Papyri.info

sign in

p.sakaon.48 = HGV P.Sakaon 48 = Trismegistos 13067 = sb.6.9622DDbDP transcription: p.sakaon.48 [xml]

AD 343 Theadelphia
[Reprinted from: sb.6.9622] SB6,9622

Αὐρηλίῳ Ἰσίωνι πολ(ιτευομένῳ) πραιποσίτῳ [η] πά[γο]υ νομ̣οῦ Ἀρσι(νοΐτου)
παρὰ [Αὐ]ρηλίου Ζωΐλου Μέλαν[ο]ς δ[ι]άκονος τῆς καθολικῆ̣ς ἐκ̣κ̣λη[σ]ία[ς] ἀπὸ κώμης Θε̣α̣δ̣[ε]λφίας τοῦ αὐτοῦ ν̣ο̣μ̣οῦ.
οἱ τὸν ἀν[αιδ]ῆ [κ]α̣ὶ λῃστρικὸν [τρό]πον ᾑρημ[έ]ν[ο]ι, καθ̣α̣ρ̣ώτατε τῶν [ἀ]νδρῶν, δίκ̣α̣[ιοί εἰ]σ̣ι̣ <τῆς> τῶν νόμων
ἐπεξελ[ε]ύ̣σεως τυχεῖν. ἔτι [περ]ιόντος τοῦ [μα]καρί[ου μου] υ̣ἱ̣ο̣ῦ̣ Γεροντί̣ου τὸ τουνο̣μ̣α̣(*) [συ]ν̣ῆ̣λθεν, ὡς εἴθε
5μήποτε, πρὸ̣ς γάμου κοινωνίαν̣ [γυ]ναικὶ Νόννᾳ θυγ(ατρὶ) Ἀν̣ν̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ς̣ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης. νομίζω̣ν
εὔνοιαν κα[ὶ] στ[ο]ργὴν αὐτὴν [δ]ι[ασ]ῴ̣ζ̣[ε]ιν πρὸς τὴν συμβίω[σί]ν μου, τὰ τουναντία(*) διεπράξατο· τοῦ γὰρ αὐτ[οῦ]
προ[κι]μέν̣ου μου υἱοῦ νόσου(*) κα̣τα̣κ̣[λι]θέν[τ]ος καὶ μέλλο̣ν̣τος τ[ὸ] χρεὸν(*) τοῦ βίου ἀπο̣δ̣ο̣ῦναι, οὐκ οἶδα̣ ὅ̣π̣ως
Σακα[ῶ]ν τις τὸ του νομου(*) ἀπὸ τῆς αὐ̣τ̣ῆς κ̣ώμης ἴδ̣ι[ό]ν̣ μ[ου] ο̣ἶ̣κον ἀναλαβόμενος ἐπιστὰς διήρπαξεν
τὴν γ̣υ̣ναῖκα τοῦ αὐτοῦ μου υἱοῦ καὶ πρ̣ο̣κιμέ̣νην Ν̣ό̣ν̣ν̣α̣ν̣ [καὶ] αὐτὴν ἀπήγαγεν ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν ἑαυτοῦ οἰκίαν
10οὐ δεόντως καὶ παρὰ πάντας [τ]οὺς νόμους, συνεργοὺς ἐσχηκὼς τῆς τηλικαύτης παρανομίας τοὺς ἑαυτοῦ
ἀδελφοὺς καὶ τὴν μητέρα τῆς [γυναικὸς] καὶ προκιμένην Ἀννοῦ. ἀλλὰ πάραυτα το̣ῦ̣ α̣ὐ̣τοῦ μου υἱοῦ τελευ-
τήσαντος ἐβουλόμην τότ[ε τῇ] τ̣ῶν ν[ό]μων ἀκολουθίᾳ χρήσασθαι περὶ οὗ [ἐτ]όλμησαν ῥιψοκινδύνου
πράγματος· καὶ δὴ εἶξα τὸν [ἀπ]ρ̣ά̣γμο̣ν̣[α βίο]ν̣ ἀσκῶν. ἀλλʼ οὐκ οἶδα τίνι λόγ[ῳ ο]ὖν, τοῦ ἑτέρου μου υἱοῦ
Πάσ̣ει τὸ τουνομα(*) θεωρήσαντος τὸν ἑαυ̣τ̣ο̣ῦ̣ π̣ά̣ππον ὑ̣βριζόμενον ὑπὸ τῶν π̣α̣νκακίστων ἀνδρῶν
15κ̣[α]ὶ̣ προκιμένων ἐσθῆ[τα] α̣ὐ̣τοῦ κ̣α̣τ̣α̣π̣ε̣λ̣εκίσαι καὶ δικαιολογουμένου πρὸ[ς] α̣ὐτοὺς περὶ τούτου,
ο̣ἱ̣ δὲ πάλιν, ἐκ τῶν ἐναντίω[ν] ἦθ[ο]ς̣ π̣α̣ν̣κάκιστον καὶ ἀπονοίας μεστὸν ἀναλαβόμενοι, ἐπελθόντες
κ̣[α]ὶ̣ αὐτῷ μετὰ πελεκων(*) καὶ ῥοπάλων ἐβούλοντο αὐτῷ καὶ τοὺ(*) ζῆν ἀνελῖν(*) — εἰ μὴ γὰρ τύχης ἔργον γεγένη-
ται, τοὺ(*) φυγῇ αὐτὸν τὴν ζωοποΐαν ποιήσασθαι, πάλε(*) ἂν καὶ τοὺ(*) ζῆν αὐτὸν ἀνῖλο̣ν̣(*) — καταφρονήσαντες
τ[ῆς] τῶν καιρῶν εὐνομίας καὶ τ̣ῆς ἡμ̣ετέρας ἀπραγμοσύνης. ἐπὶ(*) τοίνυν καὶ ἅπερ ε̣ἶχαν(*) ἐν μισθώσει
20οἱ α̣ὐ̣τοί μου υἱοὶ πρόβατα πε[ν]τ  ̣[  ̣]  ̣ια καὶ βόας ὀκτὼ καὶ ὀνικὰ τετράποδα πέντε ἀφήρπαξαν καὶ διεσ-
πάθη̣σαν, κἀγὼ(*) αὐτὸς ὁ ἀθι̣ο[ς](*) ἀ[ν]α̣γκι̣ζομαι(*) ὑπὸ τῶν δεσποτῶν ταῦτα ἀποδοῦναι, διά τοι τοῦτο
τάδε τὰ βιβλία ἐπιδίδω̣[μι], ἐν [ἀσφ]α̣λ[ί]ᾳ ἀξιῶ[ν] ἀχθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ σοί, [κα]ὶ πρῶτον μὲν οὗ ἐτόλ-
μ̣η̣σαν παρανόμου καὶ ῥι[ψοκινδύνου] πράγματος [ἐκ]δικίας τυχεῖν, ἔπειτα ἐ̣π̣αναγκασθῆναι αὐτοὺς
τὴ̣[ν] τῶν προειρημένων [τετρ]α̣π̣ό̣δων <ἀπόδοσιν> ποιήσ̣α̣σ̣[θ]α̣ι̣· εἰδεμή, ἐκπέπεσθαι(*) αὐ̣τ̣οὺς̣ [εἰ]ς τὸ μέγα δικασ-
25τήριον τοῦ κυρίου μου διαση[μοτά]τ̣[ο]υ̣ ἡ̣γ̣ε̣μ̣ό̣νος̣ τῆς Αὐγουστοποταμίας Φλαουίου Ὀλυμπίου, ὅπως
ἡ δέουσα ἐπιστρέφια(*) προ[σταχθήσηται] κ̣ατʼ αὐτῶ̣[ν]. διευτ̣ύ̣χει.
ὑπατείας Φουρίου Πλακίδ[ου καὶ Φλα]ο̣υ̣ί̣ο̣υ̣ Ῥ̣ω̣μύλ[λου] τ̣ῶν λαμπροτάτων, [Φ]αρμοῦθι ια.
(hand 2) Αὐρήλιος Ζωΐλος ἐπιδέδ[ωκα·   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ου ἔγραψα ὑπὲρ α[ὐ]τοῦ ἀγρ(αμμάτου).

Apparatus


^ 4. l. ὄνομα
^ 6. l. ἐναντία
^ 7. l. νόσῳ
^ 7. l. χρεὼν
^ 8. l. ὄνομα
^ 14. l. ὄνομα
^ 17. l. πελέκεων
^ 17. l. τὸ
^ 17. l. ἀνελεῖν
^ 18. l. τὸ
^ 18. l. πάλαι
^ 18. l. ἀνεῖλον
^ 19. l. ἐπεὶ
^ 19. l. εἶχον
^ 21. l. καὶ ἐγὼ
^ 21. l. ἄθ<λ>ιο[ς]
^ 21. l. ἀ[ν]αγκάζομαι
^ 24. l. ἐκπέμπεσθαι
^ 26. l. ἐπιστρέφεια

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.