Papyri.info

sign in

p.wisc.1.4 = HGV P.Wisc. 1 4 = Trismegistos 16813 = wisconsin.apis.5380DDbDP transcription: p.wisc.1.4 [xml]

AD53 Oxyrhynchus

ὁμολο̣γοῦσιν ἀλλήλοις Παυσῖρις Ἀμμω̣-
νίου καὶ Ἀπολλώ̣νιος Ἀπολλωνίου γ[έρ-]
διος, ὁ μὲν Παυσῖρις ἐγδεδόσθ[αι](*) τ̣ῶι {δ̣} Ἀ̣-
πολλωνίωι τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν Δ̣[ιο]σ̣κοῦν
5οὐδέπω ὄντα τῶν ἐτῶν ὥστ̣[ε μ]α̣θ̣εῖν̣
τὴν γερδιακὴν τ̣έ̣χνην πᾶσ̣[αν αὐτὸ]ν̣ ὡ[ς]
καὶ αὐτὸς ἐπίσταται ἐπὶ χρ[όνον ἐνιαυ-]
τὸν ἕνα ἀπὸ τῆς ἐνεστώ[σης ἡμέρας],
διακονοῦντ̣α καὶ π̣ο̣ι̣οῦντα π̣[άντα τὰ]
10ἐπιτασσόμ̣ενα αὐτῶι. Ἀπ̣[ολλώνιος]
ἀ̣π̣έσχηκε ὑπ̣[ὲ]ρ τ̣ο̣ῦ παι̣δ̣[ὸς ἱμα-]
τ̣ιζο̣μέν̣[ου καὶ τρεφομένου ὑπὸ τοῦ]
γ̣ε̣ρ̣[δίου] ἐ̣[πὶ τὸν ὅλον χρόνον δέκα]
τ̣έ̣[σσ]α̣[ρας δρ]α̣χμὰς ε̣[ἰς λόγον ἱμα-]
15[τισμοῦ] κ̣α̣ὶ̣ δ̣[ώσει αὐτ]ῷ ὁ Π̣α̣[υσῖρις κατὰ]
[μῆνα εἰς λ]όγους τ̣[ῆ]ς διατ[ρο]φ̣ῆ̣ς̣ ἀ̣ρ̣[γυρίου]
[δραχμὰς] πέντε . κ̣α̣ὶ̣ μ̣ὴ̣ [ἐ]ξ̣ε̣ῖ̣ν̣[αι]
[ἀποσπᾶ]ν τῶιδε(*) τῶι Παυσίρι π[ατρὶ]
τὸν παῖδα ἀπ̣ὸ̣ τοῦ δ̣ι̣δ̣ασκ̣ά̣[λου ἐν-]
20τὸς τοῦ χρόνου, ἐὰν δὲ μὴ ποιή̣[σῃ πάντα]
τὰ [ἔρ]γ̣α ἀποτεισάτωι(*) τῶι δι[δασκάλωι]
ἑκ[άσ]της ἡμέρας, ἧς ἐὰν ἀτ̣ακ̣[τήσηι]
⟦σ̣η̣ι, ἀ]ρ̣γυρίου δραχμὴ̣ν̣ [μ]ί̣α̣ν̣ [ἢ πα-]
ρέ[ξει π]αραμένειν ἐ̣π̣ὶ̣ τὰ̣[ς ἴσας ἡμέρας],
25τ̣[οῦ δʼ] ἀποσπα[σθ]ῆναι̣ τ̣[ὸν παῖδα ἐντὸς]
[τοῦ δηλουμένου χρόνου ἐπίτι]μον εἶν̣-
α̣ι̣ δ̣ρ̣αχμὰς ἑκατὸν καὶ εἰς τὸ δημό-
σιον τὰς ἴσας. ἐὰν δὲ καὶ αὐτὸς ὁ διδάσ-
καλος μὴ ἐγδιδάξῃ(*) τ̣ὸ̣ν̣ π̣α̣ῖ̣δ̣α̣ ἀποτει-
30σατωι(*) τὸ ἴσον ἐ̣πίτιμον. κυρί̣α̣ ἡ̣ δ̣ι̣δασ-
καλικηι(*). (ἔτους) ι̣γ̣ Τ̣ιβερίο̣υ̣ Κ̣λ̣αυδίου Κ̣[αί]σαρος
[Σε]β̣α̣στοῦ Γερμανικοῦ Αὐτο[κρ]ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣ Θὼ̣[θ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 3. l. ἐκδεδόσθαι
^ 18. l. τῷδε
^ 21. l. ἀποτεισάτω
^ 29. l. ἐκδιδάξῃ
^ 29-30. l. ἀποτει|σατω
^ 30-31. l. διδασ|καλική

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Pausiris, son of Ammonios and Apollonios, son of Apollonios, weaver, have agreed between them that Pausiris has bound his son Dioskus, who is still under age, apprentice to Apollonios in order to learn the whole weaver���s trade, as he also knows it himself, for the period of one year from the present day, whilst he shall perform and do everything which he is told to do. Apollonios has received for the boy, who is clothed and dressed by the weaver for the duration of the whole period, fourteen drachmas for clothing and Pausiris shall give him five silver drachmas a month for his food. And the said Pausiris, the father,, must not take the boy away from the master within the period. If he does not perform all the tasks, he must pay the master one silver drachma for each day that he does not do his duty or he shall send him to stay on the equal number of days and the penalty for taking the boy away within the period agreed on is a hundred drachmas and an equal sum to the treasury. Should the master fail to instruct the boy, he shall pay the same fine. The indenture is valid. The thirteenth year of Tiberius Caesar Augustus Germanicus Imperator, [ . (.)] Thoth [ . . . . . .