Papyri.info

sign in

p.tebt.3.2.1088 = HGV P.Tebt. 3 .2 1088 = Trismegistos 5525 = berkeley.apis.1428 = berkeley.apis.1429DDbDP transcription: p.tebt.3.2.1088 [xml]

161 BC? Tebtynis

r,1
(ἔτους) κ̣, λόγος Σοκ[ομή]νιος·
ἀπὸ τῆς Ἡλιοδ[ώρο]υ̣
ἔχεις ἐγ(*) λόγου χ̣[αλ]κ[ο]ῦ τά(λαντα) β Απε.
προσλαμβ̣ά̣ν̣ε̣ι̣[ς]
5Ἁθὺρ κα ἐν Ἀλαβα[ν]θίδι Αυ,
αὐτὸς [  ̣  ̣]
Ἀπολλωνί[ωι   ̣  ̣]
κβ, Ἀπολλώνιος [  ̣  ̣]
Ἀπολλωνίω[ι   ̣  ̣]
10κγ, Πετήσει [  ̣  ̣]
(γίνονται) σὺν τῶι ἐγ(*) λόγου [  ̣  ̣]
Traces 4 lines
16(γίνονται) τά(λαντα) θ μ̣[  ̣  ̣]
r,2
κϛ, Ἀπολλώνιος χει(ριστ ) μ,
Μαρρεῖ τ̣ή̣λ̣ε̣ω̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ,
(γίνονται) τά(λαντα) γ Ατλε.
20πρὸς Νικ̣[ι(?)]ά̣δην [  ̣  ̣]
Τῦβι β, Σοχώτ̣η̣ς̣   ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣ (τάλαντα) γ,
(γίνονται) τά(λαντα) δ Γρϙ, (ὧν) ἔχ̣[ω]   ̣  ̣  ̣
δ, Πετήσει ὥστε Θαήσει   ̣
καὶ ἀπ̣ὸ̣ τ̣ῆ̣ς̣ Ἡ̣λ̣[ιο]δ̣[ώ]ρ̣ο̣υ̣   ̣  ̣
25(γίνονται) τά(λαντα) γ ψ, λ(οιπὸν) τά(λαντον) α̣ ρϙ.
Μαρρεῖ   ̣ικ  ̣ας  ̣ Β,
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
Σοκομήνιος

Apparatus


^ r,1.3. l. ἐκ
^ r,1.11. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.