Papyri.info

sign in

p.tebt.3.1.735 = HGV P.Tebt. 3 .1 735 = Trismegistos 5338 = berkeley.apis.961DDbDP transcription: p.tebt.3.1.735 [xml]

c140BC Tebtynis

[Ἀπο]λ̣[λ]ω̣ν̣ί̣ωι ἐπ̣(ι)μ̣(ελητῆι).
συνεχομένο̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ικρατ̣  ̣[  ̣]σ̣κ̣ο̣υ̣ πρὸς τῆι
πρακτορείαι τ̣ῶ̣ν ἐφελκομένων ἐν Ἄρεως κώ(μῃ)
ὀφειλημάτων μετειληφέναι ἐπιβαλόντα
5Πτολεμ[αῖο]ν τὸν τοπα[ρ]χο[ῦ]ν[τ]α τοὺς τόπους
ἐγκ  ̣[  ̣]  ̣  ̣ς̣ γενομεν  ̣[  ̣] τῶν [γε]ωργῶν λαβέσθ̣α̣ι̣
εἰς τ[ὰ]ς ἐ̣κ̣πεπτωκυίας εἰς ὀφείλημα τῆς ἑαυτῶ̣[ν]
πλεονεξίας χάριν παρὰ τῶ[ν] γεω[ρ]γῶν διὰ
Πετοσίρι[ος] κωμάρχου   ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣ καὶ τ  ̣  ̣  ̣
10ἀργυ(ρίου) (δραχμ ) κη, προσδεδ̣[- ca.10 -]ν ἀδελφὸν
Πᾶσιν περιάψασ[θ]α[ι   ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣υ  ̣[  ̣]ς̣
καὶ χαλκοῦ (δραχμ ) Α μ̣ε̣[- ca.11 -]ων π̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣
Σοκνάχειος τοῦ π  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀδελφὸν Πετ[  ̣]τ̣ος τ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣αὶ σ̣  ̣  ̣στ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
15εὑρεῖν ἔν τινι ο[ἰ]κοπέδω[ι   ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]δα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σῖτον εἰς πυ(ροῦ) ρ, Διονυ̣σ̣ίο̣υ̣ τ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ι
τ̣ὸ̣ ὀφείλημα τῆς κώ̣[μης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ν ὀφειλόντ[  ̣]
κ̣α̣ὶ πρὸς τὴν το̣σα̣ύ̣[την - ca.9 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ παραδόντα
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ πρόβατ̣α̣   ̣[  ̣]  ̣[- ca.10 -] παρὰ ⟦υτου⟧ τοῦ
20[Σ]οκν̣άχειος (δραχμ ) Β   ̣[- ca.12 -], π̣α̣ρὰ Πετω[ῦτο]ς̣
ἀργυ(ρίου) (δραχμ ) η, παρὰ Α̣υ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀργυ(ρίου) (δραχμ )] δ̣, παρὰ Θοτέως
ἀργυ(ρίου) δ, τόν τε σπ̣ό̣ρο̣ν̣ κ[α]ὶ̣   ̣  ̣[- ca.9 -]εσθ̣αι εἶναι̣   ̣  ̣
[  ̣]  ̣ιασε̣  ̣ικε ἀργυ(ρίου) (δραχμ ) ξ̣ χα̣[λκοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣  ̣  ̣  ̣η̣.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.