Papyri.info

sign in

p.stras.5.445 = HGV P.Strasb. 5 445 = Trismegistos 13348DDbDP transcription: p.stras.5.445 [xml]

AD231 Polydeukia

[ἔτου]ς ι Μάρκο̣υ̣ Α[ὐ]ρηλ̣ί̣ου̣ Σεουή̣ρ̣ου Ἀλ[εξάνδ]ρ̣ο̣[υ]
[Εὐσεβοῦς] Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Τῦβι λ. κ̣α̣τ̣έ̣[βαλεν]
ἰς(*) τὸν τῆς βουλ(ῆς) λόγον διὰ τῶν [αἱρ]ε̣θ̣[έντων]
εἰ̣ς̣ τὸ [πρ]οστῆναι τῇ ν[ο]μα[ρ]χίᾳ διαφ[ερό]ντ̣[ων]
5[πρε]σβύτ[ε]ρ̣[ο]ι Πολυδευκίας μονοδεσμία[ς] ἀ̣ρ̣γ̣υ̣-
[ρικῶν]   ̣[  ̣]  ̣ δραχμὰς πεντήκοντα τρῖ̣[ς](*) (δραχμαὶ) ν̣[γ]

Apparatus


^ 3. l. [εἰς]
^ 6. l. τρεῖ[ς]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.