Papyri.info

sign in

p.stras.8.714 = HGV P.Strasb. 8 714 = Trismegistos 32630DDbDP transcription: p.stras.8.714 [xml]

IVspc Hermopolite?

[  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣ος φα  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]η παραφυλ̣[α -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ε̣ως καλου[ -ca.?- διὰ]
[τοῦτο] ἐ̣π̣ι̣δί̣δωμ[ι τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ τάδε μου τὰ βιβ]λ̣ί̣α
5[ἀ]ξιῶν αὐτὸν [τὸν προειρημένον ἀχθῆνα]ι καὶ κα-
τ̣α̣ν̣αγκασθῆνα[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υτο δι  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ος ὑποβαλεῖν]
κ̣α̣[ὶ] τ̣ὸ ἀζήμιον ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρίῳ ἀποστ̣ῆ̣σ[α]ι πρὸς τὸ
[μ]ὴ διʼ ὄχλου με γ[ένεσθ]α̣ι̣ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ κυρίου μου
τοῦ λαμπροτάτο̣υ̣ ἄ̣[ρ]χοντος πε̣ρὶ τού̣του. (hand 2) διευτύχει
10(hand 3) Αὐρή̣λι̣ο̣ς̣ Χαιρήμωνος [  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ου ἐπι̣τέτοκα(*) Αὐρήλιος
[Βα]σ̣ιλεὺς Ἑρμο̣δώρου δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔ[γρα]ψα ὑ̣[πὲρ] α̣ὐ̣τ̣οῦ γράματα(*)
[μ]ὴ ε̣ἰδότ[ο]ς

Apparatus


^ 10. l. ἐπιδέδωκα
^ 11. l. γράμματα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.