Papyri.info

sign in

p.stras.8.701 = HGV P.Strasb. 8 701 = Trismegistos 3963DDbDP transcription: p.stras.8.701 [xml]

IIsac ?

[- ca.11 -]ι̣  ̣[ -ca.?- ]
[- ca.10 -]ποιησαν
2a[ -ca.?- ]ντες τὰς θ̣ύρας
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣έχοντες
ἡμῶν ἄρτων \μὲν/ πεπεμ-
5μένων (ἀρτάβας) ζ (1/4) καὶ
ἄλλων ἄρτων τιμῆς
χαλκο̣ῦ̣ (δραχμὰς) τκδ̣. ἔτι δὲ
καὶ ἄλλων \ϛ/ (ἀρτάβαι) ὧν προσ-
έρριψαν ἡμῖν σιτοποι-
10ήσασθα̣ι̣ ὧ̣ν μισθὸς (δραχμαὶ) τξ
καὶ ψι̣ά̣θων τιμὴν ϛ (ἀρταβῶν) (δραχμαὶ) ι
(γίνονται) (δραχμαὶ) ξ ὥστ̣ε̣ εἶναι σίτου
πεπεμμ̣ένου (ἀρτάβας) ζ (1/4) ὧν
13aμισθὸς   ̣  ̣  ̣ ὃ γίν̣εται (ἀρτάβαι) ζ (1/4)
κ̣αὶ̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ι̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]σ  ̣[  ̣]
15καὶ ἕως τ[ο]ύ̣τ̣ο̣[υ ο]ὔτε τ[ὸ]ν
σῖτον ἡμ̣ῖ̣[ν ἀ]π̣οδεδώ-
κα\σι/ν οὔτ[ε   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ισ  ̣α̣ν
καθ̣ότι ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣ι.
καὶ ἔτι δὲ π[  ̣  ̣  ̣  ̣]πι  ̣[ -ca.?- ]
20τῆι κζ α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει  ̣[ -ca.?- ]
πλε[υ]σα  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ιλον α[ -ca.?- ]
22aους ἐνειλη̣  ̣[ -ca.?- ].
καὶ νυνὶ   ̣[ -ca.?- ]
ἀλόγως α̣[ -ca.?- ]
25καλεσας[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
ὅπως διὰ σο̣ῦ̣ τ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ κομίσασθα̣ι τὰ προ-
γεγραμμένα. τούτ[ο]υ γὰρ
γενομένου δυνή̣σομ̣α̣ι̣
30τὰς χρείας παρέχω̣ν ὑ̣μ̣ῶν
ταῖς παρουσίαις \τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣λέων/ ἀπ̣ο  ̣  ̣  ̣ισαι.
εὐ[τύ]χ̣ε̣ι̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.