Papyri.info

sign in

p.tebt.2.286 = HGV P.Tebt. 2 286 = Trismegistos 13449 = berkeley.apis.293 = chr.mitt.83DDbDP transcription: p.tebt.2.286 [xml]

AD 131 Tebtynis
[Reprinted from: chr.mitt.83] MChr83

[ἐ]κ μέρους ἀποκρίματος θεοῦ Ἁδριανοῦ.
ἔ[τους ι]ϛϛ(*) Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Ἁθὺρ ιζ, Ἀπολλωνίδης
[π]ρ[ὸ]ς Κλαύδιον Ἀντωνῖν[ο]ν. μεθʼ ἕτερα Αἴλιος Ἁδριανός·
[κ]α̣ὶ̣ π[ρ]ώην σοι ἀπεφηνάμην ὅτι τὸ ἐ[π]ίκριμά μου βοηθεῖ [σ]οι
5[κ]αὶ [τὴν] Φιλωτέραν δὲ̣ ο̣ἶμα̣ι κρατίστην οὖσαν καὶ ἐπὶ τῷ
ἀ̣[ρίστῳ] ἐμοὶ γνωρίμην οὐδέν σε ἀδικήσειν καὶ μάλιστα
εἰδ[υῖαν] ὅτι νομὴ ἄδικος [οὐ]δὲν εἰσχύει(*), σὺ δὲ περὶ τῶν
οὐ ζη[τ]ουμένων ἐνοχλει(*) μοι θέλεις ἔχων τὸν ἐπίτρο-
πον [τ]ο̣ῦ {του} δανιστοῦ(*) ὃς ἀποκαταστήσει(*) σοι τὰ σώματα.
10Φλαύι(*)ος Ἰ(*)ουγκεῖνος· ἀκολούθως ταῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν
ἀποφάσεσι τὰ σώματα καὶ(*) τὰς ἐργασίας ἀπολήμψεται
Ἀπολλ[ω]νίδης παρὰ τοῦ Ἀντωνίνου τοῦ κληρονόμου.
(*)ούλι[ο]ς Θέων τῶν ἱ(*)ερονικῶν καὶ ἀτελῶν νεω-
κ[όρος τ]οῦ μ[εγ]άλ[ο]υ Σαράπιδο̣ς [γ]ενόμενος ἀρχιδικαστὴς
15[ἱερεὺς] κ̣α̣ὶ̣ ὑπομνη[μα]τ[ογ]ράφος· ἀνασ[τὰ]ς εἰς [σ]υμ-
[βούλιον κ]α̣ὶ σκεψάμ[ενος με]τ̣ὰ̣ [τ]ῶ̣ν̣ [π]α̣[ρό]ν̣[τω]ν̣(*)
[ὑπηγόρ]ε̣υσ̣ε̣ν̣ ἀπόφα[σιν ἣ κ]αὶ ἀνεγνώσθ[η κα]τὰ̣ λε-
ξ[ιν] ο̣ὕ̣[τ]ως(*) ἔχουσα̣· [  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐκ τῶν ὠνῶν κ̣[α]ὶ̣ ἐ̣[κ] τῆς
τῶν ἀριτεκτόνων(*) πρ[ο]σφωνήσεως(*) κ[α]ὶ ἐκ τῆς
20α[ὐ]τ̣οψ[ί]ας ἣν ἐγὼ ἐπεῖδον, ἡ οἰκεία(*) τῇ Πτολέμᾳ
προσήκει. περὶ γὰρ τῆς νομῆς οὐδὲν ζητεῖν
δε̣ό̣μεθα προσκυνεῖ[ν] ὀφείλοντες(*) τὰς ἀνα-
γνω̣[σ]θείσας τοῦ θεοῦ Τ[ρ]αι(*)ανοῦ καὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν
Ἁδρια[νο]ῦ Καίσαρος Σεβαστ[οῦ] ἀποφ[ά]σεις.

Apparatus


^ 2. BL 8.491 : ἔ[τους] ϛ prev. ed.
^ 7. l. ἰσχύει
^ 8. l. ἐνοχλεῖ<ν>
^ 9. l. δανειστοῦ
^ 9. corr. ex αποκαταστη  ̣  ̣  ̣
^ 10. φλαυϊοσ papyrus
^ 10. ϊουγκεινοσ· papyrus
^ 11. corr. ex   ̣αι
^ 13. ϊουλι[ο]σ papyrus
^ 13. ϊερονικων papyrus
^ 15-16. BL 3.241 : ἀνασ[  ̣  ̣]σει̣ς [σ]υμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι σκεψαμ[εν  ̣  ̣  ̣]τ̣  ̣[  ̣]ω̣ν̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ν̣[  ̣  ̣]ν̣ prev. ed.
^ 17-18. BL 1.426 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υε̣ι̣ν̣ ἀ̣ποφα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]αι ἀνέγνων [Π]τολέμ̣[α] ς̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ prev. ed.
^ 19. l. ἀρ<χι>τεκτόνων
^ 19. corr. ex πρ[ο]σφωνησεω  ̣
^ 20. l. οἰκία
^ 22. corr. ex οφειλ  ̣  ̣  ̣ες
^ 23. [ρ]αϊανου papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.tebt.2.287 [xml]

AD 131 Tebtynis
[Reprinted from: chr.mitt.83] MChr83
[Reprinted in: chr.wilck.251] WChr 251

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.251 [xml]

AD 161-9 Tebtynis
[Reprinted from: p.tebt.2.287] P.Tebt. 2,287

[- ca.60 - ἔτους] Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν
[κυρίων Σεβαστῶν - ca.31 -]νυ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ] τοῦ Ἀρ[σινοίτ]ου καὶ προσελθόντων Λονγεῖ-
[νος ῥήτωρ εἶπεν· - ca.23 - οἱ μὲ]ν̣ ε̣ἰ̣[σὶ] γναφεῖς ο[ἱ δὲ] βαφεῖς τ̣ὴ̣ν̣ ἐργασίαν, δίδονται δὲ ὑ(*)πὲρ τέλους
[- ca.13 -] χειρω[να]ξ[ίου ὑπὸ μὲν τῶ]ν̣ γναφέων ἐτήσιαι δραχμαὶ χείλιαι(*) ἐνενήκοντα δύο ὑ(*)πὸ δὲ τῶν βαφέων
5[διακόσιαι ὀγ]δοήκοντα ὀκτὼ κατὰ τὸν [γν]ώμονα καὶ τὴν συνήθειαν. Μαξίμου δέ τινος κατασταθέντος ἐξεταστοῦ
[ἐν πλέονι αὐ]τοὺς ἢ(*) ἔδει παραγράψαντος ἐνέτυχον τῷ ἡγεμόνι καὶ ἀνέπεμψεν αὐτοὺς ἐπὶ Κράσσον τὸν κράτιστον
[διοικητ]ή̣ν̣(*), ὃ(*)ς μεταπεμψάμενος τὸν τοῦ νομοῦ ἐγλο[γ]ιστὴν ἐκέλευσεν αὐτὸν εἰκοσα̣ε̣τ̣[ί]αν τὴν ὑπὸ χεῖρα
[ἐπισκέψασθαι,] προσφωνήσαντός τε αὐτοῦ μηδὲν πλέον δεδόσθαι τοῦ κατὰ τὸν γνώμονα κατὰ ταῦτα ἠθέλ̣ησεν αὐ-
[τοὺς τὴν ἀ]πόδοσιν ποιήσασθαι καὶ οὕτως μέχρι τούτου ἀπέδοσαν. ἐπεὶ οὖν νῦν κατ[α]σταθείς τις ἐπιτηρητὴς
10[τέλους χειρωναξίο(?)]υ̣ βούλετα[ι π]λέον ἢ κατὰ τὸν γνώμονα αὐτοὺς ἀπαιτεῖν ἐνέτ[υ]χον τῷ στρατηγῷ π[α]ρατιθέμενοι
[- ca.11 - καὶ ἐπε]ὶ̣ μηδὲν ὑ(*)πὸ τοῦ [στρατη]γοῦ ἐπ̣[οιή]θ̣η̣ ἐδέησεν αὐτοὺς ἐντυχεῖν σοι. Πρώταρχος ῥή-
[τωρ εἶπεν·   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]τὰ τὰ δόξαντα Κρ̣[άσσῳ - ca.9 -]τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]ξετάσεως ἤχθη περὶ τούτου εἶδος τῷ κρα-
[τίστῳ Λιβερ]ά̣λι καὶ ὑ(*)πέγραψεν μὴ ἀπ̣[αιτεῖν. Σευηρ]ι̣α̣νὸς εἶπεν· παρόντος τοῦ ἐγλογιστοῦ ὃ̣[ς] κ̣αὶ ἐντευξε-
[- ca.14 -]ν τὸν ὲγλογιστὴ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (hand 2) ἀνέ]γνων.
15[(hand 1) - ca.18 -]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣των̣ [  ̣  ̣]ξ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ βαφέω]ν καὶ γναφέων ἀπὸ τοῦ Ἀρσινοείτου παρόντος Ἑρμί-
[ου τοῦ ἐγλογιστοῦ τοῦ Ἀρσι]νοείτου [Λονγεῖνος ῥήτ]ωρ εἶπεν· ἐχθὲς ἐν[έτ]υχόν σ̣[οι] οἱ συνηγορούμενοι
[- ca.12 - περὶ ὧν ο]ὐ̣ δ[ε]όντως ἀπα[ιτοῦνται ὑπὸ ἐ]πιτηρητοῦ ἀσχολήματος χειρ̣ωναξίου καὶ ἐπὶ ε-
[- ca.15 - ἦ]χθαι τῷ [κρ]α̣[τ]ί̣σ̣τ̣[ῳ Λιβεράλι καὶ ὑπογεγ]ράφθαι περὶ π[λ]έονος πρὸς αὐτοὺς μ̣ὴ̣ ζητεῖσθαι
[- ca.27 -]  ̣  ̣[- ca.15 -] τὸ ἀκρειβὲς(*) μάθῃς. δεόμεθα οὖ[ν] παρό[ν]τα αὐ-
20[τὸν (?)- ca.30 - Ἑρμίου ἀναγνόντ]ος τὸ ἀχθὲν εἶδος Λιβεράλι Σευηριανὸς [εἶ]πεν·
[- ca.17 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]τ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣υ̣ν[- ca.14 -]ος τοῦ ἐπιτηρητοῦ τῷ κρατίστῳ ἐπιστρ[α]τήγῳ.
[⁦ -ca.?- ⁩] (hand 2) ἀνέγνων.

Apparatus


^ 3. ϋπερ papyrus
^ 4. l. χίλιαι
^ 4. ϋπο papyrus
^ 6. ἡ papyrus
^ 7. cf. BL 7.270 : [ἐπιστράτηγ]ο̣ν̣ prev. ed.
^ 7. ὁσ papyrus
^ 11. ϋπο papyrus
^ 13. ϋπεγραψεν papyrus
^ 19. l. ἀκριβὲς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

Extract from a rescript of the deified Hadrian. The 6th year of Hadrianus Caesar the Lord, Hathyr 17, Apollonides against Claudius Antoninus. After other evidence Aelius Hadrianus (wrote): "Only yesterday I declared to you that my edict was of service to you, and I think that Philotera, being an excellent person whose good character is well known to me, will do you no wrong, especially as (she?) knows that unjust possession is invalid; but you still wish to trouble me about points which are not at issue, although you have the guardian of the lender who shall restore to you the slaves." Flavius Juncinus said: "In accordance with the rescripts of our lord Apollonides shall receive back the slaves and their labor from Antoninus, the heir." Julius Theon, a victor in the sacred games and exempt from taxation, neokoros of the great Sarapis, ex-archidikastes, priest, and hypomnematographos, said: " � Since Ptolema has the � as the result of the contracts of sale, and of the declaration of the chief engineers and of my own personal observation, the house belongs to Ptolema. For there is no need to inquire into the possession, as we are bound to respect the rescripts of the deified Trajan and our lord Hadrianus Caesar Augustus which have been read."