Papyri.info

sign in

p.tebt.1.43 = HGV P.Tebt. 1 43 = Trismegistos 3679 = berkeley.apis.405 = chr.mitt.46DDbDP transcription: p.tebt.1.43 [xml]

118 BC Tebtynis
[Reprinted from: chr.mitt.46] M.Chr. 46

column 1
[βασιλεῖ Πτολεμ]αίωι καὶ βασιλίσσηι Κλεοπάτραι τῆι ἀδελφῆι καὶ βασ[ιλ]ίσσηι
[Κλεοπάτραι] τῆ[ι γυ]ναικὶ θεοῖς Εὐεργέταις χαίρειν
[Μεγχῆς] κωμο[γ]ραμματεὺς Κερκεοσίρεως τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ
Ἀρ[σ]ι̣ν̣[ο]ί̣[του] καὶ ὁ τούτου ἀδελφὸς Πομῶν(*) τῆι ιζ τοῦ Ἁθ[ὺρ το]ῦ ἐνεστῶτος
5νγ (ἔτους) προσ̣π̣ε̣[σό]ντος ἡμῖν Ἀσκληπιάδην τινὰ τῶν παρʼ Ἀμιν[ίου]
τοῦ ἐπιστάτου τῶν φυλακιτῶν τοῦ αὐτοῦ νομοῦ παραγείνεσθαι
εἰς τὴν κώμ[ην κ]αὶ κατὰ τὸ κ̣α̣θ̣[ῆκ]ον(*) παρεγενήθημεν εἰς ἀπάντησιν
σὺν τῶι τῆς κώμης κωμάρχωι [καί] τινων(*) τῶν πρεσβυτέρων τῶν
[γ]εωργῶν καὶ Δημητρίωι τῶι διεξάγοντι τὰ κατὰ τὴν ἐπιστατείαν
10καὶ ἀρχιφυλακιτείαν τῆς αὐτῆς καὶ ἄλλοις, οὐδεμίαν ἔχοντες
[  ̣]α̣μ̣ι̣ν̣ω̣ντ̣  ̣  ̣ω̣ν ἐξεδεξιασάμεθα αὐτόν, καὶ ἐπίλημψιν ἡμῶν
ἐποιήσατο ὁμ[οίως] δὲ καὶ τοῦ Δημητρίου καὶ ἑνὸς τῶν γεωργῶν
Μαρρην(*) Πετῶ̣τ̣ος, προφερόμενος ἐπιδεδόσθαι κατὰ ἡμῶν
καὶ Μαρώνος τ[οῦ] Διοδώρου καὶ Πετεσούχ[ο]υ [τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]υ καὶ
15Σίμωνος τοῦ [  ̣  ̣  ̣ ο]υ τῶν ἐκ τῆ[ς] αὐτῆς καὶ Ἀρτε[μιδώ]ρ[ου κω]μ̣[ο-]
γραμματέως [Ἰβίωνο]ς (Εἰκοσιπενταρούρων) προσαγγελίαν ὑπὸ Ἁρυώτου τοῦ
Ἁρσιγήσιος τ[ῶν] ἀ̣[πὸ Κροκο]δ̣ίλων πόλεως ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣ος⟧ ὡς ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣υλη⟧
συνδεδειπνη[κό]των αὐτων(*) ἔν τινι καπηλήωι(*) ἐν τῆι κώμηι
καὶ ἐπανείρηται(*) αὐτον(*) φαρμάκωι, ὑφʼ [ο]ὗ καὶ ἀναχθέντες ἐπὶ τὸν
20Ἀμινίαν τῇ ιθ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐξ ἐπισκέψεως παρόντος καὶ
Ἀμεννέως τοῦ βα(σιλικοῦ) γρ(αμματέως) παραχρῆμα ἀπελύθημεν διὰ τὸ ἀντίους(*)
φ̣αν̣ῆσαι(*), ὅθεν προορώμενοι(*) μή ποτε περὶ τῶν αὐτῶν
[ὑπό τινων τῶν μὴ ἀπὸ τοῦ βελτίσ]τ̣ου(*) ἀναστρεφομένω̣[ν](*) [π]αρε-
[νοχληθῶμεν μηδὲ   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]τιμ̣ω̣ι̣ τῶν προσαγγελλεν[τω]ν(*)
column 2
25ὑφʼ ἡμῶν ἔν τισιν ἠγνοηκότων ἐν τοῖς ὑμῖν
ἀνήκουσι συκοφαντηθῶμεν διασεισμένω̣ν(*)
προήγμεθα τὴν ἐφʼ ὑμᾶς καταφ  ̣υ̣γὴν(*) ποιήσασθαι,
δεόμεθα, θεοὶ μέγιστοι νικηφόροι, μερίσαντας(*) καὶ
ἡμῖν ἧς ἔχετε πρὸς πάντας ἀντιλήμψεως,
30ἐπεὶ(*) ἐξ ἐπισκέψεως ἐν συνεδρίαι(*) παρόντος(*)
καὶ ⟦παρόντος⟧ τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως πεφήναμεν
ἀναίτιοι̣ (?)(*) ἐὰν φαίνηται προστάξαι ἀποσ̣[τ]ε[ῖ]λαι
ἡμῶν τὴν ἔντευξιν ἐπʼ Ἀπολλώνιον τὸν συγγενεῖ(*)
καὶ στρατηγὸν ὃς ἀκόλουθος ὢν τῆ[ι ὑ]μετέρᾳ
35βουλήσει προνοεῖται ὡς οὐθεὶς ἀναδική[σει ποτὲ(?)](?)(*)
συκοφαντίας τε καὶ διασισμοῦ(*) χάριν ὅπως
μηθενὶ ἐπιτρέπηι τουπιὸν(*) περὶ τῶν αὐτῶν
παρενοχλεῖν ἡμᾶς μηδὲ περισπᾶν κατὰ
μηδεμίαν παρεύρεσιν, ὅπως ὁ Μεγχῆς
40ἀνεμποδίστως τὰ [τ]ῆς χρείας οι(*) ἐκπλη-
ρώσηι, τετευχότες [τ]ῆς παρʼ ὑμῶν
εἰς ἅπαντα τὸν βίον ἀντιλήμψεως.
εὐτυχῖτε(*).
(hand 2) Ἀπολλωνίωι. ἐὰν ἦι οἷα προφεται(*) προνοηθῆναι
45ὡς οὐ \παρενοχληθήσεται/(*) (ἔτους) νγ Παχὼν δ(*)

Apparatus


^ 1.4. l. Πο<λέ>μων.
^ 1.7. BL 1.423 :   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ον prev. ed.
^ 1.8. l. τισι
^ 1.13. l. Μαρρείους
^ 1.18. l. αὐτῶι
^ 1.18. l. καπηλείωι
^ 1.19. l. ἐπανῄρηται
^ 1.19. l. αὐτὸς
^ 1.21. l. ἀν<αι>τίους, BL 7.269 : ἀντίους prev. ed.
^ 1.22. l. φανῆναι, BL 7.269 : [ἀ]φ̣ανῆσαι prev. ed.
^ 1.22. BL 3.240 : π̣ρ̣ο̣  ̣  ̣  ̣ωμενοι prev. ed.
^ 1.23. D. Kaltsas, Tyche 25 (2010) 217 (KorrTyche 670) : [- ca.22 -]τ̣ου prev. ed.
^ 1.23. corr. ex αποστρεφομενω̣
^ 1.24. l. προσαγγελέν[τω]ν
^ 2.26. l. διασε<σε>ισμένων
^ 2.27. l. καταφυγὴν
^ 2.28. corr. ex
^ 2.30. corr. ex επιι
^ 2.30. corr. ex συνεδρ⟦ω⟧
^ 2.30. corr. ex
^ 2.32. corr. ex
^ 2.33. l. συγγενῆ
^ 2.35. BL 2.2.169; cf. 1.423 : ἂν̣ ἀδικη  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 2.36. l. διασεισμοῦ
^ 2.37. l. τὸ ἐπιὸν, BL 1.423 : τ[  ̣]υ̣π̣[  ̣  ̣]ον prev. ed.
^ 2.40. l. <σ>οι
^ 2.43. l. εὐτυχεῖτε
^ 2.44. l. προφ<έρ>εται
^ 2.45. corr. ex περισπασθησονται
^ 2.45. corr. ex

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

To king Ptolemy and Queen Cleopatra the sister and Queen Cleopatra the wife, gods Euergetai, from Menches, komogrammateus of Kerkeosiris in the division of Polemon in the Arsinoite nome, and his brother Polemon. On Hathyr 17 of the present 53rd year it came to our knowledge that Asklepiades, one of the agents of Aminias, Epistates of the phylakitai of the said nome, was to come to the village, and in accordance with (custom) we came to meet him together with the komarches of the village and some of the elders of the cultivators and Demetrios, who is performing the functions of Epistates and archipylakites of the said village, and other persons, and having no � we saluted him. But he arrested us and likewise Demetrios and one of the cultivators, Marres son of Petos, alleging that information had been laid against us and Maron son of Diodoros and Petesouchos son of N.N., and Hermon son of N.N., inhabitants of the said village, and Artemidoros, komogrammateus of Ibion Eikosipentarouron, by Haryotes son of Harsiesis, an inhabitant of Krokodilon polis, to the effect that they had dined with him at a certain inn in the village and he had been poisoned. Asklepiades brought us before Aminias on the 19th of the same month, and the result of the inquiry, at which Amenneus the Basilikos Grammateus was also present, was that we were at once released owing to the fact that we appeared innocent. Therefore being afraid that we may again be molested about the same affair � and be the subject to false accusations and extortion in connection with our reports owing to certain oversights in the matter of your interests, we have been impelled to take refuge with you, and we beseech you, most great and victorious gods, to bestow on us too a portion of that succor which you grant to all, and, since the result of the board of inquiry, at which the Basilikos Grammateus also was present, was that we were declared innocent, to be pleased to give orders for our petition to be sent to Apollonios, your cousin and strategos, who in accordance with your wishes takes care that no acts of injustice are done for the sake of calumny or extortion, in order that no one may be allowed to molest us on the same charges or to annoy us on any pretext whatever, and thus Menches may fulfil for you the duties of his office without hindrance, having obtained succor from you for our whole lives. Farewell. (2nd h.) To Apollonios. If the allegations are correct, see that he is not molested. 53rd year, Pachon 4.