Papyri.info

sign in

p.stras.5.453 = HGV P.Strasb. 5 453 = Trismegistos 13357DDbDP transcription: p.stras.5.453 [xml]

AD228 Polydeukia

ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ η̣ [Θ]ὼ̣θ λ
[δι]έ̣γραψεν Πτολᾶς
πρε̣σ̣β̣υτ̣ε̣ρ̣υς(*) κώ̣μ̣ης
[Πο]λυδευκί̣α̣[ς] ὑπ̣ὲ̣ρ μ̣ο̣-
5[νο]δ̣[ε]σ̣μίας χόρτου
  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣υ (δραχμὰς) η Φαῶφι λ
ὁμύως(*)[ (δραχμὰς)] η̣ Ἁ̣θ̣ὺρ λ ὁ̣μύ[ως](*)
(δραχμὰς) η̣ Χ̣ο̣ί̣α̣χ̣ λ ὁμύως(*) (δραχμὰς) η̣

Apparatus


^ 3. l. πρεσβύτερος
^ 7. l. [ὁμοίως]
^ 7. l. ὁμοί[ως]
^ 8. l. ὁμοίως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.