Papyri.info

sign in

p.stras.8.709 = HGV P.Strasb. 8 709 = Trismegistos 26830DDbDP transcription: p.stras.8.709 [xml]

IIspc ?

1
[ -ca.?- ]  ̣ῳ vac. ? τῷ κ̣ρ̣α̣τίστῳ δι̣καιο̣δό̣τ̣[η]ι
[ -ca.?- ]ο̣υ καὶ Ἰσαροῦτος̣ καὶ Λογγε̣ί̣νου̣ [  ̣]  ̣[  ̣]α̣νων
[ -ca.?- ]ήσαντ̣ος συνη̣[ρ]γ̣ήσαν ἡμε̣ῖ̣ν(*)   ̣[  ̣  ̣]  ̣ ἀ̣λληλοι
[ -ca.?- ]  ̣ ἀδελφούς, τοῦ̣ μὲν Λόγγου [- ca.12 -]αι̣ ἐπισ-
5[ -ca.?- κλ]η̣ρονομίας, Ἀσκ̣[λ]α̣[τ]α̣ρ̣ίου δὲ ἀπ̣[- ca.12 -]ς φη-
[ -ca.?- ] δ̣όξαντος Πριάμ̣[ῳ] κα[  ̣  ̣]η̣σ̣α̣  ̣[- ca.10 -]  ̣ι κατεσ-
[ -ca.?- ἰδ]ιόκτητα σὺν τα̣[ῖ]ς ε̣  ̣  ̣  ̣ταις ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣ς̣ καὶ ταῖς
[ -ca.?- ἐ]πιτηρητοῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣π̣ω̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] Π̣ρείσκου ἐπι
[ -ca.?- ]ατ̣οσ  ̣κ  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]ε  ̣  ̣
10[ -ca.?- ]δ̣ι̣ο̣  ̣ε  ̣  ̣ο̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ Λον̣[γ - ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] σήμ̣ερον παρήλκυσεν τὴν δίκην̣ ἀρξ[άμενος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]άζεσθαι. ἐπεὶ οὖν, κύριε, ἡ μὲνἈσκλατ̣ά̣ριο̣[ν] ἀ̣σ̣-
[ -ca.?- ]  ̣μων καὶ καταδ[ικ]ασθεῖσα ὑπὸ Κλαυδίου Ἀπολιναρίου
[ -ca.?- ]  ̣λυντος καὶ αὐτὸ[ς] παραβόλιον θεὶς πρὸς Κλαύδιον
15[ -ca.?- ]δ[  ̣  ̣]ῃτ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣η[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]τ̣ος
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣
2
τοὺς μὲν οὖν ὑπομνημα̣τισμοὺς ὡς προ-
γέγραπτα[ι] ἐπὶ ὑπογραφῆ̣ς̣ παραθησόμεθα
ἐπὶ τόπ[ων]. ἔστιν δὲ τὸ μέρος τὸ συν-
20εκτικώ[τ]ατον τῆς Ἰουλίου Θέωνος
ἀποφάσεως περιέχον οὕτως vac. ?
ἐξ ἁπάντων δὴ τούτων, τῆς νομῆς ἀποδειχθεί-
σης περὶ τὸν πρεσβύ̣τ̣ην Λόνγον(*) γεγονέναι
π  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ο̣υτ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ς καθη  ̣  ̣ηνα̣  ̣
25χάρ[ι]ν̣ ἔσχεν ἕ̣νεκα̣  ̣δρ̣ος λιπό̣ν̣τ̣ος α  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ι  ̣
π  ̣[  ̣] δοκεῖ τι̣[  ̣]η̣[  ̣]η̣σ̣ιν αὐτῷ εἰς ἀτέ⟦  ̣⟧λι̣α̣ν̣ τ̣[ῷ]
πα̣τρὶ αὐτο[ῦ] κ̣α̣ὶ̣ ἐκείνου πα[  ̣  ̣  ̣]ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ αἱ δηλωθεῖσαι ἠγοράσθαι ἄλλαι ἄρου-
ρ[αι] τριάκοντα ἕξ vac. ? καὶ μεθʼ ἕτερα vac. ?

Apparatus


^ 1.3. l. ἡμῖν
^ 2.23. l. Λόγγον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.