Papyri.info

sign in

p.ryl.4.590 = HGV P.Ryl. 4 590 = Trismegistos 5306DDbDP transcription: p.ryl.4.590 [xml]

51-30 BC ?

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἐπὶ τῆς γ[ε]ν̣η̣θ̣ε̣ί̣σης σ̣υ̣ν̣αγωγῆς ἐν τῆι προσευχῆι
[⁦ -ca.?- ⁩ Δημητ]ρίωι τῶν [(πρώτων)] φίλων καὶ θ̣[υ(ρωρῶν)(?)] καὶ εἰσαγγελέων καὶ ἀρχυ̣π̣ηρε(τῶν)
[⁦ -ca.?- ⁩] Κάμακος [  ̣  ̣  ̣]..[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ξ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣ γραμ]μ̣ατεὺς
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ κυον εἰς τὴν σ]ύνοδον
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ου σὺν τοῖ[ς   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρασιος κα̣ὶ̣ συλ̣λ̣ελόχισται
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣κως το ε  ̣[  ̣]  ̣αλλ εμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υ ἐν τοῖς ἐρ̣χο  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ντα̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]μ̣ε̣ δικαι̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ιν ἐφʼ ὧιτε ἐτεάς [  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ σ]υνόδου [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣φ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]κ̣αιρ̣οις
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ωι κ̣α̣τ̣ʼ ἔτ̣ο[ς   ̣]ει επτ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιου γ  ̣ι̣λ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ωι με[  ̣]ε̣
10[⁦ -ca.?- ⁩  ̣]ινων ε  ̣[  ̣]σ̣ου κ[οινοῦ(?)  ̣  ̣  ̣ ταφι]α̣σ̣τ̣ῶν ἐκ τῆς
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]τ̣ε α̣τ̣ε̣[  ̣]  ̣πον[- ca.9 -]φαλλισμων κα̣[ -2-5- ]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο τοῦ ἐσομ̣έ̣νου κα̣ι̣[νοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ]δʼ⟦ι⟧ ἐ̣ν α̣ὐ̣λ̣ῶ[ι -2-6- ]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]μαι Ευδ[  ̣  ̣]  ̣ι̣[- ca.12 -]τ̣ο̣ῦ̣ συνταφια[στοῦ]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣]σεται [ο]ἷς προ̣σ̣[ήκει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ρ̣αμματεῖ ἀκολ̣[ούθως]
15[⁦ -ca.?- ⁩  ̣] εἰς ἱ̣ερο  ̣[  ̣  ̣]  ̣απ[- ca.12 -]ια τοῦ δελ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ το]ῖ̣ς λει[του]ρ̣[γ - ca.12 -] συνόδου τοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]  ̣θησεται ξ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣θ̣ε̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.