Papyri.info

sign in

p.sorb.3.83 = HGV P.Sorb. 3 83 = Trismegistos 56524DDbDP transcription: p.sorb.3.83 [xml]

Demotic 8 lines
9(ἔτους) λη Φαυ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣]  ̣  ̣η τοῖς παρε  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ἁρβίχι ἀρχιφυλα̣κίτ̣η̣ι̣ ἐ̣φ’ ὧι φ̣[υλά-]
ξετ̣α̣ι̣ αὐτὸν π̣α̣ρ̣α̣  ̣  ̣α̣ Τανχ̣ο̣ι̣ρ̣ι̣  ̣[ -ca.?- ]
εξ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ου καὶ [ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.