Papyri.info

sign in

p.wash.univ.1.18 = HGV P.Wash. Univ. 1 18 = Trismegistos 16207



DDbDP transcription: p.wash.univ.1.18 [xml]

AD286 Oxyrhynchus

1
[ -ca.?- ]  ̣σιω  ̣[- ca.13 -] ἐκ τοῦ μ̣ζ̣
[ -ca.?- ]  ̣κε ἕω̣ς [- ca.11 -] ιδ μ̣α̣ ιϛ
[ -ca.?- ἀ]πὸ β Χοι[ὰ]κ̣ [- ca.9 - ἀ]πὸ διελ̣ο̣υ-
[ -ca.?- ]  ̣ο̣υ̣ ὁμοίως τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ β (ἔτους)] κ̣αὶ α (ἔτους)
5[ -ca.?- ]  ̣υτου τῷ διε̣[λθόντι μηνὶ Ἐπεὶ]φ
[ -ca.?- ἑκ]α̣τοσταῖς [ -ca.?- ]  ̣[  ̣ Π]α̣χὼν τοῦ
[ -ca.?- ] ἀ̣ν̣έλωται(*) εἰς ο̣[  ̣  ̣  ̣]δοσ̣[  ̣  ̣  ̣]του ⟦καὶ⟧ καὶ
[ -ca.?- ]ειο̣υ καὶ κέλη̣[τ]ο̣ς̣ [π]λ̣ησίο̣ν̣ [τῆ]ς αὐλῆς πα
[ -ca.?- ]υς α̣ὐ̣λὴ τ̣αυρι̣[κ]ὴ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ος
10[ -ca.?- ] καὶ Πα̣μ̣ουνίο̣υ̣ [  ̣]  ̣  ̣ωνος̣
[ -ca.?- ]ι  ̣  ̣ε̣ν̣ο̣ς̣
vac. ? γ (ἔτους) καὶ β (ἔτους)
[ -ca.?- ]α̣ ὄνων ὁμοίως   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣ος
[ -ca.?- α] ἕως β ἤ̣ργη̣σ̣α̣ν ἐργ̣ά̣τ̣α̣ι̣   ̣  ̣ ἀ̣πʼ Ἀμοῦ
15[ -ca.?- ] γ̣ ἕ̣ως δ ἠρ̣γ̣ά̣σ̣α̣ντο το[ίν]υν ἐν τῷ χωρι(δίῳ)
[ -ca.?- ] κ̣[α]ὶ̣ Π̣ατεῖς οἱ τοῦ μισθωτο[ῦ τ]ὸ̣ αὐτὸ ἔργον
[ -ca.?- ] ε̣ ἕως ϛ ἠργάσαντο μεδι  ̣[  ̣  ̣  ̣] ἀπὸ Τνήεως
[ -ca.?- ] ζ ἕως θ ἠργάσα̣ν̣το̣ μεδ̣[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υνις
[ -ca.?- θ ἕω]ς̣ ι μετὰ Σ̣αγίω̣ν̣ο̣[ς τοῦ κο]ι̣νωνοῦ
20[ -ca.?- ]ια[ ια ἕως ι]β̣ μετὰ Ὀννω̣[φ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἕως] ι̣ε̣ ἠργ̣ά̣σ̣α̣[ντο -ca.?- ]
2
Traces 22 lines 3
Traces 2 lines
25[ιη]   ̣  ̣  ̣  ̣ετο εἰς   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ιθ] μ̣ε̣τὰ τῶν ἀπὸ Πε̣  ̣[ -ca.?- ]
[κ] μετὰ τῶν αὐτῶν τ̣ὸ̣ α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ ἔργον
κ̣α̣ εἰς μερίδα Ὥρου Φ  ̣  ̣  ̣ν̣ι̣ο̣ς̣
κβ τὸ αὐτὸ ἔργον
30κγ εἰς τὴν αὐτουργίαν
κδ μετὰ Σαρᾶ μισθωτοῦ μισ(θοῦ) (δραχμαὶ) ρκ
κε ἔσυραν ξύλα ἐπὶ τὸ ἐποίκειον(*)
κϛ τὰ σκεύη ἔσυραν ἐπὶ τὸν ἀγρὸν
ἀπὸ τοῦ χωρίου
35κζ ἔσυρα̣ν ξύλα ἐπὶ τὸ ἐποίκε̣ι̣[ο]ν̣(*)
κη μετὰ Ὀ̣ννῶφρις(*) πρεσβύτου̣
κθ μετὰ κληρονόμων Ἀγάθου
λ μετὰ Ὀννῶφρις(*) ἀμπελουργοῦ (δραχμαὶ) ρκ
Χοιὰ(κ) α ἔσυραν ξύλα ἀπὸ τοῦ Π̣ε̣ρμο(ύθιος)
40β τὸ αὐτὸ ἔργον ἕως γ
δ μ̣ε̣τ̣ὰ̣ Ναροῦ ζευηλάτου(*)
ε τὰ ξ̣ύ̣λ̣α μέτηξαν ἐπὶ τὴν̣ χ̣ο̣ρ̣τοθή(κην)
ϛ μετ[ὰ   ̣]σ̣ιεγ̣ο̣υ̣ μισθω̣[τοῦ -ca.?- ]
ζ̣ [μετὰ] Ἠ̣δ̣ησί[ο]υ̣   ̣[ -ca.?- ]
45Traces

Apparatus


^ 1.7. l. ἀνήλωται
^ 3.32. l. ἐποίκιον
^ 3.35. l. ἐποίκιον
^ 3.36. l. Ὀννώφριος
^ 3.38. l. Ὀννώφριος
^ 3.41. l. ζευ<γ>ηλάτου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.