Papyri.info

sign in

p.stras.6.585 = HGV P.Strasb. 6 585 = Trismegistos 16804DDbDP transcription: p.stras.6.585 [xml]

AD153 Hermoupolis Magna

[ἔτους ἑκκαιδεκάτου Αὐτοκράτορ]ος Καίσαρος Τίτου Α[ἰλί]ου Ἁδρ[ιανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστ]οῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς (hand 2) Γερμανικε̣ί̣ου ⟦  ̣  ̣  ̣ζ ⁦ vac. ? ⁩ (hand 1) [ἐν] Ἑρμουπόλει τῇ μεγάλῃ. ὁμολογεῖ Μουσαῖος Ἑρμ[αίου] τοῦ καὶ Ἀφροδεισίου Ἀχι[λλ]έως μητρὸς Δημη-
[τρίας - ca.21 -][ Ἑρ]μ[ο]πολείτης ἀναγραφ̣[ό]μενος ἐ̣[πʼ ἀμφόδου Φρουρίου Λι]βὸς ὡς (ἐτῶν) (hand 3) λ  ̣  ̣  ̣  ̣ (hand 1) Σαρα[πίωνι Ἀχιλ]λέως τοῦ Ἀφροδεισίου μητρὸς Τερεῦτος Ἑ̣ρ̣μ[οπολεί]τῃ ἀναγραφομένῳ ἐπ̣[ὶ τοῦ] αὐτοῦ ἀμφόδου
[ὡς (ἐτῶν) - ca.17 -][ πεπ]ρακέναι τὸν ὁμ[ο]λογοῦντα τῷ Σαρα[π]ίω[νι τὸ ὑπάρχο]ν α̣[ὐτῷ ἐ]ν Ἑρμουπόλει ἐπʼ [ἀμ]φόδου Φρουρίου
Λιβὸ[ς τρίτ]ον μέρος καὶ ἕκτον μέρος τῆς ἀπὸ νοτοῦ̣ ταύ[της ἑτέρ]α̣ς οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ ἐ[ν] κώμῃ Ποανπι-
5[μήνει Πάτρη Ἄνω τέταρτον καὶ] τριακο[σ]θ̣εκτὸν μέρος οἰκίας καὶ [αὐλ]ῆς [καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ καὶ] τῶν πάντ̣[ω]ν συνκυρόντων καὶ χρησ̣[τηρί]ω̣ν κ[α]ὶ ἀνηκόντων καὶ εἰσόδων καὶ ἐξόδων γ[ίτον]ε̣ς(*) τοῦ μὲν τρίτου μέρους τῆς προδεδηλω-
[μένης οἰκίας νότου ἡ προονο]μασθεῖσ̣α ἑτέρα οἰκία βορρᾶ κλη̣ρονόμων [- ca.12 -][ ἀπ]ηλιώτου κλ[η]ρ[ον]όμων Πελώι(*)ος λιβὸ[ς δ]η̣μοσία ῥύμη διʼ ἧς ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ τοῦ ἕκτ[ο]υ μέρους τῆς νοτίνης οἰκίας νότου δημοσία
[ῥύμη βορρᾶ ἡ προονομασθε]ῖσα οἰκία ἀ[π]ηλιώτου κληρονόμων Πελ[ώι]ος λ[ι]β[ὸ]ς [δημο]σία ῥύμη δ[ιʼ] ἧς ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος τ[ῆς δ]ὲ̣ ἐν κώμῃ Πουανπιμήνει οἰκίας νότου ἱερὸν Ἴ[σιδο]ς θεᾶς μεγίστης βορρᾶ δημοσία ῥύμη διʼ ἧς
[ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος ἀπη]λιώτο̣υ̣   ̣  ̣ητος Τοθήους λιβὸς Νουμ̣ην[ί]ου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος, τὴν δ[ὲ] σ̣υ̣μ̣πεφωνημ[έ]νην τιμὴν ἀργυ[ρίου Σ]εβασ̣τ̣οῦ νομίσματος δραχμὰς χειλίας(*) ἀπεσχηκέναι [τὸ]ν πωλοῦντα παρὰ τοῦ ὠνουμένου
[κατὰ - ca.16 -]κ̣ησιω̣[  ̣] ε̣ἶ̣ναι τὴν τῶν πεπραμένων μερῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ι̣ταιω̣ν κυρείαν καὶ κράτησιν περὶ τὸ̣ν ὠ[νούμ]ενο̣ν καὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ χρωμένους καὶ οἰκονομοῦ[ντας] π̣ε̣[ρ]ὶ αὐτῶν καθʼ ὃν ἐὰν αἱρῶνται τρόπον
10[ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρ]όν[ο]ν, [τ]ῆ[ς] βεβαιώσεως διὰ παντὸς πρὸς πᾶ[σαν] β̣ε̣β[αί]ωσιν ἐξακολουθο̣ύση[ς] τῷ πωλοῦν̣[τι καὶ μὴ ἐπελεύ]σε̣σθαι μηδʼ ἄλλον ὑ(*)πὲρ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ὠνουμένο̣ν μηδὲ ἐπὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ περὶ μηδε-
[νὸς τῆσδε τῆς πράσεως τρόπῳ μηδ]ενί. ἐὰν̣ δὲ ἐπέλθῃ ἢ μὴ βεβαιοῖ ἥ [τʼ ἔφο]οδος ἄκυρος ἔστω κ[αὶ προ]σαπο̣τ̣ι[σ]άτω(*) ἢ [ὁ] ὑ[πὲρ] αὐτοῦ ἐπελευσόμε[ν]ος τῷ ὠνουμένῳ ἢ τοῖς παρʼ αὐτοῦ τ[ά τ]ε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἐ[πιτ]είμου(*)
[ὡς ἴδιον χρέος διπλῆν τὴν τιμὴν] καὶ εἰς τ[ὸ] δη̣μόσιον τὴν ἴ(*)σην καὶ [μηδὲν ἧσσον ἡ - ca.12 -] ἥδε κυρία ἔστω [- ca.19 -][ τὰ εἰ]ς τὸ ἐνκυκλῖον καθήκο̣ν̣[τ]α̣ τέλη [(hand 4) Μου]σ̣αῖ[ο]ς̣ Ἑρμαίου τοῦ καὶ Ἀφροδισίου Ἀχιλλ[έως]
[μητρὸς Δημητρίας Ἑρμοπολ(είτης) ἀναγραφόμενος ἐπʼ ἀμ]φ[ό]δου Φρουρίου Λιβὸς τρίτον μέρος οἰκίας κ̣α̣[ὶ ἕκτον μέ]ρος τ̣ῆ̣[ς ἀπὸ νότου ταύτης ἑ]τέρας οἰκίας καὶ αὐλῆς [καὶ ἐν κώμῃ Ποαμπιμήνει Πάτρη Ἄνω τέταρτον καὶ τρ]ι̣ακόστ̣ε̣κ̣τ̣ον μέρος οἰκίας [καὶ αὐλῆς καὶ - ca.10 -] καὶ τῶν πάντων χρηστηρίων καὶ ἀ̣ν̣[ηκόντων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.40 -] γιτνίαις(*) συμπεφωνημέμην τιμὴν ἀργυρίου δ[ραχμὰ]ς χ[ιλίας - ca.15 -]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ομν̣  ̣[- ca.30 -][ ἔγραψα ὑπὲρ] αὐτοῦ βραδέως γράφοντ[ος (hand 5) Μου]σαῖ[ος Ἑρμαί]ου τοῦ καὶ [Ἀ]φροδι̣[σίου ⁦ -ca.?- ⁩]
15[- ca.20 -][ Σαραπίων] Ἀχ[ιλλέως - ca.22 -]ς[- ca.12 -]  ̣τ[  ̣  ̣] Σαρ[απί]ωνα   ̣[- ca.25 -]ν̣ος ωκο̣  ̣[- ca.15 -]  ̣α  ̣(  ) ((filler))
(hand 4) Μουσαῖος Ἑρμαίου τοῦ [κ]α̣ὶ Ἀφρ[οδισίου Ἀχιλλέως μητρὸς Δημητρίας]
ἀναγραφόμενος ἐπʼ ἀμφόδ[ο]υ [Φρουρίου Λιβὸς Ἑρμοῦ πόλεως εὐδοκῶ τῇ]
προκι̣μέν̣ῃ διαγ̣ρ̣[αφῇ ⁦ -ca.?- ⁩][ Ἑρ-]
μοῦ πό̣λε[⁦ -ca.?- ⁩]
20(hand 6) ἔτους ἑκκαιδεκάτου Αὐτο̣[κράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου]
Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβα[στοῦ Εὐσεβοῦς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ διαγ(ραφὴ) διʼ ἐπ(ιτηρητῶν)]
τραπ̣(έζης) Σαραπ̣(ίων) Ἀχιλ(λέως) τοῦ Ἀφροδ(ισίου) Ἑ[ρμοπολείτης Μουσαίῳ Ἑρμαίου]
τοῦ κ̣(αὶ) Ἀφροδ(ισίου) Ἀχιλ(λέως) Ἑρμοπολ(είτῃ) τοῦ [ὑπάρχοντος]
αὐτῷ ἐπὶ Φρο(υρίου) Λιβὸ(ς) τρίτου [μέρους οἰκίας καὶ ἕκτου μέρους]
25ἑτέρα̣ς οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ̣ [ἐν κώμῃ Ποανπιμήνει Πάτρη]
Ἄνω τετάρτου καὶ (τριακοστέκτου) μέρ[ους οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ χρηστηρίων]
καὶ ἀνηκ(όντων) πάντων ἀκ̣ολού[θως τῇ ἀναφ(ερομένῃ) διὰ τοῦ ἐν Ἑρμοῦ]
πόλ(ει) γρα̣(φείου) ὁμολ(ογίᾳ) πράσεως ἀργ(υρίου) (δραχμ ) χι[λι ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπιτηρητ(ὴς) σεση(μείωμαι) ⁦ vac. ? ⁩

Apparatus


^ 5. l. γείτονες
^ 6. πελωϊοσ papyrus
^ 8. l. χιλίας
^ 10. ϋπερ papyrus
^ 11. l. [προ]σαποτει[σ]άτω
^ 11. l. ἐ[πιτ]ίμου
^ 12. ϊσην papyrus
^ 14. l. γειτνίαις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.