Papyri.info

sign in

psi.congr.xxi.13 = HGV PSI Congr. 21 13 = Trismegistos 22654DDbDP transcription: psi.congr.xxi.13 [xml]

AD284/85- Oxyrhynchus
[Reprinted from: .] r=PSICongXXI12

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.10 -]  ̣[  ̣]υ̣ ἐπι  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν καὶ βασταχθῆν̣[αι (?)⁦ -ca.?- ⁩ Κλαυδιανὸς]
[ὁ καὶ Σ(?)]αραπάμμων διʼ ἧς φα̣[ίνεται (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α οὐκ(*) ἅπαξ οὐ δε[ύτερον ⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣ τῷ σῷ μεγαλείῳ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]  ̣ω̣ν ἀπροφασείστω[ς](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ τόμ(ος) α. εἰ τοίνυν α[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣η̣σαι τῇ σῇ ἀνδρείᾳ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣των τῶν γενομέ[νων ⁦ -ca.?- ⁩]
10εἰ ἔ̣λ̣θ̣ο̣ι̣ε̣ν̣ εἰς τὰς σὰς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣κειμένων μου α  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐ̣ὰν κελεύσῃς η καταθε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ουρου ἐγ̣κληθῆναι αυτ[⁦ -ca.?- ⁩]
γὰρ, δέσποτα ἡγεμών,   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15πάντων μου τῶν ὑπαρχ̣[όντων ⁦ -ca.?- ⁩]
με κατεληλυθέναι τῇ π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀντ̣ιτεταγμένη κενῶς κα̣[ὶ ἀνωφελῶς (?)⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπ[ὶ τ]ὸ σὸν̣ ἄ̣χ[ρ]αντον δικ[αστήριον ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.12 -]  ̣θ̣ους ἐσ̣τ̣ὶ̣ν̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ην  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣ι(*)ωνι β(ενε)φ(ικιαρίῳ) ἐ̣π̣άρχου Αἰγ̣[ύπτου ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ας ὑ̣πʼ ἐμο̣ῦ τοσ  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣  ̣  ̣ο̣υσιου α  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]υ̣ στρατηγῷ βιβλίδι[ο]ν κατὰ τ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ σ]υ̣κο̣φ̣αντ̣ε̣ίας τὰ ἀ̣ν̣τίγ̣ρ̣α̣φ̣α̣ ωσ  ̣ν̣  ̣ι̣δ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣θο̣ς̣ τῇ σῇ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣είᾳ̣. ἔ̣σ̣τ̣ι δέ· Αὐ̣[ρηλίῳ (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τῶ(?)]ν̣ Ῥω̣μαίων α̣[  ̣]  ̣οι[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ρε  ̣  ̣  ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣] συνῆ̣λθον   ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣ν̣α  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩τ(?)]ῶ̣[ν(?) γ]ο̣νέ̣ω̣ν̣ ἔν τε̣ χρ̣υ̣σ̣ῷ κα̣[ὶ   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣μ̣[  ̣]ο̣υ̣ρου ἀνεψιοῦ ο̣υ̣λ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[λ]ειτουργίαν ευ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ο̣ὐ μ[ό]νον τὸν χρυσ[ὸν   ̣  ̣  ̣]α̣ι̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣α  ̣  ̣ημετ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δε̣[  ̣]ξα̣[  ̣] ἄ̣λ̣λ̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] μ̣η̣δενὸς ὑπʼ α[ὐτ]ο̣ῦ̣ χρὴ τον̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ι̣κια τῆς ἀδελ[φ]ῆς αὐτοῦ Ἡραΐδ̣[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣τα  ̣  ̣ν̣ καὶ α  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣ν̣ οἵτιν̣ε̣ς̣ δ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣απαντων π̣ρ̣ο̣ε̣νεγκάτω̣ κ  ̣  ̣  ̣μ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ἐν τῷ διετ̣η[  ̣]  ̣  ̣ρ  ̣ χρόνῳ καὶ ετ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τ̣ῶ̣ν̣ ἀ̣ρ̣χ̣ό̣ν̣των ε̣ἰ̣ μ̣ὴ ἔχοιεν(*) κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣μηχ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣α̣θων ἔρχεσθα̣[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣δ  ̣ τοῦτο ἀποδε̣ῖ̣ξ̣αι δύναιτο. ὁ γὰρ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λ  ̣υθε  ̣  ̣  ̣ι τῷ τη̣λ̣ι̣κ̣[ο]ύτῳ τολμήμ̣[ατι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣ ἐνκλημα  ̣  ̣  ̣πατε  ̣α  ̣α  ̣λ̣η̣ρ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣την τοῦ διασ̣ημ̣ο̣τ̣ά̣[του ἡ]γεμόν̣[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ αὐτοῦ δεξιάν. (ἔτους) γ Α̣[ὐ]τ̣ο̣κ̣ρατ[ό]ρ[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Π]ερσικῶν Μεγίστων Ε̣ὐ̣[σε]β̣ῶ̣ν Ε̣[ὐτυχῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣κ̣ρ̣ω̣ν ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) α(ὐτοῦ) μὴ̣ ε̣ἰ̣δ̣(ότος) γρ(άμματα)   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
3
[⁦ -ca.?- ⁩ ἡ]μέραν ἥτις ἐστὶν Θὼθ ι̣θ̣ Ἡ[λι]οδώρ̣α̣ν̣ [Ἁ]ρ̣μ̣ο̣νίαν γυμν(ασίαρχον) Ἀλεξ(ανδρείας)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (γίνεται) (τάλαντα) λ̣ϛ 𐅵 ὑπερ ὑπὲρ αὐτῆς π̣[α]ρ̣ανόμ̣ω̣ς̣ ε̣ἰ̣σ̣[ε]π̣ράχθην, πάντα δὲ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ δόντος μὲν τὸν στρατηγὸν [  ̣]ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]ντων ὧν παρεθέμην
[⁦ -ca.?- ⁩]νου τοῦ τριακοστοῦ τοῦ ὑπὸ̣ τ̣[ο]ῦ̣ προκτήτ[ορο]ς̣ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ Ἱέρακος τοῦ καὶ Ἀμ-
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ὑπέ̣β̣αλο̣ν ἐ̣ν̣ τῷ ἐπιδοθέντι ὑπʼ ἐμοῦ βιβλειδ[ί]ῳ(*) κεχρονισμένῳ
[⁦ -ca.?- ⁩] τῆς τότε ἡγεμονίας τοῦτο ἐπ̣ιβληθῆναι σ̣υ̣ν̣κεχωρη̣κ̣έ̣ν̣α̣ι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σαντος ταύτην τὴν ἐπιβολὴν παρ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣ων ἐν κολ-
[⁦ -ca.?- ⁩ κ]ατʼ ἐμοῦ γενομένην συσκευὴν καὶ δυναστείαν ἀξιῶ μηνυ-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣δ̣  ̣[  ̣]αν ἐπὶ τόπων παρὰ τοὺς νόμους ἐξισχυόντ̣[ω]ν. (ἔτους) η Αὐτοκράτορος
10[⁦ -ca.?- ⁩]υ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ, Θὼθ ι̣θ̣. ἔστι δὲ τῶν Μονίμου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ον τῆς παρησίας(*) ᾗ κέχρηται ἐπὶ πάσῃ παρα  ̣  ̣[  ̣]  ̣ι̣α̣ διὰ τῆσδε τῆς ἐπι-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ωστων χρημάτων α Αὐρηλιαω(*) Ἀμμωνιανῷ καὶ Οὐλπίῳ Α̣  ̣(  )
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ οὐιάτικα τῶν γενναιοτάτων στρατιωτῶν δοθῆναι ἐξέταξα δι̣ερ-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τ̣ου λόγου τῶν ἐκδιῶν(*) τοῦ τριακοστοῦ μέρους τῶν ἀπὸ γ (ἔτους)   ̣  ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣λ̣οιπογραφουμένου ἀπὸ γ (ἔτους) ἀνὰ χεῖρα μέχρι α (ἔτους) Κλαυδίου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣ντων   ̣  ̣ τοῦ αὐτό̣θ̣ι συνλόγου επ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ̣(*)πεναντία
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.20 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1⁦ vac. ? ⁩ κατὰ Π̣ο̣μ̣π̣η̣[ΐα]ς̣ Ἡλιοδώρας. ⁦ vac. ? ⁩
Πομπωνίῳ Ἰανουαριανῷ τῷ διασημοτάτῳ ἐπ[άρχῳ Αἰγύπτου]
παρὰ Αὐρηλίου̣ Κλαυδιαν̣ο̣ῦ̣ τοῦ καὶ Σαραπάμμω[νος - ca.10 - τῆς λαμπρᾶς]
καὶ λ[α]μπροτάτης Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως. δίκη[ς - ca.23 -]
5πρὸ[ς] Ἡ̣λ̣ιοδώραν Ἁρ̣μο̣νίαν Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣(  ) καὶ Σερῆνον γραμμ[ατέα (?)- ca.14 -]
ἥ̣ρ̣[πα]σαν μου κτηνῶν καὶ   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ χρεωστοῦσι [- ca.22 -]
κ  ̣  ̣ π̣α̣ρʼ αὐτῶν ὀφείλοντος ἐκπράττεσθαι α̣  ̣ [- ca.20 - Μο-]
ν̣ί̣μ̣ῳ τῷ γενομένῳ διοικητῇ κατ̣ʼ ἐ̣μ̣οῦ ἐπιτ  ̣ [- ca.15 - τοῦ προδιελ-]
θό̣ν̣τος μηνὸς Παχὼν τὰ γενόμενα ἐξ ἀντικ̣[αταστάσεως ἐπὶ τοῦ τῆς]
10διασημοτάτης μνήμης Σαλλου[στίου - ca.30 -]
της μεταγενέστερα τῶν Σαλλουσ[τίου]   ̣[- ca.25 - στρα-]
τ̣ηγ̣ή̣σαντος. ἀναγνόντος   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐξ ὑ̣π̣ο̣μ̣ν̣[ηματισμοῦ (?)- ca.16 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣τ̣ε̣ι̣λῆμφθαι(*) π̣α̣ρ̣ὰ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ὑπὸ Κου[α]δράτο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣ναν̣α̣  ̣[- ca.11 -]
[Σαλλο(?)]υ̣σ̣τ̣ίου ἀ̣π̣[ο]φάσει ἐν̣α̣ντία̣ κρῖναι κ̣α̣ὶ̣ πάντα α̣ὐτῇ συναξάμενο̣ς̣
15[ὁ σ]τρατηγὸς ἀ̣[νέ]π̣ε̣μ̣ψεν ἐ̣π̣ὶ̣ τὸ σὸν μεγαλεῖον καὶ ἔκτοτε προσεδρεύοντος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν ἀντιδίκων ἐληλυθέναι πολυπρα-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣νων αὐ̣τ̣  ̣  ̣ τῷ σ̣υνήθει παραλογισμῷ̣ χρω̣μένην
[καὶ σ]υ̣νειδότι διʼ ἐπιστολῆς ἀνενηνοχέναι καὶ ἀντίγραφα α  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ου γὰρ μεγαλε̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣κ̣ε̣λ̣ευ  ̣εις τῇ τάξει ταῦτά μοι ἐκδοθῆναι
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣θῆναί τ̣ε̣ ἐπὶ ὑ[πομν]η̣μάτων τῷ λαμπρῷ σου δικαστηρίῳ
21[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω̣ πράγματι π̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ντα παρατιθέμενον(*) καὶ ἀναδιδάξο(ν) αναδειδαξο[τα](*) [τὸ σὸ]ν̣ μ̣ε̣γ̣α̣λ̣εῖον̣ τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣η̣ν̣ κατʼ ἐμοῦ δυναστείαν πλούτου
[- ca.22 -]  ̣  ̣[  ̣] μηδενὶ προχωρεῖν. διευτύχ[ει].
[- ca.30 -]ω̣  ̣  ̣ (ἔτους) ζ Ἐπεὶφ α  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ω̣ Φ̣α̣ρ̣μ̣[οῦθι(?)  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣λ̣εντι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣κ̣υ̣ρ[  ̣  ̣]   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ηκ  ̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]δ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣λ̣α̣ρ̣οι[ς] τρισὶ οισ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σα̣υ̣   ̣  ̣ρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣  ̣των ἀδικημάτων αὐτοῦ   ̣ψ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣α ⟦ν⟧ \ἄλλο/ ὑπολείπεταί μ̣οι τό μο̣ι̣ τρα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ακ̣  ̣  ̣τω  ̣  ̣  ̣  ̣μενω̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]τ̣α μ̣οι οὐδʼ ὧ̣ν ἀλγηδόνων   ̣  ̣ε̣ξ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ κοινῶ̣ν̣ π̣άσ̣ης β̣ίας   ̣  ̣γ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ  ̣ πάσ̣χειν καὶ δυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οι  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣ περιέχεσθα[ι](*) [  ̣  ̣]  ̣ γ̣ὰρ πυνθ̣α̣ν̣ο[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣αζ̣ε̣ται διʼ ὧν [  ̣]  ̣  ̣μεν διε̣λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ο̣ῖ̣ς̣ ἀντιτεταγμέν̣[οι]ς ῥύεσθαι αὐτοῦ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣ενης αὐτῷ πρὸς τα[ῦ]τα ἐπιτε̣ι̣μίας̣(*)   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐ̣π̣ι̣κερδείαν(*) [  ̣  ̣]  ̣νεξεσθαι τῶν πε̣ρι..[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]δ̣ιης   ̣  ̣δ̣εσ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]θ̣αι μὲν λέγοι̣ ἐπὶ τῆς ἐν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πολλὰ τ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ε̣θος πρὸς χάριν ἐκειν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ π]έ̣πρακται δ̣ὲ̣ [τ]ὰ̣ς̣ ἰ̣δί̣α̣ς μου [⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εν τῷ ἐπιδ̣ο̣θ̣έ̣ν̣τι   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἔτους) ζ τοῦ αὐτ[ο]ῦ μηνὸ̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
6
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο[  ̣  ̣]  ̣α[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣χ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣υτη ε̣νδο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αντα τὰ μελήμ̣α̣τ̣[α (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ ὑπ̣ὸ̣ τ̣ῶν   ̣π̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ καὶ ποδ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣ι̣  ̣σ̣τ̣ης οὖν̣ μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣χο̣ντω̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]κατακ̣λιμα̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣λ̣εγ̣ομεν  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣ολυλαλίας δ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣λ̣υτρω  ̣  ̣  ̣το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων εἰς τὸ σ̣υ̣νδ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩] ὑπὲρ τοῦ ζ (ἔτους)   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣του τῆς π̣εί̣ρ̣α[ς (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εγνιον καὶ τ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐκδικίαν παρ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ιας καὶ ἐπιτρο[π ⁦ -ca.?- ⁩]
7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]  ̣υ̣ς̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ν̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ο̣υ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]ταγε̣νη  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ν[  ̣]α̣ν̣των  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣δι  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]η̣ν σὴν   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ατ̣οι̣τω̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣η  ̣ε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ̣τα  ̣  ̣  ̣θ  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣π̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣τ̣αις εμ̣β̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀ̣ν̣ε̣ι̣σ̣πράκτου[ς] κατ̣[ὰ] π̣ά̣[ντ]α̣ τ̣ρ̣[όπον (?)⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ — γ̣ε̣νομένας̣ δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ φερόντω̣ν̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣α̣ι̣. κ̣ό̣λ(λημα) μβ τόμ(ος) α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
FrG
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ανι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FrH
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ς λ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ παραδε̣χ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν πεπον[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]ηρης κειμεν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣ο(  ) ὑπὸ τῶν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σαντα  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]εισιν τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣ι̣ καλ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.4. l. οὐχ
^ 1.6. l. ἀπροφασίστως
^ 2.1. ϊωνι papyrus
^ 2.19. corr. ex ε⟦ιχ⟧χοιεν
^ 3.5. l. βιβλιδίῳ
^ 3.11. l. παρρησίας
^ 3.12. corr. ex αυρηλια⟦ν̣⟧ῳ, l. Αὐρηλίῳ
^ 3.14. l. ἐκδειῶν
^ 3.16. ϋπεναντια papyrus
^ 4.13. l. κατειλῆφθαι
^ 4.21. corr. ex παρατιθεμεν⟦ο̣υ̣⟧
^ 4.21-22. l. |[τα]
^ 5.12. corr. ex πα⟦  ̣  ̣⟧ριεχεσθα[ι]
^ 5.15. l. ἐπιτιμίας
^ 5.16. l. ἐπικερδίαν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.