Papyri.info

sign in

p.sijp.44 = HGV P.Sijp. 44 = Trismegistos 25608DDbDP transcription: p.sijp.44 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.64 -] Traces [πο]τέ, τῇ δʼ αὐτῆ̣ι̣ γ̣υ̣ναι̣[κ]ὶ Ταμύσθᾳ καὶ τὰ σκεύη καὶ̣ ἐνδομενία καὶ̣ ἱ̣μάτια
[πάντα ⁦ -ca.?- ⁩ καὶ ἐλευθεροῦν ἅμα τῇ τελευτῇ]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ [τ]ὴν ὑπάρχο̣υ̣σαν αὐ[τ]ῶι παιδ̣ίσκην δούλην Ἰ̣σαροῦν, ἐφʼ ᾧ καὶ αὐτὴ ἡ̣ Ἰ̣σαροῦς παρέξεται τῇ γυναικὶ Ταμύσθᾳ τὰς διακονικὰς χρείας
[ἐφ’ ὃν χρόνον Ταμύσθα περίεστιν], τ̣ὰ̣ δὲ τέλη τ̣[ῆς] ἐλευθερώσεως εἶν̣α̣ι̣ πρὸς τὴν Τα̣μύσθαν, ὅσα δὲ ἐὰν(*) φ̣ανῆται(*) ὁ ὁμολογ̣ῶ̣ν ὀφίλων(*) ἤτοι δημόσια ἢ καὶ ἰδιωτικά, ἀποδώσε̣ι
[ἡ αὐτὴ γ]υ̣ν̣ὴ̣ Τ̣[αμύσθα, ἐφ’ ᾧ] ποιήσονται κ̣ο̣ι̣ν̣[ῶς ο]ἱ υἱοὶ τρ̣ε̣ῖς τὴν τ̣οῦ [π]α̣τ̣ρ̣ὸ̣ς κ̣ηδίαν(*) καὶ περιστολήν, ἐφ’ ᾧ γεωργήσουσι[ν] ὁ μὲν Εὐήμερος τὰ Κλαυδιανὰ ἐδάφη, ὁ δὲ Κάστωρ
5[τὸ ἐπιβ]ά̣λλ[ο]ν̣ ἀ̣[ὐτῷ μέρος ο]ὐ̣σ̣[ίας Γερ]μ̣ανικιανῆς, [κοινῶς] δὲ̣ οἱ̣ τρεῖς υἱοὶ γεω̣ρ̣[γή]σου[σ]ι τὸ ἐπιβάλλον αὐτῷ μέρος οὐσίας Καμηλια̣νῆς, ἐφ’ ᾧ αἱ θυγατέρες τοὺς ποτισμοὺς καὶ τὰς ἐκχύσ̣ε̣ις̣ ποιήσον\τ/(αι)
κ̣ατὰ τὴν συνή[θειαν κ]αὶ μὴ ἐξῖν[α]ι(*) μηδεν̣[ὶ] ἐνχῶ̣[σαι](*) τοὺ̣ς ἐξ̣ομ[β]ριστῆρας, ἐφ’ [ᾧ χ]ο̣ρηγήσουσι οἱ τρεῖς υἱοὶ κοι̣νῶς ταῖς ἀ̣δ̣ε̣λφαῖς ἑαυτῶν δυσὶ κα[τ’ ἔ]τος μηνὶ Καισαρίωι(*) ἐν Καρανίδι ο̣ἴν̣ου νέου
Ἀ̣ρσιν̣ο̣ι̣τ̣[ικ]ὰ δέ̣κ̣[α ⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]φ’ ἔτη δέ̣κ̣α, ἀφ’ οὗ ὁ πατ̣ὴ̣ρ τελ̣ευτήσῃ, ἔστω δὲ ὁ Ε[ὐ]ήμερος ἐπίτροπος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτ̣ῶν [Κ]ά̣[σ]τορος ἀνεπιτρόπευτος κ[α]ὶ ἀνεγλόγιστος(*), ἐὰν δὲ συ̣νβῇ(*) τινα τ̣ῶ̣ν̣ ἀρσέν\ω/(ν)
[υ]ἱῶν̣ ἄ̣τ̣εκν̣ος(*) [καὶ] ἀδιάθ̣ετ̣[ος](*) [τε]λ̣ευτῆσ̣α̣ι̣, ἔστω <τὸ μέρος αὐτοῦ> τῶν π[εριόντ]ω̣ν ἀρ<σ>ένων ἀδελφῶν, ἐ̣[ὰν] δ̣ὲ τῶ̣ν θυγατέρων, ἔστω <τὸ μέρος αὐτῆς> τῆς̣ [πε]ρ̣ιούσης̣ θηλ̣είας̣, παρόντε̣ς̣ δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἡ γυνὴ Ταμύσθα Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λείδου
  ̣[  ̣  ̣]ν̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ἐπίτρ̣ο̣[πος, μετ]ὰ̣ κ(υρίου) τοῦ υἱοῦ Ἡρακλείδ\ο/(υ), ὡ(ς) (ἐτῶν) [(XX), οὐλ(ὴ)] γόνατι ἀρισ\τ/(ερῷ) καὶ αὐτὸς Ἡρ[α]κ̣[λεί]δη[ς, ὁ ἑαυ]τ̣[οῦ υ]ἱ̣ός, ὡ(ς) (ἐτῶν) κ  ̣, [οὐ]\λ/(ὴ) [ἀγκ]ῶ̣ν̣ι̣ δεξ̣ιῷ, καὶ Ἀφροδισία, [ὡ(ς) (ἐτῶν)] λβ, οὐ̣λ(ὴ) πο\δ/(ὶ) ἀρισ\τ/(ερῷ), καὶ Ἡρά̣ι̣ς̣, ὡ̣(ς) (ἐτῶν) κε, ο̣(ὐλὴ) ἀντι̣\κ/(νημίῳ) ἀρισ\τ/(ερῷ),
10μετὰ κ(υρίου) ἑ̣κατέρα τ̣ο̣ῦ ἀνδρό(ς), ἡ μ̣[ὲν Ἀφρ]οδισία Πεθεὺς(*) τοῦ Πεθέ\ω/(ς), ὡ(ς) (ἐτῶν) [(XX), ο(ὐλὴ) μ]ε̣τ̣ώ̣πῳ ἐγ(*) δεξιῶν, ἡ δὲ Ἡ[ράις] Μ̣αρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ Σ]α̣ραπίωνος, ὡ(ς) (ἐτῶν)   ̣  ̣, ο̣ὐ̣λ̣(ὴ) μετώπῳ ἐγ(*) δεξ̣ιῶν̣, ε̣ὐ̣δοκοῦ̣σι κατὰ πάν[τα τὰ δια]τ̣ε̣ταγμέ̣ν̣α̣.
[  ̣  ̣]α̣του  ̣  ̣μνη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρωνο[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η ὁ ὁμολογῶν Πε̣θ̣ε̣ὺ̣[ς   ̣  ̣  ̣]  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μεσιτίαν(*) ἐλαιωνο̣[παραδείσου καὶ τ]ῶν κεφαλαίω̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ν τόκων. ἡ συνγ̣ρ̣α̣φ̣ὴ̣(*) κυρία παντ̣α̣χ̣ῆ̣ι̣.

Apparatus


^ 3. l. ἂν
^ 3. l. φαίνηται
^ 3. l. ὀφείλων
^ 4. l. κηδείαν
^ 6. l. ἐξεῖν[α]ι
^ 6. l. ἐγχῶ[σαι]
^ 6. l. Καισαρείωι
^ 7. l. ἀνεκλόγιστος
^ 7. l. συμβῇ
^ 8. l. ἄτεκνον
^ 8. l. ἀδιάθετ[ον]
^ 10. l. Πεθέως
^ 10. l. ἐκ
^ 11. l. μεσιτείαν
^ 11. l. συγγραφὴ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 25608 Translation (English) [xml]

1  “- - - - and whatever he will still acquire], and to the same wife, Tamystha, all the furniture, the household goods and the clothes . . . 2  and to manumit the female slave he owns, Isarus, on his death; on condition that Isarus herself will also offer her services to his wife Tamystha, 3  [as long as she lives], but the taxes on manumission are for Tamystha and all the debts the declarant will appear to have, either to the state or to private persons, will be paid 4  by the same wife Tamystha; on condition that the three sons will jointly look after their father’s funeral and laying out; on condition that Euhemeros will cultivate the Claudian lands and Kastor 5  the part of the Germanician estate that falls to him, but the three sons will jointly cultivate the part of the Camelian estate that falls to him; on condition that the daughters will look after the irrigations and the drainings, 6  as usual, and that nobody will be permitted to throw earth into the drainage pipes; on condition that the three sons will jointly supply ten ? Arsinoitic jars of new must yearly to their two sisters in the month Kaisareios 7  in Karanis for a period of ten years from the moment their father has passed away. Euhemeros must be the guardian over their brother Kastor without trustee and without being accountable. And if it happens that one of the male 8  children dies childless and intestate, [his portion] must belong to the surviving male children; but if one of the daughters (dies childless and intestate), [her portion] must belong to the surviving female. His wife Tamystha, daughter of Herakleides, concurring party and 9  guardian, acting with her son Herakleides as her guardian, about XX years old, with a scar on her left knee and Herakleides himself, his own son, about 20? years old, with a scar on his right elbow, and Aphrodisia, about 32 years old, with a scar on her left foot, and Heraïs, about 25 years old, with a scar on her left shin, 10  each with her husband as her guardian, Aphrodisia with Petheus, son of Petheus, about XX years old, with a scar on the right side of his forehead, and Heraïs with Mar[- ], son of Sarapion, about [XX] years old, with a scar on the right side of his forehead, appeared before the notary and agreed to all that has been ordered. 11  The declarant, Petheus, son of NN, - - - [has made?] the division of the garden with olive trees? and of the capital and the interest. The document is binding everywhere.