Papyri.info

sign in

p.tebt.3.1.703 = HGV P.Tebt. 3 .1 703 = Trismegistos 5315 = berkeley.apis.234DDbDP transcription: p.tebt.3.1.703 [xml]

III sac Tebtynis

r
1
[⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ ⁦ -ca.?- ⁩] ὑπομνήματος ὑπὸ (hand 2) Ζ̣η̣νοδ̣[ώρου(?)]
(hand 1) [⁦ -ca.?- ⁩ ἀντίγραφον ὑπόκειτ]α̣ι.
⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]οῦτο ποιεῖν μὴ πα[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐ̣παρ̣τ̣\α̣ισ/μους(*) καὶ τὴν
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣[  ̣]  ̣τ̣ων ἔστω
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ις ἧ̣ς̣ φυ-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ουσ̣  ̣  ̣α̣  ̣ας
Traces 5 lines
9[ca.16 lines missing]
2
γ[- ca.9 -]μα, τούς τε διὰ τ[ῶν πε]δίων
30ἠγ̣μ̣έν[ους ὑδρ]αγωγούς, εἰ τὰ συ̣ν̣[τ]α̣χ̣[θ]έ̣ν̣τ̣α̣
βάθη ἔχου̣[σιν] α̣ἱ εἰς αὐτοὺς ἐπιρύσε̣ι̣ς̣(*) τοῦ ὕδα-
τος καὶ ἐκ[ποιοῦ]σ̣α̣ ὑποδοχὴ ἐν αὐτοῖς ὑπάρ-
χει ἀφʼ ὧν ε[ἰσάγει]ν εἰώθασιν οἱ γεωργοὶ τὸ ὕδωρ
εἰς ἣν γῆν ἕ̣[κα]στος κατασπείρει· ὁμωίως(*)
35δὲ καὶ τὰς̣ [δηλ]ουμένας διώρυγας ἀφʼ ὧν
εἰς τοὺς προγεγραμμένο̣υ̣ς̣ ὑδραγωγοὺς
αἱ ἐπιρρύσεις γίνονται, εἰ αὐταί τε ὠχύρων-
ται καὶ εἰ ἀπὸ τοῦ βελτίστου αἱ ἐμβολαὶ
ἀπὸ τοῦ ποταμ[οῦ καθ]αριῶνται <καὶ> εἰ ἄλλως
40πως ἐν ἀσφαλεία[ι εἰσί]ν. ἅμα δὲ ἐν τῶι ἐφο-
δεύειν πειρῶ πε̣[ριερχ]όμενος ἕκαστον
παρακαλεῖν καὶ εὐθα̣ρ̣σ̣εστέρους παρα-
σκευάζειν, καὶ τοῦτο μὴ μόνον λόγωι
γίνεσθαι ἀλλὰ καί, ἐάν τινες αὐτῶν
45τοῖς κωμογραμματεῦσι ἢ κωμάρχαις
ἐγκαλῶσι περί τινος τῶν εἰς τὴν γεωρ-
γίαν ἀνηκόντων, ἐπισκοπεῖν, καὶ ἐφʼ ὅ-
σον ἂν̣ ἐκπο\η̣/ι(*) εἰς ἐπίστασιν(*) το̣ι̣α̣ῦ̣-
τα ἀγέσθω̣. ὅταν δὲ διεξακθῃ(*) ὁ σπόρος,
50οὐ χεῖρον ἂν γίνοιτο εἰ ἐπιμελῶς ἐ̣φ̣ο̣δ̣ε̣ύ-
οις· οὕτως γὰρ τὴν ⟦τ̣⟧ ἀνατολὴν ἀκριβῶς
ἐπόψει, καὶ τὰ μὴ καλῶς ἐσπαρμένα
ἢ τὸ ὅλον ἄσπορα ῥαιδίως(*) κατανοή-
σεις, καὶ τοὺς ὠλιωρηκότας(*) εἴ[σει ἐκ]
55τούτου καὶ σ̣ο̣ὶ̣ γνώριμον ἔσται ⟦  ̣ εἴ τινες]
τοῖς σπέρμα̣σ̣ι εἰς ἄλλα κατα[κ]έ̣-
χρηνται. ἵνα δὲ κα̣ὶ̣ τ̣[οῖ]ς̣ κατ̣ὰ̣ τ̣ὴν δια-
γραφὴν τοῦ σπόρου γένεσιν ὁ νομὸς
κατασπε̣ί̣ρηται κείσθω σοι ἐν τοῖς
60ἀναγκαιοτάτοις· καὶ ἄν τινες ὦσι
κατατεταμένο[ι] τοῖς ἐκφορίοις ἢ
καὶ παντ[ελῶς ἀ]ν̣ε̣ιμένοι, μὴ ἀ-
νεπίσκεπτ̣[ον ἐά]σ̣θ̣ω̣. ἀναγραφὴν δὲ
3
ποίησαι καὶ τῶ[ν ἐν τ]ῆι γεωργίαι ὑπαρ-
65χόντων βασιλι[κῶν τ]ε̣ καὶ ἰδιωτικῶν
κτηνῶν, καὶ τὴν ἐνδεχομένην ἐπιμέ-
λειαν ποίησαι ὅπως ἡ ἐκ τῶν βασιλι-
κῶν ἐπ̣[ιγο]ν̣ή̣, ὅταν εἰς τὸ χορτ[ο]φαγεῖν
ἔλθηι, π[αρ]α̣δίδωτ̣[αι] εἰς τὰ μ[οσχο]τρο-
70φῖα. ἐπι̣[μελ]ὲς δέ σοι γινέσθω \καὶ/ ὅπως ⟦καὶ⟧
ὁ̣ ὑπάρχω̣ν σῖτος ἐν τοῖς νομοῖς πλὴν
τοῦ ἐν α̣ὐ̣τ̣οῖς τοῖς τ[ό]π̣οις δαπαν\ω/-
μέν[ου](*) [εἰς τὰ σ]π̣έρ̣[μ]α̣τ̣α̣ [κ]αὶ τοῦ ἀ̣π̣λ̣ώ-
του   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ κατ̣άγηται· οὕτω δὲ
75ἐ̣μ̣β̣α̣[λεῖν εἰ]ς̣ τ̣ὰ̣ πρῶτα παριστά-
μενα̣ [πλοῖα ῥαίδιο]ν(*), καὶ πρὸς τὸ τοι-
οῦτον [μήποτε] π̣αρ̣[έ]ργως σαυτὸν δί-
δου. εἰ̣[  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ οἱ ναύκληροι τὰς ἰδί-
ας ολ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ις ἐφʼ ἑκάστων τῶν
80τόπ̣[ων   ̣  ̣ δ]ι̣ατριβόντων. ἐπιμελὲς
δέ σοι ἔστω κα̣ὶ̣ ἵ̣ν̣α αἱ διαγεγραμμέ-
ναι ἀγοραὶ κατάγ[ωντ]αι εἰς Ἀλεξάν-
δρειαν ὧν σοι καὶ̣ [τ]ὴ̣ν γραφὴν ἐπιστέλ-
λο̣με̣[ν ἀπ]ο̣στέλ̣λων κα̣[ὶ] κατὰ τοὺς
85καιρο[ύς, μὴ μ]όνον ἀριθμὸν ἔχουσαι
ἀλλὰ κα[ὶ δ]ε̣[δο]κιμασμέναι καὶ ἐπι-
τήδεοι(*) πρὸς τὰς χρείας. ἐπιπορεύ-
ου δὲ καὶ ἐπὶ τὰ ὑφαντεῖα ἐν οἷς τὰ ὀ-
θόνια ὑφαίνετα[ι] κ̣α̣ὶ τὴν πλείστην
90σπουδὴν ποιοῦ ἵν̣[α πλεῖσ]τα τῶν ἱσ-
τέων ἐνεργὰ ἦι, συντελούντων
κ[α]ὶ τῶν̣ ὑ̣φαντῶν τὴν διαγεγραμ-
μένην τῶι νομῶι ποικιλίαν. ἐὰν δέ
τινες πρὸς τὰς συντεταγμένας
95ἐκτομὰς ὀφείλωσι, πρασσέσθωσαν
καθʼ ἕκαστον γένος τὰς ἐκ τοῦ δια-
4
γράμ̣μα[τ]ος τιμάς. ὅπως δὲ καὶ τὰ ὀ̣θ̣ό̣νι̣α̣
χρηστὰ ἦ̣ι̣ κ̣[αὶ τ]ὰ̣ς̣ ἁ̣[ρ]πεδόνας ἔχωσι κατ̣ὰ̣ τ̣ὸ̣
διάγραμμα [μὴ πα]ρέργως φρό[ντι]ζε. ἐ[πι]π̣ο̣-
100ρεύου δὲ καὶ̣ [τὰ ἑψη]τ̣ήρια ἐν οἷς τ̣[ὰ] ὠ̣μόλ̣[ινα]
ἕψ̣ε̣[τ]αι καὶ τ[ο]ὺ̣ς̣ [  ̣  ̣]  ̣μους καὶ̣ [τ]ὸ̣ν χα  ̣  ̣ο̣ν̣
[κ]α̣[ὶ] ἀναγραφὴν π̣[οί]ησαι, καὶ ὅ̣π[ω]ς̣ κ̣ῖκί τε
κ̣α̣[ὶ νί]τρον̣ εἰς τὴ̣[ν ἕ]ψ̣ησιν ὑπά̣ρ̣χ̣[ηι] μ̣ετάφ̣ε-
ρ̣ε̣. ὅ̣π̣ω̣ς δὲ καὶ εἰς τὸ[ν] τῶν προσόδ[ων] λόγο[ν] ἢ̣
105εἰς τὸν τῆς ὀθονι[ηρ]ᾶ̣ς τ[ὸ   ̣]ν̣δ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ον χ[  ̣  ̣]  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣ε̣ ἀεὶ τὴν κα[τ]ὰ μῆνα ἐκ[το]μ̣ὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
α̣  ̣  ̣  ̣εν ἐν αὐτῶ[ι] τῶι μηνί, κα̣[ὶ]   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣έσθω π̣[ά]λιν ἐν τῶι ἐχομένωι
τὸ̣ [γ]ι̣ν̣ό̣μενον̣, ἐ̣ὰν δὲ περιγένηταί τι
110ἀπὸ τοῦ μετενεχθέντος ἐν τῶι πρώ-
τωι μηνί, προ[σα]νενεγχθήτω(*) ἐν τῶι
ἐχομένωι τὸ λοιπὸν εἰς τὴν ἐ̣π̣ι̣μήνιο̣ν
ἐκτομήν. ὅσα δὲ τῶν ἱστέων μὴ ἔστιν ἐ-
νεργά, μετενεγχθήτω(*) πάντα εἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν
115μητρόπολιν τοῦ νομοῦ καὶ συντε-
θέντα ἐν τοῖς [τ]αμιείοις παρασφρα-
γ[ι]σθήτω. δ[ι]α̣λογίζου δ̣ὲ κ̣α̣ὶ̣ τὰς
προσόδους, ἐὰμ(*) μὲν ἐνδεχόμενον
ἦι καὶ κατὰ κώ̣μ̣ην, δοκε̣ῖ̣ δ̣ὲ̣ [ο]ὐκ ἀ-
120δύνατον εἶν[αι] ὑμῶν προθύμως
ἑαυτοὺς εἰς [τ]ὰ πράγματα ἐπιδι-
δόντων, εἰ δὲ [μ]ή γε, κατὰ τοπαρχί-
αν, παραδεχό̣μ̣ε̣νοι ἐν τοῖς διαλογισ-
μοῖς τῶν μὲν ἀργυρικῶν φόρων
125μηθὲν ἄλλο ἢ τὰ ἐπ̣ὶ̣ [τ]ράπεζαν
πίπτοντα, τῶν δὲ σιτικῶν καὶ
ἐλαικῶν φορτίων τὰ π[α]ραμεμε-
τρημένα τοῖς σιτολόγ[οις] ἐὰν δέ
5
τι ἀπολείπει(*) ἐν τούτο[ι]ς, συνανάγκ[αζε]
130τοὺς τοπάρχας καὶ τοὺς τὰς προσό[δο]υ̣[ς]
ἐξειληφότας καταβάλλειν ἐπὶ τὰς τράπ̣[ε-]
ζας τῶν (hand 2) \μὲν/ (hand 1) σιτικῶν ὀφειλημάτων τὰς ἐκ [τοῦ]
διαγράμματος τιμάς, τῶν δὲ ἐλαικῶ[ν]
φορτίων ἐξ ὑγροῦ καθʼ ἕκαστον γένος. προ[σ-]
135ήκει δὲ τὴν ἐπιμέλειαν περὶ πάντων π̣[οι-]
ε̣[ῖ]σθαι τῶν ἐν τῶι ὑπ[ο]μ̣[νήματ]ι γεγραμμ[έ-]
νων, ἐμ(*) πρώτοις δὲ π̣[ε]ρ̣[ὶ] τ̣ῶν κατὰ τὰ ἐλα[ι-]
[ο]υργῖα. τηρουμενα(*) γὰρ κατὰ τρόπον τὴν
ἐν τῶι νομῶι διάθεσιν οὐ παρὰ μικρὸν [εἰς]
140{δʼ} ἐπίδοσιν ἄξ̣εις καὶ τὰ διακλεπτόμε̣-
να ἐπισταθήσεται. γίνοιτο δʼ ἂν τὸ τοιοῦ[το]
εἰ παρʼ ἕκαστον καιρὸν ἐξετάζοις̣ τὰ ἐν τ[ῶι]
τόπωι ἐργαστήρια καὶ τὰ ταμ[ιεῖ]α τῶ̣ν̣
φορτίων τῶν τε ξηρῶν κ[α]ὶ̣ ὑγρῶ[ν καὶ] π̣α̣[ρα-]
145σφραγισμὸν ἔχοις. καὶ τὰ πα[ρ]αμ[ε]τρ[ού-]
μενα τοῖς ἐλαιουρ[γ]οῖς μὴ πλεί[ο]ν̣α ἦ̣ι̣ τῶ̣[ν]
μελλόντων κατ̣ε̣ρ̣γάζεσθα[ι] διὰ τῶν ὑ-
παρχόντων ὅλμω[ν] ἐν τοῖς ἐργ[α]στηρίο[ις].
ἐπιμελὲς δέ σοι γιν[έσθ]ω καὶ ὅ̣π̣ως μάλι-
150σ̣τ̣α μὲν ἅπαντες ο̣[ἱ ὅλ]μ̣οι ἐνεργοὶ ὦσιν, ε[ἰ]
δὲ μή γ̣[ε], πλεῖσ̣τ̣ο̣[ι, τῶ]ν δὲ λοιπῶν τὴν
ἐνδεχομένην τή̣ρ̣η̣σ̣ι̣ν ποιεῖσθαι· καὶ γάρ
ἐστι̣ τ̣ῆς   ̣  ̣  ̣ξ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ς̣ καὶ καλάμης σά-
ξαντες ε  ̣α̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ χαρακτῆρα ἐπιβα-
155λεῖν, τὰ δʼ ὑπερά̣ρ̣[ιθμ]α ἐργαλε͂α(*) [τ]ῶν μὴ
τὴν χρείαν παρεχομένων ὅλμων ἐπὶ τ̣[ὸ αὐ-]
τὸ συνα̣ν̣άγοντε̣ς̣ παρασφραγ[ι]σθήτω ἐ̣[ν]
ταῖς ἀπ[ο]θήκαις· κ̣α̣ὶ̣ ἐὰν ἐν τουτ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
στάσ̣ηις τὰ ταργότερα(*)   ̣[  ̣  ̣  ̣]ονομα̣[  ̣  ̣  ̣ ἀκρι-]
160βῶς, γινωσχ(*) ὅτι χωρὶς τῶν ἐν τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣ι διαφόρων καὶ εἰς οὐ τὴν τυχο̣ῦ̣[σαν κατα-]
φρόνησιν ἥξεις, ἣν ῥαιδίως(*) ἀνα[ιρεῖν οὐ]
δυ̣ν̣ή̣σ̣ει. τὸ γὰρ γένος καταμε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
v
1
καὶ τὴν τιμὴ̣ν̣ (hand 2) \  ̣  ̣  ̣ων/ (hand 1)   ̣  ̣ν̣ ἐν οὐθεν\ὶ/ λόγω[ι ἐ]πιθέμενον.
165οὔσης δὲ καὶ τῆς κατὰ τ[ὸ] ἐννόμιον προσόδου
ἐν ταῖς πρώταις, μάλι[σ]τʼ ἂν εἰς ἐπίδοσιν ἔ̣λ̣θ̣ο̣[ι]
εἰ τὴν ἀν̣α̣γ̣ραφὴν ἀπὸ τοῦ βελτίστου [ποιή-]
σασ̣θε(*). εὐφυέστατος δὲ ὁ καιρός ἐστιν τῶι π̣ε̣-
ρὶ τ̣[αῦ]τ̣ʼ ὄ̣ν̣τ̣ι̣ περὶ τὸμ(*) Μεσορὴ μῆνα· ἐγ(*) γὰρ τού-
170τω[ι] τῆ[ς πάσης] χώρας ἐ̣π̣εχομένης ὑπὸ τῶν
ὑδάτω[ν] σ̣[υ]μ̣βαίνει τοὺς κτηνοτρόφ[ο]υς̣ ε̣ἰ̣ς̣
τοὺς ὑψηλοτάτους τόπους ἀποσ̣τ̣ε̣ῖ̣λ̣[αι τὴν]
λε[ί]α̣ν, οὐκ ἐχ̣ό̣\ο/ν̣των(*) ἐξουσίαν εἰς ἄλ̣[λους τό-]
π̣ο̣υς δι̣α̣ρίπτειν. μελέτω δέ σοι καὶ̣ [ἵ]ν̣α̣ τ̣ὰ̣ [ὤ-]
175ν̣ι̣α̣ μὴ πλείονος πωλῆται τῶν διαγεγραμ-
[μ]ένων τιμῶν· ὅσα δʼ ἂν ἦι τιμὰς οὐχ ἑστη-
[κ]υ̣ίας ἔ̣χ̣ο̣ντα, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις
[ἐσ]τὶν τ̣[άσ]σ̣ειν \ἃς/(*) ἂν βο[ύ]λωνται, ἐξεταζέσ-
[θ]ω καὶ τοῦτο μὴ παρέργως, καὶ τὸ σύμ-
180μετρον ἐπιγένημα ⟦τα⟧ τάξας τῶν πω-
[λ]ουμένων φ̣ο̣ρ̣τίων συνανάγκα⟦ι̣⟧ζ̣ε̣(*) τ̣ο̣ὺ̣ς̣
  ̣[  ̣]  ̣  ̣κ̣ο̣υ̣[  ̣  ̣]  ̣ς̣ τ̣ὰς διαθέσεις ποιεῖσθα[ι].
ἐπιμέλ[ου δ]ὲ̣ ἐπισκο̣π̣[εῖ]ν̣ καὶ τὰ μοσχοτρο-
φ[ῖ]α, καὶ τὴ[ν] πλείστην σπουδὴν ποιοῦ ὅ-
185πως ὅ τε σ̣ῖ̣τος ἐν αὐτοῖς π̣αρ̣ε̣[σχη]μένος
ἦ[ι] μέχρι τῶν χλωρῶ[ν], καὶ εἰς [τ]οὺς μόσχου̣ς̣
ἀναλίσκητα̣ι̣ ὁ̣ δ̣ι̣α̣γ[ε]γραμμένος καθʼ ἡ-
[μ]έραν, καὶ τ̣[ὸ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο[  ̣] εὐτάκτως ἀποδί-
[δ]ωται, τό τʼ ἐξ α̣ὐ̣τῶν τῶν τόπων καί, ἐὰν
190[π]ροσδέωνται τοῦ προσανακομιζομ[έ]νου,
[κ]αὶ ἐξ ἄλλων κωμῶν. ἐπιμελές τ̣έ σοι
ἔστω κ̣[αὶ ἵ]ν̣α ἡ φυτε\ί/α [τ]ῶν ἐπιχωρίων ξύ-
λων κα̣τ̣ὰ̣ μ̣ὲ̣ν τὸν̣ π̣ρ̣έ̣π̣οντα καιρὸν
τῶν τὴν ὥραν ἐχόντων ξύλων γέν[η-]
195ται ἰ̣τ̣έαι\ς/(*) τε καὶ συκαμείνοις(*), περὶ δ̣ὲ̣
τὸν Χοίαχ ἀκάνθης καὶ μυρύκης(*),
2
τούτων δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἐπ[ὶ] τ̣ῶν̣ β̣α̣σ̣ι̣λ̣ι̣κ̣ῶν
χ̣[ω]μ̣άτων φυτευέσθ\ω̣/(*) κ̣[αὶ τὰ φυτ]ὰ̣ [εἰς] πρασι-
ὰ̣[ς] καταβληθή[τω ἵνα] τῆς ἐ[νδ]εχ̣[ο]μένης
200ἐ[πι]μελείας κατ[ὰ καιρὸν] π̣οτισ[μο]ῦ τυ̣γ̣χά-
ν̣[η]ι̣, ὥς τʼ ἂν δέη[ι καὶ γέ]ν̣η̣τ̣αι ὥ̣[ρα] τ̣ῆς φυ-
[τεί]ας, τότε μετ[  ̣  ̣  ̣]σ̣  ̣  ̣[  ̣]α̣ν τασσ̣έτωσαν
[ἐπὶ(?)] τ̣ῶν βασιλικ[ῶ]ν̣ [χω]μ̣ά̣τω̣ν̣, τ̣ὴν δὲ τ̣ή-
[ρ]η̣[σι]ν αὐτῶν π[οιεί]σ̣θ̣ωσαν οἱ̣ π̣[ρὸς] τ̣ὴν ἔγλη-
205ψ̣ιν(*) [π]ροσε̣[λ]η̣λυθ[ό]τ̣ε̣ς̣, ὅ̣π̣ως μ[ήθʼ] ὑπ̣ὸ̣ τῶν
προβάτων μήθʼ ὑ[πʼ] ἄλλου μ[η]θ̣ε̣ν̣ὸς παροινεῖσ-
θαι̣ συμβαίνηι τὴ[ν] φ̣υτ\είαν/(*). ἅμα δὲ τῆι λοιπῆι
ἐφοδείαι παρεπ[ισκ]ό̣π̣ει κα[ὶ] εἴ τ̣[ιν]α̣ κ̣εκο̣μμέ-
να ὑπάρχει ἐπὶ̣ τ̣ῶ̣ν χ̣ωμ̣[ά]τ̣[ων] ἢ̣ καὶ ἐν
210τοῖς πεδίοις, καὶ̣ τ̣ὴν ἀναγ̣ρ̣α̣[φ]ὴ̣ν̣ ποιησά-
μ̣ε̣ν̣ος. ποίησ̣α̣[ι δὲ] ἀναγραφὴν κ̣α̣[ὶ] τῶν
βασιλικῶν οἰκή[σ]εων καὶ τῶν πρὸς ταύ-
ταις παραδείσων καὶ ἧς ἕκαστο̣ς̣ [ἐ]π̣ι̣με-
λήας(*) προσδεῖται, [κ]α̣ὶ̣ διασάφησ̣ο̣ν̣ ἡ̣μῖν.
215ἐπιμελὲς δέ σοι ἔστω καὶ ἵνα τὰ κ̣α̣τ̣ὰ̣ τοὺς
μαχίμους(*) οἰκο[ν]ομῆται(*) κατὰ τὸ ὑπό-
μνημα ὃ συν̣τ̣[εθ]ε̣ίκαμεν τ̣ὸ περὶ τ̣ῶν
ἀνακεχωρηκ̣ό̣[τ]ων σωμάτων ἐκ τῶν
ἔργων καὶ ἀπ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ω̣ν ναυτῶν ὅ̣π̣ω[ς] εἰς
220  ̣ν̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣α̣τ̣ο̣ν̣τ̣[  ̣  ̣]  ̣ν̣τα τὰ ἐμπί̣[π]τον̣-
τα συνέχη\τ/α̣ι̣(*) [μέ]χ̣ρ̣ι̣ τῆς εἰς Ἀλεξάν-
δρειαν ἀποστο̣[λ]ῆ̣ς. ἵνα δὲ μήτ[ε] π̣αρ̣α-
λο\γεία/(*) μηδεμ[ία γ]είνηται μήτʼ ἄλλο
μηθὲν ἀδίκημα τὴν ἐπιμέλειαν̣ π̣[ο]ι̣-
225οῦ μὴ [π]αρέργως. σαφῶς γὰρ εἰδέν̣α̣ι δ̣ε̣ῖ̣
ἕκασ̣τ̣ον τῶν ἐν τῆι χώραι κατοικούν-
τ̣ω̣[ν] κ̣αὶ πεπιστευκέναι διότι(*) πᾶν τ̣ὸ̣
[το]ιοῦτον ε[ἰ]ς ἐπίστασ̣ι̣ν ἦκτ̣α̣ι καὶ
[τ]ῆς πρότερον κ̣[α]κ̣ε̣ξ̣ί̣α̣ς̣(*) ἀπ̣ο̣λ̣ε̣λυ-
3
230μένοι εἰσίν, οὐ[θενὸς ἔ]χοντ[ο]ς ἐξουσίαν ὃ βούλε-
ται ποιεῖν, ἀλ̣[λὰ] π̣ά̣ντων οἰκονομουμένων
ἀπὸ τοῦ βελτίστου· κα[ὶ] τῆι χώραι τὴν ἀ[σ]φά-
[λε]ιαν πο̣ι̣ή̣σ̣ε̣τ̣[ε] καὶ̣ τὰς προσόδους οὐ παρὰ
μικρὸν ε̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣α̣δ̣ο̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] πάντα μὲν ο̣ὖν
235περιλαβεῖν καὶ διὰ ὑ[πο]μνημάτων
παραδοῦναι (hand 2) \ὑμ̣ῖ̣ν οὐ ῥαίδιον(*) δ̣ι̣[ὰ τὰς] ποικίλας̣ π̣ε̣ρ̣ι̣σ̣τ̣άσε̣[ι]ς̣ τῶν/ (hand 1) πραγμάτ[ων ἀκ]ολούθως τοῖς
περιέχου̣σ̣ι̣ {κ̣α̣ι̣}
{τῶν πραγμάτων ἀκολού}-
{θως τοῖ[ς] περιέχουσιν̣ και}ροῖς. ἵνα(*) δὲ μη-
240θὲν εἰς τὸ δυν̣α̣τ̣[ὸ]ν π̣[αραλείπ]η̣[τα]ι̣, περί [τ]ε̣
τῶν ἐν τῶι ὑπ̣ομν[ήματι] κ̣α̣τ̣α̣τεταγμέ-
νων ἐπιμελ[ῶς]   ̣  ̣δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ετε, κα̣ὶ̣ περὶ τῶν
ἐκ τοῦ παρατυ̣χ̣[όντος πι]π̣τόντων ὁμοίως
διασαφεῖτε [ὅ]πως εκ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε  ̣α̣νη̣  ̣  ̣  ̣α
245χρηματίζηι ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ι̣εξ̣ό̣δου. ἐπεὶ̣
γὰρ ἀναγκ̣α[ῖό]ν̣ ἐσ̣[τι πάντ]α δ[ιʼ] ἐπιστολ[ῶ]ν
οἰκονομεῖσθ̣[α]ι̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ων ἡμῖν ἐ̣π̣[ί] τ̣ε
π  ̣  ̣γ̣μένο̣ι̣ς̣ μ̣ακροτέρα̣ν τ̣ο̣ὺ̣ς χω  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣
π̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ς̣οὐθέν, οὕτω παρασ̣κ̣εα̣στ[έ-]
250ον(*) ἐστὶν αὐτοὺς ὥ[σ]τ\ε/(*) περὶ ἑκάστου τ̣ῶ̣[ν]
ἐπισ[τ]ελλομέ̣ν̣ω̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ γράφειν, μά-
λιστα μὲν κα[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣τας, ε̣ἰ̣ δὲ μή, δ̣[ι-]
ασα[φο]ῦντας τὰ αἴτια̣, ἵ̣νʼ ε̣  ̣θε  ̣  ̣α̣λ̣η̣  ̣[  ̣  ̣]
κας  ̣  ̣ λαμβάνηι καὶ μηθὲν τῶν δ̣η̣[λου-]
255μ̣έν̣[ων παρα]λείπηται. ταῦτα γὰρ ὑ[μῶν]
ποιούντων κ̣α̣ὶ̣ τοῖς πράγμασιν τὸ δέο̣ν̣ τε-
λέσεσθαι(*) καὶ ὑμῖν ἡ πᾶσʼ ἀσφάλεια ὑπάρ-
ξει. καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανῶς ἐχέτω·
ἃ δὲ καὶ̣ ἀποστέλλων σε εἰς τὸν νομὸν
260προσδιελέχ[θ]ην, ταῦτα καὶ δ[ι]ὰ̣ τοῦ
ὑπομνήματος καλῶς ἔχειν ὑπέλα-
βον γ[ρ]άψαι σοι. ὤιμην(*) γὰρ δεῖν τὸ μὲν
[ἡ]γεμονικώπατον(*) ἰδ̣ί̣ω̣ς καὶ καθα-
4
[ρῶς]
[κ]α̣ὶ ἀπὸ τοῦ βελτίστ[ου ποιοῦντας(?)]
265ὑμ̣ᾶ̣ς προσπορεύεσθαι ω̣[- ca.10 -]
ἐνδοθησομένης σ̣υνγ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ο  ̣[  ̣]
τ̣α δίκαια προσεστ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣  ̣[  ̣  ̣ ἐ]λαχιστ  ̣
λόγον προσδεξομένω̣ν̣, τ̣[αῦτ]α̣ γὰρ καὶ
τούτοις παραπλήσια κ[  ̣  ̣  ̣]  ̣εις πα-
270ρεσ̣χε̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣] καιπ̣ε̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣ πλ]ειόνων
εὖ μεμαρτυρημένης τῆς καθʼ ἡμᾶς
ἀναστροφῆς καὶ ἀγωνίας, μετὰ δὲ ταῦ-
τα ⟦ευ̣⟧ εὐτακτ[εῖν] κ̣αὶ̣ ἀ̣καμπτεῖν ἐν τοῖς
τόποις, μὴ συμ[πλέ]κ̣εσθαι φαύλοις ὁμι-
275λίαις, φεύγειν [ἅπα]ν̣τ̣α̣ συνδυασμὸν
τὸν ἐπὶ κακία[ι] γενόμενον, νομίζειν
ἐὰν ἐν τούτοις ἀνέγκλητοι γένησ-
θε μειζόνων ἀξιωθήσεσθαι, ἔχειν
τὰ ὑπομνήματα διὰ χερό̣ς(*), καὶ πε-
280ρὶ ἑκάστων ἐπιστέλλε[ιν] κ̣α̣θ̣ὰ̣ συν-
τέτακται.
Traces
Fr1
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]αι̣ς̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣σ̣τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr2
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]νοικο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣  ̣μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr3
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ξ̣ο̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
⁦ vac. ? ⁩ Fr4
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣ν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr5
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣α̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣η̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr6
r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.4. corr. ex ε̣παρ̣τ̣⟦αι̣σ̣⟧μοὺς, l. ἐπαρτισμοὺς
^ 2.31. l. ἐπιρρύσεις
^ 2.34. l. ὁμοίως
^ 2.48. corr. ex εκποε̣ι, l. ἐκποιῆι
^ 2.48. corr. ex επιστασ⟦ε⟧ιν
^ 2.49. l. διεξαχθῇ
^ 2.53. l. ῥᾳδίως
^ 2.54. l. ὠλιγωρηκότας
^ 3.73. corr. ex δαπαν⟦ου⟧μενου
^ 3.76. l. [ῥᾴδιο]ν
^ 3.86-87. l. ἐπι|τήδειοι
^ 4.111. l. προσανενεχθήτω
^ 4.114. l. μετενεχθήτω
^ 4.118. l. ἐὰν
^ 5.129. l. ἀπολείπηι
^ 5.137. l. ἐν
^ 5.138. l. τηρουμένων
^ 5.155. l. ἐργαλεῖα
^ 5.159. l. ἀργότερα
^ 5.160. l. γίνωσκε
^ 5.162. l. ῥᾳδίως
^ 1.167-168. l. [ποιή]|σα<ι>σ̣θε
^ 1.169. l. τὸν
^ 1.169. l. ἐν
^ 1.173. l. ἐχόντων
^ 1.178. corr. ex ⟦α̣⟧
^ 1.181. l. συνανάγκαζε
^ 1.195. corr. ex ι̣τ̣εαι⟦ες⟧
^ 1.195. l. συκαμίνοις
^ 1.196. l. μυρίκης
^ 2.198. corr. ex φυτευεσθαι
^ 2.204-205. l. ἔκλη|ψιν
^ 2.207. corr. ex φ̣υτ⟦ε̣αν⟧
^ 2.213-214. l. ἐπιμε|λείας
^ 2.216. corr. ex μαχιμουο
^ 2.216. corr. ex οικο[ν]ομητε̣ι
^ 2.221. \τ/α̣ι̣α̣ι̣ corr. ex συνεχη⟦ιτ̣⟧α̣ι̣
^ 2.223. corr. ex παραλο⟦γισμ⟧
^ 2.227. corr. ex π̣α̣ν̣τ̣
^ 2.229. l. καχεξίας
^ 3.236. l. ῥᾴδιον
^ 3.239. corr. ex ιν⟦τ⟧α
^ 3.249-250. l. παρασκευαστέ|ον
^ 3.250. corr. ex ω[σ]τ⟦ο⟧
^ 3.256-257. l. τε|λέσεσθε
^ 3.262. l. ᾤμην
^ 3.263. l. [ἡ]γεμονικώτατον
^ 4.279. l. χειρός

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Lines 29 ff.) [You must inspect] � and the water-conduits which run through the fields and from which the peasants are accustomed to lead water on the land cultivated by each of them, and see whether the water-intakes into them have the prescribed depth and whether there is sufficient room in them; and similarly the said cuttings from which the intakes pass into the above-mentioned conduit, whether they have been made strong and the entries into them from the river are thoroughly cleaned and whether in general they are in a sound state. In your tours of inspection try in going from place to place to cheer everybody up and to put them in better heart; and not only should you do this by words but also, if any of them complain of the village scribes or the komarchs about any matter touching agricultural work, you should make inquiry and put a stop to such doings as far as possible. When the sowing has been completed it would be no bad thing if you were to make a careful round of inspection; for thus you will get an accurate view of the sprouting of the crops and will easily notice the lands which are badly sown or are not sown at all, and you will thus know those who have neglected their duty and will become aware if any have used the seed for other purposes. You must regard it as one of your most indispensable duties to see that the nome be sown with the kinds of crops described by the sowing-schedule. And if there be any who are hard pressed by their rents of are completely exhausted you must not leave it unexamined. Make a list of the cattle employed in cultivation, both the royal and the private, and take the utmost possible care that the progeny of the royal cattle, when old enough to eat hay, be consigned to the calf-byres. Take care that the grain in the nomes, with the exception of that expended on the spot for seed and of that which cannot be transported by water, be brought down � It will thus be easy to load the grain on the first ships presenting themselves; and devote yourself to such business in no cursory fashion � Take care also that the prescribed supplies of grain, of which I send you a list, are brought down to Alexandria punctually, not only correct in amount but also tested and fit for use. Visit also the weaving-houses in which the linen is woven, and do your utmost to have the largest possible number of looms in operation, the weavers supplying the full amount of embroidered stuffs prescribed for the nome. If any of them are in arrears with the pieces ordered, let the prices fixed by the ordinance for each kind be exacted from them. Take especial care, too, that the linen is good and has the prescribed number of weft-threads �. Visit also the washing-houses where the flax is washed and make a list, and report so that there may be a supply of kastor-oil and natron for washing. [Book?] always the monthly quantity of pieces of linen in the actual month and the quantity of the next month in the next, in order that the corresponding amounts may be apportioned (?) to the accounts of the treasury and the contractors. If there is any surplus over what is booked in the first month, let the surplus be booked in the next month as part of the monthly quantity. Let all the looms which are idle be transported to the metropolis of the nome, deposited in the store-house, and sealed up. Audit the revenue accounts, if possible, village by village--and we think it not to be impossible, if you devote yourself zealously to the business--, if not, by toparchies, passing in the audit nothing but payments to the bank in the case of money taxes, and in the case of grain dues or oil-bearing produce, only deliveries to the sitologoi. If there be any deficit in these, compel the toparchai and the tax-farmers to pay into the banks, for the arrears in grain the values assigned in the ordinance, for those in oil-bearing produce according to the liquid product for each kind. It behoves you to bestow care on all the points mentioned in the memorandum, but primarily those which refer to the oil-factories. For if you duly give heed to them you will increase not a little the sale in the nome, and the thefts will be stopped. This you would achieve by scrutinizing on each occasion the local factories and the store-houses for the produce both dry and liquid, and by sealing them. Be sure that the amounts delivered to the oil-makers do not exceed what is about to be used in the presses which exist in the factories. Take pains to let all the oil-presses be in operation if possible; or if not, most of them, and keep a close watch as you can on the rest �. The supernumerary implements of those presses which are not in operation must be collected and sealed up in the store-houses. If you are neglectful (?) in this � be sure that besides the payments � you will fall into no ordinary contempt, which you will not be able easily to remove. If you neglect your duty as regards this, [your honor will in no way increase.] Since the revenue from the pasturage dues, too, is one of the most important, it will most readily be increased if you carry out the registration (of cattle) in the best possible way. The most favorable season for one so engaged is about the month of Mesore; for the whole country in this month being covered with water, it happens that cattle-breeders send their flocks to the highest places, being unable to scatter them on other places. See to it, too, that the goods for sale be not sold at prices higher than those prescribed. Make also a careful investigation of those goods which have no fixed prices and on which the dealers may put what prices they like; and after having put a fair surplus on the wares being sold, make the � dispose of them. Take care to inspect the calf-byres also, and do your best to ensure that the grain be supplied in them till the time of the green food, and the quantity prescribed daily be used for the calves, and that the � be delivered regularly in full, both that from the locality and, if they need in addition an imported supply, from the other villages as well. Take care also that of the local trees the planting of the mature ones be done at the right season, namely for willows and mulberry-trees, and that of acacia-trees and tamarisk about the month of Choiak. Of these the rest must be planted on the royal embankments, but the young ones must be planted in beds in order to have all possible attention during the time of watering, and when it is the proper time for planting, then let them � set them on the royal embankments. The guarding of them must be done by the contractors in order that the plants suffer no damage from sheep or any other cause. In your further tours of inspection notice also whether any cut trees are left on the embankments or in the fields and make a list of them. Make also a list of the royal houses and the gardens belonging to them, stating what attention each one of these requires, and report to us. Take care, too, that the matter of the native soldiers be arranged according to the memorandum which we compiled on the men who absconded from their work and the � sailors, in order that � (all?) those men who fall into your hands may be kept together until they are sent to Alexandria. Take particular care that no peculation or any other wrong take place. For every one resident in the country must clearly understand and believe that all acts of this kind have been stopped and that they are freed from the bad conditions of the past, no one having the right to do what he likes, but everything being managed in the best way; you will (thus) make the countryside secure and [will increase] the revenue in no small measure. Now to comprise everything and to deliver it to you in memoranda is not easy, owing to the variety of circumstances in consequence of the present situation. Be careful to see that nothing of what I have ordered in my memorandum is neglected, so far as possible, and likewise inform me concerning contingencies, in order that � For since all our business is necessarily conducted by correspondence � you should arrange for them to write about each of the injunctions sent, if possible �, otherwise certifying the reasons, in order that � and that nothing of what has been specified be neglected � If you act thus, you will fulfill your official duty and your own safety will be assured. But enough now on this subject. I thought it well to write down for you in this memorandum what I told you in sending you to the nome. I considered that your prime duty is to act with peculiar care, honestly, and in the best possible way�; and your next duty is to behave well and be upright in your district, to keep clear of bad company, to avoid all base collusion, to believe that, if you are without reproach in this, you will be held deserving for higher functions, to keep the instructions in your hand, and to report on everything as has been ordered.