Papyri.info

sign in

p.tebt.3.1.727 = HGV P.Tebt. 3 .1 727 = Trismegistos 5332 = berkeley.apis.951 = berkeley.apis.5716DDbDP transcription: p.tebt.3.1.727 [xml]

184BC? Tebtynis

τῆι κα τοῦ \α τοῦ Παῦνι/ ἐνεστῶ-
τος μηνὸς παρα  ̣  ̣  ̣  ̣
σεν  ̣ρ  ̣  ̣  ̣ος με  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ο̣ς
τοῦ Παῆ̣τος καὶ Τεσ̣ε̣ν̣ο̣ύ̣-
5φιος ⟦καὶ⟧   ̣  ̣  ̣ι̣σ  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ς̣
  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ \δ̣ι̣ʼ ἐ̣μ̣οῦ ἀρθῇ/
ὁ κεκαθαρμένος α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣
σῖτος ἐπὶ τῶ̣ν̣ ἀτ̣οῦ(*) ἅ̣λ̣ω̣ν
εἰς τὸν βα(σιλικὸν) θη(σαυρόν), καὶ ἐμοῦ κατα-
10βάντος ἐπὶ τό̣π̣ο̣υ̣ς κ̣α̣ὶ
μετρήσαντος τὸν σῖτον
ἀ̣νὰ̣ (ἀρουρῶν(?)) ια (ἀρτάβας) λη 𐅵 καὶ τ̣α̣  ̣  ̣
συναποστείλαντος \αὐτοῖς/ Νεχθ̣νῖ-
βιν τὸν υἱόν μου καταστῆ-
15σαι εἰς τὸν θη(σαυρὸν) ἀπεβιά̣σ̣α̣ντ̣ο̣
αὐτὸν καὶ ἀπήνεγκ̣α̣ν̣
αὐ̣[τ]ο̣ῦ̣ τ  ̣ν̣ νο(  ) (πυροῦ) (ἀρτάβας) κδ 𐅵.
οἱ δὲ αὐτοὶ τυγχάνουσι
τῆι θ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς
20ἠρκότες ἄνευ̣ ἐ̣μ̣οῦ
μίαν ἁλ̣ω̣ν\ιείαν/, ὑπὲρ ὧν ἔγραψά
σοι ἐπιστόλιον τ  ̣  ̣ω̣ρ̣  ̣  ̣
Πνεφερῶτι ι  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ τὴν ὑ̣π̣ά̣ρχ̣[ο]υ̣σαν(*)
25  ̣  ̣  ̣  ̣ν⟧ \ἁλ̣ω̣νιείαν/ ἅπα̣σ̣α̣ν̣(*)   ̣  ̣  ̣  ̣
ἀναληφθ  ̣  ̣  ̣  ̣ \/ ε  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐξελίκμω̣σεν ὁ̣ Σ̣ο̣κ̣[ο-]
νοῦπ̣ις ὁ κω(μ ) α̣  ̣  ̣ο̣  ̣[  ̣  ̣  ̣],
διὸ ἀγνοεῖν με τὸν
30ἐκ ταύτης γ̣ε̣γ̣ε̣-
νημένον π̣υ̣ρ̣ό̣ν.
(ἔτους) κα̣ Παῦνι β̣  ̣.

Apparatus


^ 8. l. αὐτοῦ
^ 24. corr. ex   ̣  ̣  ̣  ̣χ̣[ο]υ̣σαν
^ 25. corr. ex απα̣ν̣α̣ν̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

On the 21st of the present month � came with (?) N.N. son of Paes and Tesenouphis son of N.N. (in order that) their cleansed grain on his floors might be moved by me to the royal granary; and after I had gone to the spot and measured the grain 11 donkeys, 38 1/2 artabas, and had sent my son Nechthnibis with them to take it to the granary, they overpowered him and carried off 7 donkeys, 24 1/2 artabas of wheat. And on the 9th of the same month it happened that the same persons took away in my absence one floorful, about �, and in consequence I do not know the amount of wheat produced from it. The 21st year, Payni 2.