Papyri.info

sign in

p.wash.univ.1.22 = HGV P.Wash. Univ. 1 22 = Trismegistos 32568DDbDP transcription: p.wash.univ.1.22 [xml]

IVspc Oxyrhynchus

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.27 -]  ̣ μ̣εμετ̣ρ̣η̣  ̣-
[- ca.17 -]  ̣ι εἰς̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣φας
[- ca.11 -] μ̣έ̣τ̣ρ̣ῳ παραλημπτικῷ τῆς
5[κώμης ἀ]ρ̣τ̣άβας̣ δύο (γίνονται) (ἀρτάβαι) β κεφαλαίου
[ὅνπερ] πυρὸν έ  ̣ον(*) καθαρὸν κεκοσκινευμ̣έ̣-
[νον τῷ] μ̣έτρῷ ᾧ καὶ παρείληφα ἐ̣πάνα̣γ̣-
[κες] ἀ̣π̣οδώσω σοι τῷ Ἐπεῖφι μηνὶ(*) τοῦ
[ἐνεστ]ῶ̣τος̣ ἔ̣τους̣ ἕκτ̣ου ἄνευ τινὸ̣ς̣ ὑπερθέσ̣ε̣ω̣ς̣
10[καὶ εὑρ]η̣σιλογίας, γινο̣μένης σοι̣ τ̣ῆς πράξε[ως]
[ἔκ τε ἐμοῦ τοῦ ὁμολογοῦντος] κα̣ὶ ἐκ τ̣ῶ̣ν̣ ὑπ̣αρχ̣όντω(*)
[μοι πάντων καθάπερ ἐκ δίκης. κύρ]ι̣ο̣ν τὸ χιρό̣[γρα]φ̣[ο]ν̣(*).

Apparatus


^ 6. l. <ν>έ  ̣ον
^ 8. Ἐπε̣ῖφι μηνὶ prev. ed.
^ 11. l. ὑπαρχόντω<ν>
^ 12. l. χειρόγραφον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.