν καὶ πατηταῖς καὶ μισθοῦ λήνου καὶ κατὰ μῆ-
[να τῆς ὀπώρας ἀποδιδομένου εἰς τὸν γε]ω̣ρ̣γικὸ̣ν θ̣ίασον ἡμ[ι]καδ̣ίο̣υ̣ τὸ καταλειπόμενο̣ν̣ γλεῦκος διελόμενοι μέρη τρία
[λήψεται τὰ μὲν δύο μέρη Νικόμαχος, τὸ] δ̣ὲ τ̣ρ̣ί̣τον [Ἀπ]ολλ̣ώ̣νιος, κέραμον δὲ ἕκαστος ἑαυτῶι χορηγείτω καὶ τὸν εἰς
[τὴν ἀπόμοιραν καθήκοντα κατὰ τὸ ἐπιβάλλον μέρος τ]ῆ̣ς μισθώσεως, τ̣ὸν δ̣[ὲ κ]έρ̣α̣μ̣ο̣ν̣ [ἕ]κα̣[σ]τ̣ος ἑαυ̣[τ]ῶι κατα-
[φερέτω εἰς τὴν λῆνον καὶ τὸ γλεῦκος ἕκαστος] ἑα[υτῶι ἀναφερέτω, τὴν δὲ] ἀ̣π̣όμ[οιραν - ca.27 -]
55[- ca.35 -]ι̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.35 -]ς̣ ἀ[πὸ τ]οῦ π[ρ]ο̣γεγ̣ρ̣αμ̣μένου χ̣[ρόνου - ca.27 -]
[- ca.35 -] τοὺς ποτισμοὺς καὶ τὴν φυλ̣[ακὴν] τῶν [καρ]π̣ῶ̣ν̣   ̣α̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ [ -9-12- ]
[- ca.28 - ἐπιμήνιον] ἐπιτελείτω Ἀπολλώνιος ἀπὸ τοῦ προγεγρ̣α̣μμ̣ένου χρόνου μέχρι
[τοῦ ἀποκαταστήσασθαι τοῖς ἰδίοις ἀνα]λ̣ώμ̣α̣σ̣ι̣[ν] ὡ̣ς̣ συμφέρει τῶι τε ἐδάφει καὶ τῆι ἀμπέλωι, τὴν τομὴν τῆς̣ ἀ̣μ̣π̣έ̣[λου]
60[ποιούμενος μέσην καὶ δικαίαν κ]α̣ὶ̣ [τὰ] ἀ̣μ̣[πελ]ικ[ὰ] τ̣ῶ̣ν νέω̣ν ἐργασ̣άσθω \ὁ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ώ̣ν̣ι̣ο̣ς̣/ ὡς καθήκει καὶ παρεχέσθω τὸ ἔδαφος
[τοῦ χωρίου καθαρὸν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ θ]ρύ[ου κ]αὶ καλάμου καὶ ἀγρώσ̣τε̣ως καὶ κιναί̣ου̣ κα̣[λ]ά̣μ̣ο̣υ̣ καὶ τῆς ἄλλης
[δίσης ἐκριζῶν πλὴν τῆς χέρσου τῆς ἐπὶ τῶι]   ̣  ̣[  ̣]εν̣ω[ι ὑ]π̣οδοχίωι, τὸ̣ν̣ δὲ θῖν̣α \τὸν ἐντὸς τῆς ἀποσκαφῆς/ μεταβαλέτω καὶ παρεχέσθω τὰς ἀποσκα-
[φὰς διωρυγμένας καὶ καθαρὰς] καὶ [περι]π̣εφραγμένον τὸ χωρίον καὶ ἀναψάτω τοὺς ὀμβριστῆρας καὶ τὴν ἄφεσιν
[φραξάτω πρὸς τὸν - ca.12 -]  ̣  ̣[καὶ εἰσα]γέτω αὐτὴν πρὸς τοὺς ποτισμοὺς τοῦ τε κατὰ τὴν συγγραφὴν χρόνου
65[διελθόντος παραδειξάτω τὸ ἔδ]αφος τοῦ χωρίου καθ̣α̣ρὸν καὶ τὰς ἀποσκαφὰς καθαρὰ̣ς̣ καθὰ διασεσάφηται. ἐὰν δὲ
[μὴ παραδείξηι ἢ μὴ ἐπιτελῆι] ἕκαστα τῶν ἔργων κατὰ καιρὸν ἢ̣ λ̣ίπηι τὴν μίσθωσιν ἀποτεισάτω τῶν μὲν ἔργων
[ὧν ἂν μὴ ἐπιτελῆι κατὰ κα]ιρὸν τὸν στοκαθησόμενον(*) ἔσεσθαι μισθὸν ἡμιόλιον καὶ τὸ βλάβος ὃ ἂν καταβλάψηι κατὰ
[τὸν χρόνον τοῦ λείπειν τὴν μ]ίσθωσιν ἐπ̣ί̣τ̣ι̣μον ἀ̣ρ̣γ[υρ]ί̣ο̣υ̣ τάλαντα δύ[ο μ]εταβαλεῖν δὲ Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς δια-
[ψίλοις μετόρχια πεντήκοντα τ]ο̣[ῖ]ς̣ ἰ̣δίοις ἀνα̣[λ]ώ̣μ̣[ασιν καὶ μετα]φ̣[υτ]ε̣υ[σ]άτω ἐν τῶι αὐτῶι ἔτει ἐν τῶι καθήκοντι
70[- ca.22 -] ὅ̣τ̣αν δυναταὶ ὦσιν̣ [Ν]ι̣κ̣[ομάχου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸν ὁ]λ̣οκάλαμον. ἐὰ[ν δ]ὲ μὴ μεταβάληι
[ἀποτεισάτω ἑκάστου μετ]ορχίο̣υ̣ ὅ̣ταν μ̣ὴ ς  ̣[- ca.20 -]το ω̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]ν̣ μ̣[ε]τα[φυ]τεῦσαι δραχμὰ̣[ς]
[χιλίας -15-16- ἐ]ὰ̣ν̣ μὴ στησ̣[  ̣]ν̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ δ]ραχμὰς [εἴ]κο[σι - ca.10 -] ἐγλελογευμ̣έ̣ν̣ον ὑπὲρ τῆς λή-
[νου - ca.11 - ταξάσθω Ἀ]πολλώνιος ἐ̣κ τ̣οῦ ἰδ̣ίου. ἐὰν δὲ μὴ τ̣[άξηται ἀποτε]ισάτω ἡμιόλιον τῆσδε καὶ τὰ λ̣α-
[ -3-4- ἐὰν δὲ ἦι οἶνος ἀπὸ ἀστα]φίδος καὶ δευτέ̣[ριος], ἔστω τὰ μὲν̣ [δύ]ο̣ μ̣έρη Νικομάχο̣[υ, τὸ δ]ὲ τρίτον Ἀπολλωνίου ἑκάσ-
75[του - ca.17 -] τ̣ὰ̣ δὲ ξύλα ακαλ̣ι̣[  ̣  ̣]α̣ δησάτω Ἀπολλώνιος. ἐὰν δὲ βούληται Νικόμαχος φύλακα ἐμβαλεῖν
[- ca.15 - τῶν κα]ρπῶν ἐξέστω αὐτῶ[ι], τ̣ό τε ὀψώνιον δώσει αὐτῶι Ἀπολλώνιος ἐκ τοῦ ἰδίου ἐργαζομένου αὐ-
[τοῦ τὰ καθήκοντα ἔργα κ]αθό̣τ̣ι̣ καὶ οἱ λο[ι]ποὶ κ[ατ]αμήνιοι. ἐὰν δὲ μὴ εὐτακτῆι Ἀπολλώνιος [τὸ] ὀψώνιον ἀποτεισάτω
[- ca.20 -] ἔχει δὲ Ἀπολλώ̣ν̣ιος δ[ό]ν[τος Νικ]ο̣μάχ̣ο̣[υ] ἀ̣μὴν \ἥν καὶ παρεῖχεν πα̣ρ̣ὰ̣ [το]ῦ Κ̣ρ̣άτητος/ εἰς τὰ ἔργα τοῦ χωρίου τούτου ἣν καὶ παραδότω
[- ca.15 - ἐὰν δὲ] ἐ̣π̣ε̣ι̣δὰν ἀποβῆι ἀπὸ τ̣ῆς [μισθώσεως μ]ὴ παραδῶι ἀποτεισάτω [α]ὐτ[ῆ]ς̣ τ̣ι̣μὴν ἣν ἂν κα-
80[τομόσηι Νικόμαχος. ἐὰν] δὲ συ  ̣κιν̣η̣ι̣ ἐπιβ̣ά̣λ̣οι εγ[ -9-10- ]ιου τ̣αξά[σ]θω̣ π̣ά̣ν̣των φόρον Νικομάχωι χαλκοῦ δρ[αχμὰς]
[- ca.17 - ἀπ]όμοιρ[α]ν τ̣ο̣ῦ̣ πρώτου ἔτους. [ἐὰν δὲ μ]ὴ τάξηται, ἀποτεισάτω αὐτ̣ὰ̣ς̣ ἡ̣μιολίους, τὸν δὲ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.17 - με]τὰ τῆς Ν[ι]κ̣ο̣μ̣άχου ἢ το[ῦ ὑπὲρ α]ὐ̣τοῦ γνώμης ὅταν καιρὸς ἦι. ἐὰν δέ τινες εὑρεθῶσ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.19 -]ων ἐπιθ̣έσθω ἕω[ς   ̣  ̣  ̣  ̣] ἑ̣κατόν τεσσαράκοντα ἀνυπόλογοι ἔστωσαν, τῶν δὲ πλειόνω[ν]
[- ca.19 -]  ̣ς ἑκατ̣[ό]ν̣ ἀ̣πὸ τ̣ο[ῦ - ca.15 -]νι. [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χ]αλκοῦ δραχμὰς εἴκοσι . βεβ̣αιούτω
85[δὲ τὴν μίσθωσιν ταύτην Νικό]μα̣χ̣[ος Ἀπολλ]ωνίωι̣ [- ca.14 -] τη[- ca.20 - ἀκο]λούθως   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.45 -]αρ[- ca.36 -]  ̣  ̣λο[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.45 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr1,v,int
Στηλίου   ̣υμνου Κλέωνος
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣οιτο̣υ̣ Ζωπύρου
Traces 1 line
4[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀπο]λ̣λ̣ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣
Traces 2 lines

Apparatus


^ Fr1,r,int.5. l. κατʼ
^ Fr1,r,int.7. l. καθη<κ>ούσης
^ Fr2,r,ext.47. l. Ἀρσινοείτηι
^ Fr2,r,ext.67. l. στοχασθησόμενον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 5301 Translation (English) [xml]

textpart

1  ‘In the first year of the reign of Ptolemy and Ptolemy the brother and Cleopatra, children of Ptolemy and Cleopatra, gods Epiphaneis, the priest at Alexandria of Alexander and the gods Soteres and the gods Adelphi and the gods Euergetae and the gods Philopatores and the gods Epiphaneis and the gods Philometores, the athlophorus of Berenice Euergetis, the canephorus of Arsinoe Philadelphus, the priestess of Arsinoe Philopater, being those in office at Alexandria, on the 9th of the month Xandikos, 9th Phaophi, at Philadelphia in the Arsinoite nome. Nicomachus, son of Ph ….. ades of Halicarnassus, successor to his father’s holding, has leased to Apollonius son of Apollonius, Persian of the Epigone, the somewhat sandy vineyard situated near the same Phildelphia, being of 6 arourae or such as it may be, belonging to Crates, son of Pheidimus of Arsinoe in Lycia, tactomisthus of the Pamphylians in their command, for the first year for a rent of two-thirds of all the fruits and produce that grow in this vineyard; viz., when all fruits have been turned into wine and deductions made for the apomoira due to the Treasury, wages for the treaders, hire of winepress and a contribution (in the mouth of the vintage?) of a half kados to the agricultural guild, the must remaining shall be divided into three portions, of which Nicomachus shall take two and Apollonius one. Each shall provide jars for himself and as required for the apomoira according to the proportions of his lease, and each shall carry down the jars for himself to the winepress, and carry up the must for himself, while the apomoira …. 13  ‘monthly wages (?) are to be paid at his own expense by Apollonius from the time stated until termination of the lease, as is best for the land and the vine; Apollonius is to prune the vine moderately and exactly, to attend properly to the dressing of the young vines, to keep the ground of the property clear of weedy growth and rush and reed and quake grass and kinaios reed and all the other tangle of roots except for the dry ground inside the cross-trench, and is to maintain the cross-trenches dug and clean and the property fenced; he is to clear out the drains and fence the conduit facing to … and lead it through for the watering; and when the lease has expired, he is to deliver the ground of the property in clean condition and the cross-trenches clean, as is presently stated. If he fail to deliver it or to perform each of the tasks at the proper time, or if he abandon the lease, he is to pay the assessed wage with 50 percent. surcharge for every task he fails to perform, and a fine of two silver talents for any damage that may be due at the time of his abandoning the lease. Apollonius is to shift 50 rows of vines to the uncultivated ground at his own expense and to transplant in the same year at the proper (time) …’

textpart

40 

textpart

1