Papyri.info

sign in

pap.congr.xxv.244 = HGV P.Cair. Masp. 3 67352 = Trismegistos 36565 = oxford-ipap.apis.432 = p.cair.masp.3.67352DDbDP transcription: pap.congr.xxv.244 [xml]

VI spc Aphrodito<Antinoopolis?
[Reprinted from: p.cair.masp.3.67352] P.Cair.Masp. 3 67352

r
Traces 3 lines
4καὶ ἀπερίστατον ὄντ̣α ἐ̣ν̣ τοσούτῳ   ̣κ  ̣  ̣  ̣  ̣ησε  ̣ ὁ ἐμὸς θ̣ε̣ῖ̣ο̣ς̣ κ̣α̣τ̣ὰ̣
5πατέρα ἑωρακώς με  ̣  ̣  ̣ \ὡ̣ς/ ε̣ἴ̣ρ̣ηται\περὶ/ ἀβ̣ο̣η̣θήτου̣(*) \π̣ρ  ̣  ̣ου/   ̣  ̣  ̣θεντι(  )
πέπρακεν τὰ \ἐν̣ ἀγρῷ/ πατρῷά μο̣υ̣ πράγματα̣ \τῷ̣δε τοῦδε/ κατʼ ἔ̣γγραφον πρᾶσιν̣
λαβὼν παρ’ αὐτοῦ ⟦τὴν⟧ \  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣/ ὁ̣π̣ω̣σ̣δήποτε τιμὴ[ν] - ca.13 -[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐδαπανήσατο καταστήσας με ἀβίωτον̣ π̣αντελῶ̣[ς καὶ]
ἔκβιον· καίτοι πολλῆς ἐπά̣ξιος τιμῆς πέφυκ̣[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ]
10μου \κατ’ ἀγρὸν/ πατρῴα κτῆσις ακ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⟦τ̣ὴ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
( )π  ̣ρ  ̣ούσῃ βελτίωνι(*) ὄψει. ὅθεν παρακαλῶ κα̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ̣ὸ̣ π̣α̣ν̣ευσεβὲς ὑ(*)μῶν κράτος, εἰ παρα̣σταίη, θεσπίσαι τὴν δικ(αί)α̣ν̣
(*)μῶν κα̣ὶ̣ ἔ̣ν̣νομον κρίσιν φιλοτιμηθ̣ῆναί̣ μοι̣ δ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣
Two missing lines
16aη  ̣  ̣  ̣ντη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μου αν   ̣κ  ̣  ̣  ̣  ̣ῆναί μοι
16b  ̣  ̣  ̣τομους
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ῆ̣ναι μοι τ̣ῷ̣ δεομέ̣νῳ ⟦ὅπως⟧   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ται  ̣  ̣  ̣  ̣ξ̣  ̣  ̣  ̣
μετ̣ὰ̣ τῶν πενίχρων μου τ̣έ̣κ̣ν̣[ων] καὶ ὑ̣π(ερ)εύξ̣ασθαι τῆς
(*)μετέρ(ας) \εὐζωΐα̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣/ διαμονῆς διὰ παντός. Ἀρκεῖ γὰρ τοῖ̣ς̣ ἠ̣γο̣ρ̣ακ̣ό̣σι \- ca.9 -/ οc̣  ̣ν̣
\γενέσθαι/ \παρανόμως/ μὴ π̣αρὰ πρωτοτύ̣που(*) \⟦το- ca.9 -⟧/ ἀλλότρια κτησαμένοις ἀλλ  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
20καιρῶν \τοῦ/ μηδενὸς τὴν τοσαύτης κτήσεως ἐπ̣ι̣[καρπίαν]
ὅ̣π̣ερ̣  ̣  ̣  ̣  ̣\cι/α̣c κα̣ὶ̣ ἐν ἑτέροις   ̣αρε̣μ̣εμψαμητα(  )τουc \  ̣  ̣ερ[  ̣]   ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]/   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ ὑπὸ]
πίνης(*) ἀγχόμενος. [κ]α̣ὶ̣ μά̣λι̣[στα] \κατ/ελ{λ}εγχθ ἐν τοῖ̣ς̣ πολυκ - ca.9 - [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
22a[  ̣  ̣]  ̣ πίνη̣ς(*)
δοῦναί μοι πέντε μόνα ἄσταθ̣μα νομίσματα α  ̣  ̣  ̣κη  ̣  ̣  ̣
- ca.13 -[  ̣  ̣  ̣  ̣ θλ]ιβόμενος τέθε̣ι̣κα αὐτοῖς τούτου χάριν.
v
25 ἐξαιτῶ δ̣ὲ̣ καὶ τοῦτο τὸ̣ κράτο̣ς ὑμῶ̣ν θεσπίζαι(*) μοι τὴ̣ν   ̣  ̣[- ca.9 -]
τέχνην τ̣οῦ̣ δ̣ημ̣ο̣[σ]ί̣ου σίτου τῆς αἰσίας ἐμβολῆς τοῦ νομοῦ Ἑρμοπ̣[ο]λ[(ίτου)]
τῆς ἐ̣μῆς̣ πατρίδ[ο]ς̣ ὅ̣π̣ως εὕρω μετὰ τῶν ἐμῶν τέκνων τοῖς
[τὴ]ν̣ τοιαύτην̣ [τέ]χ̣ν̣η̣ν ἐγχειρουμένοις ἐπικοινωνεῖν \ἀεὶ/ καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣τ̣ε   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τὸ\ν/ ἀ̣φι(*)κνούμενον μισθὸν τοῦ ταύτης κό̣π̣[ου]
30[- ca.10 -] ὅπως εὕρ̣ω εὐχαιρῶς(*) βιῶναι καὶ ὑπ(ερ)εύξασθαι τοῦ ἀητ’τή̣τ̣[ου]
ὑ̣μῶν κράτους διὰ παντὸς μ̣ετ̣ὰ̣ [τ]οῦ ἐμοῦ   ̣π̣  ̣ρ  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣.
⁦ vac. ? ⁩
ζ(ητ- ) Ἰ(*)ούλιον̣ εἰς̣ τ̣ὰ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣βούλου̣ εἰς τὴ̣ν ἀργὸν   ̣  ̣αλο  ̣  ̣  ̣[  ̣]πρ  ̣  ̣  ̣  ̣
ζ(ητ ) Θ̣εωδώρητον(*) \ἀπὸ/ δο̣υ̣κ(ῶν) εἰς τὴν Ῥάβδον εἰς τὰ Ῥωμανοῦ.
(inverse)
Ἀρκεῖ γὰρ τοῖϛ ἠγ̣ο̣ρα̣κόσι συγχωρητέον γενέσθαι ἐπ̣ὶ τῇ τῶ̣ν̣
35aβ̣  ̣  ̣ι̣ ἀ̣φηλίκων γ ὠνιακῇ α συγ
35⟦ὑπ’⟧ ἀλλοτρίων κτήσεω\ν/(*) παρανομοῦντ̣ο̣ς̣ ἀ̣νδρὸς   ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
πρωτοτύπου διαπράσεως, μάλιστα δὲ τοῦ̣
τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ  ̣ο̣ν διὰ τοσούτων μακρῶν χρόνων τοιαύτη̣[ς]
  ̣ηρ
β̣ε̣β̣ε̣λτιωμ(ένης) κτήσεως ἐπικαρπίαν κο̣μ̣ίσασθαι ἄνευ [  ̣  ̣]   ̣ο̣ηματ̣  ̣[  ̣].

Apparatus


^ r.5. corr. ex ἀβ̣ο̣η̣θήτον̣
^ r.11. l. βελτίονι
^ r.12. ϋμων papyrus
^ r.13. ϋμων papyrus
^ r.18. ϋμετερ(ασ) papyrus
^ r.19. corr. ex πραυτοτύ̣που
^ r.22. l. πείνης
^ r.22a. l. πείνης
^ v.25. l. θεσπίσαι
^ v.29. ἀ̣φϊκνουμενον papyrus
^ v.30. l. εὐχερῶς
^ v.30. ἀητ’τη̣τ̣[ου] papyrus
^ v.32. ϊουλιον̣ papyrus
^ v.33. corr. ex Θ̣εωδόρητον, l. Θεοδώρητον
^ v.35. corr. ex κτήσει\ν/

Notes

  • 37.

    At the beginning of the line between the letters ο̣υ and ο̣ν in the transcription τ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ο̣υ ̣ο̣ν, it is unclear whether there is an unreadable letter or not.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.