Papyri.info

sign in

p.tebt.2.383 = HGV P.Tebt. 2 383 = Trismegistos 13539 = berkeley.apis.764 = chr.mitt.357DDbDP transcription: p.tebt.2.383 [xml]

AD46 Tebtynis
[Reprinted from: chr.mitt.357] cfMChr357

r
ἔτους ἕκτου Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικ[οῦ Αὐτοκράτορος]
μην[ὸ]ς Γορ[πιαί]ου ἑπτακαιδεκάτῃ Ἐπεὶφ ιζ, ἐν Τεβ[τύνει τῆς Πολέμωνος]
μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις Μαρε[ψῆμις ὁ καὶ Πατα-]
ρεεῖς ὡς ἐτῶν τριάκοντα ἑνὸς οὐλὴ μετώπ(ῳ) ἐξ ἀριστερῶν κ[αὶ Ταμαρρῆς ὡς]
5ἐτῶν τ[ριάκοντα] πέντε οὐλὴ κροτάφῳ ἀριστερῷ ἀμφ[ότεροι Παώπιος]
μετὰ κυρί[ου τῆς] Τ[α]μαρ[ρ]ή̣ους τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸ[ς Ψενκήβκιος τοῦ]
Ὀ[ν]νώφ[ρ]εω[ς ὡ]ς ἐτῶν τριάκοντα ὀκ[τ]ὼ̣ [οὐλὴ - ca.10 - διῃρῆσ-]
θαι πρὸς ἑαυτο[ὺ]ς ἐξ εὐδοκούντων διὰ [τῆσδε τῆς ὁμολογίας ἀπὸ τοῦ νῦν]
ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸν ὑπάρχον[τα ἑκατέρῳ αὐτῶν ψιλὸν τόπον]
10περιτετιχι[σ]μένον(*) καὶ τὸν ἐν ἑ[τ]έρᾳ σφραγῖδ[ι ψιλὸν τόπον Ἀχένους] {εν ετερᾳ}
{σφραγιδι} κα[ὶ τὸ ὑ]πάρχων(*) αὐτοῖς τ[ρί]τον μέρος [παστοφορίου λεγομένου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
διστέγου κυν[ο]ῦ(*) καὶ ἀδιερέτου(*) ἐντὸς τοῦ ἐκτὸς τ̣[- ca.22 -]
ου θεοῦ μεγάλου μεγίστου πάντα ἐν τῇ προκιμ[έ]νῃ κ[ώμῃ Τεβτύνει, ἐφʼ ᾧ τὸν]
Μ[α]ρεψῆμιν λελονχέναι(*) εἰς τὸ ἐπιβαλλόν αὐτῷ μέρο[ς τὸ προκίμενον τρίτον]
15μ[έ]ρ[ος] τοῦ προκιμένου παστ[ο]φορίου διστέγου λεγομ[ένου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, γίτονες(*) νό-]
του ἄλλου(*) πα[σ]τοφοριου(*) τ̣ο̣ῦ̣ [Μαρσισ]ού[χ]ου τ̣ο̣ῦ̣ Μαρεψήμ[ιος βορρᾶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εὐρυ̣χωρ[ία] κ̣[αὶ] ἴσοδος(*) καὶ ἔξοδος τοῦ εἱεροῦ(*) λιβὸ[ς] τ[ὸ - ca.15 - τοῦ]
Μαρσισούχου παστοφόριον ἀπηλιώτου Μαρρήους καὶ τῶ[ν μετόχων παστο-]
φόριον, [τὴ]ν [δ]ὲ Ταμαρρῆν καὶ αὐτὴν λελονχέναι(*) [εἰς τὸ ἐπιβάλλον αὐτῇ]
20μ̣[έ]ρ̣[ος τὸ]ν̣ προκ[ίμ]εν[ο]ν ψιλὸν τόπον περιτετ[ι]χ̣ι̣[σμένον](*), [ὧν μέτρα]
το[ύ]του νότον ἐπὶ βορρᾶ(*) πήχις(*) ἕνδεκα λί[βα ἐπʼ ἀπηλιώτην πήχις](*)
πέ[ν]τε ἥμυ̣σ̣[υ](*) , ὧν μέτρα καὶ τοῦ προκιμένου τ[οῦ ἐν ἑτέρᾳ σφρα-]
23γιδει(*) ψιλοῦ τόπου Ἀχένους νότον ἐπὶ βορρᾶ(*) πήχις(*) ε̣[- ca.11 - παπα]λεστὰς(*) δύο λιβὸς ἐπʼ ἀπηλιώτην πήχις(*) πέντε ἥμυσυ(*) , γ̣[ίτονες](*) [τοῦ μὲν]
25περιτετιχισμένου(*) τόπου νότου καὶ ἀπηλιώτου Μαρσισούχου(*) [τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ τῶν μετόχων ε̣ἴσοδος καὶ ἔξοδος βορρᾶ ῥύμη βα[σιλικὴ λιβὸς]
Λυσιμάχου τοῦ Διδύμου τόποι, ὧν γίτονες(*) καὶ τοῦ προκιμ[ένου τόπου Ἀχένους]
νότου Ψενκήβκιος του Πακήβκιος Χούσους τόποι βορρᾶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ προκει-]
μένη εἴσοδος καὶ ἔξοδος εἰς ἣν καὶ ἀνύξι(*) ἑαυτῇ ἡ προγεγρα[μμένη Ταμαρρῆς]
30καὶ οἱ παρʼ αὐτῆς καὶ οἱ μεταλημψόμενοι θύραν ἐκ τοῦ α[- ca.10 -]
τὴν ἀπὸ λίβα(*) μέρους εἴσοδον καὶ ἔξοδον ἕλκ[ο]υσαν εκ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, καὶ εἰσο-]
δεύσι καὶ ἐξοδεύσι ἡ αὐτὴ Ταμαρῆς(*) καὶ οἱ παρʼ αὐ̣[τῆς καὶ οἱ μεταλημψόμενοι]
δ[ι]ὰ τῆς ἑλκο[ύσης] εἰς τὸν βορρᾶ(*) καὶ ἀπηλιώτ[ην ἐξόδου, λιβὸς δημο-]
σιαν(*) ρὑμην(*) ἀπηλιώτου τοῦ προγεγραμμένου Μ̣[αρσισούχου τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35οἰκία. κρατῖν(*) οὖν καὶ δεσπόζιν(*) ἕκαστον τῶ[ν ὁμολογούντων καὶ τοὺς]
παρʼ αὐτῶν καὶ τοὺς μεταλημψομένους ὧ[ν ἕκαστος λέλονχεν](*) [ἀπὸ]
τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόν[ο]ν [- ca.14 -]
καὶ μὴ ἐπιπορεύεσθαι ἑκάτερον τῷ ἑτέρῳ [ἐ]φʼ ἃ ὁ ἕτ[ερος αὐτῶν κεκλή-]
ρωται τρόπῳ μηθενί, ὅ τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμμένω[ν παρασυνγρα-]
40φῇ τις τῶν ὁμολογούντων(*) ἀποτισάτω ὁ μὴ ἐν̣μ[ένων τῷ ἐμμένον-]
τι τά τε βλάβη καὶ δαπα[ν]ή[ματ]α διπ[λ]ᾶ καὶ ἐπίτιμον [ἀργυρίου δραχμὰς]
διακοσίας καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς εἴσας(*), καὶ μηδὲν ἧσσον. [εὐδοκεῖ δὲ ἡ]
Μαρεψῆμις γυνὴ Θομσαεῖς Μαρεψήμις ὡς ἐτῶν τριάκ[οντα οὐλὴ   ̣  ̣  ̣  ̣ δε-]
ξιῷ μετὰ κυρίου αὐτοῦ Μαρεψήμιος τῇ διερέσι(*) ταύτῃ καὶ [μὴ ἐγκαλεῖν]
45μηδʼ ἐνκαλ[ε]σι(*) μηδὲ ἄλλον ὑπὲρ αὐτῆς. ὑπογραφῖς(*) τοῦ Μαρεψή[μιος]
Ψ[οῖ]φις Ὀν[ν]ώφ[ρε]ως ὡς (ἐτῶν) εἴκοσι ἓξ οὐλὴ μετώπῳ ἐξ ἀ̣[ριστερῶν, τῶν δὲ]
ἄλλων [Μ]αρεψῆμις ὃς κ[αὶ] Κ̣αλε̣ῶς Μαρεψήμι[ς] ὡς (ἐτῶν) λη οὐ[λὴ - ca.11 -]
(hand 2) Μα[ρ]ε[ψῆμις] ὃ̣ς καὶ Παταρεῖς Παώπις συνδιίρη[μαι](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ[ὸ] ἐ[π]ιβάλλον μέρος τὸ προκίμενον τρίτον μέρος τ̣[οῦ παστο-]
50φορίου διστέγου. εὐδοκῖ(*) ἡ γυνή μου Θονψαεῖς Μαρε[ψήμ]μαρε[ψημ]εις(*) μετὰ κυρίου ἐμοῦ τῇ διαιρέση(*) καὶ μὴ ἐπαιλεύσεσ[θαι](*) [  ̣  ̣  ̣]
ση καθὸ̣ς(*) πρόκιται. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Ψοῖφις Ὀννώφ[ριος μὴ ειδο-]
τον(*) γράματα(*). (hand 3) Ταμαρῆς(*) Παώπις μετὰ κυρίου [τοῦ ἀνδρὸς]
Ψενκήβκις τοῦ Ὀννώφρις(*) σ̣υδιειρημε(*) καὶ λέλοχ̣[α](*) [τὸ προκείμενον]
55μέρος τῶν προκειμεν(*) περτεθικο̣σμέ̣ν[ων](*) [καὶ τῶν ἐν ἑ-]
τέρᾳ σφρακῖτι(*) Ἀχάνος(*) τόπων καὶ ἕκαστα π[οιήσω ὡς πρό-]
κιται. ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν(*) Μαρεψῆμις διὰ τὸ [τὸν μὲν Ψεν-]
κῆβκιν Ἐγυπτυτ̣ι̣α(*) γράφιν(*) τὴν τὲ(*) ἄλην(*) μὴ ε̣[ἰδέναι γράμ(ματα).]
(hand 4) Demotic 1 line
59(hand 1) ἔτους ἕκτου Τιβερ[ί]ου Κλαυδίου [Καίσαρος Σεβαστοῦ]
60Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Ἐπεὶφ ιζ, ἀναγέγρ(απται) διὰ Εὐτυχί\δ/ου [τοῦ πρὸς τῷ γραφείῳ](*)[ Τεβτ(ύνεως)]
καὶ Κερκεσούχ(ων) Ὄρους. Κρονίων συνσεσημίωμαι(*), ἔτους ἕκτ[ου Τιβερίου Κλαυδίου]
[Καίσαρος] Σ̣ε̣β̣α̣[στοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Ἐπεὶφ ιζ.]
v
διαίρεσις Μαρε(ψήμιος) διαίρ[εσις Ταμαρρήους.]

Apparatus


^ r.10. l. περιτετειχισμένον
^ r.11. l. [ὑ]πάρχον
^ r.12. l. κοινοῦ
^ r.12. l. ἀδιαιρέτου
^ r.14. l. λελογχέναι
^ r.15. l. γείτονες
^ r.16. l. ἄλλο
^ r.16. l. παστοφόριον
^ r.17. l. εἴσοδος
^ r.17. l. ἱεροῦ
^ r.19. l. λελογχέναι
^ r.20. l. περιτετειχισμένον
^ r.21. l. βορρᾶ<ν>
^ r.21. l. πήχεις
^ r.22. l. ἥμισυ
^ r.22-23. l. [σφρα]|γῖδι
^ r.23. l. βορρᾶ<ν>
^ r.23. l. πήχεις
^ r.23-24. l. |λαιστὰς
^ r.24. l. πήχεις
^ r.24. l. ἥμισυ
^ r.24. l. γ[είτονες]
^ r.25. l. περιτετειχισμένου
^ r.25. corr. ex μαρη[σουχου]
^ r.27. l. γείτονες
^ r.29. l. ἀνοίξει
^ r.31. l. λιβὸς
^ r.32. l. Ταμαρ<ρ>ῆς
^ r.33. l. βορρᾶ<ν>
^ r.33-34. l. [δημο]|σία
^ r.34. l. ῥύμη
^ r.35. l. κρατεῖν
^ r.35. l. δεσπόζειν
^ r.36. l. λέλογχεν
^ r.40. corr. ex ομολογουντον
^ r.42. l. ἴσας
^ r.44. l. διαιρέσει
^ r.45. l. ἐνκαλέσι<ν>
^ r.45. l. ὑπογραφεῖς
^ r.48. l. συνδιήρημαι
^ r.50. l. εὐδοκεῖ
^ r.50-51. l. |ιος
^ r.51. l. διαιρέσει
^ r.51. l. ἐπελεύσεσθαι
^ r.52. l. καθὼς
^ r.52-53. l. [εἰδό]|των
^ r.53. l. γράμ<μ>ατα
^ r.53. l. Ταμαρ<ρ>ῆς
^ r.54. corr. ex κννωνρις
^ r.54. corr. ex συδιιιρημε, l. συνδιῄρημαι
^ r.54. l. λέλο<γ>χα
^ r.55. l. προκειμέν<ων>
^ r.55. l. περιτετειχισμένων
^ r.56. l. σφραγῖδι
^ r.56. l. Ἀχένους
^ r.57. corr. ex αυτον
^ r.58. l. Αἰγύπτια
^ r.58. l. γράφειν
^ r.58. l. δὲ
^ r.58. l. ἄλ<λ>ην
^ r.60. BL 9.356 : Εὐτυχείδ(ου) κ̣α̣ὶ [Κρονίω(νος) τῶν πρὸς γρ(αφείῳ)] prev. ed.
^ r.61. l. συνσεσημείωμαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

The sixth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, the 17th of the month Gorpiaios, Epeiph 17, at Tebtunis in the division of Polemon of the Arsinoite nome. Marepsemis also called Patareis, aged about 31, having a scar on his forehead to the left, and Tamarres, aged about 35, having a scar on her left temple, both children of Paopis, Tamarres acting with her guardian, her husband Psenkebkis son of Onnophris, aged about 38, having a scar �, agree with each other that they have divided between them by mutual consent through this agreement from the present time for ever the vacant area surrounded by walls which they both own, and a vacant area called Achenes' (?) in a different parcel, and the third share owned by them of a priest's lodging called �, which has two storeys and is common and undivided, situated within the outer (wall of �) the great, greatest god, all at the aforesaid village of Tebtunis, on the conditions that Marepsemis has obtained for his share the aforesaid third share of the aforesaid two-storeyed priest's lodging called � of which the adjacent areas are on the south another priest's lodging belonging to Marsisouchos son of Marepsemis, on the north and open space and the entrance and exit of the temple, on the west the priest's lodging of � son of Marsisouchos, on the east the priest's lodging of Marres and his partners, while Tamarres has on her side obtained for her share the aforesaid vacant area enclosed with walls, of which the measurements are from south to north 11 cubits, from west to east 5 1/2 cubits, the measurements of the aforesaid vacant area called Achenes' in another parcels being from south to north � cubits two palms, from west to east 5 1/2 cubits, and the adjacent areas are for the area surrounded by walls on the south and east the entrance and exit of Marsisouchos son of N.N. and his partners, on the north a royal road, on the west the areas owned by Lusimachos son of Didumos, and for the aforesaid area called Achenes' on the south the areas called after Chousous owned by Psenkebkis son of Pakebkis, on the north the aforesaid entrance and exit into which the aforesaid Tamarres and her assigns and heirs shall open a door from the � an entrance and exit leading from �, and the said Tamarres and her assigns and heirs shall enter and go out through the exit leading to the north and east, on the west a public road, on the east the house of the aforesaid Marsisouchos son of N.N. Each of the contracting parties therefore and their assigns and heirs shall possess and own the shares which each has received from the present day forever� and neither shall proceed against the other on any account in respect of the shares which each of them has received. If either of the contracting parties violates any of the aforesaid provisions, the breaker of the contract shall forfeit to the party abiding by it twice the amount of the damage and expenses and as a fine 200 drachmas of silver, and to the Treasury a like sum, and the contract shall be no less valid. The wife of Marepsemis, Thomsais daughter of Marepsemis, aged about 30, having a scar on her right �, with Marepsemis himself as guardian, consents to this division, and neither brings nor will bring any accusation, nor will any representative of hers do so. The signatories are, for Marepsemis, Psoiphis son of Onnophris, aged about 26, having a scar on his forehead to the left, and for the rest, Marepsemis also called Kaleos, son of Marepsemis, aged about 38, having a scar ... (2nd hand) I, Marepsemis also called Patareis son of Paopis, agree to divide the belonging third share, as stated above, of the two-storeyed pastophorion. My wife Thonpseis daughter of Marepsemis with me as guardian consents to the division and will not proceed against � as written above. Psoiphis son of Onnophris has written for them because they do not know letters. (3rd hand) I, Tamarres, daughter of Paopis, with my husband Psenkebkis son of Onnophris as guardian agree to divide and I have received the aforementioned share of the aforementioned (vacant areas) surrounded by walls and vacant areas in another parcel (called) Achanes' and I will do each thing as stated above. Marepsemis has written for them because Psenkebkis can only write Egyptian and the other does not know letters. (4th hand; Demotic) Psenkebkis (son of) Onnophris. (1st hand) The sixth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, Epeiph 17. Registered through Eutuchides the overseer of the record-office of Tebtunis and Kerkesouchon Oros. I, Kronion, have signed with him, the sixth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, Epeiph 17. Verso: Division of Marepsemis; Division of Tamarres.