Papyri.info

sign in

p.tebt.3.2.959 = HGV P.Tebt. 3 .2 959 = Trismegistos 5474 = berkeley.apis.1277DDbDP transcription: p.tebt.3.2.959 [xml]

140BC Tebtynis

[Φανίαι τῶν πρώ]των φίλων καὶ
[στρατηγῶι] καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων
[παρὰ   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ρα̣τ̣ου κα̣ὶ̣
Ὥρου βασιλικῶν γεωργῶν
5ἐξ Ὀξυρύγχων τῆς Πολέμωνος
μερίδος. ἐ̣ν̣ τ̣ῶ̣ι̣ λ̣ (ἔτει)
Παῦνι   ̣  ̣ Ἀδάμας
Λεωνίδου καὶ οἱ τούτου
υἱοὶ Πετῶς καὶ Πετεσοῦχος
10ε̣ἰσβιασθέν̣τ̣ε̣ς̣ ε̣ἰ̣ς τ̣ὸ̣ν̣
ὑπάρχοντα ἡ̣μ̣ῖ̣ν̣ σ̣ε̣ι̣ρὸν
Traces 15 lines

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.