Papyri.info

sign in

p.tebt.3.1.801 = HGV P.Tebt. 3 .1 801 = Trismegistos 5384 = berkeley.apis.1025DDbDP transcription: p.tebt.3.1.801 [xml]

142-141BC? Tebtynis

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1Traces 1 line
2τας ἐπὶ τοῦ βυρσήου(*)
καὶ εὑρηκέναι
διαπεφωνηκότα
5μ̣α̣  ̣  ̣  ̣ δ̣έ̣ρ̣μ̣ατα
[ἀπὸ τ]ῶν ὑπαρχόντων
ἐν τῷ ἀποδοχίωι
ἀπὸ τῆς τοῦ (ἔτους(?)) κθ̣
ἐγλήψεως κ̣εφ̣α̣(  ) ρλ,
10καὶ προσεξέθηκα, ἠὰν(*)
εὑρίσκηται εἰς ἄλλους τόπους
μετακεκομισμένα, δεῖν
γραφῆναι παρὰ Πτολεμαίου
τῶν (πρώτων) φίλων καὶ στρατηγοῦ
15τ̣ο̣ὺ̣ς ἀ̣ν̣θ̣ρώπους παρα-
σφραγίσασθαι καὶ ἐξαποσ-
τεῖλαι ἐπὶ τὸν Πτολεμαῖον
[ὅπως] πραχθῶσι τοὺς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ο]υ̣ς   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ων
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ σ]ὺ̣ν προστίμοις
[καὶ(?)] μ̣ηκέτι μ̣η̣δ̣ε̣  ̣ε̣ι̣ν̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ρ̣ια̣ επ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣[  ̣]ση̣ρ̣  ̣τ̣ωνε̣  ̣  ̣ου̣ οὖν   ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ ἀπενηνεγμέν-
25[α παρʼ Ἀπο]λλώνιον σκυτέα
[τῶν] ἀπὸ Μέ̣σ̣φεως τὸν καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ο̣κιλ̣μαν καλούμενον
[ὅνπερ(?)] καὶ διὰ τοῦ ὄρους μετα-
[κεκομ]ι̣κέναι αὐτὰ ἀπάτηι
30[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ια τοῦ ἐρημοφ̣[ύλακος]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣λον εἰληφέναι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φο̣υ̣ τῷ περι
[- ca.13 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ι.
[ἀν]αφέρω οὖν.

Apparatus


^ 2. l. βυρσείου
^ 10. l. ἐὰν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.