Papyri.info

sign in

p.stras.2.111 = HGV P.Strasb. 2 111 = Trismegistos 3938DDbDP transcription: p.stras.2.111 [xml]

215-214BC ?

r
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἁ]ρμ̣ά̣χει χαίρειν.
προσ[π]εσούσης μοι τῆς περὶ τοῦ χό̣[ρτου(?)](?)(*)
ἐπιστολῆς ἐμβά̣λ̣λ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ τῆι γ ὥρ[ας α(?)](*)
εὐθὺ παρ̣[ήγ]γ̣ει[λ]α(*) τοῖς γεωργο[ῖ]ς, οἱ δὲ
5ὑπὸ νύ̣[κτα ἀνα]σ̣τ̣ά̣ντες ἀνεχώ-
ρησαν εἰς Πεοντ̣αμ̣οῦν(*), ἐμοῦ δὲ
ἐ̣π̣ε̣λθόντος πρὸς αὐτοὺς κ[αὶ π]υν-
θανομένου, τίνος ἕνεκεν ἦσαν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
χε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ρ̣[ο]ε̣φέρ[ο]ν̣τ̣[ο](*) ἀξιοῦντες
10μ̣η̣δ̣ὲ̣ π̣ρ̣άττεσθαι αὐτου(*) τὴν (δωδεκαχαλκίαν)
\[- ca.12 -]του/ [- ca.11 -] τ̣ῆ̣ι̣ πό̣λ̣ει πρὸς τὸν
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ο̣ν, μηδʼ ἀ̣χ̣θ̣ῆ̣[ναι](*) α̣ὐ̣τ̣ο̣ύ̣ς̣.
ὅπως οὖν μη[κέ]τι κωλύηται τὸ
ἔ̣ργ̣ον, ἤγειρα αὐτοὺς ἐπὶ [τῶι]
15δικαίωι καὶ γεγόν̣α̣σ̣ι̣ [πρὸς]
v
τῆι ἐμβολῆι ἀπὸ τῆς δ.
γέγραφα οὖν σοί, ὅπως εἰδῆις̣.
ὅτε δὲ σοι ἔγρ[αφο]ν τὴν ἐπισ-
τολὴν γεγε[ν]ημένος [ἀπ]ὸ τοῦ
20ἔργου διεπορευόμην [εἰς] τὰ
Ἁρσεμθέω[ς] \εἰς τὸ/ \πε  ̣α  ̣ν/(*) δο[  ̣]  ̣ναια  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ι τὸν
χαλκόν, καθ̣ʼ ἃ̣ [γέ]γ̣ρ̣α̣φ̣α̣, ἅ̣μ̣α̣ τ̣ε̣
εὐθὺ ἀνάστρεψον(*) [εἰς] Θμοι̣[  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
(hand 2) [ἔρ]ρ̣[ω]σο (ἔτους) η [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ(*)
25⁦ vac. ? ⁩
25Ἁρμάχει.

Apparatus


^ r.2. BL 7.245 : χ  ̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ r.3. BL 7.245 : γεωρ[γίαι] prev. ed.
^ r.4. BL 7.245 : \ε̣/μ̣α  ̣[  ̣  ̣]μ̣εθα prev. ed.
^ r.6. BL 7.245 : Λεον̣ταμ̣οῦν prev. ed.
^ r.8-9. BL 7.245 : [ἀνα]χωροῦ[ν]τες π̣ρ̣[ο]έ̣φερ[ο]ν prev. ed.
^ r.10. l. αὐτοὺ<ς>
^ r.12. BL 7.245 :   ̣λ̣ε̣ι̣ν̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ v.21. BL 7.245 : \  ̣ε  ̣α  ̣ν/ prev. ed.
^ v.23. l. ἀνέστρεψον
^ v.24. BL 7.245 : ε̣ὐ̣τ̣ύ̣χ̣ε̣ι̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.