Papyri.info

sign in

psi.10.1098 = HGV PSI 10 1098 = Trismegistos 5579 = oxford-ipap.apis.2152DDbDP transcription: psi.10.1098 [xml]

51BC Tebtynis

int
ἔτους α, Μεσορὴ κθ. ἐμίσθ(ωσεν) Ἀρίστων Πύρρου τῶ(ν) Χομή(νιος) κλη(ρούχων) ἱππέων Σωκράτηι Πτολεμαίου καὶ Φανή[σι]
Παλῶτο̣ς̣ γῆς [(ἀρούρας)] γ περὶ Τεβτ(ῦνιν) εἰς τὸ β (ἔτος) ἐκφορίου (πυροῦ ἀρταβῶν) κζ καὶ ἀπέχει Ἀρ̣ί̣σ̣τ̣(ων) (πυροῦ ἀρτάβας) ιε.
ext
βασιλευούσ̣[ης Κλε]οπάτρας θεᾶς φιλοπάτορος ἔτους πρώτου, ἐφʼ ἱερέως̣ Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν
ἄλλων τῶν [γρ]αφομένων ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, μηνὸς Ὑπερβερετα[ίου] ἐ̣νάτηι καὶ εἰκάδι
5Μεσορὴι ἐν̣[άτ]ηι καὶ εἰκάδι, ἐν Τεβτύνει τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου
νομοῦ. ἐ[μίσ]θωσεν Ἀρίστων Πύρρου τῶν διὰ Χομήνιος κληρούχων ἱππέων
Σωκράτη[ι Π]το[λ]ε̣μαίου και Φανήσι Παλῶτος, οι(*) δύο(*) Περσαι(*) τῆς ἐπειγ[ονῆ]ς(*), ἀπὸ τοῦ [ὄν-]
τος αὐτῶι κλήρου γῆς ἀρούρας τρῖς(*) περὶ τὴν προγεγραμ[μέν]η[ν κώμην Τεβτῦνιν],
ὧν γείτον[ες] νότου διῶρυξ, βορρᾶ Πτολεμαίου κλῆρος, [λι]β̣ὸ̣ς̣ δ̣ι̣ῶ̣ρ̣υ̣ξ, [ἀπηλιώτου]
10φυλακιτι[  ̣]ο̣ς κλῆρος. ἡ μίσθωσις ἥδε εἰς ἐνιαυτὸν ἕνα εἰς τὸ δεύτερον ἔτο[ς],
ἐκφορίου [τοῦ] παντὸς πυρῶν ἀρτάβας(*) εἰκουσιεπτὰ(*) ἄνευ σπέρματος ἀκινδ̣ύ̣-
νον(*) παν[τὸς] κινδύνου καὶ ἀνυπολόγον(*) πάσης φθορᾶς πλὴν ἀβρόχου ἢ καταβρόχου,
ἥτις ἐὰν [γέ]ν̣ηται ἐν τῆι γῆι ταύτηι ἕως Ἁθὺρ τριακάδος, τῆς δὲ γενομένης
ὑπόλογο[ς ἔ]στω̣ι̣(*) ἐκ τῶν προκειμένων ἐκφορίων κατὰ λόγον τῆς ἀροχίας(*)
15ἕκαστον. καὶ ἀπέχει Ἀρίστων παρὰ τῶν προκειμένων ἀπὸ τῶν ἐκφορί̣ω̣ν̣
πυρῶν [ἀρτ]ά̣β̣ας δεκαπέντε . βεβαιούτωι(*) δὲ Ἀρίστων τοῖς μεμισθωμένοις
τὴν μί[σθ]ωσιν ταύτην ἐπεὶ(*) τὸν συγγεγραμμένον χρόνον ἀπό τε βασιλικῶ[ν]
καὶ ἰδι[ωτι]κῶν ὀφειλημάτων πάντων. ἐὰν δὲ μὴι(*) βεβαιοῖ καθὰ γέγραπτα̣ι̣,
ἀποτει[σά]τωι(*) Ἀρίστων τοῖς μεμισθομένοις(*) ἃς ἔχει παρʼ αὐτου(*) σὺ[ν ἡ]μ̣ιο̣-
20λίᾳ καὶ [ἐπ]είτειμον(*) χαλκοῦ τάλαντα εἴκουσι(*) καὶ τὸ βλάβος. βεβαιουμέ[νης]
δὲ τῆς μ[ισ]θώσεως μηθὲν παρασυγ̣γραφοῦντος ἀποδότωισαν(*) αὐτοὶ
οἱ μεμ[ισ]θω̣μένοι Ἀρίστωνι τὰ λοιπὰ τῶν ἐκφορίων ἐν μηνὶ Παῦνι
τοῦ δευ[τέρου] ἔτ[ου]ς καταστήισαντες(*) τοῖς ἰδίοις ἀνηλώμασιν εἰς τὴν
π[ρ]ογεγρ[αμμ]ένην [κώ]μην Τεβτῦνειν οὗ ἐὰν Ἀρίστων συντασσηται(*) πυρὸν
25νέον κ[αθ]αρὸν καὶ ἄδολον ἀπὸ πάντων, μ[έ]τρωι τῶι τῆς κώμης τετραχοι-
νίκωι δ[ρόμ]ωι μετρησιν(*) δικαίᾳ. ἧς δʼ ἂν ἀρτάβης μὴ ἀποδῶσιν καθὰ
γέγραπ[ται, ἀ]ποτεισάτωισαν(*) αὐτοὶ οἱ προγεγραμμένοι Ἀρίστωνι ἑκάσ-
της ἀρ[τάβ]ης χαλκοῦ δραχμὰς τρισχιλίας ἢ τὴν ἐσομένην πλείστην
τούτου [τιμὴ]ν ἐν τῆι <τῆς> αὐτηι(*) κωμηι(*) ἀγορᾷ(*). ἐὰν δέ τει(*) πραχθῶσιν οἱ με-
30μισθω̣[μέν]ο̣ι̣ ὑπὲρ τῆς γῆς ταύτης ἢ ὑπὲρ αὐτοῦ Ἀρίστωιτος(*) εἰς τὸ βα-
σιλικ[ὸν] ἢ ἰδιωτεικὸν(*) ἢ ἄλλην τινὰ εἰσφοράν, ἐπειδειξά̣τωισαν(*) σύ[μ-]
βολον [ὁ]μ̣όλογον, καὶ ὑπολογείτωι(*) ἐ̣κ̣ τῶν προκειμένων ἐκφορίω̣ν̣.
ἐὰν δ̣[ὲ μ]ὴ ἐκποιῶσιν ὥστε κομίσασθαι, ἐξεῖναι αὐτοῖς, ἐὰν αἱρῶνται̣,
[ἐ]πειγ[ε]ω̣ργεῖν(*) τὴν αὐτὴν γῆν εἰς τὸν μετὰ ταυτα(*) τῆς(*) μισθωσεως(*)
35χ̣ρό[νον], ἕως ταῦτα ἑαυτῶν ἐκ πλήρους πάντα κομίσονται(*) μετὰ τ̣[ῶ](ν)
κ̣α̣θη[κό]ν̣των ἐ̣[κ]φορί̣ω̣ν, τοῦ μὲν σιτ̣ι̣κ[οῦ] σ̣ὺ̣ν ἡμιολίᾳ, τοῦ δὲ
χαλκ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ον ἀνὰ τῆς ἀρτάβης χαλκοῦ δραχμὰς ἑξακοσίας . ἐὰν δὲ
ἐπειλ̣[εί]πωνται(*) ἐκφορίου, ἑκάστης ἀρού[ρ]ας πυρῶν ἀρτάβας τρῖς(*) .
ἡ συγγρ[αφ]ὴ κυρία. μάρτυρες Πτολεμαῖος Π̣τολεμαίου, Ἀκουσίλαος
40Μάρω[νο]ς, Νικίας Ἀπολλωνίου, οἱ τρῖς(*) Μακεδόνες· Ἀπολλώνιος̣
Μ̣εν̣ν̣[  ̣  ̣  ̣], Ἀνίκητος [Πτολ]εμαίου, Κόνων Κόνωνος, οἱ τρῖς(*) τῶν κ[α-]
τοίκω[ν ἱ]ππέων.
——
(hand 2) Ἀρίστων Πύ̣ρ̣ρο̣υ τῶν διὰ Χομήνιος κλ[η]ρ[ο]ύχων ἱππέων μεμίσθ̣(ωκα)
ἀπὸ τοῦ [ὑπ]άρχοντός μοι κ[λ]ήρου γῆς ἀ̣[ρούρ]ας τρῖς(*) περ̣ὶ̣ Τεβ[τῦνιν εἰς]
45τ̣ὸ τεύτερ̣[ον](*) ἔτος ἐκφορίου τοῦ πα[ντὸς πυροῦ] ἀρτ[αβῶν] εἰκο[σιεπτά]

Apparatus


^ ext.7. l. τοῖς
^ ext.7. l. δυσὶ
^ ext.7. l. Πέρσαις
^ ext.7. l. ἐπιγ[ονῆ]ς
^ ext.8. l. τρεῖς
^ ext.11. l. ἀρταβῶν
^ ext.11. l. εἰκοσιεπτὰ
^ ext.11-12. l. ἀκινδύ|νων
^ ext.12. l. ἀνυπολόγων
^ ext.14. l. [ἔ]στω
^ ext.14. l. ἀ<β>ροχίας
^ ext.16. l. βεβαιούτω
^ ext.17. l. ἐπὶ
^ ext.18. l. μὴ
^ ext.19. l. ἀποτει[σά]τω
^ ext.19. l. μεμισθωμένοις
^ ext.19. l. αὐτῶν
^ ext.20. l. ἐπίτιμον
^ ext.20. l. εἴκοσι
^ ext.21. l. ἀποδότωσαν
^ ext.23. l. καταστήσαντες
^ ext.24. l. συντάσσηι
^ ext.26. l. μετρήσει
^ ext.27. l. ἀποτεισάτωσαν
^ ext.29. l. αὐτῆς
^ ext.29. l. κώμης
^ ext.29. l. ἀγορᾷ
^ ext.29. l. τι
^ ext.30. l. Ἀρίστωνος
^ ext.31. l. ἰδιωτικὸν
^ ext.31. l. ἐπιδειξάτωσαν
^ ext.32. l. ὑπολογείτω
^ ext.34. l. ἐπιγεωργεῖν
^ ext.34. l. ταύτην
^ ext.34. l. τὴν
^ ext.34. l. μίσθωσιν
^ ext.35. l. κομίσωνται
^ ext.38. l. ἐπιλείπωνται
^ ext.38. l. τρεῖς
^ ext.40. l. τρεῖς
^ ext.41. l. τρεῖς
^ ext.44. l. τρεῖς
^ ext.45. l. δεύτερον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.