Papyri.info

sign in

p.sorb.1.34 = HGV P.Sorb. 1 34 = Trismegistos 3149DDbDP transcription: p.sorb.1.34 [xml]

230BC Arsinoite?

r
Ἀπολλώνιος Ἁρυώτηι χαίρειν. περὶ τῶν καταμεμε(τρημένων) σ̣ με(τρητῶν) τῆς κεδρίας τῶν
εἰς τὸν Ἡρακλεοπολίτην, γίνωσκε   ̣  ̣  ̣  ̣νιζομ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ς̣ ἐνταῦθα καὶ μὴ περι
  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ν̣π̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣λ̣λη [  ̣] λ̣ευ  ̣και̣ \ε/τ̣ον ἐτὶ δὲ κεκομικότων τῶν ἐκ τοῦ
Βουσιρίτου καὶ Σεβεννύτου καὶ Ξοε̣ί̣του π  ̣  ̣  ̣  ̣ματα καὶ̣ ἀ̣ν̣α̣λαβόντων
5ἀ̣λ̣λὰ καὶ καταστάσεως γενομένης πρὸς Δ̣η̣μ̣ή̣τριον τὸν ἀποδοχέα
[ἐ]πὶ τὸν διοικητὴν οὐθὲν ἔφαινον τ  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣· ἐ̣τ̣ὶ δὲ καὶ τῆς περιούσης
ἀ̣γ̣ο̣ρ̣α̣σαμένης εἰς τὴν ἐν Ἀλεξανδρείαι   ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣[  ̣]ε  ̣ (δραχμὰς) πδ τὸμ(*) μετρητήν
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νυ[  ̣]  ̣ασ  ̣  ̣[  ̣  ̣]ρ̣ατ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]του̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]υ̣μ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐριθείαν προσάγοντος κ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ειπ  ̣  ̣  ̣  ̣τος κ̣α̣ὶ ἐν ταῖς   ̣ν  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ιν̣·
10ἐτὶ δὲ τυγχάνω\ν/ ἐπὶ̣ τὰς ο  ̣ω  ̣εν  ̣  ̣ω  ̣  ̣[  ̣  ̣] Διοδώρωι τῶι γραμματεῖ [  ̣]  ̣
προσήγαγεν τὸν Διόδωρον καὶ ἀνεξ  ̣  ̣ον τῶι Δημ[η]τρίωι   ̣ε̣ν   ̣  ̣κατέ-
νευσαν δ̣ώ̣σειν με(τρητὰς) ρν̣   ̣  ̣  ̣εδε  ̣ι  ̣  ̣ραφο̣νεκε  ̣  ̣ ἐ̣γ̣ε̣γραφήκησαν καὶ ἦ̣σ̣α̣ν
πρὸς τῶι μ̣ε̣τ̣ρ̣εῖσθαι· ἔλαβον δὲ κ̣αὶ παρʼ Ἀρτέμωνος ἐντολὰς ἐπὶ τ[ο]ὺς
φύλακας περὶ τῆς ἀνακομιζομένης κεδρίας   ̣  ̣  ̣  ̣μη  ̣  ̣  ̣ γ̣ενομέ̣νη̣ς̣.
15ἔρρωσο. (ἔτους) ιη, Θῶυθ ιζ.
v
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ Ἁρυώτηι.

Apparatus


^ r.7. l. τὸν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.