Papyri.info

sign in

p.vind.sal.3 = HGV P.Vindob. Sal. 3 = Trismegistos 13676



DDbDP transcription: p.vind.sal.3 [xml]

AD 36 Soknopaiou Nesos

ἀ̣ν̣τ̣ί̣γ̣ρ̣α̣φ̣ο̣ν̣ χειρ̣ογραφίας
Σ̣τ̣ο̣τ̣ο̣ῆ̣τ̣ι̣ς̣ (ἐτῶν) λ οὐλὴ
γόνασι ἀμφοτέροις.
Στοτοῆτις ὁ τοῦ προγεγραμ-
5μένου Σεταβοῦτος υἱὸ̣ς̣
ὀ̣μν̣ύω Τιβέριον Κ̣α̣ίσαρ̣α̣
Σ̣ε̣β̣α̣στὸν Αὐτοκράτορα̣
θε̣ὸν θ̣ε̣οῦ Σεβαστο̣ῦ̣
υἱὸν̣ εἶ(*) μὴν τὰ προγε̣γ̣ρ̣α̣μ̣(μένα)
10π̣ρ̣ο̣εισδεδόσθαι καὶ κατα-
κεκ̣ρίσθα̣ι τὸν πατέρα μο̣υ̣
Σετ̣α̣[βοῦ]ν Ἑριέως ἐπὶ τ̣ῇ
προ̣κ̣ε̣ιμέν̣ῃ̣ αἰ̣τίᾳ ἀργ̣υρίου
δ̣[ρ]α̣χμ̣ὰ̣ς πεν̣τακοσία̣ς κ̣α̣ὶ
15διαγεγρ(άφθαι) ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πατρός
μου Σετα̣βοῦτος εἰς ἴδιον λ̣όγ[ον, ⁦ -ca.?- ⁩]
τὸ δʼ αὐτ̣ὸ̣ κ̣αὶ εἰσδεδόσθαι κ̣ατ[ὰ τὸ]
κα̣ (ἔτος) Τ̣ι̣β̣ε̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Κ̣αίσαρ̣ος Σεβαστοῦ̣,
ε̣ἶ̣ναι δὲ τὰ πρ̣[ογε]γ̣ρ̣(αμμένα) ἀ̣λ̣η̣θ̣ῆ̣ κα̣ὶ̣ [μὴ]
20ἐ̣ψεῦσθαι̣. ε̣ὐ̣[ο]ρ̣κοῦντ̣ι̣ μέν μοι εὖ εἴη̣,
ἐ̣φ̣ι̣ο̣ρκοῦν[τι](*) [δὲ] τὰ ἐν[αν]τί[α]. ἔγρ(αψα) ὑπ̣(ὲρ) α̣ὐ(τοῦ) Ἰσίδωρ[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣νομο]γ̣ρ̣[(άφος) φαμένου μὴ εἰδέν]α̣ι̣ γ̣ρ̣(άμματα).
(perpendicular) 23,ms (ἔτους) κβ̣ Τιβερ̣[ίου Κα]ί[σα]ρος Σ[εβα]σ̣το̣ῦ̣, Παῦνι λ̣. [Στοτ]ο̣ῆ(τις) Σετ̣αβο(ῦτος) ὀ̣μό̣μοκα(*) τ[ὸ]ν̣ π̣ρογ̣ε̣γ̣ρ̣α̣[μ(μένου) ὅρκον. ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 9. l. ἦ
^ 21. l. ἐπιορκοῦντι
^ 23,ms. l. ὀμώμοκα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.