Papyri.info

sign in

p.stras.5.459 = HGV P.Strasb. 5 459 = Trismegistos 13362DDbDP transcription: p.stras.5.459 [xml]

AD228 Polydeukia

Οὐαλέρ̣ι̣ο̣ς̣ [Τιτανι-]
ανὸ̣ς̣ ἀ̣π̣ὸ̣ ἐ̣π̣ά̣ρ̣χων
(*)ουγού̣λ̣[ω]ν̣(*) κ̣α̣ὶ̣
τῶν ἀπὸ̣ τ̣[οῦ] Μ̣ μουσί-
5ου(*) σιτου[μ]ένω̣ν
καὶ ἀτελ[ῶ]ν
διὰ Οὐαλερίου Ἑρμία
φροντιστοῦ κώμης
Θεαδ[ελ]φ[ίας κ]αὶ
10ἄλλων κώμων
Αὐ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣
καὶ Ἀπ[  ̣  ̣  ̣]ωι
χαίρε̣[ιν. ἔσ]χον πα-
ρʼ ὑμῶν̣   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν
15τόπου Κ[  ̣]  ̣αρου
λεγομένο̣υ̣ ἀρου-
ρῶν κα [π]υροῦ
ἀρτάβα̣ς̣ ὀ̣γδοή-
κοντα τέ[σσα]ρε̣ς κ̣α̣ὶ
20ὑπὲρ σπ[ε]ρ̣[μάτ]ω̣ν
ἀρτάβα[ς ὀ]κτὼ
μέτρῳ [  ̣]  ̣  ̣  ̣
(ἔτους) η Παῦνι κγ

Apparatus


^ 3. l. οὐιγούλων : ϊουγου̣λ̣[ω]ν̣ papyrus
^ 4-5. l. ουσεί|ου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.