Papyri.info

sign in

p.tebt.3.1.810 = HGV P.Tebt. 3 .1 810 = Trismegistos 2941 = berkeley.apis.1037DDbDP transcription: p.tebt.3.1.810 [xml]

134BC Tebtynis

[βασιλευόντων Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας θεῶν]
[Ἐπιφανῶν καί βασιλίσ]σης Κλεοπάτρας τῆς ἀδελφῆς κ̣α̣ὶ̣ [β]α̣[σι]λ̣ί̣[σσ]η̣[ς]
[Κλεοπάτρας τῆς γυναικὸς] ἔτους ἕκτου καὶ τριακοστοῦ ἐφʼ ἱερέως
[Πτολεμαίου τοῦ γενομένο]υ ἐγ(*) βασιλέως Πτολεμαίου καὶ βασιλίσσης
5[Κλεοπάτρας τῆς γυναικὸς π(?)]ρεσβυτάτου Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶν
[Σωτήρων καὶ θεῶν Ἀδελφῶν] καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλο-
[πατόρων καὶ θεῶν Ἐπιφανῶ]ν καὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεοῦ Φιλομήτορος
[καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, ἀθλοφόρ]ου Βερενίκης Εὐεργέτιδος Ἰσιδώρας
[τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, κανηφόρου Ἀρσι]νόης Φιλαδέλφου Φ̣ιλυλλιοῦς τῆς Φ̣ι̣λ̣ώ̣τ̣ο̣υ̣,
10[ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτο]ρ̣ο̣ς̣ Τ̣ι̣μ̣οῦς τῆς Θ̣ε̣[  ̣]  ̣υ̣κου μ̣η̣ν̣ὸ̣[ς Α]ὐ̣δ-
[ναίου ἑβδόμηι, Ἐπεὶφ ἑβδό]μηι, ἐν Ἡρακλέους πόλει τῆι ὑπὲρ Μέμφιν.
[ὅρκος ὃν ὤμοσεν ὑφʼ ὃν] κ̣α̣ὶ̣ ἐχειρογράφησεν Πολεμάρχω̣ι
[- ca.18 - κ]αὶ στρατηγῶι καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων
[- ca.15 - Ἀπολ]λ̣ώνιος Ἀπολλωνίου Ἀθηναῖος κυβερνήτης
15[- ca.14 - κοντ]ω̣τοῦ. ὀμνύω βασιλέα Πτολεμαῖον καὶ
[βασίλισσαν Κλεοπάτραν τ]ὴν ἀδελφὴν καὶ βασίλισσαν Κλεοπάτραν
[τὴν γυναῖκα θεοὺς Εὐ]εργέτας καὶ θ̣[εὸ]ν̣ Φιλομήτορα καὶ θεὸν
[Εὐπάτορα καὶ θεοὺς Ἐπι]φανεῖς καὶ θεοὺς Φιλοπάτορας καὶ θεοὺς
[Εὐεργέτας καὶ θεοὺς Ἀ]δελφοὺς καὶ θεοὺς Σωτῆρας καὶ τὸν Σάραπιν
20[καὶ τὴν Ἶσιν καὶ τοὺς ἄλλ]ους θεοὺς πάντας καὶ πάσας εἶ μὴν
[- ca.18 -] διοικητ̣ο̣ῦ̣ α  ̣  ̣α̣γ̣ω̣  ̣  ̣ ἐ̣πισ̣τ̣α̣τ̣εί̣α̣ς ε̣πα̣
[- ca.11 -] χ̣ρημ̣ατισμο̣ῖ̣ς̣ ει̣  ̣  ̣λ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣ρου τοῦ ἐπιμελητοῦ
[- ca.19 -]μ̣οι  ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣ε̣  ̣ περὶ τ̣ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣α̣ρ̣  ̣[  ̣]  ̣
[- ca.11 - δρα]χμῶν πεντακισχ̣ι̣λ̣ί̣ω̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣κ̣α̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 6 lines
26-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.