Papyri.info

sign in

p.stras.8.713 = HGV P.Strasb. 8 713 = Trismegistos 16461DDbDP transcription: p.stras.8.713 [xml]

AD397 Hermoupolis Magna

ὑπα̣τείας Φλα̣υ̣ίων̣ Κ̣α̣ισαρί̣ο̣υ̣ καὶ Ἀ̣τ̣[τικοῦ]
Αὐρηλίῳ Κ[ύρ]ῳ Φι̣λ̣άμμωνος πο̣λιτ̣ευ̣[ομένῳ]
ἐνά̣ρχῳ νυκ̣το̣σ̣τ̣ρατ̣ήγῳ Ἑρμο̣υπόλεως τῆς
λαμπρο̣τάτη[ς] vac. ?
5πα̣ρὰ Αὐρηλ̣ί̣[ου]   ̣[  ̣]  ̣φ[  ̣]  ̣ ταρσι̣καρίου ἀπὸ τῆ̣[ς αὐτῆς]
[πό]λ̣ε̣ω̣ς̣. [πρ]ὸ οὖ[ν] τούτω̣ν̣ τῶν ἡμερῶν α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣εται   ̣[  ̣]ν  ̣  ̣  ̣ν ἡμετέρων χλωρο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣α  ̣ο  ̣  ̣  ̣  ̣ασ  ̣  ̣φο  ̣π  ̣ρηθεως   ̣[  ̣  ̣]
ἱερέ̣ω̣[ς]   ̣  ̣βι  ̣  ̣  ̣φ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]
10ἐπὶ̣ τὸ στα  ̣[  ̣  ̣]  ̣ε  ̣  ̣ε  ̣  ̣[  ̣] κ̣ρειτ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣σκε. βουλευ̣σ̣ομε̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ι̣ὰ τ̣οῦτο ἐπ̣ιδ̣[ίδ]ωμ̣[ι]
τῇ σῇ ἐπιε̣ι̣κ̣ί̣ᾳ̣(*) τάδ̣ε μοῦ τὰ βιβλία ἀξιῶν
τ̣ὸν̣ προειρ[η]μένον ἀχθῆ[ναι] καὶ κ̣ατα-
ναγκασθῆναι   ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπ̣ο̣σ̣τ̣ῆσ̣αι̣
15πρὸς τὸ μὴ̣ δ̣ιʼ ὄ̣χ̣λ̣ο̣υ̣ γε[ν]έ̣σθα̣ι τῇ
ἐξουσί̣ᾳ τοῦ [κ]υρίου μο̣υ̣ τοῦ λ̣α̣μ̣π̣ροτάτου
ἄρχοντος περὶ̣ τούτου. (hand 2) διευτ̣ύχει
(hand 3) [Α]ὐρ(ήλιος) Κ̣ῦρο̣[ς]

Apparatus


^ 12. l. ἐπιεικείᾳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.