Papyri.info

sign in

p.tebt.pad.1.7 = HGV P.Tebt. Pad. 1 7 = Trismegistos 412061DDbDP transcription: p.tebt.pad.1.7 [xml]

r
Φί̣λιππος Ἁρυώ̣τηι [χ]α̣ίρειν· ἀπό̣σ̣τ̣ει-
λ̣ον π̣ρ[ὸ]ς ἡ̣μᾶ[ς] ε̣ἰ̣ς̣ τὸ κρ[ιτ]ή̣ριον Μ̣[αρ]ρῆν,
εἰ μὴ πρὸς σπόρωι ἐσ[τί]ν· εἰ δὲ καὶ οὕτως
ἡμᾶς ἀπατᾷ, ᾽ξ̣ι̣ώ̣σα̣[μεν](*) ἱκανὰς καὶ
5π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἡμᾶς γρά̣ψ̣[ο]ν ὅπ̣[ως] δ̣ι̣ακριθ[ῆ]ι̣
π̣[ρὸ]ς̣ Μ̣[αρρῆ]ν̣ π̣ερὶ ὧ̣ν̣ α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[  ̣]ι̣
ἔ̣ρρωσο. (ἔτους) α̣ Φα̣υν̣ι̣ κα̣
v
Ἁρυώτηι

Apparatus


^ r.4. l. <ἀ>ξιώσα[μεν]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.