Papyri.info

sign in

p.tebt.3.2.895 = HGV P.Tebt. 3 .2 895 = Trismegistos 5445 = berkeley.apis.134 = p.tebt.3.1.778DDbDP transcription: p.tebt.3.2.895 [xml]

c175BC Tebtynis
[Reprinted from: p.tebt.3.1.778] PTebt3,1,778

r,1
Ἱπ̣π̣ά̣λ̣ω̣ι τῶν̣ π̣ρ̣ώ̣τ̣ω̣ν̣ φ̣ί̣λ̣ων [καὶ] ἐπιστρατήγωι
παρʼ Ὥρου κωμογραμματέως Βερενικίδος Θεσμοφόρου τοῦ
Ἀρσινοΐτου νομοῦ. τοῦ ϛ (ἔτους) ὄντος μου ἐν Κροκοδίλων πόλει
προσέπεσε   ̣  ̣  ̣  ̣ παρὰ τῶν παρʼ ἐμοῦ ἐν τῆι κώμηι γεγρα-
5φέναι Πτολεμαῖον τὸν ἀρχισωματοφύλακα καὶ στρατηγὸν
Μικίωνι τῶ[ι τ]ῆς κώμης ἐπιστάτει(*) παραγγεῖλαί μοι
κ̣[ατ]α̣πλεῖν [ἐ]π̣ὶ̣ σ̣ὲ̣ ὑπὲρ ὧν ἐντετευχέναι Διονύσιον
[- ca.10 - προ]φερόμενον παραγεγραφέναι με αὐτὸν τοῖς
π̣[αρὰ Φ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣οῦ γενομένου ἐπιμελητοῦ ἐξενηνοχέ̣ν̣αι(*)
10π̣[υρὸν ἐκ τῶν βασι]λ̣ικῶν θησαυρῶν, οὐ δηλώσας ὑπὲρ το̣ῦ̣ αὐτὸν
  ̣[- ca.13 -  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἐπὶ τῆι γεν̣[ο]μένηι ἐπ[ισ]κέψει δ̣ι̣ὰ̣ [Π]το-
[λεμαίου τῶν φίλων καὶ] ἀρχεδεάτ[ρου - ca.11 -]αντ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣
[- ca.19 -]  ̣  ̣ενα  ̣[- ca.13 -]  ̣  ̣μ̣ε  ̣ειτου
[⁦ -ca.?- ⁩]υ παρηγγελ-
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ρ̣ο̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣γ̣α̣ρ καίπερ
20[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ ἅπαξ τὰς πισ-
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ρ̣  ̣ε̣εν
[⁦ -ca.?- ⁩] τὰς πίστεις
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ειι̣σ̣α̣σ̣οι
[⁦ -ca.?- ⁩ Πτο]λ̣ε̣μαίωι
25[⁦ -ca.?- ⁩ ἀδε]λφὸν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣ν̣τ̣  ̣  ̣
r,2
διὰ τοῦ ὑπομ[ν]ήματος γεγονέναι μοι πρὸς α̣[ὐτὸν κατάστασιν ἐπὶ]
Πτολεμαίου ἐν κοινῶι συνεδρίω[ι], παρόντο̣ς̣ [- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ Τεεφραίου τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως, ἐφι̣[- ca.12 -] ο̣υτ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τινὰς τῶν συνπραγματευομένων αὐτῶι ε  ̣[- ca.12 -]  ̣ιστ̣ει̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
35τοὺς πρώτους προσκαλουμένους καταμαρτ[υρ - ca.10 -]τ̣  ̣  ̣  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτῶι καὶ στραγευομένου εἰς τὸ διεξόδου τ[υχεῖν(?)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καθήκ̣[ειν]
αὐτῶι τὴν πᾶσαν συνπεριφορὰν διὰ τὸ εἰλη[φέναι παρὰ σοῦ(?)] αὐτὸν τὰ[ς]
πίστεις, καὶ λαβὼν ἡμέρας ξ ἀπὸ Φαρμοῦθι τ[οῦ ε (ἔτους)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὰς ἐπι  ̣  ̣ν  ̣  ̣ισ̣θ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]λ[  ̣  ̣]δ̣ια̣δ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
40τῶν α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣υ̣τ̣ο̣ πεποιηκὼς [- ca.12 -]α̣ρ  ̣  ̣τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καθότι ἀνωτέρ[ω] γέγραπται, φυγοδικῶν ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐλήλυθεν ὡσ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]α τὸν παρὰ σοῦ χ[ρηματισμὸν(?)  ̣  ̣] ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
κλήσεως τῆς β τ̣[ο]ῦ̣ Φαῶφι τ̣οῦ ϛ (ἔτους) παρακ[- ca.12 -] κ̣ε̣ν̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦ Χοίαχ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] πολλῶι ἐκπεσ̣ὼ̣[ν τοῦ χρόνου (?)  ̣  ̣]  ̣  ̣πι̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
45καὶ ἐντὸς τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι τ̣ὰ κατὰ τὸν [- ca.11 -] ἁ̣πλ̣ῶ̣[ς (?)⁦ -ca.?- ⁩]
προθυμη  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣σ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]οσεσ̣χο̣ν̣   ̣υνεις̣[- ca.12 -]  ̣  ̣τωι
  ̣  ̣  ̣λ̣ε̣  ̣  ̣[- ca.14 -]ρ̣οσ  ̣  ̣  ̣μενων [- ca.11 -]  ̣  ̣εν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τινῶν τῶν εν̣τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μπω  ̣κα̣τ̣α̣[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν φυλακῆι ἕ̣ω̣ς̣ [- ca.11 -]  ̣ο̣ς̣ μάλιστα̣ [- ca.11 -]ως ἐ̣ν̣
50συνεδρί[ωι - ca.14 - Π]τ̣ο̣λ̣εμαίωι   ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰ δὲ μὴ [- ca.15 -]  ̣α̣ς̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σ̣υνπ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῆι σῆι αἱρέ[σει - ca.10 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φαίνωμαι α̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣εραλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
55μὴ μηκ̣έτ̣ι̣ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ τούτωι ἕλκειν με α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δύνωμαι πρὸς τῆι συναγῆι(*) τῶν γενημ[άτων καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς]
ἐνκεχειρισμένοις ἀπερισπάστως γεν̣[έσθαι - ca.14 -]
διαληφθῆναι ὡς ἂν κρίνηται(*). τούτου δὲ(*) γ[ενομένου ἔσομαι τετευ-]
χὼς ⟦τῆς⟧ παρὰ σοῦ τῆς πάσης ἀντιλή[ψεως. εὐτύχει.]
60Σπάρτακος Πτολεμαίωι χαίρειν. Διονυσ[ίου - ca.13 - τοῦ]
Ἀρσινοΐτου ἀποδόντος ἡμῖν ἃς ἐγεγράφει [- ca.10 - ἐπιστολὰς]
ἐν αἷς κατακεχ̣ω̣ρισμέναι ἦσαν αἱ παρ  ̣  ̣[- ca.9 - Ἱππάλωι τῶι]
ἐπιστρατήγωι προσπεσούσας, ὧν ἐχόμεν[ον(?) καὶ τὸ τῶι Ἱππάλωι]
παρʼ αὐτοῦ ἐπιδοθὲν ὑπόμνημα περὶ τ̣[οῦ αὐτὸν σιτολογή-]
65σ̣α̣ν̣τ̣α̣ ὑπὸ Πτολ̣[εμα]ῖ̣ο̣ν̣ τὸ κδ (ἔτος) καὶ δ̣έκα̣ μ̣[ῆνας τοῦ κε (ἔτους) τὴν(?)]
Πολέμωνος μερίδ[α κα]τ̣εγγυῆσθαι μονῆς ε̣[⁦ -ca.?- ⁩ κοι-]
ν̣ω̣νῶι καὶ τοῦτον̣ π̣αρα̣μεμενηκότα   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
r,3
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ χειρισθῆνα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν νομὸν ἐν τῆ[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
70[⁦ -ca.?- ⁩]ει  ̣  ̣  ̣  ̣ μετὰ ταῦτα ἅμα [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣[  ̣] καὶ αὐτὸν ἀναχωρῆσαι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἠξίου γραφῆναί σοι μηθενὶ ἐπ[ιτρέπειν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τα, διὰ δὲ τῆς ἄλλης κατακε[χώρικε(?) καὶ τὸ παρʼ αὐτοῦ]
[ἐπιδοθὲν] τῶι Ἱππάλωι ὑπόμνημα, δι[ὰ τὸ Ὧρον τὸν κωμογραμ-]
75[ματέα Βερε]νικίδος Θεσμοφόρου τῆς αὐτῆς μ[ερίδος τοῦ Ἀρσινοΐτου]
[νομοῦ παρ]αγεγραφέναι αὐτὸν τοῖς παρὰ Φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ ἐπιμελητοῦ]
[ἐξενηνοχέναι π]υρὸν ἐκ θησαυρῶν ὥστε τ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ οὐ π]εποιηκότος αὐτοῦ, ἠξίου δ[ὲ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καταστάσει ἐπὶ τῆ̣ς̣ Ἀφροδίτ[ης πόλεως ⁦ -ca.?- ⁩]
80[⁦ -ca.?- ⁩ἐπιδη(?)]μ̣οῦντι ἀπολογεῖται καὶ τοῦ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] δʼ ἄλλου Διονυσίου παρʼ ἕκαστον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μὲν αὐτὸς ὄνομα κέχρηκεν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ περὶ] Ὀξύρυγχα ἐργαστηρίου το  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐξ]ενήνεκτο τὰ ἐκ τῶν πρ[⁦ -ca.?- ⁩]
85[⁦ -ca.?- ⁩ εἰς] ὑπόλογον ἀχθῆναι περὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]αντος ὑπὲρ τουτου̣  ̣  ̣χι̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ περὶ] τὴν Δικαίου Νῆσον ἐργαστη[ρι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τοὺ]ς τόπους καὶ εἰς αὐτὸν λαβόν̣[τ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐξενηνο]χέναι τὰ κατὰ τὸν χειρ[ισμὸν ⁦ -ca.?- ⁩]
90[⁦ -ca.?- ⁩] ἅμα δὲ καὶ τὰ ἐκ τούτων [τῶν προγεγραμμένων]
[ἐργαστηρίων συγχ]ωρηθέντα ὀψώνια καὶ με[τρήματα ἐν τῆι]
[γενομένηι κατὰ τὸν] νομὸν ἐπιδημίαι Πτολεμα[ίου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]π̣ὶ τὸν αὐτὸν Πτολεμαῖον [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] περὶ κενῶν εἰσδοχῶν, ὃ κα[⁦ -ca.?- ⁩]
95[τοὺς χρηματιστὰς] τοὺς τὰ προσοδικὰ κ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]η̣σαι πρὸς τὴν ἐπίσκεψιν
Traces 6 lines
98[  ̣  ̣]
r,4
105[⁦ -ca.?- ⁩]ν Ἀνικήτωι τῶι πράκτορι Κ̣ρ̣ο̣[κοδίλων πόλεως ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]κθεῖναι πρόγραμμα, διʼ οὗ οἱ ἐγ̣[καλούμενοι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν ἡμ]έραις ε, διασαφηθήσεται δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τούτου δὲ ἀν]ενέγκαντος ἐκτεθῆναι τὸ [πρόγραμμα ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ οὐκ ἀπα]ντᾶν δὲ τὸν Διονύσιο[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
110[⁦ -ca.?- ⁩]γραφέντων σ̣οι χρηματι[σμῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] διὰ τὸ τὴν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ οἰ]κονομήσηι τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]πιτελέσαντας προσφωνῆσ[αι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς ἐκκεκλικότα τὸν Διονύσιον [⁦ -ca.?- ⁩]
115[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς̣ αὐτῶι διεξαγωγὴν συ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]ερὶ̣ τούτ̣ω̣ν, ἔχ̣ο̣ντα δὲ τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὰς πίστεις, ἐφʼ ὧι ἐγγύου[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]θήσονται πρὸς τ̣ο̣ὺ̣ς ἐγκα[λ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἔ[ρρωσο. ⁦ -ca.?- ⁩]
120[Πτολεμαῖος Ἱππάλωι(?)] χαίρειν. εἰ ἔρρωσα\ι/, εὖ ἂν [ἔχοι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ α]ὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν. ἔπ̣[εμψά σοι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Σ]παρτάκου τοῦ ἐπιμ[ελητοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] παρʼ ἡμῶν ἐπισταλέν[τ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ῶν τὰς πίστεις εἰληφότ[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
125[⁦ -ca.?- ⁩ ἐνεκ]έκλητο διασαφοῦντο̣ς [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 2 lines
v
(hand 2) Ὧρος Ἀδα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15Ἀ̣χ̣α̣ι̣ὸς   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ -ca.?- ⁩
00Ἀδαί[ου ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r,1.6. corr. ex επιστατηι
^ r,1.9. corr. ex εξενην  ̣χε̣ν̣αι
^ r,2.56. l. συναγ<ωγ>ῆι
^ r,2.58. corr. ex κρι⟦θ⟧νηται
^ r,2.58. corr. ex γε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.