Papyri.info

sign in

p.stras.8.706 = HGV P.Strasb. 8 706 = Trismegistos 13427DDbDP transcription: p.stras.8.706 [xml]

AD122-3 Arsinoiton Polis, Krokodilopolis, Ptolemais Euergetis

r
Traces 3 lines
4[ -ca.?- ]τοπα
5[ -ca.?- ]  ̣ις
Traces
[ -ca.?- ]μονι
[ -ca.?- ]  ̣ια
Traces 2 lines
11[  ̣  ̣Σ]ε̣β̣α̣στ̣[οῦ ἕ]ω̣ς̣ μηνὸ̣ς̣
Καισαρείου ἐπα̣γομέ-
ν̣[ω]ν πέμ̣π̣[τ]ης τοῦ ἐνεσ-
[τῶ]τ[ος ἑβδ]ό̣μου ἔτ̣ου̣ς
15[Ἁδριανοῦ Κα]ί̣σ̣αρο̣ς̣ τοῦ
κ̣υ̣ρί̣ο̣υ̣ τ̣[ρ]έ̣φειν ὄρνι-
θα̣ς̣ ἀδε̣ῶς ἐν μυλαί-
ῳ Ἡρακλείας ὄντι ἐ-
πʼ ἀμφό̣δου Βουταφεί-
20ου καὶ τελέσειν ἰς(*) τὸν
τῆς ὠνῆς λόγ[ο]ν̣ [ἀ]ρ̣γ̣υ-
[ρίου δραχ]μ̣[ὰς] τεσσα-
[ράκοντα , τῶν π]ρ̣οσδια-
[γρα]φ̣[ομ]  ̣  ̣  ̣  ̣ α-
25[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἄλλω(ν)
[εἰδῶν π]ρὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣[ν] κ̣τ̣ήτορα
ἀν̣υ̣πολόγων καὶ ἀκ̣ιν-
δύ̣ν̣ω̣ν̣ ὄν̣τ̣ων, κ̣α̣ὶ̣ τὴν ἀπό-
δ̣ο̣σ̣ιν π̣οιή̣σ̣ο̣μαι̣ τῇ τῶν
30  ̣  ̣αιων προθεσμίᾳ ἐ-
ὰ̣ν φαί̣νηται ἐ̣πιχωρῆ-
[σαι] vac. ?
(hand 2) Εἰρηναῖς(*) (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) ἀντίχειρι
ἀρισ̣τ(ερᾷ).
35(ἔτους) ζ̣ Α̣ὐ̣τοκρα<το>ρος Καίσαρος
[Τραιανοῦ Ἁδ]ρ̣ι̣ανοῦ Σεβα̣στοῦ
Traces 3 lines
v
Traces 13 lines
14[ἔτους ]ϛ Ἁδριανοῦ
15[Κ]αίσαρος τοῦ κυρίου
Παῦνι ιγ
ἔρρωσθαί [σε εὔχομαι -ca.?- ]

Apparatus


^ r.20. l. εἰς
^ r.33. l. Εἰρηναῖος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.