Papyri.info

sign in

p.tebt.1.29 = HGV P.Tebt. 1 29 = Trismegistos 78767 = berkeley.apis.422 = chr.mitt.24DDbDP transcription: p.tebt.1.29 [xml]

110BC Tebtynis
[Reprinted from: chr.mitt.24] MChr24

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1τοῖς χρηματισταῖς ὧν εἰσαγωγεὺς Δω̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
παρὰ Πολέμωνος τοῦ καὶ Πετεσού[χου]
κωμογραμματέως Κερκεοσίρεω[ς τῆς Πο-]
λέμωνος μερίδος. Ἀκουσίλαο[ς καὶ Πτο-]
5λεμαῖος οἱ δύο Ἡρακλείδου τῶν ἐ[κ τῆς]
κώμης ἀποδέδωκάν μοι παρʼ ὑμ[ῶν ἀντί-]
γραφον ἐντεύξεως προφερομεν(*) ὑ̣[φελέσ-]
θαι με αὐτῶν γῆν, ὑπὲρ ὧν καὶ τυγχ̣[άνω ἀπο-]
δ̣ε̣[δωκ]ὼς ἡμῖν(*) χ[ρ]ημ[ατ]ισμὸν πα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10την̣ τῆς τούτων σ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣ης. καθ̣[εστη-]
κότ[ο]ς οὖν τοῦ δέοντος και[ρ]οῦ τῆς τ̣[ρύγης(?)]
φρο[ν]τίδος ἱκανῆς φορολογίας περὶ [ἐμὲ](*)
οὔσ[η]ς καὶ διαγραφῆς μοι ἐπ̣ικειμενηι(*) [τῶν ὑ-]
πο[κε]ιμένων τ̣η̣ς̣(*) χρη̣[ας](*) βασιλ̣[ικῶν]
15καὶ πυρίνου μερισμοῦ, ἀξ̣ι̣ῶ τοῦ και[ροῦ αὐ-]
το[ῦ] προσδεομένου συ̣ν̣τάξαι(*) παρεπι̣[σχεῖν]
τὰ καθʼ ἡμᾶς μέχρι [το]ῦ̣ ἀπὸ τῆς προ[κει-]
μένης ἀσχο̣λ̣[ί]α[ς ἀπολυθῆ]ναι ἵνα [μηδὲν ἦι]
ἐμπόδιον(*).
——
20

Apparatus


^ 7. l. προφερόμεν<οι>
^ 9. l. ὑμῖν
^ 12. BL 1.423 : περι[σσῆς] prev. ed.
^ 13. l. ἐπικειμένης
^ 14. l. τῆι
^ 14. l. χρείαι
^ 16. BL 1.423 : ὑποτάξαι prev. ed.
^ 19. corr. ex ⟦α⟧μποδιον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.tebt.1.30 [xml]

110BC Tebtynis
[Reprinted in: chr.wilck.233] WChr 233

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.233 [xml]

115 BC Tebtynis
[Reprinted from: p.tebt.1.30] P.Tebt. 1 30

r
(hand 2) Ὀννῶφρις (ἄρουραι) κδ, (γίνονται) κδ. (ἔτους) β Τῦ(βι) κθ. ἐλ(άβομεν) (ἔτους) β Τῦβι κθ.
(hand 1) Ὀννῶφρις Μεγχεῖ χαίρειν. τῆς παρʼ Ἀπολλωνίου τοῦ Ποσειδωνίου τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως ἐπιστολῆς
περὶ ὧν σημαίνουσι παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι Ἀπολλωνίου ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ Θέωνος περὶ Κερκεοσῖριν (ἀρουρῶν) κδ
τὸ ἀντίγραφον ὑπόκειται, ὅπως εἰδὼς κατακολουθῇς τοῖς ἐπεσταλμένοις.
5ἔρρωσο. (ἔτους) β Τῦβι κη.
[Ἀπ]ολλώνιος Ποσειδωνίου Πολέμωνι χαίρειν. τῆς παρὰ Πτολεμαίου καὶ Ἑστιείου τῶν γενομένων πρὸς τῆι
συντάξει τῶν κατοίκων ἐπιστολῆς περὶ ὧν σημαίνουσι παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ
Θέωνος περὶ Κερκεοσῖριν (ἀρουρῶν) κδ καὶ ὧν οἱ γραμματεῖς ἀνενην[όχ]ασιν ἀντίγραφα ὑπόκειται.
——
(ἔτους) β Τῦβι κζ.
10Πτολεμαῖος καὶ Ἑστιεῖος Ἀπολλωνίωι χαίρειν. τοῦ δεδομένου ἡμῖν [ὑ]πομνήματος παρὰ Διδυμάρχου τοῦ Ἀπολλωνίου
Μακεδόνος τῆς ε ἱπ(παρχίας) τῶν (ἑκατονταρούρων) τὸ ἀντίγραφον ὑποτετάχαμεν. ἐπεὶ οὖν καὶ οἱ παρʼ ἡμῶν γραμματεῖς
ἀνενηνόχασιν γεγονέναι αὐτῶι τὴν παραχώρησ[ι]ν τῶν κ[δ] (ἀρουρῶν) καλῶς ποιήσεις ⟦  ̣  ̣⟧ συντάξας
καὶ παρὰ σοὶ ἀναγράφειν εἰς αὐτὸν ἀκολο[ύθω]ς.
——
(ἔτους) νδ Φαρμοῦθι η.
15Πτολεμαίωι καὶ Ἑστιείωι τοῖς πρώτοις φίλοις καὶ πρὸς τῆι συν[τά]ξει παρὰ Διδυμάρχου τοῦ Ἀπολλωνίου
Μακεδόνος τῆς ε ἱπ(παρχίας) τῶν (ἑκατοναρούρων). παρακεχωρημένου μου ὑπὸ Πέτ[ρ]ωνος τοῦ Θέωνος Πέρσου τῆς αὐτῆς
ἱππαρχίας τὸν ὑπάρχοντʼ αὐτῶι κλῆρον περὶ κερκεοσῖριν τῆς [Πο]λέμωνος μερίδος (ἀρουρῶν) κδ, τῶν δὲ
πρὸς ταῖς γραμματείαις ἀγνοούντων τὴν γεγονυῖαν περὶ ἐ[μο]ῦ οἰκονομίαν καὶ ⟦  ̣  ̣⟧ ἔτι ἀναγραφουσι(*)
τὸν κλῆρον εἰς τὸν Πέτρωνα, ἀξιῶ συντάξαι γράψαι Ἀπολλ[ω]νίωι τῶι βασιλικῶι γραμματεῖ ἵνʼ \ε/ἰδὼς
20ἀναγράφηι εἴς με τὰς σημαινομένας (ἀρούρας) κδ ἵνʼ ὦ τετευχὼς [φιλ]ανθρωπίας.
——
εὐτύχει.
παρὰ τῶν γραμματέων. τῆι παρὰ Πτολεμαίου καὶ Ἑ[σ]τιείου τ[ῶν] γενομένων πρὸς τῆι συντάξει τῶν
κατοίκων ἱππέων προκειμένηι ἐπιστολῆι περὶ ὧν γράφο[υσι] παρακεχωρῆσθαι Διδυμάρχωι Ἀπολλωνίου
ὑπὸ Πέτρωνος τοῦ Θέωνος τὸν ὑπάρχοντʼ αὐτῶι περὶ Κερ[κεοσ]ῖριν τῆς Πολέμωνος μερίδος κλῆρον (ἀρουρῶν) κδ
25παρεπιγεγραμμένου ἀνενεγκεῖν τὰ πρὸς ταύτας, ἐπισκοποῦντες διὰ τοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ ἐδάφους
τοῦ νδ (ἔτους) τῆς Κερκεοσίρεως εὑρίσκομεν ἀναγραφόμενον ἐν κληρουχίαι ἐν τῆι ἐπὶ τοῦ πατρὸς τοῦ βασιλέως
καταμεμετρημένηι ἐφόδοις μεταβεβηκότα εἰς τὴν κατοικίαν (ἀρουρῶν) κδ, ἃς καὶ τοὺς περὶ τὸν Ἑστιεῖον
γράφειν παρακεχωρῆσθαι τῶι Διδυμάρχωι. ἀναφέρομεν.
——
(ἔτους) β Τῦβι κδ.
v
30κωμογρ(αμματεῖ) Μεγχεῖ
Κερκεοσί̣(ρεως) (*)

Apparatus


^ r.18. l. ἀναγραφόντων
^ v.30-31. G. Mirizio (from online photo) (via PN) : prev. ed.

Notes

  • 31.

    Under this line and slightly to the right there appear to be traces. T. Backhuys suggests the reading: ἐπιδέδωκα. With varying degrees of willingness, J.M.S. Cowey, D. Kaltsas and R. Ast can accept hesitantly. The observation by D. Kaltsas that the traces may be a "mere impression from the cartonnage" is perhaps the most compelling.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

To the chrematistai whose clerk is Do[�] from Polemon also called Petesouchos, village scribe of Kerkeosiris in the division of Polemon. Akousilaos and Ptolemaios, both sons of Herakleides and inhabitants of the said village, have presented to me from you a copy of a petition alleging that I had defrauded them of some land, about which I too have presented to you a memorandum rebutting their charge. Since the proper time for the vintage(?) has arrived and excessive care is necessary to produce sufficient revenue, and I have impending the payment of the taxes and items of the grain-dues for which my office is responsible, I ask you, as the occasion itself requires, to give orders that my case shall be postponed until I am free from the labors above mentioned, in order that I may not be hindered in my duties.