Papyri.info

sign in

p.thmouis.1.1 = HGV P.Thmouis 1 = SB 26 16676 = Trismegistos 20112DDbDP transcription: p.thmouis.1.1 [xml]

AD 170/1 Thmouis

68
[Ἰ]σίδωρός τις Ἀρτεμιδώ̣[ρου]
Ἀλεξανδρεὺς βιβλίδιον ἐπέ-
[δ]ωκεν Οὐλπίῳ Μαρκέλλῳ τῷ
[γ]ενο(μένῳ) δικαιοδότῃ διαδεχο(μένῳ)
5τότε καὶ τὰ τῇ διοικήσει διαφέροντα
βουλόμενος μισθώσασθαι ἐφʼ ἔτη β
ἀπὸ τοῦ ζ (ἔτους) Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ Οὐήρου
περὶ ἀγρὸν Μαγδώλ(ων) τοπαρχίας
10Θμοιριβείτου(*) ἀπὸ ὑπολόγου
[  ̣  ̣]λ̣ους τόπους (ἀρουρῶν) λϛ̣ [  ̣  ̣  ̣]ραν
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ς  ̣  ̣ ἐπὶ τῷ τὴν [π]ρ̣οκα-
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ην σπεῖρα̣ι [οἷς] ἐὰν
[αἱρῆτ]αι γένεσι καὶ τελέσ̣α̣ι̣ κατὰ (ἄρουραν)
15[(δραχμὰς) ⁦ -ca.?- ⁩], κ̣αὶ ὁ Μαρκέλλος ἔ[γ]ραψεν
[τῇ   ̣ μ]ηνὸς Τῦβι τοῦ ζ (ἔτους) Ὡρίωνι
[στρατ]η̣γήσαντι πέμψα[ς κα]ὶ̣ τῶν
[ἐπιδοθ]έ̣ντων αὐτῷ β[ιβλ]ιδίων
[τὸ ἕτε]ρ̣ον(*), ἵνʼ ἐὰν ἡ δηλουμένη
20[γῆ μισ]θώ̣σει ὑποπείπτῃ(*) προ-
[κηρυ  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ι τῆς ἀμείνονος
[αἱρέσεως]. τ̣ο̣ῦ̣ [δ]ὲ̣ Ὡρίωνος τὰ γρα(φέντα)
[ -11-12- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ντος
69
ἵνʼ εἰδῶ καὶ τὰ ἴδια μέρη ἀναπλη-
ρώσω, ἐλογισάμην τὸν κατὰ
τὴν ἐπιδοχὴν σ̣υναγόμενον
φόρον καὶ μετέδωκα εἰς τὸ προ-
5κηρυχθῆναι. τοῦ δὲ χρόνου εἰς
τὸ η (ἔτος) πληρώσαντος, ὁ κωμογρα(μματεὺς)
ἐπὶ τῆς ἐπισκέψεως̣ προσεφώνησ(εν)
{ει̣} τὰς εἰς μίσθωσιν ἐπιδεχθείσας
ἀρούρ[ας] εἶναι ἐν χέρσῳ ἀναν-
10τιποιή̣τῳ καὶ ἀγνοεῖν τὸν
ὑποσχόμενον· καὶ οἱ τὰ αὐτενιαυτὰ
εἴδη τοῦ̣ αὐτοῦ {τοῦ} η (ἔτους) ἐπισκεψάμ(ενοι)
ἔγρα(ψαν) πεφηνέναι αὐτοῖς εἶναι
ἐν χέ[ρ]σῳ, ἐξ ἧς μηδὲν δύνασθαι
15περιγείνεσθαι. τῷ δὲ θ (ἔτει) ὁ αὐτὸς
κωμογραμ(ματεὺς) τὰ αὐτὰ τοῖς τῷ η (ἔτει)
προσφωνηθεῖσι δηλώσας
καὶ παραθέμενος τὰ ὑπὸ τῶν τῷ η (ἔτει)
ἐπισκεψαμένων γραφέντα ἐκούφι-
20σεν τὸν ἐξ ὑποσχέσεως ἀναλ(ημφθέντα)
φόρον· τὸν γὰρ τῆς ἐπιδο̣χῆ[ς],
φησ[ί], χρόνον εἰς τὸ η (ἔτος) πε̣π̣λ̣η[ρω(κέναι)]
70
κα̣ὶ̣ [τοὺς ἐπισκεψα]μένους γεγραφέναι
κ  ̣[ -7-8- ]σ̣η̣ εἶναι ἐν χέρσῳ,
ἐξ ἧ̣ς̣ [μηδὲν] δύνασθαι περιγείνεσθ(αι).
ὅθεν̣ [κατʼ α]ὐ̣τὰ τὸ ὑπὸ τοῦ κωμογρα(μματέως)
5με̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] κεφάλαιον τῷ θ (ἔτει) καὶ ὑπὲρ
το[ῦ] ι (ἔτους) [μετ]εδόθ(η) εἰς τὸ ἐπισχ(εθῆναι) ἄχρι
κ[ρ]ί̣σ̣ε̣[ως]· παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) ἐπέχ(εται).
Θμοιρι[β(είτου)](*) Μαγδώλ(ων)
χ̣έ̣ρ̣[σο]υ̣ ὑπολ(όγου) προμεταδοθέντ(ος)
10  ̣  ̣[  ̣  ̣ κ]εφαλ(αίου) ὡς φόρου νομῶν
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] (δραχμαὶ) Αω, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ριβ (τριώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) Αϡιβ (τριώβολον)
[κεφάλ(αια) ἀπ]ὸ ὑποκειμένων καὶ ἄλ(λων)
[ἀναλαμβ(ανόμενα) ἐν] τ̣οῖς ἀπὸ κώμης Νεμ(εὼ)
[ὁ κωμογρα(μματεὺς) τοῦ] θ̣ (ἔτους), φήσας τὴν κώ(μην),
15[ὅτε κεφάλ(αια) ἐ]σ̣τάθ̣η δίδοσθαι, εἶναι
[ἀπὸ ἀνδρῶν] ρ̣ν καὶ ἐπιβεβληκ(έναι)
[αὐτοῖς πυροῦ] ἀ̣ρτάβ(ας) ρ καὶ προσ-
[ -9-10- ] νῦν εἰς μόνους κα-
[τηντηκέναι] ἄ̣ν̣δ(ρας) με, ἀφʼ ὧν τ̣οὺς
20[μὲν λδ ἐξασ]θ̣ενήσαντας ἀνακεχω(ρηκέναι),
[μόνους δὲ ια συν]εστάσθαι, ἐκού-
[φισεν τὸ ἐπιβάλ(λον) τοῖς ἀνακε]χω(ρηκόσι)
71
καὶ προσέθηκεν Ἄννιον Συριακὸν
τὸν ἡγεμονεύ̣[σ]α̣ντα ἐφʼ ὁμοίων
κεκρικέναι τῷ [γ] (ἔτει), ὅτε τὸν νομ(ὸν)
διελογίζετο, τοὺς συμμένοντ(ας)
5τὸ ἐπιβάλ(λον) αὐτοῖς τελεῖν. ὅσα οὖν
ἐξ αὐτῶν αἱρεῖ τοῖς δηλωθεῖσι
συμμένειν εἰς τὸ πραχθῆναι,
τὰ δὲ μετὰ τα(*) ὑπολειπόμενα
εἰς τὸ ἐπισχεθῆναι ἄχρι κρί-
10σεως τῷ θ (ἔτει) καὶ τῷ ι (ἔτει) μετεδόθ(η)·
παρʼ ὃ καὶ πρὸ̣ς τὸ ια (ἔτος) κατὰ τὸν αὐτὸν
τρόπον ἐπ̣έ̣χεται.
Φερνουφείτου Νεμεὼ διοικ(ήσεως)
ὑποκει(μένου) κωμογρα(μματέως) ἐ̣φοδίου
15διαλογισ(μοῦ) (δραχμαὶ) ν,
τοπογρα(μματέως) ἐφοδίου διαλογισ(μοῦ) (δραχμαὶ) ν,
γίνο(νται) ὑποκει(μένων) (δραχμαὶ) ρ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ϙδ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ 2),
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (πεντώβολον) χ(αλκοῖ 2), γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
εἰδ(ῶν) τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) υκ
20καὶ ὑπὲρ ἀγροῦ Ποχ̣νοὺν (δραχμαὶ) π, (γίνονται) (δραχμαὶ) φ,
καὶ ἐξ ἐπικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) τθ (τριώβολον) χ(αλκοῖ 2), (γίνονται) (δραχμαὶ) ωθ (τριώβολον) χ(αλκοῖ 2),
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ν (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς 1), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ωξ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
72
διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) [(δραχμαὶ) θ] (ὀβολὸς),
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) γ 𐅵, (γίνονται) [(δραχμαὶ) θ] (ὀβολοὶ(?)) δ̣ 𐅵,
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) [ωο χ(αλκοῖ)] γ,
διοικ(ήσεως) ἐπιστ(ατείας) φυλ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) ρ̣ο̣[ϛ , προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ι]α,
5γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρπζ,
καὶ ὑπὲρ ἀγροῦ Ποχνοὺν (δραχμαὶ) ξ,
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (ὀβολοὶ) δ 𐅵, γ(ίνονται) [(δραχμαὶ)] ξγ (ὀβολοὶ) δ 𐅵,
γ(ίνονται) ἐπιστ(ατείας) (δραχμαὶ) σλϛ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) [ιδ (τετρώβολον)] 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) σν (ὀβολοὶ) δ <𐅵>,
ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) διοικ(ήσεως) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) τ[λ]θ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
10προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κα (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, [γ(ίνονται) (δραχμαὶ) τ]ξ̣ (τριώβολον),
εἰδῶν (δραχμαὶ) ωθ̣ (τριώβολον) [χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ν (ὀβολοὶ) δ] 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) ωξ (ὀβολὸς) α] 𐅵 [χ(αλκοῖ)] γ̣.
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) α[ρμη (πεντώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) οα (ὀβολοὶ) ε] 𐅵 [χ(αλκοῖ) γ],
γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) Ασκ (ὀβολοὶ) δ] 𐅵 χ(αλκοῖ) [γ]
15[⁦ -ca.?- ⁩].
το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 6 lines
73
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (δραχμ ) πθ (ὀβολ 5)
αἱρο̣ῦ̣ν πρὸς τὸν ἀριθμὸν μό-
νων τῶν με ἀνδρῶν ὅλαι (δραχμαὶ) σϙη (ἡμιωβέλιον) ,
ὡς ὀφείλειν ἐπισχεθῆναι ἀν-
5τὶ τῶν ὑπὸ τοῦ κωμογρα(μματέως) κου-
φισθεισῶν ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) Αρλ (ὀβολῶν) δ 𐅵 χ(αλκῶν) γ
μόνας (δραχμὰς) ϡκβ (ὀβολὸν) χ(αλκοῦς) γ, ὧν
διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένων) <κωμογρα(μματέως) καὶ> τοπογρα(μματέως) (δραχμαὶ) οε (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α,
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) οα (ἡμιωβέλιον) , προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
10ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) ζ (διώβολον),
αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ϛ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
ἐπιστατείας φυλ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) ρπθ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ροη (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ια (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) σνϛ (ὀβολὸς) α 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιϛ, (γίνονται) (δραχμαὶ) σο̣β (ὀβολὸς) α 𐅵,
15εἰδῶν τοκαδείας (δραχμαὶ) χμθ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) χια (ὀβολοὶ) δ 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) λη (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ωξη,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) νδ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ϡκβ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ.
μετὰ τὰς εἰς ὁμόλ(ογον) ἀποκαταστ(αθείσας) ὡς π(ρόκειται)
20ὡς κριθ(είσας) ὑπὸ Στατιανοῦ ἐν ᾧ ἐποι-
ήσατο τοῦ νομοῦ διαλογισ(μῷ) τῷ ιγ (ἔτει)
[ἀ]ργ̣(υρίου) (δραχμὰς) ρκη (ὀβολοὺς) β 𐅵, ὧ̣ν̣
74
διοικήσεως (δραχμαὶ) κη (ὀβολοὶ) β 𐅵,
εἰδῶν τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) ρ,
γ(ίνονται) αἱ π(ροκείμεναι),
λοιπ(αὶ) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) σμγ (πεντώβολον),
5εἰδ(ῶν) τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) φμθ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ψϙγ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ.
ἐδάφη χρεωστῶν τοῦ ταμείου
ἐδηλ(ώθη) τῷ η (ἔτει) ἐν χέρσῳ ἐπεσκέφθαι.
ἔνθεν τὰ μὲν σειτικὰ(*) καθήκ(οντα) [ἐπὶ]
10τῷ εἶναι ὁλεπίγραφα τῷ θ (ἔτει) κ[αὶ ι (ἔτει)]
ἐν ἑτέρῳ μέρει διεστάλη, [τὰ δὲ]
ἀργυρικὰ τελέσματα ἐ̣[νθάδε]
κατʼ ἀκολου̣θίαν [ἐπεσχ(έθη)· παρʼ ὃ]
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) [ἐπέχεται].
15Νεομαρὴ Ψεν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀγαθοῦ Δαίμονος   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ταψενοβάσθιος   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ταναι  ̣  ̣κ̣ου  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπαλλάξαντος ὑ[πὲρ ⁦ -ca.?- ⁩]
20νος Φί̣λων[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
Σεβαστῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
75
[εἰς] αὐτὸν (ἄρουραι) ζ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
Πανίσκου Σαραπίωνος Σωσικο̣[σμ]είου
ὑπαλλάξαντος ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ
περὶ τὸν αὐτὸν ἀγρὸν α 𐅵 χερσαμπ(έλου)
5(ἄρουραι) δ 𐅸̣ η´, (γίνονται) (ἄρουραι) ια 𐅸 η´, γνησίων
ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) ε (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦ) α, χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) κγ 𐅸
οἳ (ἡμιωβέλιον) , ἀλλαγ(ῆς) (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ζ χ(αλκοῖ) γ,
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ, ἱερα(τικῶν) (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ια (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
10προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
μὴ συνοψιζο(μένου) διοικ(ήσεως) παραναύλ(ου)
πυροῦ σύνπ(αντι) (πυροῦ ἀρτάβαι) ιϛ 𐅵 ιβ´ (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κϛ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦ) α.
Νεομψονομοὺν   ̣αι  ̣μ̣φεως
15(πρότερον) Ἀγαθοῦ Δαίμονος Χαιρήμονος
(διαρτάβου) μεμισθ̣(ωμένης) (ἄρουραι) γ 𐅵, ἐωνη(μένης) ἀπὸ
[λι]μνιτικ(ῆς) προσόδου (ἄρουραι) γ 𐅸 η´,
[α 𐅵] χερσαμπ(έλου) Σαραπίωνο(ς) Ὠριγένους
(ἄρουρα) α 𐅵, γ(ίνονται) τὸ π(ᾶν) (ἄρουραι) ε,
20γνη(σίων) ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) β (τριώβολον), χωμ(ατικοῦ) χαλ(κοῖ) ι οἳ χ(αλκοῖ) β,
ἀ̣λ(λαγῆς) (ὀβολὸς) α 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς), (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
[ἱερα(τικῶν)] θησ(αυρικοῦ) χ(αλκοῖ) γ, ἱερα(τικῶν) (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ε, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) α 𐅵 χ̣(αλκοῖ) γ̣,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
76
διοικ(ήσεως) παραναύλ(ου) πυροῦ σύνπ(αντι) διοικ(ήσεως)
(ἀρτάβαι) β 𐅵 η´, ἱερα(τικῶν) (ἀρτάβαι) η ιβ´, λιμνιτικ(ῶν) (δραχμαι)(*) δ γ´ η´ μη´,
γ(ίνονται) (ἀρτάβαι) ιε ϛ´ μη´ (δραχμαὶ) ϛ χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ιδ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ.
γ(ίνονται) εἴδο(υς) γνη(σίων) ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) θ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦ) α,
5προσδ(ιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) γ 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ι χ(αλκοῦ) α,
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ιϛ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιζ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦ) α,
μὴ συνοψιζο(μένου) διοικ(ήσεως) παραναύλ(ου) (δραχμαὶ) ιβ (τετρώβολον),
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) μ (πεντώβολον).
10κωμογραμ(ματεῖς) τινὲς κεφάλαια ἀπὸ ὑπο-
κειμένων καὶ ἄλλων δηλ(ωθέντα) ἀναλαμβά-
νεσθαι ἐν τοῖς ἐπὶ τῶν κωμῶν ἀνα-
γρ̣αφομένοις ἀνδράσι ἐκούφισαν
ἐπὶ τῷ τοῖς πάλαι χρόνοις, ὅτε, φησί(*),
15τὰ κεφάλαια ἐστάθη δίδοσθαι, τὰς κώ-
μας πολυάνδρους εἶναι, νῦν δ[ὲ]
τὰς μὲν τέλεον ἐγλελοιπέναι(*), τὰς δ[ὲ]
ἀπὸ πλείονος ἀριθμοῦ ἀνδρῶν
εἰς ὀλίγους κατηντηκέναι,
20ἀφʼ ὧν τοὺς πλείστους ἐξασθενήσαν[τας]
ἀνακεχωρηκέναι, προσέθηκα[ν δὲ]
Βασσαῖον Ῥοῦφον τὸν λαμπρότ[ατον]
τῷ θ (ἔτει), ὅτε τὸν νομὸν διελογί[ζετο],
77
τὰ ὅμοι[α ἐπὶ] ἑτέρων κωμῶν̣
τοῦ νομ[οῦ] ἀπολελυκέναι. τὰ οὖν
ὑπʼ αὐ[τῶ]ν κουφισθέντα, ὡς ἑξῆς
ἐφʼ ἑκά[στ]ης κώμης δηλοῦται, τῷ θ (ἔτει),
5ὁμοίω[ς] δὲ καὶ ὑπὲρ τοῦ ι (ἔτους) ἐπεσχ̣έθ̣η
ἄχρι τῆς τοῦ κρατίστου ἡγεμ̣ό̣νος
διαγνώσεως· παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ [ι]α (ἔτος)
ἐπέχεται.
Πτενχὰτ Ψεναθρὴ
10ἐ[φʼ ἧς] ὁ κωμογρα(μματεὺς) ἐδήλ(ωσεν) εἶναι τῷ ιϛ (ἔτει)
[θεοῦ Ἁδ]ριανοῦ τοὺς ἐπʼ αὐτῆς ἀνα-
[γραφομέ]νους ἄνδρας τιθ, νῦν δὲ
[εἰς μόνο]υ̣ς̣ κατηντηκ(έναι) ὁμολόγους
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ει ἄνδ(ρας) ι, ἀφʼ ὧν ἀνα-
15[κεχωρηκ(έναι) ἄ]νδρας η διὰ τό, φησί, μὴ
[δύνασθαι ὀ]λ̣ίγους ὄντας τὸ πᾶν εἰσ-
[φέρειν. διοι]κ(ήσεως) ὑποκ(ειμένου) τοπογρα(μματέως) (δραχμαὶ) ρ,
[ἄλλαι χωρ]ὶς γραφῆς (δραχμαὶ) ξδ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρξδ,
[αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ρν]δ̣ (διώβολον) χ(αλκοῦ) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) θ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
20< >
20[ἐπιστ(ατείας) φυ]λ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) π, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε, (γίνονται) (δραχμαὶ) πε,
[εἰδ(ῶν) τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) ν]ϛ̣ καὶ ἐξ ἐπικλ(ασμοῦ)
[(δραχμαὶ) λδ (τετρώβολον)], γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ϙ (τετρώβολον),
78
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (τετρώβολον), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ϙϛ (διώβολον),
διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) γ,
προσ(διαγραφομένων) χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) ιε δ´ κδ´ (δραχμαὶ) ϛ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦ) α,
5γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) τιϛ (πεντώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιθ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) τλϛ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ,
εἰδῶν (δραχμαὶ) ϙ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (τετρώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ϙϛ (διώβολον),
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) υζ (τριώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κε χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) <(δραχμαὶ)> υλβ <(τριώβολον)> χ(αλκοῖ) γ,
ἐξ ὧν ὁ κωμογρα(μματεὺς) ἐδήλ(ωσεν) ὀφείλειν
10ἀπαιτεῖσθαι παρὰ τῶν συνεστώ-
των ἀνδρῶν β (δραχμὰς) θ (τετρώβολον),
τῷ γὰρ χρόνῳ, φησί, ὅτε πρώ-
τως ἐστάθη δίδοσθαι τὰ προκ(είμενα)
κεφάλαια, ἐπιβεβληκέναι ἑκάστῳ
15ἀνδρὶ (δραχμὰς) δ (πεντώβολον), καὶ τὰς λοιπ(ὰς) ἐκού-
φισεν ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) υκβ (πεντώβολον) χ(αλκοῦς) γ,
ἀντὶ δὲ τούτων μόναι ἐπέχονται
αἱ αἱροῦσαι πρὸς τὸν τῶν δέκα ἀνδ(ρῶν)
ἀριθμὸν τοῖς ἀνακεχω(ρηκόσιν) ἀνδράσι η
20ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) τμϛ,
ὧν
διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένου) τοπογρα(μματέως) (δραχμαὶ) ρλα (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ρκγ (τριώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
79
κωμογραμ(ματέως) [(δραχμαὶ)] ξ̣δ,
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) ξ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ, [προ(σδιαγραφομένων)] (δραχμαὶ) γ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
ἐπιστατείας φυλ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) ξη, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ξδ,
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ, γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
5εἰδῶν τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) οζ χ(αλκοῖ) γ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ)
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
αἳ κ(αθαραὶ) (πεντώβολον) χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
παραναύλ(ου) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον),
10γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) σνγ (ὀβολοὶ) β 𐅵,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) [ιε (τριώβολον) χ(αλκοῦς)] α, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σξη (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
εἰδῶν (δραχμαὶ) [οβ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β], προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) οζ χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται)] αἱ π(ροκείμεναι) (δραχμαὶ) τμϛ
Ψεν(*)[ -10-11- ἐφʼ] ἧς ὁ κωμογρα(μματεὺς)
15ἐ̣[δήλ(ωσεν) ⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ ἀναγραφη
[ -13-14- ] ἀνδ(ρ ) νβ,
[νῦν δὲ εἰς μόνους] κατηντηκ(έναι)
[ἄνδρας   ̣, οὕσπερ κα]ὶ ἐξασθε-
[νήσαντας ἀνακεχω]ρ̣ηκέναι
20[ -14-15- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ια̣πο
[ -17-18- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ὑποκει(μένου) ⁦ -ca.?- ⁩ ἐφ]οδίου
[διαλογισμοῦ(δραχμαὶ)μ],
[αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) λζ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (διώβολον) χ(αλκοῦς) α, (γίνονται)] αἱ α(ὐταί),
80
[εἰ]δ̣ῶ̣ν̣ τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) οβ
κ̣αὶ ἐξ ἐπικλασ(μοῦ) (δραχμαὶ) μδ [(ὀβολοὶ) γ] 𐅵 χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) ριϛ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρκγ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
5προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμὴ) α (διώβολον) χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ρκε (ὀβολὸς) {(ἡμιωβέλιον)} χ(αλκοῖ) γ,
ἐπιστατε[ίας] φυλ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) ριϛ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς) α 𐅵,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρκγ̣ (ὀβολὸς) α 𐅵,
παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) λ 𐅵 ιβ´ (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολὸς) α 𐅵,
10γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ρξζ {(ὀβολὸς)} (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α,
προ(σδιαγραφομένων) [(δραχμαὶ)] θ (ὀβολοὶ) δ 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ροϛ (πεντώβολον) χ(αλκοῦς) α,
εἰδῶν (δραχμαὶ) ριϛ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῦς) α, πρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρ̣κγ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) τ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) γ.
15μετὰ τὰς εἰς ὁμό̣λ(ογον) ἀποκατασταθείσας
ὡς π(ρόκειται) ὡς κριθ(είσας) ὑπὸ Στατιανοῦ ἐν ᾧ
ἐποιήσατο το[ῦ] νο̣μ̣οῦ διαλογισ(μῷ) τῷ ιγ (ἔτει)
ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ο̣γ̣ (διώβολον), ὧν
διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) μ (ὀβολοὶ 2(?)), εἰδ(ῶν) τοκ(αδείας) (δραχμαὶ) λγ,
20γ(ίνονται) αἱ π(ροκείμεναι),
λοιπ(αὶ) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ρλϛ (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α,
εἰδῶν τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) ϙ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β̣,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σκζ (διώβολον) χ(αλκοῖ) α(*)
81
ἐδαφῶν χρεωστῶν τ̣οῦ φίσκ[ου]
τὰ μὲν σιτικὰ καθήκοντα ἐ[πὶ]
τῷ εἶναι ὁλεπίγραφα καὶ ἐ[ν χέρ]σῳ
τῷ θ (ἔτει) ἐπεσκέφθαι ἐν ἑτ̣έρῳ
5μέρει ἐπεσχέθη, τὰ δὲ [ἀ]ργυρ̣[ι]κὰ
ἐνθάδε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον
καὶ ὑπὲρ τοῦ ι (ἔτους) διεστάλ(η)· παρʼ ὃ καὶ
πρὸς τὸ ια (ἔτος) ἐπέχεται.
Χιαστείτου Ψεν̣ο̣ψεμο̣ύ̣θεως
10λιμνιτικ(ῆς) προσ[όδου] Ἀ̣ρτεμι-
δώρου Φιλοξένου ὑ̣[παλλάξ]αντος
ὑπὲρ Αἰλουρίωνο[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣ς̣
γενομένου   ̣[ -9-10- ]  ̣  ̣ι̣ας
α δ´(*) φυλ(ακιτῶν) π[ -11-12- ]  ̣υ̣
15δ  ̣  ̣[  ̣]εικ[ -11-12- ]  ̣δ
ἀμπ(ελ ) α[ -13-14- ]  ̣
(ἄρουραι) θ, [παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) ⁦ -ca.?- ⁩ (δραχμαὶ) ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
Θελβών[θεως ⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀνεικη̣[το ⁦ -ca.?- ⁩]
20  ̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
82
[γνη(σίων) ναυ]β(ίου) (δραχμαὶ) β (τριώβολον), χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) [ι] οἳ χ(αλκοῦς) α,
ἀλ(λαγῆς) (ὀβολὸς) α [𐅵], γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ(?)) δ̣ 𐅵 [χ(αλκοῦς)] α,
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ(?)) ε̣ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
[ἱ]ερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) χ(αλκοῖ) γ, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ε,
5προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
διοικ(ήσεως) παραναύλ(ου) (πυροῦ) διοικ(ήσεως)
  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρτάβαι) η 𐅷 κδ´,   ̣  ̣  ̣ (ἀρτάβαι) ιδ η´, τῶν
ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (πυροῦ ἀρτάβαι) κβ 𐅵 γ´ ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) θ {(ὀβολὸς)} (ἡμιωβέλιον) χ̣(αλκοῦς) α̣,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιζ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β.
10ὁ τῆς Θώνεως κωμογρα(μματεὺς) ἐδήλ(ωσεν)
βιβλίδια ἐπιδεδόσθαι τῷ ϛ (ἔτει) τῷ τ̣ό-
τε διέποντι τὰ κατὰ τὴν διο[ί]κ(ησιν)
ἐξ ὀνομάτων(*) τινῶν ὡς ὑποσχ̣ο(μένων)
μισθώσασθαι τόπους περιπε̣  ̣α
15κωμῶν Κολουθ(  ), Παψείχεως,
Μαγδώλ(ων), Χῶνθον Πανακε̣ρκὴ
εἰς θήραν ἀγρίων καὶ ἰχθύο̣ς̣, φόρου
τοῦ ἑξῆς δηλουμένου, Ἀρτε̣μί-
δωρον(*) δὲ τὸν γενό(μενον) β̣ασι̣λικόν,
20φανερῶν αὐτων̣(*) γενομένων
τούτων, ἀνειληφέναι τ̣ῷ̣ ϛ (ἔτει)
τ̣ὸ̣ν κατὰ τὰς ὑποσχέσεις σ[υ]ναγό(μενον)
83
φόρον· τῶν δὲ ἐμφερομένων
ὧν ἐξ ὀνόματος ἡ ὑπόσχεσις ἐδόθ̣(η)
προσφωνησάντων μὴ αὐτοὺς
εἰς μίσθωσιν τοὺς τόπους
5ὑπεσχῆσθαι, ἀλλὰ ἐπηρεάζοντάς τι-
νας αὐτοῖς ἐξ ὀνόματος αὐτῶν
βιβλίδια τῷ ⟦ν⟧ διοικητῇ ἐπιδεδω-
κέναι ὡς ὑποσχομένων
αὐτῶν εἰς μίσθωσιν τ[ό]που[ς]
10κατὰ τὸ παντελὲς ἀχρήστο[υς],
καὶ τοὺς τότε κωμογρα(μματεῖς) τὰ αὐ[τ]ὰ̣
τοῖς προσφω(νηθεῖσι) <δεδηλωκέναι>, ἐπεσταλ̣κένα̣[ι]
Ὡρείωνι τῷ στρα(τηγήσαντι) π̣[ερὶ]
ὧν ἀνέλαβεν κεφ[αλαίων]
15διὰ τὸ ἀνενηνοχ[έναι αὐτὸν]
τῷ Σεουηριαν[ῷ ⁦ -ca.?- ⁩]
τονυπ̣εσ̣κ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φόρον κου[φι ⁦ -ca.?- ⁩]
τοῖς ἐπισκ[εψαμένοις ⁦ -ca.?- ⁩]
20τοὺς τόπου[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀναντιποι̣[ητ ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐξ αὐτῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ει  ̣α̣  ̣  ̣  ̣[ -5-6- Ἀρτεμι]-
84
δώ̣ρ̣ῳ̣   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣α̣ι̣ τὸν τοῦ ϛ (ἔτους)
φόρον παρέ̣θ̣ετο ὧν ἐπέστειλ(εν)
τῷ σρα(τηγῷ) Ὡρίωνι περὶ τοῦ ἐπισχεθ(ῆναι)
τὸν φόρον τὸ ἀντίγρα(φον), διʼ ὧν ἐδηλ(οῦτο)
5τὸν Ἀρτεμίδωρον τῷ Τῦβι μη-
νὶ τοῦ ζ (ἔτους) ἐπεσταλκέναι τῷ
Ὡρείωνι ὅτι Ἄννιος Σεουηριανὸς
ὁ γενό(μενος) διοικητὴς καὶ Οὔλπιος
Μαρκέλλος ὁ γενόμενος δικαιοδότ(ης)
10διαδεξάμενος τὸν Σσεουηριανόν(*),
βιβλιδίων ἐπιδοθέντων αὐτοῖς
κατὰ μέρος ἐξ ὀνόματος τινῶν
ἀπὸ κωμης(*) Θώνεως, Παψείχεως
καὶ ἄλλων τοῦ Πτεγχάτ, διʼ ὧν
15ὡς αὐτῶν(*) ὑπισχνουμενων(*)
ὡν(*) μὲν μισθώσασθαι ἐφʼ ἔτη τινὰ
τόπους περὶ τὰς αὐτὰς κώμας,
οὓς μὲν ὡς̣ ὑφʼ ὕδωρ ὄντας
ἰς(*) θήραν ἰ(*)χθύων καὶ ἀγρίων,
20οὓς̣ δὲ ἐν(*) κοίλοις τόποις, ὡν(*) δὲ
προσθεῖναι κατὰ ὑποσχεσεως(*)
[ἰ]χθυοβολ(  ) ἐν περιχώμασι, ἔγρα̣-
ψαν τῷ [σ]τρα(τηγῷ) Ὡρίωνι ἐπιστολὰς
85
[⁦ -ca.?- ⁩] 86
[κ]ωμογρα(μματε ) τα[ -8-9- ]  ̣
εἶναί τινας ἐξ αὐτῶν δημοσίους
γεωργοὺς καὶ σπείριν(*) παρʼ αὐτοῖς
τὴν κριθοσπορουμένην γῆν
5καὶ μὴ ἐπίστασθαι τὴν τοιαύ-
την ἐργασίαν καὶ ἀνενηνοχεναι(*)
ἐξ ἀξιώσεως τινῶν τῷ αὐτῷ
Σεουηριανῷ ὑπὸ τοῦ τότε στρα(τηγοῦ)
Ὡρείωνος καὶ αὐτοῦ αὐτὰ ταῦτα
10καὶ ὀφείλ(ειν) τὸν Ὡρείωνα τὴν
πρᾶξ̣ιν τῶν κατὰ πρῶτον ὑπʼ αὐ-
τοῦ ἀναλημφθέντων κεφαλ(αίων)
ἐπισχεῖν. ἔνθεν τούτςν οὕτως
δηλουμένων πεπρᾶχθαι καθʼ ἃ
15ὁ κωμογρα(μματεὺς) παρέθετο τῷ θ (ἔτει),
ὡς διὰ λόγων αὐτοῦ τοῦ θ (ἔτους) μα-
[κ]ρότερον δεδήλ(ωται), τὸν(*) σημανθ(έντα)
συνῆχθαι ἐξ ὀνομάτων τῶν
ἑξῆς δηλουμένων, ὧν αἱ ὑ̣π̣[ο]σ̣χ̣(έσεις)
20ἐδόθησαν, φόρον ὑπὸ κωμογρα(μματέω )
κ̣[ουφ]ισθέντα, οὗ τὸν ἴσον ὁ Ἀρ-
[τεμίδ]ωρος τῷ ϛ (ἔτει), ὡς προδεδήλ(ωται),
87
[⁦ -ca.?- ⁩] 88
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ος ἀμφο(τέρους) ἀ[πὸ κώμης]
[Κολο]υθ(  ) ὑπεσχῆσθαι παρὰ τ̣ῷ̣
[α]ὐτῷ διοικητῇ τῷ αὐτῷ ϛ̣ (ἔτει(?)) π̣ε̣ρ̣ὶ̣
5[τ]ῶν αὐτῶν τόπων εἰς (ἔτη(?)) ε τῶν̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣
[κ]αὶ τῆς νομίμης προσθήκ(ης)
[  ̣]  ̣ημεντοι ποσότητα δεδηλ(  ),
[σ]υνάγεσθαι δὲ τοῦ μὲν πρώτου
[ἐ]νιαυτοῦ [(δραχμὰς)] σ, τοῦ δὲ δευτέρο(υ) (δραχμὰς) τ,
10τοῦ δὲ λ̣οιπ[οῦ τ]ῆς μισθ(ώσεως) (τριετοῦς) χρόνο(υ) ἑκάστο(υ)
ἔτους (δραχμὰς) φ, ὡς γενέσθαι, φησί, τ̣ῆ̣ς
προσθήκης (δραχμὰς) Β· μεθʼ οὓς
Κεφαλᾶν Τ̣ηοῦς τοῦ Κεφαλᾶτος
μητρὸς Τεθρήους ἀπὸ κώμης
15Μαγδώλων ὑπεσχῆσθαι παρὰ τῷ α(ὐτῷ)
[δι]οικητῇ τῷ αὐτῷ ϛ (ἔτει) Τῦβι ἐφʼ ἔτη ε
[ἐ]τ̣ησί(ων) κ̣α̣ὶ̣ ἄ̣λλων (δραχμὰς) Αφ.
[τοῦ] δ̣ὲ κωμογρα(μματέως) καθότι πρόκειται
[δηλώ]σαντος καὶ τὸν ἐκ τῆς τοῦ
20[  ̣  ̣  ̣]αιου ὑποσχέσεως ἀναλημφθ(έντα)
[φό]ρον διεστάλθαι κατὰ τὰ ὑπʼ αὐτοῦ
[πα]ρ̣ατεθέντα τὸ συναγόμενο(ν)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣των ἐν αὐτοῖς ὡς̣ ἀναλ(  )
[  ̣  ̣  ̣ κε]φα̣λαίου̣ τῷ θ (ἔτει) ἐπεσχέθ(η)
89
[κ]α̣ὶ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ι (ἔτους) ὁμοίως ἄχρι κρίσεως·
δηλ̣ου̣μ̣έ̣νου γ̣ὰρ καθότι πρόκειται
κατ̣  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣του μισθωσαμένο(υ)
το̣ὺς̣   ̣  ̣  ̣  ̣υς τόπους ἐφʼ ἔτη ε ὑπεσχ(ῆσθαι)
5τελέσ̣ειν ὑπὲρ φόρου τῷ μετὰ τὴν
πρώτην διετίαν τριετεῖ χρόνῳ
εἰς πλήρωσιν τῆς (πενταετίας) ἐτήσια (δραχμὰς) Α
καὶ τ̣ῆς̣ προσθήκ(ης) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) φ
καὶ κατὰ τοῦτο συναγομένων ὑπὲρ
10φόρου τοῦ τε θ (ἔτους) καὶ ι (ἔτους) τῶν ἴσων (δραχμῶν) Αφ,
οὐκ ἐδέησεν αὐτὰ ὑποσχεθῆναι
ἕν ἕκαστον, αὐτοὺς μὲν μὴ δεδηλωκ(  )
ὅτι καὶ αὐτῶν ἐξ ὀνόματος ἡ ὑπό-
σχεσις κατὰ τὸν τοῦ Κεφαλᾶ τρόπο(ν)
15ἐδόθη, μηδὲ μὴν περὶ αὐτῶν
τι προσπεφωνῆσθαι. ὅθεν καὶ
πρὸς τὸ ια (ἔτος) ὁ ἴσος τῷ ἐπισχεθέντι
τῷ τε θ (ἔτει) καὶ ι (ἔτει) ἄχρι κρίσεως φόρο[ς],
ὡς δὴ συνήχθη ἐκ τῶν δο̣θεισ(ῶν)
20ἐξ ὀνόματος τῶν ὑπογεγρα(μμένων) ὑπ̣ο̣σχ(έσεων),
ἐπέχεται.
Παψείχεως καὶ Μαγδώλ(ων)
Ἑραθρῆς Παθῶτος ἀπὸ κώμης̣
Θώνεως ἐδηλ(ώθη) ὑπεσχῆσθαι πα̣ρὰ̣
90,ctr
Οὐλπίῳ̣ [Μαρ]κ̣έ̣λ̣λ̣ῳ τ̣ῷ̣ γ̣[ενομένῳ]
δικαι̣[οδότῃ] διαδε̣χο(μένῳ) ἀποδ̣[ημίαν]
Ἀνν[ίου] Σεουηριανοῦ τοῦ γενο(μένου)
\  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣/ ⟦μισθω̣τοῦ⟧ διοικητοῦ εἰς μίσθ(ωσιν)
5ἀπὸ τοῦ ϛ̣ (ἔτους) Ἀντωνίνου Καίσαρος
τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ Οὐήρου ἐφʼ ἔτη ε
τόπους καθʼ ὕδατος ἀνὰ μέσον
90,ms
☓☓☓☓☓ 90,ctr
τῶν προκει(μένων) κωμῶν πρώ-
10τως ὑπʼ αὐτοῦ, φησί, ἐπινοηθ(έντας)
εἰς θήραν ἰ(*)χθύος καὶ ἀγρίων
φό̣ρου κατʼ ἔ̣τος (δραχμὰς) Βφ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ρνϛ (ὀβολὸν) α 𐅵,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) Βχνϛ (ὀβολὸς) α 𐅵
Χ̣[ῶ]νθον Πανακερκὴ
15[  ̣  ̣]ναῦς Ἀμφιώμιος ἀπὸ κώ(μης)
[Θώ]νεως ἐδηλ(ώθη) ὑπεσχῆσθαι εἰς μίσθ(ωσιν)
[παρ]ὰ Ἀννίῳ Σεουηριανῷ γενο(μένῳ)
[διοικ]ητῇ ἀπὸ τοῦ ϛ (ἔτους) Ἀντωνίνου
[Καίσαρος] τ̣ο̣ῦ κυρίου̣ καὶ θεοῦ Οὐήρ[ο]υ̣
20[ἐφʼ ἔτη   ̣] τόπους ὑφʼ ὕδωρ ὄντας
[ἀνὰ μέσ]ον ὁρίων Τανείτου καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ης προκειμένης κώμης
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣εκ̣ηθι  ̣ εἰς θήραν ἰχθύος
[καὶ ἀγρίω]ν φ[ό]ρου̣ κατʼ ἔτο(ς) (δραχμὰς) Β,
25[προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὰς) ρκε], γ(ίνονται) (δραχμαὶ) Βρκε
91
γ(ίνονται) τού[τ]ων λιμνιτικ(ῶν) (δραχμαὶ) Δφ,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ(?)) σπα (ὀβολὸς) α 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) Δψπα (ὀβολὸς) α 𐅵.
δούλω[ν] ἐ̣ντοπίων κατὰ χρόνους
δη̣λ̣ω̣θ̣έντων πεπρᾶσθαι ἀτελ(έσι)
5τὰ ἐπικεφάλ(ια) ἀναλαμβάνεται,
ἄ̣χ̣ρ̣ι̣ς ἂν ὁ χρηματισμὸς
ἐπεσκ̣ε̣μμένος ἐπενεχθῇ. τού-
τ̣ο̣υ̣ δ̣ὲ̣ τῷ η̣ (ἔτει) ἐπενεχθ(έντος) καὶ
τ̣  ̣  ̣π̣ρ̣οσ̣  ̣  ̣  ̣κ̣ούσης ἐξετάσεως
10ἀπ̣α̣ρτισθείσ̣ης, τὰ τ̣οῦ θ (ἔτους) καὶ
το̣[ῦ] ἑ̣ξῆς ι (ἔτους) ἐπικεφάλ(ια) ἐπεσχέθ(η)
ἄχ̣[ρ]ι̣ κρίσεως· παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ
ια̣ (ἔτος) διαστέλλεται.
μ̣η̣[τρ]οπόλ(εως) Θμούεως β ἀμφόδ(ου) γ μερίδ(ος)
15  ̣[  ̣]  ̣  ̣ος̣ ὁ καὶ Αἰλουρίων ἐγ(*) μητ(ρὸς)
Κ[αλ]λ̣ιρόης̣ δοῦλ(ος) Ἀπίωνος Πο-
τ̣ά̣μωνος, δηλ(ωθεὶς) πεπρᾶσθαι τῷ δ (ἔτει)
Π̣α̣ῦνι κ̣δ̣ Σαραπίωνι Σαραπίων(ος)
τ̣οῦ Ἰσιδώρου Σωσικοσ(μείῳ) τῷ καὶ Ἀλθ(αιεῖ),
20γ̣ν̣η̣σ̣ί̣(ων) λ̣αογρα(φίας) (δραχμαὶ) η, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφόμενων) (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
χ̣ωματικ(οῦ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ(?)) ζ (ἡμιωβέλιον(?)) ,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον)
92
Μένδ[ητος   ̣ ἀμφόδου ⁦ -ca.?- ⁩]
Κρόνος [ἐπικ]εκ[λ(ημένος)   ̣  ̣  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣]
δοῦλ(ος) Ἀ[μ]μων̣  ̣  ̣  ̣  ̣ώρου Ἥρω-
νος ἀπὸ Μένδητος, δηλωθ(εὶς)
5πεπρᾶ[σ]θαι τῷ κ̣γ (ἔτει) θεοῦ Αἰλίου
Ἀντωνίνου Ἐπεὶφ διὰ Ἱέρακο(ς)
συναλ[λ]α̣γ(ματογράφου) Ἴσιδο(ς) πόλεως τοῦ ἄνω
Σεβενν̣ύτου Σαραπιάδι ἀστῇ
με̣[τὰ] κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Τίτου
10Φ[λα]ουίου   ̣  ̣  ̣  ̣νου, γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) η,
α̣[ἳ] κ̣(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολοὶ 3(?)) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) β, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
χ[ω](ματικοῦ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵 (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον)
[⁦ -ca.?- ⁩] ζ ἀμφόδου
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιος ἐγ(*) μητρὸς̣ Ἀφροδείτης
[δοῦλ(ος)   ̣]  ̣  ̣α  ̣  ̣ε̣το̣ς Ἁρποκρατίω(νος)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ος, δηλ(ωθεὶς) πεπρᾶσθαι τῷ
[  ̣ (ἔτει) θεοῦ Α]ἰλίου Ἀντωνίνου
[μηνὶ Φ]αμενὼθ διὰ τοῦ
20[ἐν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣γο̣ρ̣ανομίου Χρυσέρμῳ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ το̣ῦ̣ καὶ Ἀπολλωνίο̣υ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Σ]ω̣σ̣ι̣κο̣σ̣(μείῳ) τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ,
[γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) η, α]ἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, π̣ρο(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
93
χωματι̣κ[οῦ] (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ 4(?)), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον)
θ ἀμφόδο̣υ̣
Σαραπίων δ̣[ο]ῦ̣λ(ος) Εἰρηναίου Βιηνχίω(νος),
5δηλωθ̣ε̣ὶ̣ς̣ [τ]ῷ ϛ (ἔτει) πεπ[ρ]ᾶ̣σ̣θαι Κρο-
νίῳ τ̣ῷ̣ κ[αὶ]Ἁρποκρατίωνι(*) Ἁρπο-
κρατίων̣[ο]ς Σωσικοσ(μείῳ) τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ,
γνησίω̣ν̣ λ̣αογρα(φίας) (δραχμαὶ) η, αἳ κ̣(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β,
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ(?)) β̣ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
10χωματ(ικοῦ) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ 4(?)), προσ(διαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον) .
Ἑρμοπολείτου Ἑρμοῦ πόλ(εως)
Ἁρποκρατ̣ί̣ω̣ν̣ ἐγ(*) μητρὸ(ς) Σαραπιάδος
δοῦλ(ος)   ̣  ̣  ̣  ̣φ  ̣τ̣α̣ς Ἑρβήχιο(ς), δηλ(ωθεὶς)
15πεπρᾶ̣σ̣θ̣αι τῷ ϛ (ἔτει) μηνὶ Τῦβι
Ἰσχυ̣ρ̣ίω̣ν̣ι̣ Ἰσ̣χυρίωνος Σωσικοσ(μείῳ)
τῷ κ̣α̣ὶ̣ Ἀλθαιεῖ,
γ̣[νη(σίων) λ]α̣ο̣γ̣ρ̣α̣(φίας) (δραχμαὶ(?)) ιϛ̣, {αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ)} ὧν
[λοιπ(αὶ) (δραχμαὶ)] ιε (ὀβολοὶ) δ <𐅵> χ(αλκοῖ) β, <αἳ> κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ιδ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) ε 𐅵, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
20[ἱερα(τικῶν) θ]ησ(αυρικοῦ) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, {(γίνονται)}
[χωμ]ατικ(οῦ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ̣ (ἡμιωβέλιον(?))
[γ](ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) κγ (ἡμιωβέλιον) .
94
γί̣ν̣ο(νται) ε̣ἴ̣δ̣ο̣[υς γνησίων λαογρα(φίας)]
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) μ[ζ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, α]ἳ κ̣[(αθαραὶ) (δραχμαὶ) με χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων)] (δραχμαὶ(?)) β̣ (ὀβολοὶ(?)) δ̣ 𐅵̣, [(γίνονται) αἱ α(ὐταί)],
ἱερα(τικῶν) θη̣[σ]αυρικ(οῦ) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
χωματικο[ῦ (δραχμαὶ)] λγ (διώβολον), π̣ρο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) , (γίνονται) (δραχμαὶ) λε (ὀβολοὶ) β 𐅵,
5γ(ίνονται) [ἐπ]ὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) πγ (ὀβολοὶ) β 𐅵.
ἐδαφῶ̣ν̣ δηλωθέ̣ν̣τ̣ων εἶναι
χρεώσ[του(?)] τοῦ ταμείου τὰ καθήκ(οντα)
τοῦ τε [θ (ἔτους)] καὶ ι̣ (ἔτους) ἐπὶ̣ τῷ τῷ θ (ἔτει)
ἐν χέ[ρσ]ῳ ἐπεσκέφθαι διεστάλ(η),
10ἄχρις [ἂ]ν ἀπὸ τειμῆς̣(*) ὑπαρχόντ(ων)
πρα[θ]έντων ἢ̣ προσόδο(υ) τῶν
ἑξῆ̣ς̣ [  ̣ ἐ]τῶν ἀναπληρωθῇ·
πα̣[ρʼ ὃ] καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) τὰ ἀργ(υρικὰ)
[τελέσματα] κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον
15[ἐπέχετ]αι.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ω Πτολεμαίου τ̣ο̣υ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Σ]ωσικοσ(μείου) τοῦ κ(αὶ) Μαρω-
[νέως   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἀπὸ ἀπράτων(*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Σ]α̣ρ̣απίωνος̣ τοῦ μ̣ε̣
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣νδ̣  ̣εσταμένου του
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] (ἄρουρ )   ̣  ̣  ̣, Ἰσχυρίων Σαρα-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ Πτολεμαίου
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ]μ̣ο̣ίως χε̣ρσαμπ(έλου)   ̣  ̣  ̣  ̣( )
[(ἀρουρ ) ⁦ -ca.?- ⁩] δ´, (γίνονται) διοικ(ήσεως) <(ἄρουραι)> μα 𐅵 ι̣ϛ̣´ λβ´ ξ̣δ̣´,
95
ὁμοίως ὁ̣ α̣ὐτὸς ἀπὸ ἱερατικοῦ ὑπολ(όγου)
(ἄρουραι) ιη δ´ η´ ξ̣δ̣´, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (ἄρουραι) ξ,
γνησ̣ί̣ω̣ν̣ ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) λ, χω̣(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ρκ
οἳ (ὀβολοὶ 2(?)) χ(αλκοῖ) γ, ἀλ(λαγῆς) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς), (γίνονται) (δραχμαὶ) λγ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ(*),
5πρ̣οσδ̣(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) , γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λε (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) (τετρώβολον) χ(αλκοῦς) α, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ξ̣, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (ὀβολοὶ) δ 𐅵,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ξγ (ὀβολοὶ) δ 𐅵,
διοικ(ήσεως) παραναύλ(ου) (πυροῦ) σύνπ(αντι) (πυροῦ)
(ἀρτάβαι) ϙγ 𐅷 η´ μη´ (δραχμαὶ) λζ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) γ̣,
10γίνο(νται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ρλζ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ.
ἰδιωτικοῦ ἐδάφους εἰς πρᾶσιν ἐν τῇ
τοῦ ἰδίου λ(όγου) ἐπιτροπῇ προ̣σ̣κειμ(ένου) τὰ τοῦ θ (ἔτους)
καὶ ι (ἔτους) καθήκ(οντα) ἐπὶ τῷ τῷ θ (ἔτει) ἐν
χέρσῳ ἐπεσκέφθαι διεστάλ(η)· παρʼ ὃ
15καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) <τὰ> ἀργυρικά, τῶν σι-
τικῶν ἐν ἑτέρῳ μέρει ἐπισχεθ(έντων),
δι[α]σ̣τ̣έ̣λ(λεται), ἄχρις ἂν ἀπὸ τ̣ειμῆς(*)
ὑπαρχόντων ἢ(*) προσόδου τῶν
ἑξῆς   ̣ ἐτῶν ἀναπληρωθῇ.
20Π̣τεμπ̣αθιὼ Πώεως
ὀνόμα̣τος Ὡρεῖτ̣ος δηλωθ(έντος) εἶναι
Ὥρου Ἐλήικιο(ς) ἐπικα  ̣ο  ̣(  ) λι  ̣  ̣κου
ἐω[ν]η(μένης) Ἁρεμβάσνιος Ἑσιήους
96
  ̣  ̣[ -9-10- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]
  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο  ̣  ̣[  ̣  ̣]
γνησ̣[ίω]ν̣ ναυβίου̣ (δραχμαὶ) β (τριώβολον),
χ̣ω̣(ματικοῦ) [χα]λ̣(κοῖ) ι οἳ χ(αλκοῖ) β̣, [ἀ]λ̣(λαγῆς) (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) γ χ(αλκοῖ) γ,
5προ[σ]δ̣(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) α 𐅵,
ἱερα(τικῶν) [θ]η̣σαυρικ(οῦ) χ(αλκοῖ) γ,
(εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ϛ̣ (ὀβολοὶ) γ 𐅵, [π]ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ζ,
διο̣ικ(ήσεως) παραναύλ(ου) [(πυροῦ)] σύνπ(αντι) (ἀρτάβαι) ια ιβ´
(δραχμαὶ) [δ] (ὀβολοὶ) β 𐅵, γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ιδ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) γ.
10ἄλ[λη]ς̣ σειτοφόρου(*) ἐπιγραφῆς (ἀρουρῶν) κ
καὶ̣ [π]λεονασμοῦ ἐξ ἐ̣πισκέψεως (ἀρουρῶν)
τε̣[σσ]ά̣ρων καὶ πρὸς ἄρουραι ἓξ καὶ
π[ρ]ὸς ἐν ἀπράτοις ἐτάγησαν καὶ
[τῷ] μὲν ε (ἔτει) ἄρουραι ιε τῷ δη(μοσίῳ)
15[ἐξεχ]ωρήθησαν, τῷ δὲ ϛ (ἔτει) καὶ αἱ τοῦ
[πλεον]ασμοῦ ὑπολειπόμεναι(*) (ἄρουραι) γ
[καὶ πρὸς] ἐξεχωρήθη, ὧν καὶ αὐ-
  ̣  ̣  ̣  ̣ἐκ]φόρια(*) τοῦ ἐν ἀπρατου̣(*)
[μέρους] τῶν δημοσίων ὡρισθ(  )
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὑπὲρ τοῦ ϛ (ἔτους) καὶ αὐτοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣επ  ̣τη  ̣  ̣τα ὑπὲρ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣προ  ̣  ̣  ̣  ̣αν  ̣  ̣ε̣ι̣  ̣σθ(  )
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ὰ̣ σειτικὰ(*) καθήκοντα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ουη  ̣  ̣σωστ[  ̣]  ̣ ἐν ἑ-
97
τέρῳ μέρει ἐπὶ̣ τ̣ῷ, ὡς προδεδήλ(ωται),
τὸ ἐν ἀπράτο(ις) μέρος τῷ μὲν η (ἔτει)
ὡρίσθαι τῶν δη(μοσίων), τῷ δὲ η (ἔτει) ἐν
χέρσῳ ἐπεσκέφθαι καὶ <τὰ> καθήκο(ντα)
5αὐτοῦ̣ διὰ προσγρά(φου) ἐπεσχέθη
καὶ διεστάλη, τὰ ἀργυρικὰ τελέσματα
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ θ (ἔτει)
καὶ ι (ἔτει) ἀναλαμβάνεται καὶ διαστέλ(λεται)
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) ἐπέχεται.
10Πτεμπαθιὼ Πώεως (μοναρτάβου) ἐωνη(μένης)
Ἁρεμβάσνιος(*) Ἑσιήους (ἄρουραι) κ,
ἐξ ὧν ἐν ἀπράτοις ἐτάγησαν ὀνό(ματος)
Ὥρου Ἐλήκιος (ἄρουραι) ε
καὶ εἰς τὸ δημόσιο(ν) ἐξεχωρήθη
15τῷ μὲν ε (ἔτει) (ἄρουραι) ιε, τῷ δὲ ϛ (ἔτει) τ̣οῦ
αὐ̣τοῦ πλεονασ(μοῦ) ἐξ ἐπισκ(έψεως) πα̣ν-
τὸς ἐδάφους (ἄρουραι) γ 𐅸 λβ´ ρκη´, γνησ̣ί̣ω̣ν̣
διοικ(ήσεως) ναυβ(ίου) (ἄρουραι) ιε (δραχμαὶ) ζ̣ (τριώβολον),
χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) λ οἳ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α, ἀλ(λαγῆς) (ὀβολοὶ(?)) γ̣ 𐅵 χ(αλκοῦς) [α],
20γ(ίνονται) (δραχμαὶ) η (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) η (τετρώβολον) [χ(αλκοῖ) γ],
θησαυρικ(οῦ) {(γίνονται)} (ὀβολὸς), (εἰκοστῆς) (ἄρουραι) ιη [𐅸 λβ´ ρκη´]
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ιη (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (διώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) κ̣ [(ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β],
μὴ συνοψιζο(μένου) διοικήσε[ω]ς
98
παρ̣αναύλου πυροῦ σύνπ(αντι) [(ἀρτάβαι) λ]ϛ κ̣δ̣´
ἀ[ργ(υρίου) (δραχμαὶ)] ιδ (ὀβολοὶ) β 𐅵, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) μγ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) α.
ἰδιω̣[τι]κ̣ῆς̣ σειτοφόρου(*) ἐπιγρα(φῆς) χρεώσ-
τ̣[ου] τοῦ ταμείου τὰ καθήκοντα
5[τοῦ] τε θ (ἔτους) καὶ ι (ἔτους) ἐπὶ τῷ ἐν χέρσῳ
τ̣[ῷ] θ (ἔτει) ἐπεσκέφθαι διεστάλη· παρʼ ὃ
κ[αὶ π]ρὸς τὸ ια (ἔτος) τὰ ἀργυρικά, τῶν σιτικ(ῶν)
ἐ[ν ἑ]τ̣έρῳ μέρει διασταλ(έντων), κατὰ τὸν αὐ-
τ[ὸν] τρόπον ἐπέχεται.
10Πτ̣[ε]γχὰτ Κε̣πτὴ (πρότερον) Ἀπολλωναρίο(υ)
[Φιλ]οξένου ἐωνη(μένης) Φιλοξ  ̣  ̣με̣νδ(  )
[Φ]ιλοξένου {ἐωνη(μένης)} καὶ Ἀπολλωνίο̣υ̣
[Ἰ]σ̣χυρίωνος καὶ ἄ̣λ̣λων ὀνομάτω̣ν̣
[(ἄρουραι)] λα 𐅸 η´, γνη(σίων) διοικ(ήσεως) ναυβ(ίου)
15[(δραχμαὶ) ι]ε (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦς) α, χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ξγ 𐅸 ο̣ἳ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β̣,
[ἀλ(λαγῆς) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῦς)] α, (γίνονται) (δραχμαὶ) ιζ (πεντώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) <(δραχμαὶ)> ιη (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ̣(αλκοῖ) β̣,
[πρ]ο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λβ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
[διοικ(ήσεως)] παραναύλ(ου) (πυροῦ) σύνπ(αντι) (ἀρτάβαι) λε 𐅵 γ´ η´
20[ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ)] ιδ (ὀβολοὶ 2(?)) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ξζ̣ [(ὀβολοὶ) γ] 𐅵 χ(αλκοῦς) α.
[ὁ τῆς] Π̣ε̣τ̣ετεὶ καὶ ἄλ(λων) κωμῶν κωμο̣γ̣ρ̣α(μματεὺς)
[ὑποκείμενα] καὶ ἄλλα ἀναλαμ̣β(ανόμενα)
99
πρὸς̣ τοὺς ἀπὸ τῆς Πετετεὶ κ̣α̣[ὶ Ψ]ε̣-
ναρ̣[π(οκράτεως)] καὶ̣ Ψενβιῆνχον Ε  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ρεφ̣ο̣υ̣ς ἐκούφισεν φήσ̣[ας τὴν]
Πετετεὶ τῷ τότε ταράχ[ῳ   ̣  ̣ π]ε̣-
5ποιῆσθαι καὶ τοὺς πλείστο̣υ̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
τ[ῶ]ν̣ τῆς Πετετεὶ καὶ τῆς̣ Ψ̣ε̣ν̣-
α[ρ]ποκ(ράτεως) καὶ Ψενβιήγ̣χ(εως) ἐ̣ν̣ τῇ
Πετετεὶ καταμένοντας̣ ἀνῃ-
ρῆσθαι τῷ η (ἔτει) ὑπὸ τῆς πεμφθεί-
10σ̣ης στρατιωτικῆς δυνάμεως
καὶ ὁλερήμους εἶναι τὰς κώμας.
τὰ οὖν ὑπὸ τοῦ κωμογ̣ρ̣α(μματέως) τῷ θ (ἔτει) κου-
φι̣σθέντα διεστάλη τῷ τε θ (ἔτει)
καὶ ι (ἔτει) ἄχρι κρίσεως· παρʼ ὃ καὶ πρὸς
15τὸ ια (ἔτος) ἐπέχεται. διοικήσεως
δερματηρᾶς νομοῦ κατʼ ἔτος προ-
κηρυσσομένης κατὰ τὰ π[ρό-]
τερα ἔτη ἀναλαμβανεται(*)
Πετετεὶ διὰ ποιμένων (δραχμαὶ) κ̣ϛ̣,
20προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β(*), (γίνονται) (δραχμαὶ) κζ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) [β],
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) [β (διώβολον)],
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κη (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, π̣ρ̣ο(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) κ̣θ̣ [(ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β],
100
ἄλλων εἰδῶν συνήθως̣ [κατ]ὰ παραγρα(φὴν)
δηλ̣(ουμένων) ἀναλαμβάνεσθαι καὶ κατʼ ἔτος
π[ρ]οκηρυσσομένων·
Ν[ε]φ̣ιὴ νομῶν κτηνῶν προ-
5[ο]υ̣σῶν ἐν μισθώσει παρὰ Νεμε-
σ̣ίωνι Ἀμμωνίου κυρωθ(εισῶν)
πρεσβ(υτέροις) Πετετεὶ (δραχμαὶ) η, προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον), (γίνονται) <(δραχμαὶ)> η (τριώβολον),
[καὶ] ἀπὸ λόγου τρίτου μέρους φόρου
[βαλ]ανείου Πετετεὶ βαλανείο(υ) α (δραχμαὶ) ιϛ,
10προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιζ,
Ψ̣εναρποκράτεως β̣α̣λ(ανείου) (δραχμαὶ) δ, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) α 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) α 𐅵,
κα̣ὶ ἀπὸ λόγου τῶν̣ ὑποπειπτόντ(ων)(*)
ὠ̣νῇ τοκαδείας̣
Πετετεὶ καὶ Νεφιὴ (δραχμαὶ) τμ,
15[καὶ] ἐ̣ξ̣ ἐπικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) σι (ὀβολοὶ) γ 𐅵,
[γ](ίνονται) (δραχμαὶ) φν (ὀβολοὶ) γ 𐅵, π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) λδ (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) φπε,
[ὑποκει(μένου)] κ̣αὶ κηρυκ(ικοῦ) (δραχμαὶ) ϛ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (τριώβολον),
[(γίνονται)] ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) φϙα (τριώβολον),
20[Ψεναρπο]κράτεως (δραχμαὶ) μδ
[καὶ ἐξ ἐπ]ικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) κζ (ὀβολὸς) α 𐅵,
[γ(ίνονται) (δραχμαὶ) οα] (ὀβολὸς) α 𐅵, πρ̣ο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ(?)) β̣ 𐅵 χ(αλκοῖ) β̣, (γίνονται) (δραχμαὶ) οε̣ (ὀβολοὶ 4(?)) χ̣(αλκοῖ) β̣,
101
[ὑ]ποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (πεντώβολον),
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) οϛ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β,
Ψενβιήγχ(εως) (δραχμαὶ) κη
καὶ ἐξ ἐπικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) ιζ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
5γ(ίνονται) (δραχμαὶ) με (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β̣ (πεντώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) μη (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦς) α γ(ίνονται) (τριώβολον),
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) μη (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
καὶ ἀπὸ λόγου ἀργυρικ(ῶν) φόρων ο̣ὐ̣σιακ(ῶν)
10οὐσιῶν θεοῦ Οὐεσπ(ασιανοῦ) πρότερο(ν) Λατείνο(υ)
προβ̣ά̣των δηλωθ(έντων) ἐωνῆσθαι
τῷ α (ἔτει) Δομιττιανοῦ(*) ὑπὸ Ἁρποκ(ρα )
τοῦ καὶ Διδύμου Θεο(  ) καὶ Ἁρποκ(ρα )
Τιθοήους ἐπιμελ(ητῶν)   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15καὶ τῶν ὑπογεγρα(μμένων) κωμῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
Πετετεὶ πρόβ(ατον) α [(δραχμαὶ) ϛ],
προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) ϛ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β],
καὶ (πρότερον) φυλ(ακιτῶν) φόρο(υ) προβ[(άτων) ιδ]
ἐκ (δραχμῶν) ϛ (δραχμαὶ) πδ, προ̣[(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) α 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) πθ (ὀβολὸς) α 𐅵],
20καὶ (πρότερον) Χρήστου Πετετ̣ε̣ὶ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
(δραχμαὶ) ρϙε, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιβ̣ (ὀβολὸς) [χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) σζ (ὀβολὸς) χ(αλκὸς) α],
ωσ̣αυτο̣  ̣  ̣ιως  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
102
(πρότερον) Χρ[ήσ]τ̣ου   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣ὺ̣ς̣ δ
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ρλϛ (ὀβολὸς), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) η (τριώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) ρμδ (τετρώβολον),
αἰγῶν τῆς α(ὐτῆς) οὐσίας (πρότερον) Χρήστου
Πετετεὶ αἶγες β (δραχμαὶ) ια, προ(σδιαγραφομένων) (τετρώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) ια (τετρώβολον),
5καὶ ἀπὸ γρα(φῆς) ὑποκει(μένου) κωμογρα(μματέως) καὶ ἄλ(λων)
Πετετεὶ ἐφοδίου διαλογισ(μοῦ) (δραχμαὶ) ρ,
Νεφιὴ ἐφοδίου διαλογισ(μοῦ) (δραχμαὶ) γ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ργ,
αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ϙϛ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
10ἄλλων χωρὶς γρα(φῆς) κατὰ συνήθ(ειαν)
διδο(μένων) ἀνθʼ ὧν ὑποκει(μένου) τοπογρα(μματέως)
Πετετεὶ ἐφοδ(ίου) διαλογισ(μοῦ) (δραχμαὶ) ρ,
ἐλαιοπώλ(ῃ) ἐλαίου χοὸς α (δραχμαὶ) η,
Ψενβιήνχ(εως) ἐφοδίου διαλογισ(μοῦ) (δραχμαὶ) ιβ,
15γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρκ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ριβ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
[κ]α̣ὶ ἀπὸ λόγου ἐπιστατείας φυλακ(ιτῶν)
συνήθως ἀναλαμβ(άνονται)
Πετετεὶ καὶ Ψενβιήγχ(εως) (δραχμαὶ) τλϛ,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κα, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) τνζ,
20Ψεναρποκ(ράτεως) (δραχμαὶ) ξδ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ξη
γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ψιγ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) β (διώβολον),
103
εἰδῶν τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) ψη (πεντώβολον),
οὐσιακῶν (δραχμαὶ) υνθ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) Αωπγ (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α,
ἐξ ὧν εἰς ὁμόλ(ογον) ἀποκατεστάθ(ησαν)
5ὑπὸ τοῦ τοῦ νο(μοῦ) ἐγλογιστοῦ(*) ὡς
κριθ(εῖσαι) ὑπὸ Στατιανοῦ ἐν ᾧ ἐποι-
ήσατο τοῦ νομοῦ διαλογισμῷ
τῷ ιγ (ἔτει) ἐν πραξίμοις λογισθ(ῆναι)
ἀπὸ μὲν τῶν ἐπὶ τῆς Πετετεὶ
10τοῦ Ψανείτου διασταλ(έντων) (δραχμαὶ) λβ (ὀβολὸς) α 𐅵,
ἀπὸ δὲ τῶν ἐπὶ τῆς Ψεναρποκ(ράτεως)
διασταλέντων (δραχμαὶ) ϛ (διώβολον)
καὶ ἀπὸ τῶν ἐπὶ Ψενβιήγχεως (δραχμαὶ) ρλθ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) τούτων (δραχμαὶ) ροζ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) [β, ὧν]
15διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) π (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) [β (διώβολον)],
εἰδῶν τοκ(αδείας) (δραχμαὶ) ϙ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) [αἱ π(ροκείμεναι)],
καὶ ὁμοίως τὰς ἐπὶ τῆς Ν̣[εφιὴ(?) ἐπά-]
νω δηλουμένας ὁ αὐτ̣[ὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἰς τὸ κουφισθ(ῆναι) ἀποτ[ -6-7- ]
20καὶ τῶν ἐνθάδε κ  ̣[ -6-7- ἔ-]
πεμψεν κατα  ̣[ -8-9- ]
κριθ(  ) [(δραχμαὶ) χγ, ὧν]
104
διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ιη, [εἰδῶν τοκαδ(είας)] (δραχμαὶ) φπε, (γίνονται) αἱ π(ροκείμεναι),
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ϙη (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) β (διώβολον), εἰδ(ῶν) τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) χοθ (τετρώβολον),
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ψπ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
5λοιπ(αὶ) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) χιδ (ὀβολοὶ) β 𐅵,
εἰδῶν τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) κθ (ὀβολὸς),
οὐσιακῶν (δραχμαὶ) υνθ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) Αρβ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) γ.
ὁ αὐτὸς κωμογρα(μματεὺς) καὶ τὰ ἐπὶ κώμης
10Κερκενούφ(εως) ἀναλαμβ(ανόμενα) καὶ ἄλλα ἐκού-
φισεν φήσας τοὺς πλείστους τῶν
ἀπὸ τῆς κώμης ἀνειρῆσθαι(*)
ὑπὸ τῶν ἀνοσίων Νεικωκειτῶν,
ἐπελθόντων τῇ κώμῃ καὶ ἐμ-
15πρησάντων αὐτήν, καὶ ἄλλους
τῷ λ̣οιμικῷ καταστήματι τετελ(ευτηκέναι)
καὶ τοὺς λοιποὺς ὀλιγίστους ὄν-
τας ἀποφευγέναι(*). τὰ οὖν ὑπʼ αὐ-
τοῦ τῷ θ̣ (ἔτει) κουφισθέντα διεστάλ(η),
20ὁ̣μ̣ο̣ίως δὲ καὶ ὑπὲρ τοῦ ι (ἔτους)· παρʼ ὃ
[καὶ πρὸ]ς̣ τὸ ια (ἔτος) ἐπέχεται.
[ -7-8- ] Κερκενούφ(εως) βαλανείο(υ) α (δραχμαὶ) η,
105
προσδ(ιαγραφομένων) (τριώβολον), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) η (τριώβολον),
τοκαδείας (δραχμαὶ) ξδ καὶ ἐ̣ξ ἐπικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) λθ (τετρώβολον) χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ργ (τετρώβολον) χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρι (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ,
ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) ,
5προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
ἐπιστ(ατείας) φυλ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) ϙϛ, προ(σδιαγραφομένων) [(δραχμαὶ)] ϛ̣, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρβ,
ὑποκει(μένων) ἐφοδίου διαλογ[ισ(μοῦ) (δραχμαὶ)] ρη,
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) ρα (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ [(διώβολον) χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) αἱ] α(ὐταί),
παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) λ [(δραχμαὶ) ι]β,
10γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) σιδ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α [προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιγ] (διώβολον) χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) σκζ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
εἰδῶν (δραχμαὶ) ργ (τετρώβολον) χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρι (ὀβολὸς),
παραναύλ(ου) (πυροῦ) σύνπ(αντι) (ἀρτάβαι) λ (δραχμαὶ) ιβ,
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) τμθ [(ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β].
15μετὰ τὰς εἰς ὁμ[ό]λ(ογον) ἀποκατα̣[στ(αθείσας) ὑπὸ τοῦ]
τοῦ νομοῦ ἐγλ(ογιστοῦ)(*) κα[θὼς -6-7- ]
ατ̣ο  ̣  ̣ο̣[  ̣] εἴδους δηλ(οῦται) [(δραχμαὶ) ρμα (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β],
ὧν
διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) οε̣ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, εἰδῶ̣[ν (δραχμαὶ) ξϛ (ὀβολὸς), (γίνονται) αἱ π(ροκείμεναι)],
20λοιπ(αὶ) [δ]ι̣οικ(ήσεως) [(δραχμαὶ) ρνβ (τριώβολον)],
εἰδῶν [(δραχμαὶ)] μδ, [παραναύλ(ου) (δραχμαὶ) ιβ],
γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) ση (τριώβολον)].
106
ἀμπ̣[ελικῶν κτημάτ]ω̣ν χ̣ρεωσ-
τῶν τινῶν τοῦ φίσκου ἐν ἀπράτοις
ταγέντων ἐπὶ τῆς τοῦ νομοῦ
τοῦ θ (ἔτους) ἐπισκ(έψεως) ἐν χέρσῳ ἐπισκ(εφθέντων)
5τὰ ἀργυρικὰ τελέσματα, μηδε-
μιᾶς προσόδου τῶν ὀνομάτων
περιγ(ινομένης), ἄχρις ἂν ἀπὸ τειμῆς(*)
ὑπαρχόντων πραθέντων
ἀναπληρωθῇ, εἰς τὸ κατὰ διαστολ(ὴν)
10ταγῆναι τῷ τε θ (ἔτει) καὶ ι (ἔτει) μετεδόθ(η)·
παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) ἐπέχεται.
Ἑρμοπολείτου Πεκερκ(εα)(*)
(πρότερον) Μοσχίωνο(ς) Φίλωνο(ς) ἀμπέλ(ου)
ἐν αἷς̣ φραιτο  ̣ καὶ μηχ̣α̣νοστ(άσιον)
15επε  ̣ε̣  ̣(  )   ̣  ̣  ̣ (ἀρούρης) ξδ´ (ἄρουραι) ϛ 𐅵, ὄνο(μα) α,
ἀναγρα(φόμεναι) ἱερᾶ(ς) μεμισθ(ωμένης) διὰ τοῦ α(ὐτοῦ)
Ἔρωτος Λεωνίδου̣   ̣  ̣  ̣σιος
διὰ τοῦ προγεγρα(μμένου) Μοσχίωνος,
καὶ (πρότερον) Ἀμμωνίου̣ Ἑρμαρπ̣ο̣κ(ρατ )
20ἰδιοκ(τήτου) (ἄρουραι) γ 𐅸 η´ ιϛ´ λβ´, ὄνο(μα) α, (γίνονται) (ἄρουραι) ι δ´ η´ ιϛ´ λβ´,
ὀνό(ματα) β, ἀργ(υρικῶν) ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) ε (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων)
[(διώβολον)] χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α, θησ(αυρικοῦ) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
107
ἐπαρο(υρίου) ἐκ (δραχμῶν) ϛ (τετρωβόλου) (δραχμαὶ) ξθ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) οδ (διώβολον),
θησ(αυρικοῦ) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β, ἣ καθ(αρὰ) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) β 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) β, (γίνεται) ἡ α(ὐτή),
φό(ρου) ἀμπ(έλου) ἐκ χαλ(κῶν) ξ γ´ χαλ(κοῖ) χλα̣ 𐅵 η´,
5ἀλ(λαγῆς) χαλ(κοῖ) ξε 𐅸, γ(ίνονται) χαλ(κοῖ) χϙζ γ´ κδ´
ο̣ἳ (δραχμαὶ) β (διώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) [γ],
θησ(αυρικοῦ) χ(αλκοῖ) β, (ὀκταδράχμου) (δραχμαὶ) ιϛ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) ιζ,
θησ(αυρικοῦ) (διώβολον), ἀπομοί(ρης) ἐκ (δραχμῶν) κ
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) οθ (διώβολον) <χ(αλκοῖ) β> καὶ ἐκ (δραχμῶν) μ (δραχμαὶ) σξ,
10γ(ίνονται) ἀπομοί(ρης) (δραχμαὶ) τλθ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) κα (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β̣,
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) τξ (ὀβολοὶ) γ 𐅵,
γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ϙδ (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρ (ἡμιωβέλιον) ,
ἱερατικ(ῶν) (δραχμαὶ) τμα (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) [κα] (ὀβολὸς(?)) α̣ [𐅵],
15γ(ίνονται) (δραχμαὶ) τξβ [(τριώβολον) χ(αλκοῖ) β],
γίνο(νται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) [υξβ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β.]
σιτοφόρων ἰδιωτικ̣[ῶν ἐδαφῶν]
χρεωστῶν τοῦ φίσκ[ου ἐν ἀπράτοις]
ταγέντων ἐπὶ̣ [τῆς τοῦ νομοῦ]
20τοῦ θ (ἔτους) ἐπισκέψε[ως ἐν χέρσῳ]
ἐπισκεφθέντων̣ [τὰ καθήκοντα],
μηδεμιᾶς προσ̣ό̣[δου τῶν ὀνο(μάτων)]
περιγεινο(μένης), ἐν ἐπ̣ο̣χ̣[ῇ -7-8- ]
108
κ̣[ -10-11- πα]ρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ
ια (ἔτος) τὰ ἀργυρι̣[κ]ὰ κατʼ ἀκολουθί[α]ν
τῶν σιτικῶν ἐν ἑτέρῳ μέρε̣ι,
ὅπου καὶ τὸ κατʼ ἄνδρα ηλοῦτα̣ι(*),
5ἐπισχεθέντων ἐπέχετ(αι).
Ἑρμοπολείτου Ῥαο(  ) ἐωνη(μένης) (ἄρουραι) ε,
Πε̣.ερκεα(*) α 𐅵 χερσαμπέλ(ου) (ἄρουραι) δ δ´ ρκη´,
γ(ίνονται) τόπου (ἄρουραι) θ δ´ η´ ρκη´, ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) δ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β,
χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ιη 𐅸 ξδ´ οἳ χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
10ἀλ(λαγῆς) (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ε (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
θησαυρικοῦ 𐅵 χ(αλκοῦς) α, ἱερα(τικῶν) <(εἰκοστῆς)> (δραχμαὶ) θ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) γ 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) θ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
μὴ συνοψιζο(μένου) παραναύλ(ου) (ἀρτάβαι) ιγ [𐅵 γ´] μη´
15ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ε (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β̣, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) κα (ὀβολὸς) α 𐅵.
ἀμπέλου χρεώστου τοῦ φίσκου τὰ {τε}
τελέσματα τῷ α (ἔτει) Αὐρηλίου Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου καὶ θεο̣ῦ
Οὐήρου ἐπεσχέθη ἐπὶ τῷ κε̣χερ-
20σῶσθαι. ἔνθεν μετεδόθη ὑπὸ τοῦ
τοῦ νομοῦ ἐγλογιστοῦ(*), ἵ(*)νʼ ἐξετασσθῇ(*)
εἰ παρʼ αἰτίαν τινὸς ἐχερσώθη, καὶ
ἐπὶ τῆς γενομένης τῷ β (ἔτει) ἐπισκ(έψεως)
πρὸς τὰ ὑπʼ αὐτοῦ ἐπιζητηθ̣έντα
109
παρετέθη τὸν κωμογρα(μματέα) προσ-
πεφωνηκέναι πρώτως τῷ κγ (ἔτει)
θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνίνου
τὴν ἄμπελ(ον) διὰ παλαίω[σ]ιν κε-
5χερσῶσθαι καὶ τοὺς ἐπισκ̣(εψαμένους) τὰ αὐ-
τενιαυτὰ εἴδη γεγραφ[έν]αι ἐν
χέρσῳ διὰ παλαίωσιν [εἶν]α̣ι. ἔκτ̣ο̣τε
μὲν οὖν ἐδηλώθη τ̣ὰ τελέσματα
ἐπεσχῆσθαι, ἄχρις ἂν ἀπὸ τειμῆς(*)
10αὐτῶν ἢ ἑτέρων ὑ[π]αρχόντων
τοῦ χρεώστου πραθέντων ἀνα-
πληρωθῇ, τῷ δὲ ζ (ἔτει) τ[ὰ] τελέσματα
ἐπὶ τῷ καὶ τῷ ϛ (ἔτει) πάντ̣[α] ἐν χέρσῳ
ἐπεσκέφθαι ἠλασσώ̣θ̣η, ἅπερ τῷ θ (ἔτει)
15σὺν τοῖς ὑπὲρ τοῦ η (ἔτους) κ̣α̣ὶ̣ θ (ἔτους)
ὀφειλομένοις ἀ[νελήμφθ(η)] καὶ
ἐπεσχέθη   ̣[ -7-8- ]ψεις
τοῦ ὁρισμοῦ [τῶν ἐπισκεψαμέ]νων̣
γραψάντων̣ [τὴν ἄμπελον πεφηνέν]αι
20αὐτοῖς ε[ἶναι ἐν χέρσῳ] διὰ
παλαίωσιν [ -10-11- ] η̣ (ἔτ )
κατὰ τὸν α[ὐτὸν τρόπον ἀνελ(ήμφθη)]
καὶ ἐπε̣σ̣[χέθη ⁦ -ca.?- ⁩]
τουτο  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
110,ctr
  ̣  ̣  ̣  ̣αι ὅτι̣ τυγχάνει ἡ ἄμπελος
ἔτι ἀπὸ τοῦ κ̣γ (ἔτους) θεοῦ Αἰλίου
Ἀντωνίνου κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ
κωμογρα(μματέως) π[ρ]οσφωνηθ(έντα) εἶναι ἐν
5χέρσῳ διὰ π[α]λ̣α̣ίωσιν, οἷς, φησίν,
καὶ τοὺς ἐπισκεψαμένους τῷ β (ἔτει)
συντεθεῖσ[θ]αι, ὡς προ̣δεδήλ(ωται),
αὐτὸ τοῦτο κατὰ προσ̣φώνησιν
εἰς τὸ μὴ λαθεῖν ὑπε̣δείχθη. τὰ
10οὖν καὶ ὑπὲρ τ̣οῦ ια (ἔτους) ἀργυρικὰ τελέσ-
ματα εἰς τὸ ἐπισχεθῆναι μεταδίδ(οται).
Πτενχὰτ Ψενκοραίας
110,ms
110,ctr
Ἀνέμπιτος̣ Ἰσχυρίωνος γενο(μένου)
ἐπιτηρητοῦ ἀσχολ(ήματος) ἐπιστ(ατείας) ἰδιοκ(τήτου) ἐκ (δραχμῶν) κ·
15Ζμῖθις Πετεχῶντος διὰ
Ἰσχυρίωνος Φιλοξένο̣υ ἀμπέλ(ου) δια-
πεφωνηκ(υίας)καὶ διὰ παλαίωσιν κ̣ε-
χερσωσθαι(*) (ἄρουραι) β δ´ ξδ´ (ἀρούρης) δ´ η´ ιϛ´ λβ´ ρκη´, <ὄνο(μα) α,>
Ὀρσενοῦφ(ις) Καθύλιος̣ ἀμπ(έλου) διὰ παλαίω(σιν)
20κεχερσ(ωμένης) (ἀρούρης) 𐅵 ιϛ´, ὀνό(ματος) 𐅵 ιϛ´,
χέρσου (ἄρουρα) α 𐅸 η´ ιϛ´ λβ´ ρ̣κ̣η̣´,
Ἀμοννέως Καθύλιος ὁμοίως (ἀρούρης) η´ ιϛ´,
ὀνό(ματος) η´ ιϛ´, α  ̣ ἰδ̣ι̣οκ̣(τήτου) Ἑσιῆς
111
Τεῶτος (πρότερον) Ζ[μί]θιος Πετε̣χῶ[ντος]
διὰ Ἀνεικήτου Ἰσ[χ]υρίωνο(ς) χερσαμπ(έλου) (ἄρουρα) α 𐅵,
γ(ίνονται) κώ(μης) ἀμπ(έλου) [δ]ι̣ὰ παλ(αίωσιν) κεχ(ερσωμένης) (ἄρουραι) γ ξδ´,
ὄνο(μα) α 𐅸, ὑπο[βρ]όχ(ου) κεχ(ερσωμένης) (ἀρούρης) δ´ η´ ιϛ´ λβ´ ρκη´,
5χέρσο(υ) ἐπὶ ναυβ(ίῳ) (ἄρουραι) γ δ´ η´ ιϛ´ λβ´ ρκη´,
Πν̣εμβρὴ ἰδι[οκ(τήτου)] Ἀ̣μ̣φ̣ιῶμις Πάσειτος
διὰ Ἀνεικήτου [Ἰσ]χυρίωνος ἀμπέλ(ου)
διὰ παλαίωσιν κεχ̣ε̣ρ̣σ(ωμένης) (ἄρουραι) β 𐅵 η´,
ὄνο(μα) α, ἄλλο  ̣[  ̣]  ̣ (ἀρούρης) 𐅸 η´, ὀνό(ματος) 𐅸̣ η´,
10γ(ίνονται) (ἄρουραι) γ 𐅵, ὄν̣[ο](μα) α 𐅸 η´, χέρσο(υ) ἐπὶ ναυβ(ίῳ)
(ἄρουραι) β ιϛ´,
Δεμαστὺ ἱερᾶ(ς) [Ἀ]μφιῶμις Πάσειτος
διὰ τοῦ αὐτοῦ [ἀμ]π̣έλ(ου) ὁμοίως διὰ παλ(αίωσιν)
κεχερ[σ](ωμένης) [(ἄρουρα) α 𐅸] η´ ιϛ´, χέρσ(ου) <(ἀρούρης)> δ´ ιϛ´, ὄνο(μα) α,
15γ(ίνονται) τό[που ἱερ]ᾶ(ς) (ἄρουρα) α 𐅸 η´ ιϛ´,
ἰδιο[κτήτου] (ἄρουραι) ϛ 𐅸 η´ ιϛ´ λβ´ ξδ´ ρκη´,
γ(ίνονται) [(ἄρουραι) η 𐅸 η´ λβ´ ξδ´] ρ̣κ̣η̣´, ὀνό(ματα) δ 𐅵 η´,
χ̣[έρσου (ἄρουραι) ε 𐅸 ιϛ´ λβ´ ρκη´], διοικ(ήσεως) ναυβ(ίου)
(ἄρουραι) [ιδ 𐅸 λβ´] (δραχμαὶ) ζ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
20[χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) κθ 𐅵 ιϛ´ ο]ἳ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α,
ἀ̣[λ(λαγῆς) (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) (δραχμαὶ)] η (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
[προ(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται)] (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
[ἱερα(τικῶν) θησαυρικοῦ (ὀβολὸς)],
112
ἐπαρουρίο(υ) ἐκ (δραχμῶν) ϛ (τετρωβόλου) (ἄρουραι) η 𐅸 η´ λβ´ ξδ´ ρκη´
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) νθ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ξγ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
ἱερα(τικῶν) θησ̣αυρικοῦ (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ,
φόρο(υ) ἀμπέλ(ου) ἐν(*) χαλ(κῶν) ξ γ´ χαλ(κοῖ) φλη 𐅸 μη´,
5ἀλ(λαγῆς) χαλ(κοῖ) νϛ̣ ι̣β̣´, (γίνονται) (δραχμαὶ)(*)(κοῖ) φϙδ 𐅵 γ´ μη´, (γίνεται) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α,
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) χ(αλκοῖ) β, (ὀκταδράχμου) (δραχμαὶ) λζ,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λθ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
ἱερα(τικῶν) θησαυρ[ι]κ̣(οῦ) (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
10ἀπομοίρ[η]ς ἐκ (δραχμῶν) μ {γ(ίνονται)} (δραχμαὶ) οζ (τριώβολον),
ἰδιοκ(τήτου) ἐκ [(δραχμῶν)] κ (δραχμαὶ) ρλθ (πεντώβολον) χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) σιζ (διώβολον) χ(αλκοῦς) α,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ) γ 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σκζ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦς) γ(*),
γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ρϛ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον) χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρι(*) (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
15ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) σιθ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ) γ 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) σλ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) τμγ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β.
καὶ τῶν κατὰ τὸ η (ἔτος)
ὁ τοῦ η (ἔτους) τῶν πόλεων γραμ(ματεὺς) δηλώσας
δούλου πραθέντος ἀτελεῖ τὰ ὑπὲρ ἀπο-
20κοπῆς ὀφειλόμενα ἔτι ἀπὸ τοῦ ϛ (ἔτους)
παραγεγράφθ̣αι ἔγραψεν ὀφείλειν τὰ
τοῦ η (ἔτους) ἐπικεφάλ(ια) κουφισθῆναι̣,
113rp
ἅπ̣[ερ], τοῦ χρημα̣τι̣σ̣μ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣π̣ε̣[σκεμμένο]υ̣
ἐπ̣ενεχθέντος, διεστάλη καθʼ ὁ-
μ[ο]ιότητα ἑτέρων δούλ(ων) πραθέν-
τ[ω]ν ἀτελέσι, περὶ ὧν Φλαούι(*)ος
5Τ[ι]τιανὸς ὁ ἡγεμονεύσας, ἀνενε-
χ̣θέντος αὐτῷ ὑπ̣ὸ τοῦ βασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως)
[τὸ]ν χρηματισμὸν ἐ̣π̣εσκεμμένον
ἐπενηνέχθαι αὐτῷ, ἔγραψεν
τῷ διαλογισμῷ στα̣θ̣ήσ̣ε̣σθαι· παρʼ ὃ
10καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) κατὰ τὰ πρότερα
ἔτη διαστέλλεται, ἐπεὶ δὲν̣(*)(*) περὶ
αὐτῶν των̣(*) ἔναγχο̣ς γενομένῳ
τοῦ νομοῦ διαλογισμ(ῷ)κριθὲν φαρε-
ρ̣όν(*) μοι ἐγένετο.
15[μ]ητροπόλεως Θμούεως α ἀμφόδ(ου)
[  ̣] μ̣ερίδος Ἀλέξανδρος δοῦλ(ος) Διδύ-
[μου κ]αὶ Ἀνεικήτο[υ] ἀμφο(τέρων) Παήσιος
[τοῦ Ἰ]σιδώρου (ἐτῶν) ν, δηλ(ωθεὶς) πεπρᾶσθαι
[τῷ   ̣ (ἔτει)] Μεσορὴ ὑπὸ τῶν προγεγρα(μμένων)
20[διὰ Ἀ]μμωνίου Ἥρωνος συναλλαγμ(ατογράφου)
[Θμούε]ως Ἰσίδωρος(*) Σαραπίωνος
[τοῦ καὶ] Διδύμου Σωσικοσμείῳ τῷ
[καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εῖ, γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) η,
[αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β], π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣(ιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
114
χωματικο(ῦ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον) .
κεφάλαια ἀπὸ ὑποκει(μένων) καὶ ἄλλων
ἀναλαμβ(ανόμενα) πρὸς τοὺς ἀπὸ κώ(μης)
5Ψῶβθον Ἁρυώτεως τῆς τοῦ
Φερνουφείτου τοπαρχ(ίας) ὁ κωμογρα(μματεὺς)
πρὸς τὸ η (ἔτος), φήσας τὴν κώμ(ην)
<ἐξ> ἐφόδου ἐμπεπρῆσθαι ἔτι ἀπὸ
τοῦ ζ (ἔτους) ἀκολούθως τοῖς Βλασσια-
10νῷ τῷ ἡγεμονεύσαντι γρα(φεῖσι),
διέστειλεν προσθεὶς τοὺς ἐν αὐ-
τῇ ἄνδρας ἀπὸ πλείονος ἀριθ(μοῦ)
εἰς μόνους β κατηντηκέναι,
οὕσπερ ἀνακεχωρηκέναι.
15ἔνθεν κατʼ ἀκολουθ(ίαν) αὐτοῦ ἔκ-
τοτε μέχρι τοῦ ι (ἔτους) ἐπεσχέ[θη]·
παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος), ἐπεὶ κα̣[θότι]
πρόκειται οὐδὲν ὡς περ[ὶ αὐτῶν]
κριθὲν φανερόν μοι ἐγέν[ετο],
20διαστέλλεται.
Φερνουφείτου Ψῶβ̣[θον Ἁρυώτ(εως)]
ὑποκει(μένου) κωμογρα(μματέως) ἐφο[δίου δια-]
λογισμοῦ (δραχμαὶ) ξ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) νϛ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) γ̣, [προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α],
115
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣υ̣ (δραχμ ) κ
[αἳ] καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) ιη (πεντώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς), γ(ίνονται) αἱ π(ροκείμεναι),
γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) οε (ὀβολὸς(?)) α̣ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (τετρώβολον) χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) π,
5εἰδῶν τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) ρ καὶ ἐξ ἐπικλασ(μοῦ)
(δραχμαὶ) ξβ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρξβ,
προσδ(ιαγραφομένων) [(δραχμαὶ) ι] (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ροβ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένου) [καὶ] κηρυκ(ικοῦ) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) χ(αλκοῦς) α,
προσδ(ιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
10[ἐπ]ιστατείας φ[υ]λ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) λβ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) λδ,
γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ρ̣ι̣ε (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
εἰδῶν (δραχμαὶ) ροβ (ἡμιωβέλιον(?)) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) σπη (ἡμιωβέλιον) .
μετὰ τὰς εἰς̣ ὁ̣μόλ(ογον) ἀποκατασταθ(είσας)
ὑπὸ τοῦ τοῦ ν[ο]μοῦ ἐγλ(*)(ογιστοῦ), καθὼς
15ἐπ[άνω] δ̣εδήλ(ωται), (δραχμαὶ) κϛ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
ὧν
διοι̣[κ(ήσεως) (δραχμαὶ) ι]β (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β, εἰδ(ῶν) (δραχμαὶ) ιδ,
[γ(ίνονται)] αἱ π(ροκείμεναι),
λοιπ(αὶ) διο[ικ(ήσεως)] (δραχμαὶ) ργ (τριώβολον),
20ε̣ἰ̣δ(ῶν) (δραχμαὶ) [ρ]νη (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) σξα̣ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β̣,
[  ̣  ̣  ̣]ωμ[⁦ -ca.?- ⁩] Ζμούμεως   ̣  ̣  ̣ Φερνουφ(είτου)
[  ̣  ̣]π̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρὸ̣ς̣ ἀμφιβολέ̣α̣ς
116
ὡς ὄντας τὸν ἀριθ(μὸν) λα καθʼ ἕκα[στον]
ἄνδρα (δραχμαὶ) κ. ἐπεὶ οὖν ὁ κωμογ[ρα(μματεύς)],
φήσας τῶν ἀμφιβολ(έων) τοὺς μὲν τε[τε]λ(ευτηκέναι),
τοὺς δὲ ἀνῃρῆσθαι ὑπὸ τῶν ἀνο-
5σείων(*) Νικωχειτῶν ἐπελθόντ[ω]ν̣
τῇ Ζμούμι, καὶ περὶ τῆς ἐφόδου [γρ]α(φῆναι)
ὑπὸ τοῦ στρα(τηγοῦ) Ὡρείωνος καὶ Κ[ο-]
δράτου (ἑκατοντάρ)χ(ου) τῷ ἡγεμονεύσαντ̣ι
Βλασσιανῷ καὶ εἰς μόνους καταν̣τῆσ(αι)
10εἰς ε, τῶν διαφερόντων κϛ
τὸ μέρος ἐκούφισεν, ὅπερ ὑπʼ [ἐ]μοῦ
τῷ η (ἔτει) καὶ τοῖς ἑξῆς ἔτεσει(*) ἐπ[εσ]χ(έθη)
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) διαστέλλεται ἄχ̣ρι
κρίσεως, ἐπεὶ καθότι π[ρόκειτα]ι̣
15οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶ[ν κριθὲν]
φανερόν μοι ἐγ[ένετο].
Φερνουφείτου Ζμού[μεως]
εἰδῶν (δραχμαὶ) φκ, π[ρο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) λβ (τριώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) φνβ (τριώβολον)].
οἱ τὰ τῇ Ἐκὺ διαφέρο[ντα -5-6- ]
20τῷ η (ἔτει) πράγματα ε̣  ̣[ -8-9- ]
δηλώσαντ̣[ες (?)⁦ -ca.?- ⁩]
117rp
[ -7-8- ]  ̣  ̣η ἄνδρας κεφάλαια
ἀπὸ ὑποκειμένων καὶ ἄλ(λων) ἀναλαμβ(αν )
ἔ[φησ(?)]αν ὀφείλειν ἐπισ̣χεθῆναι
ἐπὶ τῷ, φησίν, πάλαι τὴν κώμην
5πολύανδρον εἶναι καὶ δ̣ι̣ʼ αὐτῶν
τὴν ἀπαίτησιν γείνεσθαι, νῦν δὲ
εἰς μόνους β κατηντηκέναι,
οὕσπερ καὶ ἀνακεχω(ρηκέναι), καὶ τὴν
κώμην ὁλέρημον εἶναι. ἔνθεν
10τὰ ὑπὸ αὐτῶν ἐπισχεθέν̣τα τῷ η (ἔτει)
καὶ τοῖς ἑξῆς ἔτεσει(*) μετεδόθη
εἰς τὸ κατʼ ἀκολουθίαν αὐτῶν καὶ κατὰ
τὰ ἐπὶ ἑτέρων κωμῶν δηλ(ωθέντα)
ἐν ἐποχῇ ταγῆναι· παρʼ ὃ καὶ πρὸς
15τὸ ια (ἔτος) διαστέλλεται, ἐπεὶ καθότι
πρόκειται οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶν
κριθὲν φανερόν μοι ἐγένετο.
Ψανείτου Ἐκὺ εἰδ(ῶν) τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) ρη
καὶ ἐξ ἐπικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) ξϛ (ὀβολοὶ) ε 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ροδ (ὀβολοὶ) ε 𐅵,
20προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ) ε 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρπε (πεντώβολον),
ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (δραχμὴ) α (πεντώβολον) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α,
προσδ(ιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ρπζ (ὀβολοὶ) ε 𐅵,
118,ctr
ὑποκειμένου τ̣ο̣π̣[ογρα(μματέως) ἐφοδίου]
διαλογισμοῦ   ̣  ̣  ̣[ -6-7- ]  ̣  ̣  ̣
ἐπιστατεία(ς) φυλ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) π[δ], προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε̣ (ὀβολὸς) α 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) πθ (ὀβολὸς) α 𐅵,
(τρίτης) βαλανείων (δραχμαὶ) δ,
5ὑπάρξεως οὐσιακ[ῆς] (πρότερον) Χρήστου
τοὺς β ἐκ (δραχμῶν) λδ (ὀβολῶν 2(?)) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ξη (τετρώβολον),
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) οβ (πεντώβολον),
γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) [ρκ]θ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦς) α, προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ρλε (διώβολον),
10οὐσιακ(ῶν) (δραχμαὶ) ξη (τετρώβολον), π̣ρο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς), (γίνονται) (δραχμαὶ) οβ (πεντώβολον),
εἰδῶν (δραχμαὶ) ροδ [(ὀβολοὶ) ε] 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ι (ὀβολοὶ) ε 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρπε (πεντώβολον),
γ(ίνονται) ἐπ̣[ὶ τὸ] α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) τϙδ.
μετὰ τὰς εἰς [ὁ]μόλ(ογον) ἀποκατασταθ(είσας)
ὑπὸ τοῦ τοῦ ν[ο(μοῦ) ἐκλ]ογιστοῦ, καθὼς
15ἐπάνω [δεδήλ(ωται) ⁦ -ca.?- ⁩] , (δραχμαὶ) κβ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
[ὧν]
118,ms
((unintelligible))
((unintelligible))
118,ctr
διοικ[ήσεως ⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμαὶ) ια,
εἰδ[ῶν ⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμαὶ) ια (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
[γ(ίνονται) αἱ π(ροκείμεναι)],
20λοιπ(αὶ) [διοικ(ήσεως)] (δραχμαὶ) ρκδ (διώβολον),
οὐσ̣ι̣α̣[κῶν ⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμαὶ) οβ (πεντώβολον),
εἰδ[ῶν (δραχμαὶ) ρογ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ)] τ̣οα χ(αλκοῖ) β.
119
κ̣α̣ὶ̣ τῶν κατὰ τὸ ζ (ἔτος)
δούλου δηλωθέντος πεπρᾶσθαι ἀστῇ
τὰ ἐπικεφά̣λ̣ια ἀνελ(ήμφθη), ἄχρις ἂν
ὁ χρηματισμὸς ἐπεσκεμμένος
5ἐπενεχθῇ. τούτου δὲ ἐπενεχθ(έντος),
τὰ ἀναλαμβ(ανόμενα), καθʼ ὁμοιότητα ἑτέ-
ρων δούλ(ων) πραθέντων ἀτελ(έσι),
ὧν τὰ ἐπικεφ̣ά̣λ(ια), ὡς τοῦ χρημ(ατισμοῦ)
των(*) πρὸ ἐμ̣ο̣ῦ βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) ἐπενεχθέντ(ος),
10ἐπεσχέθη, Φλ̣αουίου Τιτιανοῦ
τοῦ ἡγεμονεύ̣σαντος περὶ ἑτέρων
ἀντιγράψαντος αὐτῷ τῷ διαλογισ(μῷ)
σταθήσεσθαι, διεστάλη τῷ ζ (ἔτει)
καὶ ἑξῆς κατʼ ἔ̣τος ἄχρι τῆς τοῦ κρα(τίστου)
15ἡγεμόνος δι̣αγνώσεως· παρʼ ὃ καὶ
πρὸς τὸ ια (ἔτος) ἐπέχεται, ἐπεὶ καθότι
πρόκειται οὐ̣δὲν ὡς περὶ αὐτοῦ(*)
κριθὲν φερερόν(*) <μοι> ἐγένετο.
μητροπόλεω̣ς Θμούεως ια ἀμφόδου
20τῶν ἐπὶ Μέν̣δητος ἀναγρα(φομένων), ὄντων δὲ
ἀπὸ Θμούεω[ς] κ̣ ἀμφόδ(ου) α μερίδο(ς)·
Χρήσιμος̣ δ̣οῦλ(ος) Καλλεῖτος τῆς καὶ Ἡροῦ-
τος Ἀφ̣ροδει̣σίου, δηλ(ωθεὶς) πεπρᾶσθαι
120
τῷ κδ (ἔτει) [θε]ο̣ῦ̣ Αἰλίου Ἀν̣τ̣ω̣[νίνου]
διὰ το[ῦ κατ]αλογείου ὑπὸ τῆς προ-
γεγραμ[(μένης)] Κ̣αλλεῖτος Φιλοξένᾳ τῆς(*)
Ἀμμω[ν]ίου ἀστῇ με̣τὰ κυρίου
5Φιλοξέν[ου] Ζ̣ωίλου Σωσικοσ(μείου) τοῦ κ(αὶ)
Ἀλθαιέ[ως], γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) η,
αἳ κα[θ(αραὶ) (δραχμαὶ)] ζ̣ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
χωμα[τικ(οῦ)] (δραχμαὶ(?)) ϛ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον) .
10κεφάλα[ια] ἀπὸ ὑποκει(μένων) καὶ ἄλλων
ἀναλα[μ]βανόμενα ἐν τοῖς ἀπὸ
κωμ[ῶ]ν τινῶν οἱ κωμογρα(μματεῖς)
τοῦ ζ (ἔτους) διέστειλαν φήσαντες
τ[ὰς] κώμας πάλαι πολυ-
15ά̣[νδ]ρ̣ους οὔσας νῦν εἰς ὀλί-
[γους ὅ]λως περιεστάσθαι,
[οὓς καὶ ἐ]ν ἀναχωρήσει εἶναι,
[προσέθηκ]α̣ν δὲ καὶ Συριακὸν
[τὸν ἀρίστ]ης μνήμης ἐπὶ τοῦ
20[διαλογισμ]οῦ τὰ ὅμοια ἀπολελυ-
[κέναι. τ]ὰ̣ οὖν ἐκ τούτου ἐπισχεθ(έντα)
[καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος)] διαστέλλεται, ἐπεὶ
121
[καθό]τι πρόκειται οὐδὲν ὡς
[πε]ρὶ αὐτῶν κριθὲν φανερόν μοι
[ἐ]γένετο.
[Νεομ]ψονομοὺν Νεβλάμμεως
5[ὑπ]οκειμένου τοπογρα(μματέως) (δραχμαὶ) μ,
[κω]μογρα(μματέως) ἐφοδίου διαλογισ(μοῦ) (δραχμαὶ) μ,
γ(ίνονται) ὑποκ(ειμένων) (δραχμαὶ) π, αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) οε (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) α(*),
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
τοκαδείας (δραχμαὶ) κ καὶ ἐξ ἐπικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) ιβ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β,
10γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λβ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) λδ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (διώβολον) χ(αλκοῦς) α̣,
προσδ(ιαγραφομένων) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) (διώβολον) χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λδ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) α̣,
ἐπιστατείας φυλ(ακιτῶν) (δραχμαὶ) μ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (τριώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) μβ (τριώβολον),
15γ(ίνεται) τὸ π(ᾶν) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ριε (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρκβ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
εἰδ(ῶν) (δραχμαὶ) λβ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) λδ (διώβολον) χ(αλκοῖ) [γ],
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ρνζ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α.
μετὰ τὰς εἰς ὁμόλ(ογον) ἀποκατ̣α̣[στ(αθείσας)]
20ὑπὸ τοῦ τοῦ νο(μοῦ) ἐγλ(*)(ογιστοῦ), καθ̣ὼς
ἐπάνω θεωρεῖται, (δραχμαὶ) κϛ̣ (ὀβολοὶ 4(?)),
ὧν
122
διοικήσεως (δραχμαὶ) κ (τετρώβολον),
εἰδῶν (δραχμαὶ) ϛ, γ(ίνονται) αἱ π(ροκείμεναι),
λοιπ(αὶ) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) ρβ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
εἰδῶν (δραχμαὶ) κη (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρλ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῦς) α.
5[Θ]μοιριβείτου(*) Χνούτου
ὑποκειμένου κωμογρα(μματέως) ἐφοδίου
διαλογισμοῦ (δραχμαὶ) ξγ,
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) νθ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
[το]καδ(είας) Χνούτου (δραχμαὶ) τμ
10καὶ ἐξ ἐπικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) σ̣ι (ὀβολοὶ) γ 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) φν (ὀβολοὶ) γ 𐅵,
προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) λδ (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) φπε,
ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ,
προσ(διαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ(?)) γ̣ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
[ἐ]πιστ(ατείας) φυλ(ακιτῶν) Χνούτου καὶ Ψενομ(  )
15[  ̣]ι̣χα (δραχμαὶ) ρ̣λϛ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ 3(?)), (γίνονται) (δραχμαὶ) ρμδ (τριώβολον),
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ λυτ̣ρώσεως αἰγῶν
[  ̣]α̣ι̣τ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ω̣α̣χο̣  ̣ων δια
[  ̣]ω̣  ̣μ  ̣  ̣ (δραχμαὶ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
[  ̣]  ̣ων̣  ̣π̣ο Μένδητος (δραχμαὶ) β,
20προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) [β],
[γ(ίνονται) λυτ]ρ̣ώ(σεως) αἰγῶν̣ (δραχμαὶ) δ, πρ̣ο(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) α 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) α 𐅵,
123
ἰατροῦ περιτομῆς (δραχμαὶ) λδ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λϛ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
χαρτῶ̣ν̣ συναλ(λαγματογραφ ) Θμοιριβείτου(*)
Χνούτου απο̣τακυ (δραχμαὶ) κ[δ],
5προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κ[ε (τριώβολον)],
γ(ίνεται) τὸ π(ᾶν) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) σκε (τριώβολον) {(ἡμιωβέλιον) } χ(αλκοῦς) α,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιδ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) β(*), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σλθ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) λη, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) μ (διώβολον) χ(αλκοῖ) [β],
εἰδῶν (δραχμαὶ) φν (ὀβολοὶ) γ 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) λδ (ὀβολοὶ) (οβολος )1(*) 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) φπ[ε],
10γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ωξε.
μετὰ τὰς εἰς ὁμόλ(ογον) ἀποκατασταθ(είσας) ὡς π(ρόκειται) (δραχμαὶ) ριδ, ὧν διοικ(ήσεως) [(δραχμαὶ) κ],
ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) μ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, εἰδ(ῶν) (δραχμαὶ) νγ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) αἱ π(ροκείμεναι),
< >
γ(ίνονται) τούτων διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένων) κωμογρα(μματέως)
καὶ τοπογρα(μματέως) (δραχμαὶ) ρμγ,
15αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) ρλδ (ὀβολοὶ) γ 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) η (διώβολον) (ἡμιωβέλιον(?)), [(γίνονται) αἱ α(ὐταί)],
ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) τοκαδ(είας) [(δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ) γ 𐅵],
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) ζ],
ἐπιστ(ατείας) φυλ(ακιτῶν) π̣ (δραχμαὶ) ροϛ̣, [προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ια, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρπζ],
τελέσματο(ς) συναλ(λαγματογραφ ) [(δραχμαὶ) κδ],
20προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τριώβολον), γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) κε (τριώβολον)],
< >
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ϡ[ξβ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β],
πρ̣ο̣(σδιαγραφομένων) [(δραχμαὶ)] ξ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) Ακβ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α].
μετὰ τὰς εἰς ὁμόλ(ογον) ἀ[ποκατασταθ(είσας)]
124
ὑπὸ το[ῦ τοῦ νο(μοῦ)] ἐ̣γλ̣(*)(ογιστοῦ), καθὼς ἐπάν̣ω̣
ἐπὶ τῶν ἄλλω̣ν̣ εἰδῶν δεδήλ(ωται), (δραχμαὶ) ρμ (τετρώβολον),
ὧν διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) μ (ὀβολοὶ 4(?)),
ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) μ (ὀβολοὶ 2(?)) χ(αλκοῖ) β,
5εἰδῶν (δραχμαὶ) νθ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) αἱ π(ροκείμεναι),
λοιπ(αὶ) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) τκα (ὀβολοὶ 5(?)),
εἰδῶν (δραχμαὶ) φνθ (ὀβολοὶ(?)) δ̣ 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ωπα (ὀβολοὶ) γ 𐅵̣ χ(αλκοῦς) α̣.
ὁ τῆς Θελβώνθεως καὶ τῆς Βαχὸν
10Χι̣αστείτου τοπαρχίας κωμογραμ(ματεὺς)
κεφάλ(αια) ἀπὸ ὑποκει(μένων) καὶ τ̣οκαδ(είας)
καὶ ἄλλων ἀναλ(αμβανόμενα) ἃ̣ μ̣ὲ̣ν̣ ἐπὶ κώ(μης)
Ψενβιήγχ̣εως ἐρήμου̣, ἃ δὲ
ἐπὶ Χ̣ο̣ρον  ̣  ̣οιμεως κ̣α̣ὶ̣ Ψενο̣ψε-
15μούθεως καὶ ἄλλα ἐπὶ̣   ̣  ̣  ̣ν̣χ̣ω̣ν̣,
ἅπαντα πρασσόμενα παρὰ τῶν
ἀπὸ Ψενβιῆγχον Ἐρ̣κείρεως
< >
πάλαι πολυάνδρους οὔσας
νῦν εἰς μόνους ιδ κατην-
20τηκέναι, ἐξ ὧν ἀνακεχωρηκ(έναι)
ἄ̣νδ̣(ρας) ι, ὑπολείπεσθαι δὲ μόνους δ,
ὧν τὸ αἱροῦν ὀφείλ(ειν) πραχθ(ῆναι)
125
ἀκολούθως τ̣[οῖς] κ̣[ριθ(εῖσι) τῷ γ (ἔτει) ὑπὸ]
τοῦ ἀρίστης μνή̣[μης Συρι]α̣κοῦ̣
των̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ος̣
βεβουλῆσθαι   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
5τοὺς συνεστῶτ̣[ας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ν
εἰσενεγκεῖν   ̣  ̣[ -9-10- ]ω̣ν̣
ἄλλους, ὅ̣τ̣α̣ν̣   ̣[ -9-10- ]σ̣ι.
ἔνθεν κατʼ ἀκο[λουθίαν αὐ]τ̣ῶν
τὰ ὑπὲρ τοῦ ζ [(ἔτους) καὶ τῶν ἑξ]ῆ̣ς
10ἐτῶν ἐπε̣σχέ̣[θη   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]ὶ
πρὸς τὸ ια (ἔτος) δια̣[στέλλεται ἄχρι] κ̣ρί-
σεως, ἐπεὶ καθ̣ό̣τ̣[ι] πρόκειται ο[ὐ]δὲν
ὡς περὶ αὐτῶν [κρι]θὲν φανερόν μοι
ἐγένετο.
15Χιαστείτου Ψ[ενβιῆ]ν̣χον Ἐρκείρεω̣ς
τοκαδεία̣[ς(δραχμαὶ)ρνϛ] καὶ ἐξ ἐπικλ(ασμοῦ)
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ϙ̣[ϛ (ὀβολοὶ) γ 𐅵, γ(ίνονται)] (δραχμαὶ) σνβ (ὀβολοὶ) γ 𐅵,
προ(σδιαγραφομένων) [(δραχμαὶ) ιε (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β], γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σξη (διώβολον) χ(αλκοῖ) β,
ὑποκει(μένου) [καὶ κηρυκ(ικοῦ)] (δραχμαὶ) β (πεντώβολον),
20προσδ(ιαγραφομένων) [(ὀβολὸς)], γ(ίνονται) (δραχμαὶ) γ,
γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) σοα (διώβολον) χ(αλκοῖ) β], ὑποκει(μένου)
τοπογ[ρα(μματέως) (δραχμαὶ) ρ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ϙδ] (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, προσδ(ιαγραφομένων)
[(δραχμαὶ) ε (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται)] αἱ α(ὐταί),
126
κ̣ω̣μ̣ο̣γ̣ρ̣α(μματέως) Ψενε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ιμ  ̣ως ἐφο[δί]ο̣υ̣ δ[ιαλογισ(μοῦ) (δραχμαὶ) ρ],
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) ϙδ (ἡμιωβέλιον(?)) [χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται)] α̣ἱ α(ὐταί),
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) διοι[κ(ήσεως)] (δραχμαὶ) ρϙα (ἡμιωβέλιον) ,
5προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ια (ὀβολοὶ(?)) ε̣ 𐅵̣, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σγ,
ἐξ ὧν αἱρο[ῦσαι] τ̣ο̣ῖ̣ς̣ [συμμ]έ̣νουσι
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) νη, αἳ κ̣(αθαραὶ) (δραχμαὶ(?)) [ν]δ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκὸς) α, προσδ(ιαγραφομένων)
(δραχμαὶ) γ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) α̣ἱ̣ α(ὐταί),
λοιπ(αὶ) ὀφείλ(ουσαι) δι̣ασ̣ταλ(ῆναι) (δραχμαὶ) ρλϛ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
10προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ 3(?)) χ̣(αλκοῦς) α̣, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ρμε,
ὧν
διοικ(ήσεως) ὑποκ[ει](μένου) τοπογρα(μματέως) (δραχμαὶ) ξζ (ὀβολὸς) α 𐅵,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) οα (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
κωμογρα(μματέως) (δραχμαὶ) ξ̣ζ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ,
15γ(ίνονται) (δραχμαὶ) οα (ὀβολοὶ) β 𐅵 [χ(αλκοῖ) β],
ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) το̣καδ(είας) (δραχμαὶ) β,
προσδ(ιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
τοκαδείας (δραχμαὶ) σνβ (ὀβολοὶ) γ 𐅵,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ(?)) ιε̣ (ὀβολοὶ(?)) δ̣ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σξη (διώβολον) χ(αλκοῖ) β,
20ἐξ ὧν αἱροῦσ̣αι τοῖς συμμένουσι (δραχμαὶ) οϛ (τετρώβολον),
αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) οβ (ὀβολὸς 1(?)), πρ̣ο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (τριώβολον), γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
λοιπ(αὶ) αἱ οὖσαι τῶν ἀνακεχω(ρηκότων) καὶ
127
[ὀφείλ(ουσαι) διασταλ(ῆναι) (δραχμαὶ) ρπ (ὀβολοὶ) β 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ια (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρϙα (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β],
[γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) αἱ ὀφείλουσαι διασταλῆναι (δραχμαὶ) τιϛ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ],
[προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιθ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) τλϛ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5τ[⁦ -ca.?- ⁩]
ζ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
α  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10κ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ω[⁦ -ca.?- ⁩]
υπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[ὑποκει(μένου) τοπογρα(μματέως) (δραχμαὶ) κ],
[αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ιη (πεντώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς), (γίνονται) αἱ α(ὐταί)],
128
[κω]μογρα(μματέως) ὁμοίως ἐφοδίου δια-
[λ]ογισμοῦ (δραχμαὶ) κ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ιη (ὀβολοὶ 5(?)), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς), (γίνονται) α̣ἱ α(ὐταί),
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) μ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) λζ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (διώβολον), (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
[ἰ]ατροῦ περιτομῆς (δραχμαὶ) κ,
5προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κα (ὀβολὸς) α 𐅵,
εἰδῶν τοκαδ(είας) (δραχμαὶ) ρκη
καὶ ἐξ ἐπικλ(ασμοῦ) (δραχμαὶ) οθ (διώβολον), (γίνονται) (δραχμαὶ) σζ (διώβολον),
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σκ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
διοικ(ήσεως) ὑποκει(μένου) καὶ κηρυκ(ικοῦ) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
10προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) διοικ(ήσεως) (δραχμαὶ) λθ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) β 𐅵 [χ(αλκοῖ) γ],
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) μβ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) κ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) κα (ὀβολὸς) α 𐅵,
εἰδῶν (δραχμαὶ) σζ (διώβολον), προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιβ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
15γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) σκ (ὀβολὸς) (οβολοι )2(*) 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) σ̣ξζ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ιϛ (τετρώβολον) χ(αλκοῦς) [α],
γ(ίνονται) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) σπδ.
μετὰ τὰς εἰς ὁμόλ(ογον) ἀποκατ[ασταθ(είσας)]
ὑπὸ τοῦ τοῦ νο(μοῦ) ἐγλ(*)(ογιστοῦ), καθ[ὼς ἐπά-]
20νω δεδήλ(ωται), (δραχμαὶ) ι[η (ὀβολοὶ) γ 𐅵],
ὧν διοικ(ήσεως) [(δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β],
129
ἱερα(τικῶν) (δραχμὴ) α̣ [(ὀβολὸς) α 𐅵], εἰδ(ῶν) (δραχμαὶ) ιδ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) αἱ π(ροκείμεναι),
λοιπ(αὶ) διοικήσεως (δραχμαὶ) μ,
ἱερα(τικῶν) (δραχμαὶ) κ, εἰδῶν (δραχμαὶ) σε (ὀβολοὶ) β 𐅵,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) σξε (ὀβολοὶ) β 𐅵.
5καὶ τῶν κατὰ τὸ ϛ (ἔτος)
Χρεώστου τοῦ φίσκου ἐδάφη ἐν ἀ-
πράτοις ὄντα ἐπεσκέφθη ἐν χέρ-
σῳ, ἐξ ἧς μηδὲν δυνασθαι(*) περιγ(ίνεσθαι).
ἔνθεν τὰ τελέσματα αὐτῶν
10τῷ ϛ (ἔτει) καὶ ἑξῆς κατʼ ἔτος διεστάλ(η)·
παρʼ ὃ κατʼ ἀκολουθίαν καὶ π̣ρὸς τὸ
{τὸ} ια (ἔτος) ἐν ἐποχῇ ἐτάγη, ἐξ ὧν
τὰ ἀργυρικὰ ἐνθάδε τίθεται,
ὅπερ καθότι πρόκειται οὐδὲν
15ὡς περὶ αὐτῶν κριθὲν φα̣νερόν
μοι ἐγένετο.
Ἑρμοπολ(είτου) Χορένο̣υ̣ (ἄρουραι) δ, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) δ,
προσδ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) α 𐅵, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) α 𐅵,
παραναύλ(ου) (πυροῦ) (ἀρτάβαι) θ γ´ μη´ (δραχμαὶ) γ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β,
20γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) ζ̣ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β.
Κωμήτου δοῦλ(ος) ἐδηλώθη Ἀντινοί(*)-
τιδι πεπρᾶσθαι. ἔνθεν(*) τὰ ὑπὲρ ἀπο-
130
κοπῆς ὀφειλόμενα ἐλογίσθη. τῆς δὲ̣
ἐξετάσεως ἀπαρ[τ]ισθείσης καὶ τοῦ
τῆς Ἀντινόου νο[μά]ρχου γράψαντος
προσπεφωνη[κέ]ναι αὐτῷ τὴν
5ὠνησαμένην ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἀναγράφεσθαι
καὶ παραγείνεσθαι [  ̣  ̣  ̣  ̣]ου̣α̣ν̣δ  ̣τ̣ι̣,
τὰ ἐπικεφάλ(ια) ὑ[πὸ τοῦ] πρὸ ἐμοῦ
βασιλ(ικοῦ) γραμ(ματέως) ἐπεσχ[έθ]η καὶ πρὸς τὸ
ια (ἔτος) τίθεται, ἐπεὶ [καθότι] πρόκειται
10οὐδὲν ὡς περὶ α[ὐ]τ̣οῦ κριθὲν
φανερόν μοι ἐγ[ένε]το.
Πτεμπαθιὼ [Ψοαρα(?)]μούνεως
Σαραπίων ἐγ(*) μη[τρὸς Θ]ερμούθιος
δοῦλος Καλλει  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], δηλ(ωθεὶς) πεπρᾶσθ(αι)
15τῷ γ (ἔτει) Φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἰσαρουτα-
ρ̣ίῳ τῇ κ[αὶ   ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ Σαραπίωνος
Ἑρμίου̣ [ -7-8- ]ι̣ διὰ τῆς
μητρὸς [ -7-8- ]ο̣υ μετὰ κυ-
ρίο̣[υ -10-11- Χ]αιρήμονος
20Ἁρπ[ -8-9- ἀπὸ Θ]μούεως,
γν[η(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) ιϛ, ὧν] θησ(αυρικοῦ) (ὀβολὸς) χ̣(αλκοῖ) β̣,
[λοιπ(αὶ) (δραχμαὶ) ιε (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ιδ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) ε 𐅵, (γίνονται) αἱ] α(ὐταί),
131
ἱερα(τικῶν) θη̣σαυρικ(οῦ) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
χωματι̣κο(ῦ) (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κα ( οβολο ς) 1(*) (ἡμιωβέλιον) .
σειτοφόρου(*) ἐπιγραφῆς ἐδηλώθη
5μέ̣ρος εἶναι χρεώστου τοῦ φίσκου,
τὸ δὲ [λ]οιπὸ̣ν τῷ ϛ (ἔτει) τῷ δημοσίῳ
ἐκ̣κε̣χ̣ω̣ρῆσθαι. τῆς δὲ του
π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθ(είσης),
τ̣ὰ̣ ἐ̣ξ̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ λογιζόμενα καθήκ(οντα)
10πα̣ρα̣  ̣  ̣α̣  ̣ προσόδ[ο]υ τινὸς
περιγεινο(μένης) ἀπὸ ἑτέρων ὑπαρ-
χόντων αὐτοῦ τοῦ χρεώστου
τῷ ϛ (ἔτει) διεστάλη καὶ ἑξῆς
κατʼ ἔτος, τῷ δὲ θ (ἔτει) καὶ τῷ ἑξῆς ι (ἔτει)
15καὶ τὰ ὑπὲρ τῆς ἐκκεχωρη(μένης)
καθήκοντα ἐπεσχέθη·
παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) καὶ τὰ ἀργ(υρικὰ)
τελέσματα ὁμόσε τ̣ῷ πρώτω[ς]
τῷ ι̣ (ἔτει) ἐπισχεθέντι παρανα[ύλ(ῳ)]
20τῆς τε ἐν ἀπράτοις καὶ τῆς [ἐκ-]
κεχ̣ω̣ρη(μένης) ἐπέχε̣ται, ἐπεὶ καθ[ότι]
πρόκ̣ειται οὐδὲν ὡς̣ περὶ αὐ[τῶν]
132
[κριθ]ὲν φανε̣ρ[όν] μοι ἐγένετο.
Ψανείτου Ληβο̣  ̣  ̣ενπρο̣  ̣  ̣  ̣
Αἰλίου Καλλεινίκου καὶ Σαραπίω-
νος Ἀλεξάνδρου (ἄρουραι) ρμη,
5ἐξ ὧν ἐδηλ(ώθησαν) εἶναι ἐν ἀπράτοις ὀνό(ματος)
Αἰλίου Καλλιμάχου χρεώστου
τοῦ φίσκου (ἄρουραι) οδ,
ἐκκεχω(ρῆσθαι) πρὸς αὐταῖς (ἀρούραις) οδ, [(γίνονται) αἱ] π(ροκείμεναι)
(ἄρουραι) ρμη̣, ναυβ(ίου) ἐκ (τριωβόλου) (δραχμαὶ) οδ,
10χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) σϙϛ οἳ (δραχμὴ) α, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ο̣ε̣,
ἀλλαγ(ῆς) (δραχμαὶ) ζ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) πβ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς), (γίνονται) (δραχμαὶ) πζ̣ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ(?)) γ̣ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) , (γίνονται) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ χ(αλκοῖ) β,
(εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ρμη, πρ̣[ο(σδιαγραφομένων)] (δραχμαὶ) θ (ὀβολὸς) α 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρνζ (ὀβολὸς) α 𐅵,
διοικ(ήσεως) παρα̣ν̣α̣ύλ(ου) (πυροῦ) σύνπ(αντι) (ἀρτάβαι) ρν 𐅵̣ γ̣´ κδ´
15{γ(ίνονται)} ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ξ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) β(*),
καὶ (πρώτως) τῷ ι̣ (ἔτει) διεστάλ(ησαν) παραναύλ(ου)
πυροῦ σ̣ύ̣νπ(αντι) (ἀρτάβαι) ιϛ γ´ (δραχμαὶ) ϛ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) παρα[ναύ]λ(ου) (δραχμαὶ) ξϛ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) τι[γ] (ὀβολοὶ(?)) δ̣ 𐅵 [χ(αλκοῖ)] γ, ὧν εἰσὶν α̣ἱ π̣ρ̣ώ̣τ(ως)
20τῷ θ (ἔτει) διε̣[σ]τα̣λμέναι (δραχμαὶ) ρνγ̣ (ὀβολοὶ 3(?)) χ(αλκοῖ) β
[κ]αὶ τῷ ι (ἔτει) ὁμοίως (δραχμαὶ) ρ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β.
133,ctr
καὶ τῶν κατὰ τὸ ε (ἔτος).
δούλων φυγάδος ἀ[ναλ]ημπτοῦ
δηλωθέντων π̣[α]ραμ̣εῖναι
τὰ ἐπικεφάλ(ια) τῷ [ε (ἔτει)] ὑπὸ τοῦ
5πρὸ ἐμοῦ βασιλ(ικοῦ) γ[ρ]α̣(μματέως) διασταλέντα,
ἄχρις ἂν ἀπὸ π[ροσό]δ(ου) ἢ τειμῆς(*)
ὑπαρχόντων [πραθ(έντων) ἀ]να[πλ]ηρωθῇ,
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) [κα]τ̣ὰ̣ τ̣ὰ̣ πρότερα
ἔτη τίθεται, ἐπεὶ καθότι
10πρόκειται οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶν
κριθὲν φανερ[ό]ν μοι ἐγένετο.
μητροπόλ(εως) Μένδ[ητος] β ἀμφόδου
Φοῖβος δοῦλ(ος) Θε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηνχιο(ς) (ἐτῶν) κγ,
Φιλήμων δοῦλος τοῦ αὐτο(ῦ) (ἐτῶν) κβ,
133,ms
13/15(Writing perpendicular to main text) (hand 2?) ου  ̣  ̣χι 133,ctr
15γνη(σίων) λαογρα(φίας) [(δραχμαὶ)] ιϛ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον) ,
προ(σδιαγραφομένων) [(πεντώβολον)] (ἡμιωβέλιον(?)), γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
μὴ συνοψ[ιζο(μένου) χ]ωματικ(οῦ) (δραχμαὶ) ιγ (διώβολον),
προ(σδιαγραφομένων) [(πεντώβολον) (γίνονται) (δραχμαὶ) ιδ] (ὀβολὸς), (γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) λ (ὀβολὸς).
σειτοφ[όρον](*) [ἔδαφ]ο̣ς ὅλῃ τῇ
20ἐπιγραφ[ῇ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀναλημπτοῦ
πρὸς [τῇ τοῦ ἰδί]ου λόγου ἐπιτροπ(ῇ)
τῷ ε (ἔτει) [ἐδηλ(ώθη) χερσε]ύειν καὶ̣ [τού]του
τὰ τ̣[ελέσματα τῷ] ε (ἔτει) δια̣σ̣ταλ(έντα)
134
ἀποκατεστάθη ἐπὶ τῷ μὴ ἐπεσκ(έφθαι).
ἔνθεν καὶ αὐτὸς τὰ τοῦ ϛ (ἔτους) τὴν
ἀρχὴν διαστείλας αὖθις εἰς
ἀπαίτησιν μετέδωκα. τοῦ δʼ αὐ-
5τοῦ πρὸ ἐμοῦ βασιλ(ικοῦ) τὰ ἐν ὁμολόγῳ
λογισθέντα διαστείλαντος ὡς
τῆς γῆς ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθείσ(ης)
καὶ ταύτης καὶ τῷ ϛ (ἔτει) ἐν χέρσῳ
φανείσης, τὰ τελέσματα τότε
10ἐπεσχέθη καὶ ἑξῆς ἄχρι τοῦ θ (ἔτους),
τῷ δὲ ι (ἔτει) τῶν σιτικῶν ἐπισχεθ(έντων)
καὶ τὸ ναύβιον πρώτως ὁμόσε
τοῖς ἄλλοις ἀργυρικοῖς τελέσ-
μασι ἐπεσχέθη· παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ
15ια (ἔτος) ἐπέχεται, ἐπεὶ καθότι πρόκ(ειται)
οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶν κριθὲν
φανερόν μοι ἐγένετο.
Νεομψονομοὺν Θίγγου (ἄρουραι) κγ ιϛ´ ρκη´,
(εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) κγ (ἡμιωβέλιον) , προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) κδ (τριώβολον) [χ(αλκοῦς) α],
20παραναύλ(ου) (πυροῦ) σύνπ(αντι) (ἀρτάβαι) κϛ 𐅷 κδ´
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ι (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β,
καὶ πρώτως τῷ ιδ(*) (ἔτει) διαστέλλε̣τ̣α̣[ι]
διοι̣κ(ήσεως) ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) ια (τριώβολον) [χ(αλκοῖ) β],
135,ctr
χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) μϛ η̣´ ξδ´ οἳ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ,
ἀλλαγ(ῆς) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) β(*) (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
προσδ(ιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ι̣γ̣ (ὀβολοὶ 4(?)) χ(αλκοῖ) β,
135,ctrrp
ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) μθ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β.
5ἰδιωτικὴ σειτοφόρος(*) γῆ ὅλῃ τῇ
ἐπιγραφῇ ἐδηλ(ώθη) εἶναί τινος οὗ τὰ
ὑπάρχοντα πρὸς τῇ τοῦ ἰδίου λ(όγου)
135,msrp
135,ctr
ἐπιτροπῇ ἀνελήμφθη. ταύτης δὲ
ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθείσης
10καὶ τοῦ κωμογρα(μματέως) δηλώσαντος
μηδεμίαν πρόσοδον εἶναι
τοῦ ἀναλημπτοῦ, τὰ τελέσματα
τῷ ε (ἔτει) ὑπὸ τοῦ πρὸ ἐμοῦ βασιλ(ικοῦ) γρα(μματέως)
δι̣ε̣στάλη. ἔνθεν ἔκτοτε
15ἄχρι τοῦ ι (ἔτους) ἐπεσχέθη· παρʼ ὃ καὶ
πρὸς τὸ ια (ἔτος) τὰ ἀργυρικὰ ἐνθάδε
τίθεται, ἐπεὶ καθότι πρόκ̣ειται
οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶν κριθὲν φα-
νερόν μοι ἐγένετο.
20Νωείτου Ψενεντήλεως (μοναρτάβου) ἐωνη(μένης)
ενκ(  ) χρης(  ) Ἀπολλωναρίο(υ) Ἀπολ(  )
τοῦ Χαιρήμονος συνδ(  ) (ἄρουραι) λβ 𐅵 λβ´ ξδ´,
ἱερα(τικῶν) (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) λβ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β {(τριώβολον)} χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λδ (ὀβολοὶ) γ 𐅵,
136
μὴ συνοψιζο(μένου) παρα[ν]αύλ(ου) (πυροῦ)
σύνπ(αντι) (ἀρτάβαι) λ̣[ζ] 𐅷 [ἀ]ργ(υρίου) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον) ,
ναυβίο(υ) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α, [χ]ω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ξε ιϛ´ λβ´
οἳ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) ιϛ (ὀβολοὶ) β 𐅵 [χ(αλκοῖ)] γ̣, ἀλ(λαγῆς) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β,
5γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιη (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α, π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) ιθ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) [ἐ]π(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ξθ (διώβολον) χ(αλκοῦς) α.
ἐδάφη χρεώστου το[ῦ] φίσκου ὅλῃ
τῇ ἐπ̣ι̣γρα(φῇ) ἐδ̣η̣λ(ώθη) χ[ε]ρσεύειν. τού-
των δὲ ἐπὶ τῆς ἐπισκ(έψεως) οὕτως
10ἔχειν φανέντων καὶ προσφω(νηθέντος)
μηδεμίαν πρόσο[δ]ον ἐξ ἑτέρων
ὑπαρχόντων αὐτ[ο]ῦ περιγείνεσθαι,
τὰ τελέσματα αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ε (ἔτους)
ἐπεσχέθ(η)· παρʼ ὃ κα[ὶ] πρὸς τὸ ια (ἔτος)
15διεστάλη, ἐ̣ξ ὧν [τὰ] ἀργυρικὰ
ἐνθάδε τίθετα[ι, ἐπ]εὶ καότι(*) πρό-
κειται οὐδὲν [ὡς πε]ρὶ αὐτῶν κριθ(ὲν)
φανερόν [μοι ἐγένετ]ο.
Χιαστείτου   ̣[ -6-7- ]  ̣
20Σαραπιόδωρος [ -6-7- ]  ̣ος Εὐχαρίστου
ἱερᾶ(ς) (διαρτάβου) μ̣[εμισθ](ωμένης) (ἄρουραι) ϛ,
ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) γ, [χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ι]β οἳ χ(αλκοῖ) γ,
γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) γ χ(αλκοῖ) γ, ἀλ(λαγῆς) (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (διώβολον)] χ̣(αλκοῦς) α,
137
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ(?)) γ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β(*), ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) χ(αλκοῖ) γ,
(εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ϛ, π[ρ]ο(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ 2(?)) χ(αλκοῖ) β,
μὴ συνοψιζο(μένου) παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) ιγ 𐅵 γ´ μη´
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ε (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιε (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β.
5σειτοφόρος(*) ἰδιωτικὴ ἐπιγραφὴ
ἐδηλώθη ἐγ(*) μέρους μὲν εἶναι χρε-
ώστου τοῦ φίσκου, ἐγ(*) δὲ τοῦ λοιποῦ ἐκ̣-
κεχωρῆσθαι εἰς τὸ δημόσιον. τι̣μ̣ῆ̣ς
δὲ τοῦ λοιποῦ ὑπο εὐπόρου ἐπικρα(τουμένου)
10διαγραφείσης κ̣αὶ τῶν ἄλλων μερῶν
ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθέντων̣,
τὰ καθήκοντα αὐτῶν, τοῦτό τουτεσ-
τιν(*) τῆς ἐκκεχω(ρημένης) καὶ τῆς τ̣ο̣ῦ
χρεώστου, ἀπὸ τοῦ ε (ἔτους) ἐπεσχέθη·
15παρʼ ὃ καὶ πρὸ̣ς τὸ ια (ἔτος) διεστάλ(η), ἐξ ὧν
τὰ ἀργυρικὰ ἐνθάδε τίθεται, ἐπεὶ
καθότι π[ρ]όκειται οὐδὲν ὡς περὶ
αὐτ̣ῶ̣ν̣ κριθὲν φανερόν μοι
ἐγένε̣τ̣ο.
20Θμο̣ι̣β̣ασ̣τ̣ε̣ίτου πρακτορείας Πλεμα
  ̣  ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣ ια (ἔτ ) ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ
  ̣  ̣  ̣  ̣ιλλεως ενκ(  ) χρη(ς ) συνδ(  )
138
ς̣  ̣  ̣(  ) (ἀρούρης) 𐅸̣, ἐκκεχω(ρη ) [ἀπὸ]
τ̣[ο]ῦ ιγ (ἔτους) συνδ̣(  ) (ἄρουραι) β η´ λβ´, ἄλ(λης) [ -2-3- ]  ̣
τῷ ιθ (ἔτει) (ἀρούρης) ιϛ´ λβ´, γ(ίνονται) (ἄρουραι) β δ´,
ἀπόρου ὀνόματος ἀπὸ μέρους
5ἐπιγραφῆς πρό̣τ̣ε̣ρ̣ο̣ν κληρουχ(ικῆς)
(ἄρουραι) β 𐅵 η´ λβ´, γ(ίνονται) χέρσο(υ) (ἄρουραι) δ 𐅸 η´ λβ´,
ὡς̣ ὀ̣φείλ(ειν) διασταλ(ῆναι) τελ(έσματα) (ἄρουραι) δ 𐅸 η´ λβ´,
δ̣ιοικ(ήσεως) ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β, χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ)
θ 𐅸 ιϛ´ οἳ χ(αλκοῖ) β, ἀ̣λλαγ(ῆς) (ὀβολὸς) α 𐅵,
10γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) δ 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς), (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) ε 𐅵,
ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) χ(αλκοῖ) β, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμ ) (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
μὴ συνοψιζο(μένου) παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) ε 𐅷 κδ´
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) β (διώβολον), γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ι (τριώβολον).
15[σι]τοφόρα ἰδιωτικὰ ἐδάφη ὅλῃ τῇ
[  ̣  ̣  ̣]ουμένῃ ἐπιγρα(φῇ) ἃ μὲν ἐν ἀπ̣ρά-
[τοι]ς ὄντα, ἃ δὲ   ̣  ̣ [ -6-7- ἐδηλ(ώθη)]
[τῷ] ε (ἔτει) χερσεύει[ν. τούτων δὲ]
[σ]υ̣μφώνως ἐπ[ισκ(εφθέντων) τὰ τελέσματ]α̣
20[ἔκ]τοτε διεστά[λη· παρʼ ὃ καὶ πρὸς]
[τὸ] ια (ἔτος) ἐν ἐποχῇ ἐ[τάγη, ἐξ ὧν τὰ ἀργ(υρικὰ)]
[ἐνθ]άδε τίθεται, [ἐπεὶ καθότι πρόκ(ειται)]
139
οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶν κ̣ρ̣[ιθὲν]
φανερόν μοι ἐγένετο.
Νεομψονομοὺν Ψενε  ̣εσν̣αφὰ
Ἑρμίου τοῦ ⟦κ̣α̣ὶ⟧ Φομμοῦ[τ]ο̣(ς) γενο(μένου)
5μισθωτοῦ α 𐅵 ἰδιοκ(τήτου), Ποσειδώνιο(ς)
Ἑρμίου καὶ οἱ ἀδελφο[ί], Διδύμου
Φομμοῦτος μητρὸ(ς) Ἀρτεμιδώρας,
(ἄρουραι) β 𐅵 η´ ιϛ´ ξδ´, ναυβ(ίου) (δραχμὴ) α (διώβολον) χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ε δ´ η´ λβ´
οἳ χ(αλκοῦς) α, ἀλλαγ(ῆς) χ(αλκοῦς) α, (γίνεται) (δραχμὴ) α (διώβολον) χ(αλκοῖ) β̣,
10προσδ(ιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) , γ(ίνεται) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) χ(αλκοῦς) α, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ 4(?)) [χ(αλκοῖ) β],
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) β (πεντώβολον) [χ(αλκοῖ) β],
μὴ συνοψιζο(μένου) παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) δ 𐅷 [⁦ -ca.?- ⁩],
ἀργ(υρίου) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) ε 𐅵, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) [(δραχμαὶ)] ϛ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α.
15καὶ τῶν κατὰ τὸ δ (ἔτος)
ἀναλημπτοῦ ἰδιω[τικ]ὸν ἔδαφος
ὅλῃ τῇ ἐπιγραφῇ ἐ[δηλ(ώθη) χε]ρσεύειν
καὶ συμφώνως ἐ[πεσκέφθ(η)]. ἔνθεν
τὰ καθήκοντα α[ὐτοῦ ἐπ]ὶ τῷ,
20φησίν, ἐξ ἑτέρων ὑ[παρχό]ν̣των
πρόσοδον τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πτω(  )
μὴ εἶναι ἄχρ[ι τοῦ ι (ἔτους)] διεστάλη·
παρʼ ὃ καὶ πρὸ[ς τὸ ια (ἔτος) ἐπεσχέ]θη,
140
ἐξ ὧν τὰ ἀργυρικὰ ἐνθάδε τίθεται,
ἐπεὶ καθότι πρόκειται οὐδὲν ὡς
περὶ αὐτοῦ̣ κριθὲν φανερόν μοι
ἐγένετο.
5Πτεμπαθ̣ιὼ Ψεσμενδὴ
Πνεφερῶς Ἐθφέως Βιήνχιος
(μοναρτάβου) ἐων[η](μένης) ἀπὸ τοῦ πλείω κατʼ ἀγρὸ(ν)
ὑπάρχον[τ]ος εἰς Σαραπίωνα τὸν
καὶ Ὠριγένην Ἀπολλωνίου
10Σωσικόσ(μειον) τὸν καὶ Ἀλθαιέα
(ἄρουραι) ε δ´ η´ λβ´ ξδ´, ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) β (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β,
χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ι 𐅸 ιϛ´ λβ´ οἳ χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) δ 𐅵,
ἀλλαγ(ῆς) (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) γ χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) χ(αλκοῖ) γ, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ε (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
15προ(σδιαγραφομένων) (διώβολον) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ε (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
μὴ συνοψιζο(μένου) παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) ϛ γ´
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) β (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) <(δραχμαὶ)> ια (ὀβολοὶ) γ 𐅵.
ἐδάφη ἃ μὲν χρεωστῶν τοῦ
φίσκου, ἃ δὲ ἀναλημπτοῦ, ἐδη[λώθ(η)]
20ὅλῃ τῇ ἐπιγραφῇ χερσεύει[ν].
τούτων δὲ συμφώνως ἐπ[ισκ(εφθέντων)],
τὰ τελέσματα ἄχρι τοῦ ι (ἔτους) ἐπισχ(εθέντα)
καὶ πρ[ὸς] τὸ ια (ἐτοῦς) διεστάλη,
141
ἐ̣ξ̣ ὧν̣ τ̣ὰ ἀργυρικ[ὰ] ἐνθάδε τίθε[τ]αι,
ἐπεὶ καθότι πρόκειται οὐδὲν ὡ̣ς̣
περὶ αὐτῶν κριθὲν φανερόν μο̣ι
ἐγένετο.
5Θμοιβαστείτου κωμῶν Πλε̣μ̣α̣
αθκ̣υ̣ Φιλοξένου Ἥρωνος
χρεώστου τοῦ φίσκου λιμνιτ[ι]κ(ῆς)
(ἄρουραι) μγ 𐅵 ιϛ´ λβ´, μὴ συνοψ̣ιζο(μένου)
παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) μγ 𐅵(*) κ̣δ̣´ μη´
10ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ιζ (ὀβολοὶ) β 𐅵.
Νεομψονομοὺν Ψενκο̣λθὰ
ὀνόματο(ς) Σαραπίωνος̣   ̣  ̣[  ̣]ωνος
τοῦ καὶ Ἀχιλλέως Σωσικ[ο]σμείου
τοῦ καὶ Ἀλθαιέως ἐξ ἀναβ̣[ι]β̣α̣σ̣μοῦ
15κυρωθεῖσαι Φιλοξένῳ Ἥ̣ρωνος
ἀπὸ Θμούεως ὑπ  ̣  ̣(  ) [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
λιμνιτικ(ῆς) ἐωνη(μένης) χέρσο̣(υ) (ἄρουραι) ιθ 𐅵,
ἱερᾶ(ς) (διαρτάβου) (ἄρουρα) α, (γίνονται) (ἄρουραι) κ 𐅵,
μὴ συνοψιζο(μένου) <παραναύλου> (πυροῦ ἀρτάβαι) κδ 𐅵 γ´ κ̣δ̣´ (δραχμαὶ) θ (ὀβολοὶ) ε 𐅵.
20γ(ίνονται) τοῦ εἴδο(υς) μὴ συνοψιζο̣(μένου) παραναύλ(ου) (δραχμαὶ) κζ (διώβολον).
χρεώστου ἐδάφη ἐδηλώθη ὅλῃ
τῇ ἐπιγραφῇ χερσεύειν. τούτων δὲ
συμφώνως ἐπισκεφθ(έντων) καὶ μηδε-
142
μ[ιᾶς] π̣ρ̣ο̣[σόδου] περισωθείσης,
τὰ τελέσματα ἄ[χ]ρι τοῦ ι (ἔτους) ἐπισχεθ(έντα)
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) διαστέλλεται, ἐξ ὧν
τὰ ἀργυρικὰ ἐνθάδε τίθεται, ἐπεὶ
5καθότι πρό̣κειτα̣ι̣ οὐδὲν ὡς περὶ αὐ-
τῶν κριθὲν φανερόν μοι ἐγένετο.
Π̣[τεμπαθιὼ Ψ]οαραμούνεως
α[ -7-8- ] Ἀπολλωνίου
  ̣[ -6-7- ]κητο(  ) Λεωνίδο(υ) (ἄρουραι) δ 𐅸 η´ ιϛ´
10  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) ϛ χ(αλκοῖ) β,
χω̣(ματικοῦ) χ̣α̣λ̣(κοῖ) [κ]δ η´ ιϛ´ οἳ (ἡμιωβέλιον) ,
ἀλ(λαγῆς) (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ϛ (ὀβολοὶ) δ 𐅵, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵 (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολὸς),
ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) θ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῦς) β(*), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ι (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
15μὴ σ̣υνοψι̣ζο(μένου) παραναύλ(ου) πυροῦ
(ἀρτάβαι) κγ ἀ[ργ(υρίου)] (δραχμαὶ) θ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κζ χ(αλκοῖ) γ.
καὶ τῶν κ[ατὰ τὸ γ] (ἔτος)
ἀναλημ[πτοῦ δ]ο̣ύ̣λ(ων) δηλωθέντων
20εἶναι ἐ[ν δρασ]μῷ τὰ ἐπικεφάλια,
ἄχρις [ἂν ἀπὸ] προσόδου ἢ τειμῆς(*)
τῶν ὑ[παρχόντ]ων ἀναπληρωθ(ῇ),
ἄ[χρ]ι [τοῦ ι (ἔτους) ἐπισχεθ](έντα) καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος)
143
διαστέλλεται, ἐπεὶ καθότι πρόκειται
οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶν κριθὲν φα-
νερόν μοι ἐγένετο.
μητροπόλεως Θμούεως ϛ ἀμφόδ(ου)
5α μερίδος Ἀγαθήμερος
δοῦ̣λ(ος) Σαραπίωνος (ἐτῶν) νζ,
Εὐτύχης δοῦλ(ος) τοῦ αὐτοῦ (ἐτῶν) νζ,
Ἀμμώνιος δοῦλ(ος) τοῦ αὐτο(ῦ) (ἐτῶν) νδ,
Ἀφροδείσιος δοῦλ(ος) τοῦ αὐτοῦ (ἐτῶν) λη,
10Σαραπίων δοῦλ(ος) τοῦ αὐτοῦ (ἐτῶν) κ,
γί(νονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) μ,
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) λζ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (διώβολον) χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
διαφόρο(υ) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) μ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) λζ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (διώβολον) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
15χωματικ(οῦ) (δραχμαὶ) λγ (διώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λε (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ριε (ὀβολοὶ) β 𐅵.
ἄρουραι γ καὶ πρὸς ὑποκείμενα̣ι̣
ε̣  ̣  ̣  ̣ ἑ̣τέραις χρεώστ(ου), οὗ τ[ὰ]
ὑπάρχοντα ἐγενηματογρα(φήθη),
20ἐξεχωρησαν(*) ὑπὸ τοῦ ὑπο̣γε[  ̣  ̣  ̣]
καὶ ἐπεσκέφθησαν ἐν χέ[ρσῳ].
ἔνθεν τὰ καθήκοντα αὐ̣τ̣[ῶν]
ὡς ὅλῃ τῇ ἐπιγρα(φῇ) ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
144
καὶ [μηδε]μ̣ι̣ᾶ̣ς̣ προσόδ(ου) ἐκ τοῦ ἄλ̣(λου)
πόρου τοῦ χρεώστου περιγεινο(μένης)
ἐπεσχέθη, ἅπερ ἄχρ̣[ι] τοῦ ι (ἔτους) διαστα̣λ(έντα)
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) ἐν ἐποχῇ ἐτάγη,
5ἐξ ὧν τὰ ἀργυρικὰ ἐνθάδε τίθ̣ε̣ται,
ἐπεὶ καθότι πρόκειται οὐδὲν ὡς
περὶ αὐτῶν κριθὲν φανερόν μοι ἐγένετο.
Πτεμπαθιὼ Ψοαραμούνεως (μοναρτάβου)
ἐωνη(μένης) α 𐅵 ἀπὸ τοῦ α (ἔτους) Κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10της Ἰμούθου διὰ Οὐαλερίου
Μαξίμου συνδ(  )(*) (ἄρουραι) γ δ´, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς) α 𐅵,
προσδ(ιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) <(δραχμαὶ)> γ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
μὴ συνοψιζο(μένου) παραναύλου
πυροῦ (ἀρτάβαι) γ 𐅸 (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ε (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α.
15καὶ τῶν κατὰ τὸ β (ἔτος).
φυγάδος ἀναλημπ[τ]οῦ δούλου
ἐπικεφάλ(ια), ὡς μηδεμιᾶς προ-
σόδου περιγεινο(μένης) ἐκ τῶν ἄλλων
τοῦ ἐμφερο(μένου) ὑπαρχόντων, ἀλλὰ̣
20καὶ τῶν οἰκο(γενῶν) ἐνθαδε(*) ὁ δοῦλος ἀναγρά(φεται)
ἐκ προκηρύξεως πραθέντων, ἄχρ̣ι
τοῦ β (ἔτους) διεστάλη, ἐφʼ ὧν Ἄννιος(*)
Συριακὸς ὁ κρατίστη̣ς μνήμης
145
τῷ γ̣ (ἔτει) τὸν νομὸν [διαλογ]ιζόμενος
ὑπέγρα(ψεν)· ἀναζητησθεις(*) ἐκπεμφθ(ήτω)
τῷ ἐπιτρόπῳ. τὰ οὖν τοῦ δούλ(ου)
ἐπικεφάλ(ια) ἄχρι τοῦ ι (ἔτους) διασταλέντα
5καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) κατʼ ἀκολουθίαν τίθεται,
ἐπε̣ὶ καθότι πρόκειται οὐδὲν <ὡς> περὶ
αὐτ[ο]ῦ κριθὲν τῷ ἔναγχος γενο(μένῳ)
τοῦ [ν]ομοῦ διαλογισμῷ φανε-
ρόν μοι ἐγένετο.
10μητροπόλεως Θμούεως β ἀμφόδ(ου)
γ μερίδος
Εὐδ[α]ίμων δοῦλ(ος) Πτολεμαίου
Ἡρ[α]κλείδου (ἐτῶν) ξα,
λαο[γρα(φίας)] (δραχμαὶ) η, αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) ζ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) {ι̣β} (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
15χ[ω]μ̣ατικοῦ (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), προσ(διαγραφομένων) (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) ζ (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ιε (ἡμιωβέλιον) .
δ[ούλω]ν τινῶν ὧν τὰ ὑπάρχοντ(α)
ἐ[ν ἀ]π̣ράτοις ἐστὶν δηλωθέντων
ε[ἶναι] ἐν δρασμῷ τὰ ἄχρι τοῦ β (ἔτους)
20[ἐπι]κεφάλια, ἄχρις ἂν ἀπὸ̣ προ-
[σόδ]ων ἢ τειμῆς(*) τῶν ὑπαρχόντ(ων)
[πραθέντ]ω̣ν ἀναπληρωθῇ, δια-
[σταλέ]ν̣τ̣α̣ ἤχθη, ἐφʼ ὧν Ἄννιο̣ς
146,ctr
Συριακὸ̣ς ὁ ἀρίστης μνήμη̣ς̣ τῷ γ (ἔτει)
τὸν νομὸν διαλογιζό(μενος) ὑπέγ̣ρ̣α̣(ψεν)
ἀναζ̣ητηθέντες πεμφ̣θή̣[τ]ω-
σαν τῷ ἐπιτρόπῳ. τὰ [ο]ὖν ἐπι-
5κεφάλια ἄχρι τοῦ ι (ἔτους) διαστ̣αλ̣έντα
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) κατʼ ἀκολου̣θ̣ίαν
τίθεται, ἐπεὶ καθότι̣ [πρ]όκειται
οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶ[ν κ]ριθὲν
φανερόν <μοι> ἐγένετο.
10μητροπόλεως Θμού[εω]ς   ̣ ἀμφόδ(ου)
Γλαῦκος δοῦλος Κλαυδιανο̣ῦ̣ τοῦ καὶ
Ἱέρακος Σαραπίωνος (ἐτῶν)   ̣δ,
146,ms
13/15(Writing perpendicular to main text) (hand 2?) ου  ̣  ̣χι 146,ctr
Φακᾶς δοῦλ(ος) Σαραπίωνο(ς) Ἱέρακο(ς) (ἐτῶν) λη,
Σαραπίων δοῦλ(ος) το̣ῦ̣ αὐτοῦ (ἐτῶν) νβ,
15Ἀθηνόδωρος̣ ἐπικεκλ(ημένος)   ̣ηρ̣  ̣  ̣ι̣κ̣  ̣  ̣
δοῦλος τοῦ αὐτοῦ (ἐτῶν) γ̣  ̣,
Βάσσο̣ς δοῦλ(ος) τοῦ αὐτοῦ (ἐτῶν) μα̣,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) ὡς ὑ̣π̣  ̣  ̣  ̣[ -3-4- ]  ̣
γνη(σίων) λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) μ, [  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ)] λβ,
20γ(ίνονται) (δραχμαὶ) οβ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) ξ[ζ](*) [(ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, π]ρ̣ο(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνονται) αἱ π[ροκ(είμεναι)],
χωματ(ικοῦ) (δραχμαὶ) λγ (ὀβολοὶ 2(?)), [προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) , (γίνονται) (δραχμαὶ)] λ̣ε (ὀβολοὶ) β 𐅵,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ρ[ζ (ὀβολοὶ) β 𐅵].
147
ἰδ̣ι̣ω[τικ ⁦ -ca.?- ⁩]
προς  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τὴν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ὅλαις]
ταῖς ἐπι[γραφαῖς ⁦ -ca.?- ⁩]
5ἔνθεν [τὰ καθήκοντα αὐτῶν],
ἄχρις ἂν ἀ[πὸ τιμῆς ὑπαρχόντων]
πραθέντ̣[ων ἢ προσόδου τῶν ἑξῆς   ̣]
ἐτῶν [ἀναπληρωθῇ, ⁦ -ca.?- ⁩ ἄχρι]
τοῦ θ (ἔτους) [⁦ -ca.?- ⁩]
10ἐνίων [⁦ -ca.?- ⁩ κατʼ εὐλό-]
γους αἰτ[ίας ⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν δ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
παρʼ ὃ κ[αὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) ⁦ -ca.?- ⁩]
τῷ ι [(ἔτει) ⁦ -ca.?- ⁩ ἐξ ὧν]
15τὰ ἀργ[υρικὰ ἐνθάδε τίθεται],
ἐπ̣ε̣ὶ̣ [καθότι πρόκειται οὐδὲν ὡς]
περὶ̣ α[ὐτῶν κριθὲν φανερόν μοι]
ἐγέ[νετο. ⁦ -ca.?- ⁩]
Νειλο[⁦ -ca.?- ⁩]
20του[⁦ -ca.?- ⁩]
ουτ[⁦ -ca.?- ⁩]
επ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
148
[ -19-20- ]  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐ]ωνη(μένης)
[⁦ -ca.?- ⁩]συν
[ -11-12- ναυβίου (δραχμαὶ)] ζ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β̣,
5[χωματικ(οῦ) χαλ(κοῖ) λ η´] λβ´ [οἳ] (ἡμιωβέλιον(?)) χ̣(αλκοῦς) α̣,
[ἀλλαγ(ῆς) (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ], (γίνονται) (δραχμαὶ) η (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, π̣ρ̣ο(σδιαγραφομένων) (τριώβολον) χ(αλκοῦς) α,
[γ(ίνονται) (δραχμαὶ) θ χ(αλκοῖ) γ], ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) (ὀβολὸς),
[(εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ιε (ὀβολὸς), πρ]ο(σδιαγραφομένων) (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) [(δραχμαὶ) ιϛ] (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α,
[παραναύλ(ου) πυροῦ (ἀρτάβαι)   ̣  ̣  ̣] (δραχμαὶ) ϛ (τετρώβολον), (γίνονται) ἐ̣π̣(ὶ τὸ αὐτὸ) [(δραχμαὶ)] λβ.
10[Θμοιβαστείτ]ο̣υ κωμῶ̣ν̣ Π̣λ̣εμα
[ -9-10- ] Ἥρωνος Ἥρωνος
[καὶ -5-6- ]  ̣νου τοῦ ἀδελφ̣[ο]ῦ̣, ὧν
[τὰ ὑπάρχο]ντα ἐν ἀπρ̣άτοις
[ -7-8- ] ἐτάγη, ἱερᾶ(ς) (διαρτάβου) μεμισθ(ωμένης)
15[ -6-7- ]νος Ἡρακλ(  ) καὶ ἄλ(λων) ὀνο(μάτων)
[(ἀρουρ ) ⁦ -ca.?- ⁩]η̣, Πλ̣άτωνο(ς) Ἡρακλείδου
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἀρουρ (?))   ̣  ̣ ιϛ´, (μοναρτάβου) ἐ̣ω̣ν̣η(μένης) (ἄρουραι) ιϛ η´ λβ´,
γ(ίνονται) (ἄρουραι) ρμ δ̣´ ι̣ϛ̣´ λβ´,
[διοικ(ήσεως)] ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) ο (ὀβολὸς), χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) σπ 𐅵 η´ ιϛ´
20[οἳ (πεντώβολον)] (ἡμιωβέλιον(?)) χ(αλκοῦς) α, ἀλ(λαγῆς) (δραχμαὶ) ζ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
[γ(ίνονται) (δραχμαὶ)] ο̣η (τριώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ) ε 𐅵, (γίνονται) (δραχμαὶ) πγ (ὀβολοὶ) β 𐅵
[ἱερα(τικῶν) θ]ησ(αυρικοῦ) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) α
149
(εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ρμ [(διώβολον) χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) η (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) α, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρμθ (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β],
παραν[αύλ(ου) πυροῦ (ἀρτάβαι) ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀρ̣γ̣(υρίου) [(δραχμαὶ) ⁦ -ca.?- ⁩, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ⁦ -ca.?- ⁩]
Πτεγ̣[χὰτ ⁦ -ca.?- ⁩]
5Φι  ̣  ̣  ̣[ -11-12- ] καὶ ἄλ̣λων̣
ὀνομ[άτων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἄρουραι)] κθ,
(εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) κ̣[γ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) γ], γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κε (ὀβολὸς) α 𐅵.
Θμοιβαστ̣[είτου ⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀγαθ  ̣[ -9-10- Χ]α̣ιρήμονος
10(πρότερον) Θ  ̣[ -11-12- ]ο̣υ ἐωνη(μένης)
εἰς τὸν [ -11-12- ]  ̣  ̣  ̣η̣
διαφο  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ (ἄρουραι)] μα η̣´ λβ´,
διοικ(ήσεως) [ναυβίου ⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμαὶ) κ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
χω(ματικοῦ) [χαλ(κοῖ) πβ δ´ ιϛ´ οἳ (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῦς)] α ἀλ(λαγῆς) (δραχμαὶ) β (ὀβολὸς 1(?)) χ̣(αλκοῦς) α,
15γ(ίνονται) (δραχμαὶ) [κγ χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) β] 𐅵 [χ(αλκοῦς)] α, (γίνονται) (δραχμαὶ) κδ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
ἱερα(τικῶν) [θησαυρικοῦ ⁦ -ca.?- ⁩] (τριώβολον),
(εἰκοστῆς) [(δραχμαὶ) μα (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) γ] 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) μγ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
μ[ὴ συνοψιζο(μένου) παρα]ναύλ(ου) πυροῦ
[(ἀρτάβαι) ⁦ -ca.?- ⁩ ἀργ(υρίου)] (δραχμαὶ) ιθ χ(αλκοῖ) β,
20[γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) πζ (ὀβολοὶ) δ] 𐅵 χ(αλκοῖ) β.
καὶ τῶν [κατὰ τὸ α] (ἔτος).
150
ἐδάφη ἰδιωτικὰ ἃ μ̣[ὲν τελευτήσαντ(ος)]
ἀκληρο(νομήτου), ἃ δὲ χ[ρεώστου τοῦ]
ταμείου, ἐδηλώ[θη ὅλαις ταῖς]
ἐπιγραφαῖς χερσε[ύειν καὶ ἐπὶ τῆς]
5ἐπισκέψεως οὕ̣[τως ἔχειν π]ε̣-
φηνέναι. ἔνθε[ν](*) [τὰ καθήκοντ]α̣
αὐτῶν, ὡς μ[ηδεμιᾶς] πρ[οσόδου]
ἀπὸ τῶν ἄλλων [τῶν ἐμ]φερο(μένων)
ὑπαρχόντων περι[γε]ι̣νο(μένης), ἀπὸ <τοῦ>
10α (ἔτους) διεστάλ(η) καὶ ἑξ̣ῆς κατʼ ἔτ̣ο̣ς· παρ̣ʼ ὃ̣
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) ἐν ἐποχῇ ἐτάγη,
ἐξ ὧν τὰ ἀργυρικὰ ἐνθάδε τ̣ί̣θ̣(εται),
ἅπερ καθότι πρόκειται οὐδὲν
ὡς περὶ αὐτῶν κριθὲν φανερόν μοι
15ἐγένετο.
Νωείτου Θαμβὼλ
ἀκληρο(νομήτου) ε[  ̣  ̣](  ) (ἄρουρα) α 𐅵,
(εἰκοστῆς) (δραχμὴ) α (τριώβολον), προ̣(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) , (γίνεται) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ(?)) γ̣ 𐅵,
παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) [ε] 𐅷 μη´ (δραχμαὶ) β (διώβολον),
20γ(ίνονται) (δραχμαὶ) γ (ὀβολοὶ) ε 𐅵, [ναυ]β(ίου) (ὀβολοὶ) δ 𐅵, χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) γ̣
οἳ χ(αλκοῦς) α, ἀλ(λαγῆς) [χ(αλκοῖ)] γ, (γίνονται) (πεντώβολον),
προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (πεντώβολον) [χ(αλκοῖ) γ], θησ(αυρικοῦ) χ(αλκὸς) α, (γίνονται) (ὀβολοὶ) ε 𐅵,
151
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) (δραχμαὶ) δ (πεντώβολον).
ἑτέρας ἰδιωτικῆς σιτοφόρ[ου]
ἐπιγραφῆς μέ̣ρος ἐπὶ τῷ εἶν[αι]
χρεωστῶν τοῦ φί̣σκου   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5α  ̣  ̣  ̣  ̣ς το̣ῦ̣ ἐμφερομ(ένου) ὑπαρχ[ο  ̣  ̣]
ἐν ἀπράτοις ἐτάγη, τὸ δὲ [λοιπ(ὸν)]
τῷ δημοσίῳ ἐξεχωρή[θη].
τῶν δὲ τῆς ὅλης ἐπιγρα(φῆς) [ὡς]
ἐν χέρσῳ ἐπισκεφθ(έντων) τὰ κ[αθήκ(οντα)]
10ἄχρι τοῦ ι (ἔτους) ἐν ἐποχῇ ἐτ[άγη]·
παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) διεστ[άλη],
ἐξ ὧν τὰ ἀργυρικὰ ἐνθάδε τίθ[εται],
ἐπεὶ καθότι πρόκειται οὐδὲ[ν]
ὡς περὶ αὐτῶν κριθὲν φα[νερόν]
15μοι ἐγένετο.
Πτεμπαθιὼ Θχενήθε[ως]
Καλλίμαχος Ἰσχυρίωνο[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣ο̣ς̣ γενο(μένου) τελώνου χ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
μέρο(ς) (ἥμισυ) μέρο(ς) (ἥμισυ) ἐωνη(μένης) [⁦ -ca.?- ⁩]
20τῷ ἀ̣δελφῷ ἀπὸ (ἀρουρῶν) π (ἄρουραι) [⁦ -ca.?- ⁩]
ὧν̣ ἀπὸ ἱερα(τικοῦ) ὑπολ(όγου) [(ἄρουραι) ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ἀπὸ βασιλ(ικοῦ) (ἄρουραι) [⁦ -ca.?- ⁩],
152
ἐξ ὧν αἱρει(*) τῷ Κ[αλ]λιμάχῳ (ἄρουραι) ι,
ἐκκεχώρη(νται) αἱ λοιπ(αί), διοικ(ήσεως)
ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) μ, χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ρξ οἳ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β,
ἀλλαγῆς (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) μδ (ὀβολοὶ) (οβολοι )3(*) 𐅵 χ(αλκοῦς) α,
5προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) μζ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
θησαυρικο(ῦ) (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῦς) α, παραναύλ(ου)
πυρο(ῦ) (ἀρτάβαι) ρ̣νϛ 𐅵̣ γ̣´ κ̣δ̣´ (δραχμαὶ) ξβ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ρια (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β.
καὶ τῶν κατὰ τὸ κγ (ἔτος)
10ὑποκείμενα καὶ ἄλλα ἀναλαμβα-
νόμενα ἐπὶ κωμῶν τινῶν
ὁ κωμογρα(μματεὺς) τῷ̣ κγ (ἔτει) ἐδήλωσεν
ὀφείλειν διασταλῆναι ἄχρι ἡγε-
μονικῆς διαγνώσεως διὰ τὸ
15τὴν μὲν ἠρημῶσθαι, ἐπεὶ(*) δὲ
τῶν ἑτέρων πάλαι πολυαν-
θρώπων οὐσῶν μόνους β
ἀναγράφεσθαι, οὓς καὶ ἀνακεχω(ρηκέναι).
τῶν δὲ κεφαλαίων διασταλ(έντων),
20Ἄννιος Συριακός, ἐν ᾧ ἐποιή-
σατο τῷ γ (ἔτει) τοῦ νομοῦ διαλογισ(μῷ)
ὑπέγραψεν οὕτως·
153
[  ̣  ̣]  ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣[ -7-8- ]  ̣ τὸ
[ἐ]πιβάλλον αὐτοῖς τελεσ̣ά̣[τ]ωσαν,
τ̣[ὸ] δὲ λοιπὸν οἱ ἄλλοι, ὅταν ἐπα-
νέλθωσιν. ἔνθεν καὶ τῷ γ̣ (ἔτει) διεστάλ(η)
5ἄχρι ἐξετάσεως. τῷ δὲ δ (ἔτει) οἱ(*) κωμογρα(μματεὺς)
ἐ̣δήλ(ωσεν) καὶ τοὺς ὑπολειπομένους
ἄνδρας μὴ καταμένειν ἐν τῇ
κώμῃ καὶ τὰ κεφάλαια μετέδω-
κεν εἰς τὸ ἐπισχεθῆναι, ἅπερ τότε
10κα[ὶ] τῷ ἑξῆς ε (ἔτει) ὑπὸ το̣ῦ πρὸ ἐ̣μ̣ο̣ῦ
[βασιλ(ικοῦ) γρ]α(μματέως) διεστάλ(η) καὶ κατʼ ἀκολουθ̣(ίαν)
[αὐτ]οῦ ἔκτοτε ἄχρι τοῦ ι (ἔτους) ἐπεσχ(έθη)·
[παρʼ ὃ] καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) τὰ ἀργυρικά,
[τῶν σ]ιτικῶν ἐν ἑτέρῳ μέρει
15[ἐπι]σχεθ(έντων), διαστέλλεται,
[ἐ]πεὶ καθότι πρόκειται οὐδὲν ὡς
περὶ αὐτῶν κριθὲν φανερόν
μοι ἐγένετο.
[Ν]εομαρὴ Ψενεριενήψεως
20ἐπιστ(ατείας) φυλακ(ιτῶν) (δραχμαὶ) μη, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) να,
ὑποκει(μένου) κωμογρα(μματέως) ἐφοδίου διαλ(ογισμοῦ) (δραχμαὶ) ιδ,
ἐλαιοπώλ(ῃ) ἐλαίου χοέως α (δραχμαὶ) η,
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κβ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) κ (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς) α 𐅵 χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
154
τοπο[γρα(μματέως) ἑκάσ]τ̣ο̣υ ἀνδ(ρὸς) (δραχμὴ) α ἄνδ(ρες) κε
α[ -6-7- ] (δραχμαὶ) κε,
ἐλαι[οπ]ώ[λ(ῃ)] ἐλαίο̣υ̣ χ[οέ]ως 𐅵 (δραχμαὶ) δ,
γ(ίνονται) κ̣αὶ τούτων (δραχμαὶ) κθ, αἳ κ(αθαραὶ) (δραχμαὶ) κζ̣ (ὀβολὸς(?)) α̣ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
5προσδ(ιαγραφομένων) (δραχμὴ) [α] (ὀβολοὶ 4(?)) χ̣(αλκοῖ) β, γ(ίνονται) αἱ α(ὐταί),
τοκαδείας (δραχμαὶ) ϙ (τετρώβολον), προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ε̣ (ὀβολοὶ 4(?)), (γίνονται) (δραχμαὶ) ϙϛ (διώβολον),
διοικ(ήσεως) (ἑκατοστῆς) καὶ κ̣η̣ρ̣υ̣κ̣(ικοῦ) (δραχμὴ) α χ(αλκοῦς) α,
προ(σδιαγραφομένων) χ(αλκοῖ) γ, (γίνεται) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) ,
γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ρ̣ϙθ (ὀβολοὶ) β 𐅵,
10ἰδιωτι[κὴ] σ̣ειτοφόρος(*) ἐπιγραφὴ χρεώσ-
του τ[ῆ]ς λαμπροτά[τ]ης [τ]ῶν Ἀλεξανδ(ρέων)
πό[λ]εως ἀκλ̣ηρονο(μήτου) τελευτήσαν̣τος
ἐν̣ [χέρ]σ̣ῳ [ἐ]πε̣σ̣κέφθη. τῶν οὖν
καθ[ηκ]όντων ἄχρι τοῦ ι (ἔτους) διασταλ(έντων)
15ἐνθάδε τὰ ἀ̣ρ̣γ̣υρικὰ καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος)
τίθεται, ἐπ̣εὶ καθότι πρόκ(ειται) οὐδὲν
ὡς̣ περὶ αὐ[τ]ῶν κριθὲν φανερόν
μ[οι ἐγέν]ετο.
Νεομψον̣ο̣μοὺν Ταναρὴ α 𐅵 χερσα̣μ̣π(έλου)
20διὰ Ἀμμωνίου Λάκωνος (ἄρουραι) γ,
δ[ιο]ικ(ήσεως) ναυβ(ίου) σύνπ(αντι) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῦς) α̣, προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α,
γ(ίνεται) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
ἱε[ρα(τικῶν)] θησ(αυρικοῦ) χ(αλκοῖ) β, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) γ, προ(σδιαγραφομένων) (ὀβολὸς) χ(αλκοῦς) α,
155
γ(ίνονται) (δραχμαὶ) γ (ὀβολὸς 1(?)) χ̣(αλκοῦς) α̣ [ -9-10- ]
παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) [ε ϛ´] κ̣δ̣´ (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον)
γ(ίνονται) ἐπὶ τὸ α(ὐτὸ) [(δραχμαὶ) ζ] (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῦς) α.
ἕτερα σειτοφό[ρα](*) [ἐδ]άφη χρεωστ(ῶν)
5τοῦ φίσκου ἐν [ἀπράτ]οις ὄντα ἐν
χέρσῳ ἐπεσ̣κ[έφθ]η. ἔ̣[νθ]εν τὰ
τελέσματα α[ὐτῶ]ν̣ ἄχρ[ι το]ῦ ι (ἔτους)
διεστάλη· παρ̣ʼ ὃ [καὶ] πρὸς τὸ ια (ἔτος)
τὰ ἀργυρικὰ τί[θεται], ἐπεὶ καθότι
10πρόκειται οὐ[δὲν ὡς π]ερὶ αὐτῶν
κριθὲν φανερ[όν μο]ι [ἐ]γένετο.
Ἑρμοπολείτου   ̣[  ̣  ̣  ̣]ά̣θεως
Φιλόξενος̣ Η[  ̣  ̣  ̣  ̣] Φακῶ̣τος
ἐωνη(μένης) εἰς αὐτ[ὸν   ̣  ̣]  ̣  ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ (ἀρουρῶν) νζ ιϛ´ ξδ´
15(ἄρουραι) μζ ι̣ϛ̣´ ξδ´, [ἱ]ε̣ρα(τικῶν) (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) μζ (ἡμιωβέλιον) {χ(αλκοῖ) γ},
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ̣(αλκοῦς) α γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ν χ(αλκοῦς) α,
ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) κγ (τριώβολον) χ(αλκοῖ) [β], χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ) ϙδ̣ η̣´ λβ´ οἳ (διώβολον),
ἀλλαγ(ῆς) (δραχμαὶ) β [(τριώβολον) χ(αλκοῖ)] α(*), (γίνονται) (δραχμαὶ) κϛ̣ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων)
(δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) α(*), γ(ίνονται) (δραχμαὶ) κη (ἡμιωβέλιον) ,
20θησαυρικ(οῦ) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) β, παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) νδ 𐅵
{γ(ίνονται)} (δραχμαὶ) κα [(ὀβολοὶ) δ] 𐅵, (γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ρ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ.
Νωείτου   ̣[  ̣]ν̣αρσε̣ήσεως
156
Δίδυμος Ἁρποκρατίωνος (ἄρουραι) β,
ἱερα(τικῶν) (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) β, προ(σδιαγραφομένων) (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) [(δραχμαὶ) β] (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) β,
μὴ συνοψιζο(μένου) παραναύλ(ου) [(πυροῦ ἀρτάβαι) β] δ̣´ μ̣η̣´
(πεντώβολον) χ(αλκοῖ) γ, διοικ(ήσεως) ναυβ(ίου) (δραχμὴ) α (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) [β, π]ρο(σδιαγραφομένων)
5χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνεται) (δραχμὴ) α [(ὀβολὸς)] χ(αλκοῦς) α,
ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) [χ(αλκοῦς)] α, <(γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) δ (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ>
γ(ίνονται) εἴδ(ους) διοικ(ήσεως) ναυβ(ίου) (δραχμαὶ) [κζ] (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ,
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) κ[θ(ὀβολὸς)α] 𐅵 [χ(αλκοῦς)] α,
ἱερα(τικῶν) θησ(αυρικοῦ) (τριώβολον) χ(αλκοῖ) γ, (εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) [μθ] (ἡμιωβέλιον) ,
10προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) γ χ(αλκοῖ) γ, γ(ίνονται) (δραχμαὶ) ν[β] (ἡμιωβέλιον) χ(αλκοῖ) γ,
παραναύλ(ου) (δραχμαὶ) κβ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) ἐ[π(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ρ]δ (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) β.
καὶ τῶν κατὰ τὸ κβ (ἔτος)
σειτοφόρων(*) ἰδιωτικ̣ῶ̣ν̣ ὁλεπι̣-
γράφων τὸ μὲν ἐν ἀπράτοις
15ἐτάγη, τὸ̣ δὲ ἐξεχωρήθη, τοῦ δὲ
λοιποῦ δεσποζομένου τ̣ι̣μ̣ὴ̣ διεγρά(φη).
τῆς δὲ ἐν ἀπράτοις ἐ̣ν̣ χέρσ(ῳ)
ἐπισκεφθείσης, τὰ ἐ̣π̣ι̣βάλ(λοντα)
αὐτῇ ἀπὸ τῆς̣ ἐκ̣κ̣ε̣χ[ω]ρημ(ένης)
20καθήκοντα ἐν ἀπαι[τ]ήσει ὄντα
διεστάλη τῷ κβ (ἔτει) καὶ ἑξῆς κατʼ ἔτος
ἄχρι τοῦ θ (ἔτους), τῷ δὲ ι (ἔτει) ἐνίων
157
αὐτῶν τὰ τελέσματα κατʼ εὐλόγους
αἰτίας εἰς ὁμόλ(ογον) ἀποκατεστάθη·
παρʼ ὃ καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) τὰ ἀργυρικά, {τῶ̣ν̣}
τῶν σιτικῶν ἐν ἑτέρῳ μέρει διαστ[α]λ(έντων),
5τίθετ[αι], ἐπεὶ καθότι πρόκειται
οὐδὲν ὡς περὶ αὐτῶν κριθὲν
φανερόν μοι ἐγένετο.
Ψανείτου Σαὼ Σαραπίωνος τοῦ
Ἀχιλλέως καὶ Διδύμου τοῦ καὶ Δη̣-
10μητ[ρ]ίου διοικ(ήσεως) (ἄρουραι) ξ 𐅸 η´ ιϛ´ λβ´ ξδ´,
ἱερᾶ(ς) (ἄρουραι) κδ ξδ´, τοῦ̣ αὐτοῦ̣ ἀπὸ βασιλ(ικοῦ)
ὑ̣[πο]λ̣(όγου) (ἄρουραι) κϛ η´ ιϛ´ ξδ´, χερσαμπ(έλου) ὁμ̣ο̣ί̣[ω]ς̣
[(ἄρουραι) δ] δ´ ξδ´ καὶ ἀπὸ ἱερα(τικοῦ) ὑπολ(όγου) (ἄρουραι) ια 𐅸 η´ ιϛ´ λ̣β̣´ ξ̣δ̣´ ρκη´,
(γίνονται) (ἄρουραι) ρκζ δ´ η´ ιϛ´ ξδ´ ρκη´, ἱερα(τικῶν)
15(εἰκοστῆς) (δραχμαὶ) ρκζ (ὀβολοὶ) β 𐅵 χ(αλκοῖ) β, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) ζ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β, (γίνονται) (δραχμαὶ) ρλε (ὀβολοὶ) β 𐅵,
ναυβ(ίου) ἴ(*)σαι οὗ τὸ π(ᾶν) ὑπὸ τοῦ πρὸ ἐμοῦ
βασιλ(ικοῦ) γραμ(ματέως) ὑπὲρ τοῦ ϛ (ἔτους) διεστάλ(η) (ἄρουραι) ξγ 𐅸
ἀργυρίου (δραχμαὶ) λα (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ)   ̣  ̣ ρκζ 𐅵 οἳ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, ἀλ(λαγῆς) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ̣,
20γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λε (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) β (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) λ̣ζ̣ [(πεντώβολον)] χ(αλκοῖ) β,
θησ(αυρικοῦ) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) γ, παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) ρϙ̣ϛ 𐅷 ιβ´
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) οη (ὀβολοὶ) δ 𐅵, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) σνβ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) β(*)
158
[ -9-10- ] τῷ κβ (ἔτει) παρὰ Ποσ̣-
[τουμ ⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ότε πρὸς̣ τῷ ἰ(*)δίῳ λ(όγῳ)
[ -8-9- ] καὶ τῆς ἐπηκολ[ο]υ̣θ(ηκυίης)
[ἐξετάσεως] ἐφάνη Πετεμιῦς
5[ὁ γενό(μενος) κωμο]γρα(μματεὺς) Ψεναχὼ διὰ προσ-
[φωνήσεως] ἣν κατεχώρισεν
[εἰς τὸ ἐπὶ τ]όπων δημόσιον
[ἀρχεῖον] ἄνδ(ρας) νδ μηνύσας
[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ηδʼ ὅλως ἀναγεγρα(μμένους)
10[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ ὡς ψευδῶς προς
  ̣  ̣  ̣  ̣υ  ̣[  ̣  ̣]δειχθέντας. καὶ τότε
μὲν κατὰ τὴν μήνυσιν τὰ ἐπικε-
φάλ(ια) ὧν δ̣εῖ ἐτῶν δη̣[λ]οῦται λελο-
γίσθαι. <ὁ> δὲ μετὰ τὸν Πετεμιῦν
15κατασταθεὶς̣ κωμογρα(μματεὺς) ἐδήλωσεν
τοὺς μὲν αὐτῶν ἐπὶ τῶν
σεσημανμένων(*) κωμῶν
μὴ ὑπάρχειν μηδὲ ὑπῆρχθαί
ποτε ἀλλὰ καὶ ἀγνοεῖν τίνες εἰσί,
20ἑτέρου̣ς̣ δὲ ἐπὶ Θμούεως καὶ Μέν-
δητος ἀναγράφεσθαι, ἄλλους
δὲ ἐπὶ τῶν μεμηνυμένων κω-
μῶν λαογραφεῖσθαι, ἐνθάδε πρώ-
τως ὡ̣ς ἐπὶ ξένης κατεισ̣ε̣ληλυ̣θ̣(ότας)
159
τῷ κγ (ἔτει). ἔνθεν τὰ μὲν τοῦ ἑνὸς
ἐπικεφάλ(ια) ἐν ἀπ̣α̣ι̣τήσει ἀφείθη,
τὰ δὲ τῶν ἄλλων ἐπεσχέθη. Οὐι(*)-
κτωρείνου δὲ π̣ρὸς τὰ ἀνενεχθέν̣τ(α)
5αὐτῷ βουληθέντος ἁπάντων
τὴν ἐξέτασιν γενέσθαι, ἤχθη
Συριακῷ τῷ γ (ἔτει), ὅτε τὸν νομὸν
διελογίζετο, περ̣ὶ τῶν ἄχρι τοῦ β (ἔτους)
διασταλέντων, ὁ δ̣[ὲ] ὑπέγραψεν οὕτ[ως]·
10περὶ τῶν ἐν τῇ μητροπ(όλει) ἀναγρα(φομένων)
ἐ[ν]τὸς τριμήνο̣υ ἐξετασθήτω
εἰ σώζουσιν ἐκε̣ῖ̣νο τὸ δίκαιον,
τῶν λοιπῶν δ̣ὲ̣ κουφισθήτω. κατὰ
ταῦτα μὲν τὰ̣ τ̣ῶν ἄλλων ἐπικεφάλ(ια)
15δηλοῦται κε̣κ̣ο̣υ̣φίσθαι, τὰ δὲ τῶν δηλ(ωθέντων)
ἐν τῇ μητροπό̣λ(ει) ἀναγρά(φεσθαι) ἄχρι τοῦ ε (ἔτους)
διεστάλη καὶ ἑξῆ̣ς̣ κατʼ ἔτος̣· παρʼ ὃ ⟦τ⟧
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) τίθεται.
τῶν μὲν ἐπ̣ὶ̣ κ̣ώμης Ψεναχὼ
20παραγεν(ομένων) καὶ ἐπὶ Θμούεως ἀναγρα(φομένων)·
Ἀπολλώνιος ἀπάτωρ ἐγ(*) μητρὸς
Σοήριος̣, δηλ(ωθεὶς) ἀναγρά(φεσθαι) ἐπὶ Θμούεως
δ ἀμφόδ(ου) ὡς Ἀπολλώνιο(ς) Στρά̣-
160
[των(?)]ος μητρὸς [Σο]ή̣ρ̣ιος,
[  ̣  ̣  ̣]π̣ους Νεχθε[  ̣  ̣  ̣] μη(τρὸς) Θαύριος,
[δηλ(ωθεὶς)] ἀναγεγρά(φθαι) ἐπ[ὶ Θμ]ούεως ια
[ἀ]μφόδου ὡς Τι[  ̣  ̣]ν Αἰλουρίωνος
5[μη]τρὸς Ἰσιδώρας̣,
[Ἀπο]λ̣λώνιος Πρωτά̣[ρ]χου μητρὸς
[Τ]ρυφαίνης, δηλ(ωθεὶς) ἀναγρά(φεσθαι) ἐπὶ <Θμούεως> ια
ἀμφόδ(ου) ὡς Ἀπο[λ]λώνιος Ἰσιδώρου
μητρὸς Τρυφαίνης, γί(νονται) γ,
10τῶν δὲ ἐπὶ Μένδητος·
Ψόι̣ς Ὥρου μητρὸ(ς) Τανούπιος, δηλ(ωθεὶς)
ἀναγρά(φεσθαι) ὡς Ψόις   ̣  ̣  ̣  ̣ή̣πιος μη(τρὸς)
Τανούπιος,
Ὧρος ὁ ἀδελφός, δηλ(ωθεὶς) ἀ̣ν̣α̣γ̣ρ̣άφεσθαι
15ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀνό(ματος), (γίνονται(?)) β̣,
λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) π, ὧ[ν] θησ(αυρικοῦ) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) β,
λοιπ(αὶ) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ο̣η̣ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) οδ̣ (διώβολον) χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ(?)) γ̣ 𐅵 χ(αλκοῦς) α̣, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) β, ἣ̣ κ̣α̣θ̣(αρὰ) (δραχμὴ) α χ(αλκοῦς) α,
20προ(σδιαγραφομένων) (ἑκατοσταὶ) β̣ χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) ἡ α(ὐτή),
μὴ συ̣νοψιζο(μένου) χωματ̣ι̣κ̣(οῦ) (δραχμαὶ) λγ (διώβολον),
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) , (γίνονται) (δραχμαὶ) λε (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ριε (ὀβολοὶ) β 𐅵.
157
(γίνονται) (δραχμαὶ) ρλε (ὀβολοὶ) β 𐅵, ναυβ(ίου) ἴ(*)σαι οὗ τὸ π(ᾶν) ὑπὸ τοῦ πρὸ ἐμοῦ
βασιλ(ικοῦ) γραμ(ματέως) ὑπὲρ τοῦ ϛ (ἔτους) διεστάλ(η) (ἄρουραι) ξγ 𐅸
ἀργυρίου (δραχμαὶ) λα (πεντώβολον) χ(αλκοῖ) β,
χω(ματικοῦ) χαλ(κοῖ)   ̣  ̣ ρκζ 𐅵 οἳ (διώβολον) χ(αλκοῖ) β, ἀλ(λαγῆς) (δραχμαὶ) γ (διώβολον) χ(αλκοῖ) γ̣,
20γ(ίνονται) (δραχμαὶ) λε (ὀβολοὶ) γ 𐅵 χ(αλκοῖ) γ, προ(σδιαγραφομένων) β (ὀβολὸς) χ(αλκοῖ) γ, (γίνονται) (δραχμαὶ) λ̣ζ̣ [(πεντώβολον)] χ(αλκοῖ) β,
θησ(αυρικοῦ) (τετρώβολον) χ(αλκοῖ) γ, παραναύλ(ου) (πυροῦ ἀρτάβαι) ρϙ̣ϛ 𐅷 ιβ´
ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) οη (ὀβολοὶ) δ 𐅵, γ(ίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) σνβ (ὀβολοὶ) δ 𐅵 χ(αλκοῦς) β(*)
158
[ -9-10- ] τῷ κβ (ἔτει) παρὰ Ποσ̣-
[τουμ ⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ότε πρὸς̣ τῷ ἰ(*)δίῳ λ(όγῳ)
[ -8-9- ] καὶ τῆς ἐπηκολ[ο]υ̣θ(ηκυίης)
[ἐξετάσεως] ἐφάνη Πετεμιῦς
5[ὁ γενό(μενος) κωμο]γρα(μματεὺς) Ψεναχὼ διὰ προσ-
[φωνήσεως] ἣν κατεχώρισεν
[εἰς τὸ ἐπὶ τ]όπων δημόσιον
[ἀρχεῖον] ἄνδ(ρας) νδ μηνύσας
[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ηδʼ ὅλως ἀναγεγρα(μμένους)
10[⁦ -ca.?- ⁩] δὲ ὡς ψευδῶς προς
  ̣  ̣  ̣  ̣υ  ̣[  ̣  ̣]δειχθέντας. καὶ τότε
μὲν κατὰ τὴν μήνυσιν τὰ ἐπικε-
φάλ(ια) ὧν δ̣εῖ ἐτῶν δη̣[λ]οῦται λελο-
γίσθαι. <ὁ> δὲ μετὰ τὸν Πετεμιῦν
15κατασταθεὶς̣ κωμογρα(μματεὺς) ἐδήλωσεν
τοὺς μὲν αὐτῶν ἐπὶ τῶν
σεσημανμένων(*) κωμῶν
μὴ ὑπάρχειν μηδὲ ὑπῆρχθαί
ποτε ἀλλὰ καὶ ἀγνοεῖν τίνες εἰσί,
20ἑτέρου̣ς̣ δὲ ἐπὶ Θμούεως καὶ Μέν-
δητος ἀναγράφεσθαι, ἄλλους
δὲ ἐπὶ τῶν μεμηνυμένων κω-
μῶν λαογραφεῖσθαι, ἐνθάδε πρώ-
τως ὡ̣ς ἐπὶ ξένης κατεισ̣ε̣ληλυ̣θ̣(ότας)
159
τῷ κγ (ἔτει). ἔνθεν τὰ μὲν τοῦ ἑνὸς
ἐπικεφάλ(ια) ἐν ἀπ̣α̣ι̣τήσει ἀφείθη,
τὰ δὲ τῶν ἄλλων ἐπεσχέθη. Οὐι(*)-
κτωρείνου δὲ π̣ρὸς τὰ ἀνενεχθέν̣τ(α)
5αὐτῷ βουληθέντος ἁπάντων
τὴν ἐξέτασιν γενέσθαι, ἤχθη
Συριακῷ τῷ γ (ἔτει), ὅτε τὸν νομὸν
διελογίζετο, περ̣ὶ τῶν ἄχρι τοῦ β (ἔτους)
διασταλέντων, ὁ δ̣[ὲ] ὑπέγραψεν οὕτ[ως]·
10περὶ τῶν ἐν τῇ μητροπ(όλει) ἀναγρα(φομένων)
ἐ[ν]τὸς τριμήνο̣υ ἐξετασθήτω
εἰ σώζουσιν ἐκε̣ῖ̣νο τὸ δίκαιον,
τῶν λοιπῶν δ̣ὲ̣ κουφισθήτω. κατὰ
ταῦτα μὲν τὰ̣ τ̣ῶν ἄλλων ἐπικεφάλ(ια)
15δηλοῦται κε̣κ̣ο̣υ̣φίσθαι, τὰ δὲ τῶν δηλ(ωθέντων)
ἐν τῇ μητροπό̣λ(ει) ἀναγρά(φεσθαι) ἄχρι τοῦ ε (ἔτους)
διεστάλη καὶ ἑξῆ̣ς̣ κατʼ ἔτος̣· παρʼ ὃ ⟦τ⟧
καὶ πρὸς τὸ ια (ἔτος) τίθεται.
τῶν μὲν ἐπ̣ὶ̣ κ̣ώμης Ψεναχὼ
20παραγεν(ομένων) καὶ ἐπὶ Θμούεως ἀναγρα(φομένων)·
Ἀπολλώνιος ἀπάτωρ ἐγ(*) μητρὸς
Σοήριος̣, δηλ(ωθεὶς) ἀναγρά(φεσθαι) ἐπὶ Θμούεως
δ ἀμφόδ(ου) ὡς Ἀπολλώνιο(ς) Στρά̣-
160
[των(?)]ος μητρὸς [Σο]ή̣ρ̣ιος,
[  ̣  ̣  ̣]π̣ους Νεχθε[  ̣  ̣  ̣] μη(τρὸς) Θαύριος,
[δηλ(ωθεὶς)] ἀναγεγρά(φθαι) ἐπ[ὶ Θμ]ούεως ια
[ἀ]μφόδου ὡς Τι[  ̣  ̣]ν Αἰλουρίωνος
5[μη]τρὸς Ἰσιδώρας̣,
[Ἀπο]λ̣λώνιος Πρωτά̣[ρ]χου μητρὸς
[Τ]ρυφαίνης, δηλ(ωθεὶς) ἀναγρά(φεσθαι) ἐπὶ <Θμούεως> ια
ἀμφόδ(ου) ὡς Ἀπο[λ]λώνιος Ἰσιδώρου
μητρὸς Τρυφαίνης, γί(νονται) γ,
10τῶν δὲ ἐπὶ Μένδητος·
Ψόι̣ς Ὥρου μητρὸ(ς) Τανούπιος, δηλ(ωθεὶς)
ἀναγρά(φεσθαι) ὡς Ψόις   ̣  ̣  ̣  ̣ή̣πιος μη(τρὸς)
Τανούπιος,
Ὧρος ὁ ἀδελφός, δηλ(ωθεὶς) ἀ̣ν̣α̣γ̣ρ̣άφεσθαι
15ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀνό(ματος), (γίνονται(?)) β̣,
λαογρα(φίας) (δραχμαὶ) π, ὧ[ν] θησ(αυρικοῦ) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) β,
λοιπ(αὶ) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ο̣η̣ (ὀβολοὶ) ε 𐅵 χ(αλκοῖ) β,
αἳ καθ(αραὶ) (δραχμαὶ) οδ̣ (διώβολον) χ(αλκοῦς) α, προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) δ (ὀβολοὶ(?)) γ̣ 𐅵 χ(αλκοῦς) α̣, (γίνονται) αἱ α(ὐταί),
ἱερα(τικῶν) θησαυρικ(οῦ) (δραχμὴ) α χ(αλκοῖ) β, ἣ̣ κ̣α̣θ̣(αρὰ) (δραχμὴ) α χ(αλκοῦς) α,
20προ(σδιαγραφομένων) (ἑκατοσταὶ) β̣ χ(αλκοῦς) α, γ(ίνονται) ἡ α(ὐτή),
μὴ συ̣νοψιζο(μένου) χωματ̣ι̣κ̣(οῦ) (δραχμαὶ) λγ (διώβολον),
προ(σδιαγραφομένων) (δραχμαὶ) β (ἡμιωβέλιον) , (γίνονται) (δραχμαὶ) λε (ὀβολοὶ) β 𐅵, (γίνονται) ἐπ(ὶ τὸ αὐτὸ) (δραχμαὶ) ριε (ὀβολοὶ) β 𐅵.

Apparatus


^ 68.10. BL 11.285 (Photo) : Θμοιρικείτου prev. ed.
^ 68.19. BL 10.278 : [ἀντίγρα]φ̣ον prev. ed.
^ 68.20. l. ὑποπίπτῃ
^ 70.8. BL 11.285 : Θμοιρι[κ(είτου)] prev. ed.
^ 71.8. l. <ταῦ>τα
^ 74.9. l. σιτικὰ
^ 76.2. l. (ἀρτάβαι)
^ 76.14. l. φασί
^ 76.17. l. ἐκλελοιπέναι
^ 79.14. corr. ex ψαν
^ 80.23. l. γ
^ 81.14. corr. ex
^ 82.13. corr. ex ονοματοσ
^ 82.19. corr. ex αρτε̣μιδωρου
^ 82.20. l. αὐτῷ
^ 84.10. l. Σεουηριανόν
^ 84.13. l. κωμῶν
^ 84.15. corr. ex υυτων
^ 84.15. l. ὑπισχνοῦντο
^ 84.16. l. οἳ
^ 84.19. l. εἰς
^ 84.19. ϊχθυων papyrus
^ 84.20. corr. ex ον
^ 84.20. l. οἳ
^ 84.21. l. ὑπόσχεσιν
^ 86.3. l. σπείρειν
^ 86.6. l. ἀνενηνέχθαι
^ 86.17. corr. ex του
^ 90,ctr.11. ϊχθυοσ papyrus
^ 91.15. l. ἐκ
^ 92.15. l. ἐκ
^ 93.6. corr. ex αρποκρατιωνο
^ 93.13. l. ἐκ
^ 94.10. l. τιμῆς
^ 94.18. corr. ex
^ 95.4. corr. ex
^ 95.17. l. τιμῆς
^ 95.18. corr. ex
^ 96.10. l. σιτοφόρου
^ 96.16. corr. ex
^ 96.18. corr. ex
^ 96.18. l. ἀπράτοις
^ 96.23. l. σιτικὰ
^ 97.11. corr. ex αραμβασνιοσ
^ 98.3. l. σιτοφόρου
^ 99.18. l. ἀναλαμβάνονται
^ 99.20. corr. ex
^ 100.12. l. ὑποπιπτόντ(ων)
^ 101.12. l. Δομιτιανοῦ
^ 103.5. l. ἐκλογιστοῦ
^ 104.12. l. ἀνῃρῆσθαι
^ 104.18. l. ἀπο<πε>φευγέναι
^ 105.16. l. ἐκλ(ογιστοῦ)
^ 106.7. l. τιμῆς
^ 106.12. (Gen.) BL 11.285 : Πεκερκ(ὴ) prev. ed.
^ 108.4. l. <δ>ηλοῦται
^ 108.7. or Πε̣κ̣ερκεα(?), (Gen.) BL 11.285 : Π  ̣ν̣ερκεα prev. ed.
^ 108.21. l. ἐκλογιστοῦ
^ 108.21. ϊνʼ papyrus
^ 108.21. l. ἐξετασθῇ
^ 109.9. l. τιμῆς
^ 110,ctr.17-18. l. κε|χερσωμένης
^ 112.4. l. ἐκ
^ 112.5. l. χαλ
^ 112.13. l. α
^ 112.14. l. ρι<γ>
^ 113rp.4. φλαουϊοσ papyrus
^ 113rp.11. l. <οὐ>δὲν
^ 113rp.11. l. ὡ<ς>
^ 113rp.12. l. τῷ
^ 113rp.13-14. l. φανε|ρόν
^ 113rp.21. l. Ἰσιδώρῳ
^ 115.14. l. ἐκλ
^ 116.4-5. l. ἀνο|σίων
^ 116.12. l. ἔτεσι
^ 117rp.11. l. ἔτεσι
^ 119.9. l. τῷ
^ 119.17. corr. ex αυτων
^ 119.18. l. φανερόν
^ 120.3. l. τῇ
^ 121.7. l. β
^ 121.20. l. ἐκλ
^ 122.5. BL 11.285 (Photo) : [Θ]μοιρικείτου prev. ed.
^ 123.3. BL 11.285 (Photo) : Θμοιρ̣ικείτου prev. ed.
^ 123.7. l. α
^ 123.9. l. β
^ 124.1. l. ἐκλ
^ 128.15. l. α
^ 128.19. l. ἐκλ
^ 129.8. l. δύναται
^ 129.21. αντινοϊ papyrus
^ 129.22. corr. ex ενθα
^ 130.13. l. ἐκ
^ 131.3. l. κγ
^ 131.4. l. σιτοφόρου
^ 132.15. l. α
^ 133,ctr.6. l. τιμῆς
^ 133,ctr.19. l. σιτοφ[όρον]
^ 134.22. l. ι
^ 135,ctr.2. l. <ι>β
^ 135,ctrrp.5. l. σιτοφόρος
^ 136.16. l. κα<θ>ότι
^ 137.1. l. γ
^ 137.5. l. σιτοφόρος
^ 137.6. l. ἐκ
^ 137.7. l. ἐκ
^ 137.12-13. l. ἐσ|τιν
^ 141.9. corr. ex
^ 142.14. l. α
^ 142.21. l. τιμῆς
^ 143.20. l. ἐξεχωρή<θη>σαν
^ 144.11. corr. ex
^ 144.20. l. ἔνθα
^ 144.22. corr. ex αννιου
^ 145.2. l. ἀναζητηθεὶς
^ 145.21. l. τιμῆς
^ 146,ctr.20. corr. ex
^ 150.6. corr. ex εντε[ν]
^ 152.1. l. αἱροῦσι
^ 152.4. l. δ
^ 152.15. l. ἐπὶ
^ 153.5. l. ὁ
^ 154.10. l. σιτοφόρος
^ 155.4. l. σιτοφό[ρα]
^ 155.18. l. γ
^ 155.19. l. γ
^ 156.13. l. σιτοφόρων
^ 157.16. ϊσαι papyrus
^ 157.22. l. α
^ 158.2. ϊδιω papyrus
^ 158.17. l. σεσημαμμένων
^ 159.3. ουϊ papyrus
^ 159.21. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: psi.1.107 [xml]

II spc Mendes
[Reprinted from: p.ryl.2.213] cfPRyl2,213
[Reprinted in: p.thmouis.1.113] PThmouis 1,113

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: psi.1.104 [xml]

II spc Mendes
[Reprinted in: p.thmouis.1.1] PThmouis 1,135

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: psi.1.105 [xml]

II spc Mendes
[Reprinted in: p.thmouis.1.1] PThmouis 1,117

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.