Papyri.info

sign in

p.tebt.1.124 = HGV P.Tebt. 1 124 = Trismegistos 3760 = berkeley.apis.603DDbDP transcription: p.tebt.1.124 [xml]

c118BC Tebtynis

1
[βα(σιλεῖ) Πτο(λεμαίωι) καὶ βα(σιλίσσηι) Κλεοπά(τραι) τῆι ἀδελ(φῆι) καὶ βα(σιλίσσηι) Κλ]εοπά(τραι) τῆι γυναι(κὶ) θεοῖς Εὐεργέταις χαί(ρειν)
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣ κάτο̣ι̣κ̣ο̣[ι ἱππε(?)]ῖ̣ς̣(?)(*) οἱ ἐν τῶι Ἀρσινο(ίτηι) νομῶι. τ̣ὰ̣ς
[- ca.10 -]  ̣  ̣  ̣ια̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ τῆς ἀρχῆς̣   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ετ̣  ̣ρήκαμεν πρὸς τὰ πρά-
γματ̣ʼ ε̣ὔ̣νοιαν̣ [  ̣  ̣  ̣](*)  ̣α̣γ̣ενόμενοι τῆ[ι] δὲ [προγ]όνων παρηκολουθη-
5κό̣τ̣ε̣[ς] πίστει οὐκ ρἴναμεν(*) ἐξαρ[ιθ]μεῖ[σθαι,] ἐπεγνωκότες πολλῷ
μᾶλλον εἰς ἐπαύξησιν ἀγεοχοτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣] τὰ ὑπάρχοντα   ̣  ̣  ̣  ̣( )
κατοικ̣(  ) καὶ φιλάνθρωπα ἐφʼ οἷς τὰς μ̣[ε]γίστα[ς ὑ]μῖν χάριτας ἔχομεν
καὶ ἀ̣ν  ̣  ̣ιωτερον ἑ̣α̣υ̣τοὺς εἰς π[ᾶν   ̣  ̣]τοις συμφέρον ἐπιδιδόντες(*)
οὐ διαλίπομεν προσπεσόντες [  ̣  ̣  ̣[  ̣]μιν παρʼ ὑμῶν προσχειρισα-
10μένο̣υ̣ς̣ ἀνδ(ρ ) κ π  ̣  ̣  ̣  ̣ωσπ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αιρης̣ κοινολογηθῆι αὐτοῖς
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρα̣ς κλη[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ων ὑπὸ σοῦ, βασιλεῦ, καὶ μετα-
λαβο̣[  ̣  ̣ τ]ῶ̣ν̣ ἐπιγεγρ(αμμένων) τοῖς ἐκ τῆς [  ̣  ̣]  ̣τ̣ω̣ι χω(  ) τῆι   ̣  ̣ς̣(  ) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) δ μετὰ καὶ
ημ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ὅ̣μοιον καὶ τὰ̣ς τῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣]αριθμησαμένων τὴν ἔχουσαν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ψιν καὶ τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣ μὲν εἰσε̣ν̣η̣ν̣οχότας χρυ(σικοὺς) στεφά(νους) καὶ (πυρὸν) μετὰ δ̣ὲ̣
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πρα̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.14 -]  ̣ι̣ας τούτους παρακαλέσασθ̣α̣ι̣ ἡμᾶς τ̣ῆ̣ς̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣α̣ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣ντες ἧι ἔχομεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς εὐ̣ν̣ο̣ί̣αι
φιλαγαθήσαντες καὶ ὑπὲρ δε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν ἑαυτοὺς θ[λ]ίψαντες ἐ̣π̣ι̣φα(ν ) ἡ̣μᾶς
(πυροῦ)   ̣δ(  ) ε̣  ̣  ̣  ̣ν̣ γενη(μάτων) τοῦ μη̣ (ἔτους) ἀξιοῦμ[εν   ̣  ̣] οὕτως
2
καὶ Εἰρη(ναίωι) τῶι ἐγλογι(στῆι) καὶ τοῖς ἄλλοις [- ca.16 -]  ̣[  ̣]ρ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20εἰδῶ̣ν̣ ἀξιοῦμεν̣   ̣ρ  ̣  ̣ καὶ Πτο(λεμαίωι) τῷ ς[- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ̣
προσφωνῆσαι ὅπως ἐν τούτοις [ὑμῖν ἔχωμεν τὰς] μεγί(στας) χάριτας.
——
εὐτυχεῖτε.
ἀπο̣λύ̣(εσθαι)(*) δ̣ὲ̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣   ̣  ̣ι̣  ̣  ̣τ̣  ̣  ̣υ̣(  ) κατατε(  ) και[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣ων κύριον ἐπιγρ(αφῶν) ἐγκ̣[λημ]ά̣(των)
ἀγνοημά(των) ἁγ̣ν̣ο̣η(*)(μάτων) καταγνω(σμάτων) αἰτιῶν πασῶν ἕως τοῦ νγ (ἔτους).
——
25μένειν δὲ ἡ̣μῖν καὶ ἐγγόνοις κυρίως τοὺς κατεσχη(μένους) κλή(ρους) οἷοί ποτέ εἰσιν
καθʼ οὑντινου(*) τρό(πον) ἕως τοῦ νβ (ἔτους) ἀσυκοφαντή(τους) καὶ ἀδιστάστους(*) ὄντας
πάσης αἰ[τ]ίας.
——
ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς καθʼ ὁνδηποτοῦν τρό(πον) εἰς ἐπίλημψιν ἠγμένους
ἢ καὶ γεγονό(τας(?)) ἐν ἀθετ\ή/μασιν ἢ προ̣σλογι(σμοῖς) ὡσαύτως ἔχειν κυ(ρίως).
——
30καὶ ἐπ(ε)ί τινες ἐξη(σθενηκότες)(*)   ̣  ̣[  ̣]ν̣ σ̣τ̣ενῶς ἔχοντες ⟦π̣α̣ρ̣α⟧(*) π[α]ρα̣κ̣εχω(ρήκασι) ⟦α̣λ̣⟧ τοῖς [⁦ -ca.?- ⁩](*)
ἄλλοι δὲ ἠ̣λλαγμένοι εἰσ[ὶ]ν τ̣ο̣ῦ̣ κλή(ρου), [οἱ] δ̣ὲ καὶ με(μερίκασι)(*) πρὸς τοὺς συνστρα(τευομένους),
ἕτεροι δὲ ἐ̣ξ̣ ἰδιοκτη(μόνων) καὶ ἐξ ἄλλων εἰδῶν μεταβεβή(κασιν) εἰς τὴν κα(τοικίαν) κατὰ
τὰ πρ(οστεταγμένα) μέ̣ν̣ιν(*) καὶ τούτοις καὶ ἐγγόνοις καὶ εἰς τ[ὸν ἅπαντα] χ̣ρ̣(όνον) κ̣α̣ὶ̣(*) τοὺς
οἰκονομοῦντας μὴ φέρεσθαι ἐν τοῖς κατʼ ἀξίωμα κληρο̣ύ̣[χοις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35μηδὲ τὰς κατὰ καιρὸν γενομένας ἐπιγρ(αφὰς) <καὶ> εἰσφορὰ(ς) ἀπαιτ[εῖσθαι ἀκολούθ(ως)](*)
τοῖς προπεφιλανθρ\ω/πη(μένοις).
——
ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς μέχρι τοῦ ν̣ῦ̣ν̣ μετεπιγεγρ(αμμένους) \τῆι/ κλη(ρουχίαι) διὰ τ[ῶ]ν κατὰ [καιρὸν(?)]
ἐπιστατῶν καὶ γρ(αμματέων) ἡμῶ̣ν κατὰ τὰ προστεταγμένα [καὶ(*) ἐξ ἰδιοκτη(μόνων)]
καὶ ἄλ(λων) εἰδῶν ⟦μὴ περ⟧ μεταβεβη(κότας) εἰς τὴν κα(τοικίαν) μὴ περισπᾶσθαι εἰς [ἑ]τέρας
40λειτουργίας πλὴν τῶν κα(τοικικῶν).
——
καὶ ἐπ(εὶ) λο(  ) χο̣(  )  ̣  ̣υ̣τ̣ενα̣(  ) συνεκρίνε(το) ἐν ⟦  ̣⟧ τῶι μδ (ἔτει) Παχών τι τῆς πρ(οσόδου) προσ-
μετρ  ̣  ̣  ̣ω̣ς εξ̣α(  ) (πυροῦ) (ἥμισυ) τῆς μὲν βρεχθησο(μένης) ἀπὸ τῶν γενη(μάτων) τοῦ αὐ(τοῦ) (ἔτους)
τῆς δὲ ἐσομένης ἀβρό(χου) ἐν τῷ ἐχομένωι ἔτει(*) πράσσ̣ε̣[ι]ν̣ τ  ̣  ̣  ̣  ̣
τῆς δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣σ̣υ(  ) γῆς πράσσεσθαι ἀπὸ τοῦ μη (ἔτους) [τ]ὸ (ἥμισυ) (ἀρτάβης) [κα]ὶ̣ πρὸς̣ τ̣[ὴν]
45πραγματ̣[είαν] τὰ ἀπὸ τούτου κεκριμένα ἀλλοτρίως.

Apparatus


^ 1.2. BL 1.425 : κατο̣ι̣κ̣  ̣[- ca.10 -]ε̣ς̣ prev. ed.
^ 1.4. BL 1.425 : ε̣ὐ̣νοίᾳ κ̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 1.5. l. <ἐκ>ρίναμεν
^ 1.8. corr. ex επειειιδοντες
^ 2.23. BL 5.146 : ἀπο̣λύ̣(ουσι) prev. ed.
^ 2.24. l. ἁμαρτη
^ 2.26. l. ὁντινοῦ<ν>
^ 2.26. l. ἀδιστάκτους
^ 2.30. BL 5.146 : ἐξη(  ) prev. ed.
^ 2.30. BL 5.146 :   ̣  ̣  ̣α prev. ed.
^ 2.30. BL 5.146 : τὸ ἴσο̣(ν) prev. ed.
^ 2.31. BL 5.146 : με(  ) prev. ed.
^ 2.33. l. μένειν
^ 2.33. BL 5.146 : τ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 2.35. BL 5.146 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν] prev. ed.
^ 2.38. BL 5.146 : τοὺς prev. ed.
^ 2.43. corr. ex (ετει)τει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.