Papyri.info

sign in

p.stras.6.504 = HGV P.Strasb. 6 504 = Trismegistos 13383DDbDP transcription: p.stras.6.504 [xml]

AD 106 Kerkesoucha

ἔτους ἐνάτου Αὐτοκράτορος
Καίσαρος Νέ̣ρ̣ο̣υ̣α̣ Τραιανοῦ
Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ
μηνὸς Λώιου Παῦνι ζ ἐν Κερκε-
5σούχοις̣ τ̣ῆ̣ς Ἡρακλείδου μερίδος
τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ὁμολογεῖ
Κεφάλ̣λ̣ω(ν) Ἀμμ̣ω̣(νίου) ὡς (ἐτῶν) μδ̣ οὐ̣(λὴ) γόνατι δεξι(ῷ)
ἀπὸ ἀμφόδου Ἀμμ(ωνί)ο̣υ̣ τόπων Στοτοῆτι
Στοτοήτιο(ς) ὡ̣ς̣ (ἐτῶν) κζ οὐ(λὴ) ὀφρύι ἀριστ̣(ερᾷ)
10πεπρακέναι αὐ̣τ̣ὸ̣ν̣ ὑπάρ̣χον̣τ̣α
ὄνον ἄρρε̣ν̣α̣ πρ̣ωτ̣ο̣β̣ό̣λ̣ον μυόχ(ρουν)
ἀ̣ναπό̣ρι̣φ̣ον. ἀ̣π̣έχει ὁ ὁμολογῶν
τ̣ι̣μὴ[ν] ἀ̣ργ(υρίου) (δραχμὰς) διακοσίας ἑβδ̣ο̣-
μ̣ή̣κ̣[ο]ντα . β̣ε̣βαιώ̣σ̣ι̣(*) ὁ [ὁ]μ̣ο̣λ̣(ογῶν).
15ὑ̣π̣[ο]γρ(αφεῖς) [το]ῦ ὁμολο[γοῦντ(ος)] Πε̣  ̣  ̣κ̣  ̣  ̣ω̣  ̣
τ[ο]ῦ δ̣ὲ̣ ἄλλο(υ)   ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣(  ) Κεφάλλ̣ω(ν)
Ἀ[μ]μωνί[ο]υ πέπρακ̣α̣ ὡς πρό̣κ̣(ειται)
Σ[τοτ]ο̣ῆ̣τ(ις) Στοτ̣[ο]ήτ(ιος) ἠγό(ρακα) κ(α)θ̣ὼς π̣ρ(όκειται)
  ̣  ̣ι(  ) γ̣ρ̣(α ) Κερκ̣[εσ]ο̣ύχων̣ ειτε
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ερ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 14. l. βεβαιώσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.