Papyri.info

sign in

p.yale.1.41 = HGV P.Yale 1 41 = Trismegistos 44767 = yale.apis.0015800000DDbDP transcription: p.yale.1.41 [xml]

III sac ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣]  ̣λ̣ε̣ι̣[  ̣]  ̣ρ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀναγαγὼν   ̣  ̣  ̣  ̣
ἐὰν δὲ τοῦτο γένηται
καὶ κελεύσῃ ἀπαν-
5τῆσαι ἡμᾶς, τὴν πίσ-
τιν ἡμῖν δοθῆναι.
π[ε]ρὶ [δ]ὲ τῶν λοιπῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὡς εἶχεν
διασαφ̣[ή]σει σοι Ἀπολ-
10[λώνιος   ̣  ̣  ̣] π̣είσει δ̣ὲ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.