Papyri.info

sign in

p.tebt.3.1.742 = HGV P.Tebt. 3 .1 742 = Trismegistos 5345 = berkeley.apis.967 = sb.1.4318DDbDP transcription: p.tebt.3.1.742 [xml]

c157BC? Tebtynis
[Reprinted from: sb.1.4318] SB1,4318

1
[1 line missing]
2Traces 1 line
3[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ γεγονέναι Πετο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣τος ἐργάτην
[καὶ ⁦ -ca.?- ⁩]λ̣ον ἀδ(ελφὸν) καὶ Χενθ̣ε̣σ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ Πᾶσιν μητρὸς
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ο̣υ̣ καὶ Πισό\ι/ν Φρεμεῖο̣ς̣ καὶ Π̣α̣χ̣ν̣ο̣ῦ̣βιν Φατρείους
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣ε̣ίους. ἀναγραψάμενο̣ι̣ ο̣ὖ̣ν̣ α̣ὐ̣τῶ̣ν τὰ ὑπάρχοντα
[⁦ -ca.?- ⁩ στ]α̣θέντας καὶ τασ[  ̣]  ̣  ̣  ̣ι̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣α̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]άν̣ομεν προσαν̣εν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ̣ Ἐπ̣εὶ̣φ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ αὐτοῖς ὑπάρχειν   ̣  ̣  ̣  ̣
10[⁦ -ca.?- ⁩] Ζωπύρου τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣  ̣των ἤτοι̣
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ἄλλω̣ι τρόπ̣[ωι   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τη̣  ̣  ̣  ̣  ̣ζ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ]ε̣γ̣ρ(αφ ) (ἔτους) κδ Παῦνι α̣  ̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] πέμψαι τὴν γραφὴ[ν]   ̣  ̣  ̣  ̣ριω̣  ̣  ̣μ̣ε̣  ̣  ̣  ̣τ̣η̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ι̣ τοιοῦτο μετε̣ι̣ληφ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ ἐπισκεψάμενοι
15[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
15  ̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ Ἰβιῶνος τῶν (εἰκοσιπενταρούρων) ὧι ὑπάρχειν ἀμπελῶνα   ̣  ̣  ̣  ̣,
Σατύρου τοῦ Μοσχίωνος ὧι ὑπάρχειν περὶ   ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ ἀμπελῶνα, Εὐβουλίδου καὶ Ξενοκράτου κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ Καλλι-
μάχου(*) οἷς ὑπάρχειν κοινῆι ἀμπελῶνα, Με̣λ̣ε̣ά̣γ̣ρ̣ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ου
τῶν Πολυκράτου τῆς η (ἑκατοντ ) τοῦ Μακεδονικοῦ ὧ̣ι̣ ὑ̣π̣ά̣ρ̣χειν
20οἰκίαν καὶ ἀμπελῶνα, διὰ δὲ τῆς ἄλλης τὰς π̣α̣  ̣  ̣  ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ ἐκ
Πυρρέας βασιλικῶν γεωργῶν ἐνεσχημένων λείαις καὶ ἄλλαις
αἰτίαις .̣ ἐπὶ τῆς γενηθείσης ἀνακρίσεως ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, Μελ̣α̣άγ̣ρου(*)
τῆι κη τοῦ Παχών, ὧι ὑπάρχειν οἰκίαν καὶ ἀμπελῶνα   ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣
καὶ γενήματα ἐξ ὧν γεωργεῖ (ἀρουρῶν) ϛ 𐅵· ἐξ ὧν γεγραφέναι (ἔτους) κ̣δ̣
25Παῦνι ιη ἐπιτελέσαντας ἕκαστʼ ἀκολούθως καὶ τὰ ἐκ τ̣ῶν
χωρίων συναχθησόμενα γενήματα παραδόντας τοῖς φυ(λακίταις) σημῆναι ἡμῖν.
οὐδὲν αὐτοῖς ὑπάρχει ἐν τοῖς τόποις. τυγχάνο-
μεν δὲ καὶ ὑπὸ τὴν ἐντολὴν ὁμοίως ἀπολε-
λογισμένοι.
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπὶ τῶν γ]ενηθεισῶν ἀκακρίσεων ἐπὶ [το]ῦ̣ α̣[ὐτοῦ]
[- ca.16 - ἐν]έσχηνταί τινες λείαις κ̣[αὶ ἄλλαις αἰτίαις]
[- ca.14 - ὧν τὰ ὀ̣ν̣ό̣μ̣α̣τ̣α̣] ὑπόκειται [- ca.13 -]
[- ca.27 - π]α̣ρ̣ακειμ[εν ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3
35Ἁρμιῦσις Ω[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ Φολῆ[μις ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀμφότερο[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν Ψύα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
Ἁρπαῆσι̣ς [⁦ -ca.?- ⁩]
40τῶν ἐκ Ψ[ύας ⁦ -ca.?- ⁩]
Ἁρβελλῆς Φα̣[⁦ -ca.?- ⁩ Ὀννῶ-]
φριν Ὀννώ[φριος ⁦ -ca.?- ⁩]
Λεα̣νιδην(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
Νικοδήμου [⁦ -ca.?- ⁩]
45μένοις ει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Μαρρῆς Πεμί̣ο̣[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ Πάις Ἀ̣κο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πρόβατα ελ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ Ἁρμιῦσις [⁦ -ca.?- ⁩]
50ὑπάρχειν αὐτ̣[ῶι ⁦ -ca.?- ⁩]
Πετεσοῦχος   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣ρ̣ουσ̣ιν Θοτ[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἑ̣ρ̣μίας Ἀμύν̣[του (?)⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ω̣ν Κεφάλω̣[νος ⁦ -ca.?- ⁩]
55[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ τουτ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2.18. corr. ex καλλι⟦κρατου⟧
^ 2.22. .̣ papyrus
^ 2.22. l. Μελεάγρου
^ 3.43. corr. ex λεα̣δίδην, l. Λεωνίδην

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.