Papyri.info

sign in

p.warr.10 = HGV P.Warr. 10 = Trismegistos 17566 = leidenpapinst.apis.0010DDbDP transcription: p.warr.10 [xml]

AD591-2 Oxyrhynchus

r
[† ἐν ὀνόματι τοῦ κ]υ̣ρ̣ί̣ου καὶ δεσπό(του) Ἰς(*) Χρς(*) το[ῦ θ(εο)ῦ καὶ σ(ωτ)ῆρος ἡμῶν.]
[βασιλείας τοῦ εὐσ]εβεστάτου(*) ἡμῶν δε[σπό(του) μεγ(ίστου) εὐεργ(έτου) Φλ(αουίου)]
[Μαυρικίου Τιβε]ρ̣ίου(*) τοῦ αἰωνίου Ἀγούσ̣[του](*) [καὶ Αὐτοκ(ράτορος) ἔτους ι,]
[ὑπατ(είας) τοῦ αὐτοῦ ε]ὐ̣σεβ(εστάτου) ἡμῶν δεσπό(του) ἔτ[ους θ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἰνδ(ικτίονος) ι]
5[ἐν Οξυρύγχ(ων) πόλει.](*)
[τῷ εὐλαβεστάτῳ] Γεωργίῳ πρεσβυτέρῳ [τῆς ἁγίας ἐκκλησί-]
[ας, ὁρμωμένῳ ἀ]πὸ ταύτης τῆς Ὀξυρυγ[χ(ιτῶν) πόλεως Αὐρήλιοι Ἰακὼβ]
καὶ Βί̣κτ̣ω[ρ ὁμογνήσ]ι̣[ο]ι ἀδελφοὶ ἐκ πατρ̣[ὸς Φὶβ μητρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὁρμώ̣μεν̣[οι ἀπὸ ἐποικίο]υ̣ Λουκίου τοῦ Ὀ[ξυ(ρυγχίτου) νομοῦ χαίρειν.]
10ὁμολογοῦμεν ἐσχηκέναι παρὰ τῆς σ[ῆς εὐλαβείας καὶ]
δεδανεῖσθαι ἀπὸ χειρῶν εἰς χεῖρας [ἐξ οἴκου εἰς ἰδίας]
ἡμῶν καὶ ἀναγκαίας καὶ δημοσίας χρε[ίας χρυσοῦ νομίσματα]
ἑπτὰ ἰδιωτικῷ ζυγῷ νομιτευόμενα [(γίνεται) χρ(υσοῦ) νο(μίσματα) ζ ἰδ(ιωτικῷ) ζυγ(ῷ) ἅπερ ἀκίνδυνα]
ὄντα ἀπον(*) παντὸς κινδύνου ἐπάνα[γκες ἀποδώσομεν τῇ σῇ]
15εὐλαβείᾳ μετὰ τοῦ αὐτῶν διαφόρου, [καθʼ ἥν γ̣ε̣ω̣ρ̣γ̣ο̣ῦ̣μ̣ε̣ν̣]
χόρτῳ διφυοῦς ἄρουραν μίαν ἥμισυ , [χόρτου δεσμιδίων]
ἑξήκοντα τεσσάρων , ὁπηνίκα ἂν̣ [αἱρῆται ἡ σὴ εὐλάβεια]
ἀνυπερθέτως, τοῦ διαφόρου δηλονότ̣[ι ἐν Π̣α̣χ̣ὼ̣ν̣ μηνὶ τῆς]
παρούσης δεκάτης ἰ(*)νδ(ικτίονος). πρὸς δὲ [τὴν ἀσφάλειαν τῆς]
20ἀποδόσεως ἐντεῦθεν ἤδη ὑπεθέ̣[μεθα τῇ σῇ εὐλαβείᾳ]
τὴν νομὴν τῆς αὐτῆς μιᾶς ἡμίσ[ους ἀρούρης δικαίῳ]
(*)ποθήκης καὶ ἐνεχύρου, οὔσης ἐ[πὶ τοῦ προκειμένου]
ἡμῶν ἐποικί̣ου̣ ἐκ λιβὸς τούτου, καὶ μ̣[ὴ ἐξέστω ἡμῖν τῆν]
μίαν ἥμισυ ἄρουραν ἀποσπᾶν τῆς ὑ̣[ποθήκης ἄχρις]
25ἀποδόσεως καὶ συμπληρώσεως τ[οῦ αὐτοῦ χρέους καὶ]
μὴ πωλεῖν, μὴ ὑποθέσθαι, μηδὲ ἄλλ[ως πως οἰκονομεῖν]
πρὸς περιγραφὴν τοῦ χρέους, μητ[ὲ](*) [λέγειν δεδωκέναι τι]
ἐξ αὐτοῦ χωρ̣ὶ̣ς̣ ἐγγράφω̣ν αὐτῆς ἐ[νταγίων, κινδύνῳ τῶν]
ἡμῖν ὑπαρχόν̣τ̣[ων] ὑποκειμένων εἰς τοῦτ[ο τὸ χρέος. κύριον τὸ]
30γραμματῖον(*) ἁ̣πλοῦν γραφὲν καὶ ἐπ[ερ(ωτηθέντες) ὡμολογήσαμεν.]
(hand 2) Αὐρ(ήλιοι) Ἰ(*)ακὼβ καὶ Βίκτωρ οἱ προγεγρα[μμένοι πεποιήμεθα]
τοῦτο τὸ ὑ(*)ποθηκίμαιον γραμματῖον(*) [τῶν χρυ(σοῦ) νο(μισμάτων) ἑπτὰ νομ(ιτευομένων)]
(*)δ(ιωτικῷ) ζυγ(ῷ) ὡς πρόκ(ειται). Ἀναστάσιος συμβολαιογρ(άφος) [ἀξιωθεὶς ἔγραψα]
ὑπὲρ αὐτῶν ἀγραμμ(άτων) ὄντων.
35di emu Anastasiu [eteliothe]
v
(hand 3) [† ὑποθη]κ(ίμαιον) γρα(μματῖον)(*)(*)ακὼβ καὶ Βίκτορος ἐκ πατρὸ(ς) Φὶβ ἀπὸ ἐποικ(ίου) Λουκίου
χρυ̣(σοῦ) νο(μισμάτων) ζ ἰ̣δ(ιωτικῷ) ζ̣υ̣γ̣(ῷ) ν̣ο̣μ̣ι̣τ̣(ευομένων).

Apparatus


^ r.1. l. Ἰ(ησο)ῦ
^ r.1. l. Χρ(ιστο)ῦ
^ r.2. [βασιλείας τοῦ θειοτάτου καὶ εὐσ]εβεστάτου BL 8.196
^ r.3. [Μαυρικίου Νέου Τιβε]ρ̣ίου BL 8.196
^ r.3. l. Α<ὐ>γούσ[του]
^ r.5. BL 7.93 : [Ὀξυρυγχ(ιτῶν) πόλει.] prev. ed.
^ r.14. l. ἀπὸ
^ r.19. ϊνδ(ικτίονος). papyrus
^ r.22. ϋποθηκησ papyrus
^ r.27. l. μηδ[ὲ]
^ r.30. l. γραμματεῖον
^ r.31. ϊακωβ papyrus
^ r.32. ϋποθηκιμαιον papyrus
^ r.32. l. γραμματεῖον
^ r.33. ϊδ(ιωτικῷ) papyrus
^ v.36. l. γραμματεῖον
^ v.36. ϊακωβ papyrus

Notes

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Translation from P.L.Bat. I 10) [In the name] of our Lord and Master Jesus Christ, [our God and Saviour. In the 10th year of the reign] of our most pious master [and most high benefactor Flavius Mauricius] Tiberius, the eternal Augustus [and Imperator; during the consulate of the same] most pious master, [9th year month, day 10th indiction; (5) in the city of Oxyrynchus. To the most reverend] George, priest [of the holy Church, inhabitant] of this city of Oxyrynchus, [the Aurelii James and Victor,] full brothers, sons [of Phib, their mother being --, inhabitants] of the hamlet of Lucius in the [Oxyrynchite nome, greetings.] (10) We acknowledge that we have received from your [reverence and] have borrowed from hand to hand [out of your house, for our personal] and public urgent needs, seven [solidi of gold,] private standard, [say 7 sol. g. pr. st., which] we shall perforce [repay to your] (15) reverence free from any risk, together with the interest, viz. sixty-four [bundles of grass] from the one and a half arurae [on which we grow] double (?) grass, (the capital) whenever [it will suit your reverence,] the interest of course [in the month of Pachon (?) of the] present 10th indiction. As [a security for] the (20) return we have forthwith mortgaged [in favour of your reverence, according to the right] of pawn and mortgage, the possession of the same one and a half [arurae, lying in our aforesaid] hamlet, at the west of it. And [we shall be free neither] to withdraw the one and a half arurae form [this mortgage before] (25) the full repayment [of the same debt] neither by sale nor by hypothecation, nor [to dispose of it in any other way] to the detriment of the debt, nor [to pretend to have given part] of it without a statement written by your reverence; our possessions being a surety for this [debt.] (30) The bond written in one single copy is [valid] and to the formal question [we have said yes.] (Subscriptions of James, Victor and the notary. Docket on the verso).