Papyri.info

sign in

pap.choix.11 = HGV P.Leit. 5 = P.Leit. 4 = Trismegistos 11615 = Trismegistos 23654 = p.leit.5DDbDP transcription: pap.choix.11 [xml]

ca. AD 180 Tebtynis
[Reprinted from: p.leit.5] PLeit5;SB8,10196

Κλαυδίω[ι Ξεν]οφῶντ̣[ι τῷ κρατίστῳ ἐπισ]τ̣ρ̣α̣τήγωι
παρὰ Ὀρσ̣[ε]ν[ούφεω]ς τοῦ [Ὀρσενούφεως ἀπὸ] κώμης
Τεπτύνε̣ως [τ]ῆς Πολ̣έ̣[μωνος μερίδος τ]οῦ Ἀρσι-
νοείτου νομοῦ. κατ̣ʼ ἐ̣π̣[ήρειαν ἀναδ]ο̣θεὶς [εἰ]ς̣
5πρακτορίαν ἀργυρικῶν κα[ὶ] κ̣[λ]ηρωθεὶς ὑπό γε σ[οῦ]
ἀπὼν ἠνηγκάσθην(*) [διὰ τῆς] π̣αντελοῦς μου
ἀπορίας ἐνκαταλείπε̣ι̣ν̣ τὴ[ν ἰ]δίαν μὴ δυνά-
μενος ἀντιλαβέσθαι τῆς λ̣ιτ̣ο̣[υ]ργίας(*) μεγίστης
οὔσης καὶ ὑπὲρ ἐμὲ καὶ ὑπο[νοσ]ήσαντα. ὅτι δὲ
10ἄπορός ἠμει(*), κύριε, ῥαδίως̣ [γʼ] ἀποδείξω. τῷ γὰρ
ὀδόῳ(*) ἔτι(*) ἀναδοθεὶς πάλιν̣ κ̣α̣τʼ ἐπήρειαν εἰς
πρεσβυτερείαν προσέφ[ερο]ν̣ τῷ τότε διοικη-
τῇ Αὐρηλίῳ Πτολεμαί[ῳ], π̣α̣ρατιθέμενος
αὐτῷ τὴν ἀπορίαν [μου, ὃς] καὶ ἔγραψεν ἐπισ-
15τολὴν τ̣ῷ τοῦ νομ[οῦ στρ]ατηγῶι ⟦φα⟧
\ἐξετάσαι καὶ κὰν̣(*) α̣[ὐ]τ̣ὰ οὕτω ἔχῃ [ἀπολῦσ]α̣ί με, καὶ ἀφίθην(*) ὑπὸ τοῦ στρ(ατηγοῦ). φανεὶς/
ἐπὶ στῆς̣(*) ἐξετάσεως, ἀ[φείθη]ν̣ παντελῶς κατὰ
προτεθὲν ὑπʼ αὐτοῦ [δημοσ]ίᾳ πρόγραμμα
οὕτως ἔχων(*)· Φω̣κ̣ίων [στρα]τ̣ηγὸ̣ς Ἀρσινοίτου
20Θεμίσ̣το[υ καὶ] Π̣ολέμω[νος] μερίδων· Ὀρσενούφ[ε]ως
Ὀρσε[νο]ύ̣[φε]ως ἐντυχόντο[ς τ]ῶι κρατίστῳ δι[οι-]
κητῇ Αὐ̣ρηλίωι Πτολεμα[ί]ῳ ἐπὶ τῷ ἄπ[ορ]ο̣ν̣
ὄντα(*) δεδόσθαι εἰς πρε̣σ̣β̣[υτε]ρείαν, ἔγραψέν [μ]οι
ἐὰν οὕτως ἔχῃ ἕτερον̣ ἀ̣[ν]τʼ αὐτοῦ εἰς τὴν χ̣[ρ]εί-
25αν κατασταθῆναι. Κ̣άσ̣[τορ]ο̣ς οὖν κωμωγρ̣[α]μ-
μα̣τέως τῆς κώμης δη[λώ]σαντο[ς] τ̣αῖς ἀληθεί-
α[ις ἄ]πορον αὐτὸν εἶναι κ̣[αὶ] ἀναδόντος ἀντʼ αὐ-
το̣[ῦ τ]ὸ̣ν ὑπογε̣[γρα]μμένο[ν, δ]ημοσίᾳ προ̣έ̣θη-
κα [ἵν]α ὁ ἀ̣ν̣α̣δοθεὶς εἰδ[ῇ κ]α̣ὶ τῆς χ̣ρ̣είας ἐ̣πι-
30λ̣ά[βηται] ε̣ἰς τὸ ἐν μη[δεν]εὶ(*)μεμφθῆναι. σ̣ε̣ση-
μί̣[ω]μαι(*) (ἔτους) η Αὐτοκρ̣[άτο]ρ̣ο̣ς Καίσαρος
Μάρκ[ου Αὐρηλίου] Ἀντωνείνου Σεβ[αστοῦ Ἀρμε]νιακο̣ῦ̣
Μηδ[ικοῦ Παρθικο]ῦ̣ με̣γίστου καὶ Αὐτ[οκράτορος] Καί-
σαρος Λ[ουκίου Αὐρη]λίου [Ο]ὐ̣ήρ̣ου̣ Σεβ[α]στοῦ [Ἀρμενιακ]οῦ
35Μηδικ[οῦ   ̣  ̣  ̣  ̣] Γερμα̣ν̣ικοῦ̣ [Π]α̣ρθικο̣[ῦ μεγίσ]τ̣ου
Ἐπεὶφ ζ̣. ἔ̣σ̣τ̣ι δέ· [Ἡ]ρωδί̣ων Ἡρώδου μητρὸ[ς]
Ἡρῶτος ἔχων πόρον δραχ̣μ̣ῶν χιλί̣ων . Σερ̣απάμ-
μων ὁ καὶ Ἰσίδωρος ὑπηρέτης προθεὶς κ̣ατεχώρης(*)(α)
Ἐπεὶφ ιγ. μηδεμιᾶς οὖν μοι, κ̣ύριε, εὐπορία̣ς προσ-
40γενομένης̣ ἐκ τότε μέχρι νῦν, φανερῶς ἐπη̣ρε-
άσθην ὑπὸ τῶν π̣ρεσβυτέρων τῆς κώμης χειρι-
ζό\ν/των τὰ κατὰ τὴν κωμωγραμματείαν(*) εἰς τὴν
πρακτορία̣ν̣. διὸ ἐπὶ σὲ τὸν κύριον κατέφυγον
ἀξιῶν εὐεργεσίας τυχεῖν ὅπως δυνηθῶ συνμέ-
45νειν κ̣α̣ὶ τὰ δημόσια διευθύνε[ιν] ἧ[ς δι]α-
τάσσο[μ]αι δημοσίας γῆς· ἃς γὰρ ἄλλας δύ̣ναμαι
σωματ̣ικὰς χρείας ὑπομένει\ν/ οὐκ ἀναδύομα̣[ι. ⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣ι̣ε̣υ̣τ̣ύ̣[χ(ει).]

Apparatus


^ 6. l. ἠναγκάσθην
^ 8. l. λειτουργίας
^ 10. l. εἰμι
^ 11. l. ὀ<γ>δόῳ
^ 11. l. ἔτει
^ 16. l. ἐὰν
^ 16. l. ἀφείθην
^ 17. l. τῆς
^ 19. l. ἔχον
^ 23. corr. ex οντα⟦σ⟧
^ 30. l. μηδενὶ
^ 30-31. l. σεση|μείωμαι
^ 38. l. κατεχώρις
^ 42. l. κωμογραμματείαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.8.10196 [xml]

II/III spc ?

(l)


[Reprinted in: pap.choix.11] PapChoix 11

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.leit.4 [xml]

ca. AD 161 ?
[Reprinted from: sb.8.10195] SB8,10195

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀριθμῷ σκβ
[⁦ -ca.?- ⁩ ἔστι] δέ· Λουκίῳ Οὐολουσίῳ
[Μαικιανῷ ἐπάρχῳ Αἰγύπτου παρὰ Σεραπίωνος Ἁργώθου μητρὸς Τατ(?)]ίχεως τῆς Παχύμιος
5[ἀπὸ ⁦ -ca.?- ⁩ ἑβ]δομήκον̣τα δύο ἔτη
[⁦ -ca.?- ⁩] εἰσεδόθην̣ κατʼ ἐπή-
[ρειαν ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τοι τῶ[ν] κ̣ατὰ καιρὸν
[ἡγεμόνων καὶ ἐπιστρατήγων (?)⁦ -ca.?- ⁩]   ̣η κρατε̣ῖσθαι   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ οὐ] μόνον τούτους ἀλλὰ
10[καὶ ⁦ -ca.?- ⁩ λειτο]υργίαν ὁπότ̣ε πρὸ πολ-
[λοῦ χρόνου ⁦ -ca.?- ⁩] κατὰ τὸ ἀνα̣γκαῖον
[οὖν, ἡγεμὼν κύριε, κατέφυγον ἐπὶ σὲ τὸν πάντων σωτῆρα καὶ ε]ὐεργέτην ἀξιῶν,
[ἐάν σου τῇ τύχῃ δόξῃ, γράψαι τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ ἀπαρενόχλητ]όν με φυλαχθῆναι,
[ἵνα δυνηθῶ - ca.30 - ἐν τοῖς ἰδ]ίοις ἐπιμένειν
15[καὶ ὦ εὐεργετημένος. διευτύχει. - ca.25 -]  ̣  ̣ Σεραπίων Ἁργώθου
[μητρὸς(?) Τ̣α̣τ̣ί̣χ̣ε̣ω̣ς̣ τῆς Παχύμιος ἐπιδέδωκα καθὼς πρόκειται τὸ ἀ]ν̣αφόριον̣. [Πα(?)]ῆσις
[τοῦ δεῖνα ⁦ -ca.?- ⁩ ἔγραψα ὑ]π̣(ὲρ) α̣ὐτοῦ μ̣[ὴ εἰ]δότος γρά(μματα).
[ἔστι δὲ ὑπογραφῆς τοῦ ἡγεμόνος ἀντίγραφον· ⁦ -ca.?- ⁩ ὁ τοῦ νομοῦ στρατη]γ̣ὸς̣ [ποι]ήσει τὰ̣
[δέοντα. ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.