Papyri.info

sign in

psi.13.1320 = HGV PSI 13 1320 = Trismegistos 13872 = sb.5.8950DDbDP transcription: psi.13.1320 [xml]

AD 82-96 Soknopaiou Nesos
[Reprinted from: sb.5.8950] SB5,8950

ἔτους [⁦ -ca.?- ⁩ Αὐτο]κράτορος Καίσαρος Δομ[ιτι]ανοῦ σεβαστοῦ Γερμ[ανι]κοῦ μηνὸς Σεβασ[τοῦ] εἰκάδι κ ἐν τ̣[ῇ Σ]οκνο-
παίου Ν[ήσῳ τῆς Ἡρακλεί]δου μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτ[ου] νομοῦ. ὁμολογεῖ [Τα]βοῦς Πανειφρίμμιος [τ]οῦ Πανειφρίμμιος ὡ̣[ς] ἐτῶν
εἴκοσι , [οὐλὴ ⁦ -ca.?- ⁩] δεξιόν, μετὰ κυρίου τοῦ ἑα[υτ]ῆς ἀνδρὸς Σώτου τοῦ Στ[οτ]οήτιος ὡς ἐτῶν εἴκο[σι] δύο οὐλὴ ὑπὸ γόνοι(*) δ̣ε̣[ξιό]ν, Πα-
νομιεῖ [Πισάιτος τοῦ Σα]ταβοῦτος ὡς ἐτῶν πε[ντ]ήκοντα οὐλὴ ὀφρύε[ι](*) [δ]εξιᾷ πεπρακέναι αὐ[τῷ] τὴν ὁμολογοῦσαν [κ]α̣τὰ
5τήν[δε τὴν ὁμολογί]αν ἀπὸ τῆς ἐνεστώση̣[ς] ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντ[α] χρόνον τὸ ὑπάρχον [αὐ]τῇ Ταβους(*) πατρ[ικὸ]ν
ἥμι[συ μέρος οἰκίας δι]στέγου καὶ αὐλῆς ἐκ τοῦ πρὸς ἀπηλιώτην μέρους [κ]οινὸν καὶ ἀδιαίρετον [κ]αὶ τά συγκύροντα π̣[ά]ν̣τα
ἐν [τῇ προγεγραμμέ]νῃ κώμῃ Σοκνοπαίου Νήσου, ὧν γείτονες ὅλης τῆς [οἰ]κ̣ί̣α̣ς̣ κ[α]ὶ̣ τ̣ῆς αὐλῆς νότ[ου] Πισάιτος τοῦ Καλατ[ύ]του οἰκία
κα[ὶ αὐλή, βορρᾶ πρότε]ρον Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀρτεμιδώρου ὧν ἐπικρατῖ(*) τούτ[ου] τ̣έκνα οἰκία, λιβὸς ῥύμη βασιλική, ἀπηλιώτου τι̣ν̣[ῶ]ν ψι-
λῶν̣ [τόπων, καὶ ἀπέ]χειν τὴν ὁμολογοῦσαν Ταβοῦς(*) παρὰ τοῦ Πανομιε̣ί̣ω̣ς(*) τὴν συνπεφονημένην(*) τιμὴν τοῦ πεπραμμένου(*) ἡμί-
10σου[ς μέρους οἰκίας καὶ α]ὐλῆς πᾶν ἐκ πλήρους παραχρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου δρ[α]χμὰς ἑκατὸν ἑξήκοντα , καὶ βεβαιώσιν(*) τὴν
ὁμ[ολογοῦσαν Ταβοῦν] καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τῷ Πανομ̣ιεῖ καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ πάσῃ βεβαιώσει(*) ἀπὸ μὲν δημοσίων καὶ ἰδιοτικῶν(*) πάντων καὶ λα-
ογρα[φιῶν ἀπὸ τῶν ἔμ]προσθεν χρόν[ω]ν μέχρι τοῦ ἐσομένου ἑτέρου ἰκονισμοῦ(*) ἀπογραφῆς δημοσίου τε καὶ ἰδιοτικοῦ(*) καὶ πάσης ἐνποι̣ή̣σεως
ἐπὶ [τὸν ἅπαντα χρόν]ον καὶ ἰσόδοις(*) [καὶ] ἀνοικοδομ[ο]ῦντες καὶ ἐπιτελοῦντες καὶ ἐπισκευάζοντες καὶ μηδὲν τὴν ὁμολογοῦσ̣α̣ν̣
Τα[βοῦν μήτε τοὺς] παρʼ αὐτῆς ἐνκαλεῖν μηδ[ὲ ἐ]νκαλέσιν(*) μηδὲ ἀμφισβητήσιν(*) μηδὲ ἐπελεύσεσθαι [τ]ρόπῳ μηδ[ε]ν̣ὶ ὅ τι δʼ ἂν τῶν προγεγραμ-
15μέ[νων παρασυγγρα]φῶν· ἐὰν δὲ μ[ὴ β]εβαιοῖ ἢ καὶ μὴ παρέχητα̣ι̣, προσαποτισάτω τά τε βλά[βη] καὶ δαπανήματα διπλᾶ καὶ π[ρόσ]τιμον ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ὀγδοήκον-
τα   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ σὺν ὑπογραφῇ τῆς ὁμολ(ογούσης) καὶ τοῦ κυρίου. (hand 2) Πανειφρίμμις Σαταβοῦτος ὡς (ἐτῶν) λ [οὐλ(ὴ)] ὀφρύει(*) ἀριστ(ερᾷ) καὶ Λεωνίδη[ς Ζ]ωίλ(ου) ὡς (ἐτῶν) κ οὐλ(ὴ) μετώπ(ῳ) ἐγ(*) δεξ(ιῶν).
(hand 3) /̣ Ταβοῦς της(*) Παν[ειφρίμμιος τοῦ Παν]εφρομις(*) μετὰ κυρίου τοῦ ἑατῆς(*) ἀντρὸς(*) Σώτου τοῦ Στοτητις(*) ὡμωλωκῶ(*) πεπρα[κ]έναι Πανο[μι]εῦτι Πισάειτι(*) τοῦ Σατα-
βοῦτος(*) κατὰ [τήνδε τὴν ὁμολο]γίαν ἀπω(*) τοῦ ν[ῦ]ν ἐπὶ των(*) ἅπαντα χρων(*) τω(*) ὑπαρχω(*) μυ(*) [π]ατρικὲν(*) ἡμις(*) μέλος(*) οὐκια(*) τιστέκω(*) καὶ αὐλῆς ἐκ τοῦ πρὸς
ἀπηλιωτω(*) μέλ[ους](*) [κοινὸν καὶ ἀδιαί]λ̣ε̣των(*) καὶ τ[ὰ σ]υνκύλοντα(*) π[ά]ντα ἐν δῇ(*) π[ρ]ωκαικραμενῃ(*) κώμῃ Σωκνωπαίω(*) Νήσω(*), ὧν κιτοσνες(*) ὥλης(*) τῆς οὐκίας(*)
20καὶ τῆς αὐλῆς [νότου Πισάιτος] τοῦ Καλατύτ[ο]υ οὐκία(*) καὶ αὐλῆς, βολλ[ᾶ](*) [π]ρωδερλεν(*) Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀρτεμιτ[ώρ]ου(*) νυνὶ τατου(*) ταικενα̣(*) οὐκία(*), λι-
βὸς ῥύλη(*) βασ[ιλική, ἀπηλιω]τωυ(*) τινῶν ψιλῶν τόπ[ων], καὶ ἀπέχω τὴν σινπεφω[ν]ημενη(*) τιμὴν ἀρκυρίου(*) δραχμὰς ἑκατὸν ἑκξήκοντα(*) καὶ
βεβειώσιν(*) [πάσῃ βεβαιώσει κα]θὼς πρόκιτ[α]ι(*) ἔκ[ραψ]ε(*) ὑπὲρ [αὐ]τῆς καὶ τωῦ(*) κυρίου Πανει[φρίμμ]ις Σαταβ[οῦτ]ος διὰ των(*) μὴ δέναι(*) αὐτας(*) γράμματα. (hand 4) Πανον̣ιεῦς(*) Πισάιτος
τοῦ Σαταβοῦτος [ἠγόρασα καθὼς πρ]όκιται(*). ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Λ[ε]ωνίδης Ζω[ίλ]ου διὰ τὸ μὴ [εἰ]δέναι αὐτὸ[ν] γράμματ[α].
(hand 5) ἐντέτακ(ται) διὰ τοῦ ἐν τῇ Σο[κν]οπαίου Νήσῳ
25γραφ(είου).

Apparatus


^ 3. l. γόνυ
^ 4. l. ὀφρύι
^ 5. l. Ταβοῦτι
^ 8. l. ἐπικρατεῖ
^ 9. l. Ταβοῦν
^ 9. l. Πανομιέως
^ 9. l. συμπεφωνημένην
^ 9. l. πεπραμένου
^ 10. l. βεβαιώσειν
^ 11. corr. ex βεβαιωσι⟦ν⟧
^ 11. l. ἰδιωτικῶν
^ 12. l. εἰκονισμοῦ
^ 12. l. ἰδιωτικοῦ
^ 13. l. εἰσόδοις
^ 14. l. [ἐ]γκαλέσειν
^ 14. l. ἀμφισβητήσειν
^ 16. l. ὀφρύι
^ 16. l. ἐκ
^ 17. l. ἡ
^ 17. l. [Παν]ειφρίμμιος
^ 17. l. ἑαυτῆς
^ 17. l. ἀνδρὸς
^ 17. l. Στοτοήτιος
^ 17. l. ὁμολογῶ
^ 17. l. Πισάιτι
^ 18. corr. ex σατα⟦σα⟧
^ 18. l. ἀπὸ
^ 18. l. τὸν
^ 18. l. χρόνον
^ 18. l. τὸ
^ 18. l. ὑπάρχον
^ 18. l. μοι
^ 18. l. πατρικὸν
^ 18. l. ἥμισυ
^ 18. l. μέρος
^ 18. l. οἰκίας
^ 18. l. διστέγου
^ 19. l. ἀπηλιώτην
^ 19. l. μέρ[ους]
^ 19. l. [ἀδιαί]ρετον
^ 19. l. [σ]υγκύρουντα
^ 19. l. τῇ
^ 19. l. προγεγραμμένῃ
^ 19. l. Σοκνοπαίου
^ 19. l. Νήσου
^ 19. l. γείτονες
^ 19. l. ὅλης
^ 19. l. οἰκίας
^ 20. l. οἰκία
^ 20. l. βορρ[ᾶ]
^ 20. l. [π]ρότερον
^ 20. l. Ἀρτεμιδώρου
^ 20. l. τούτου
^ 20. l. τέκνων
^ 21. l. ῥύμη
^ 21. l. [ἀπηλιώ]του
^ 21. l. συμπεφωνημένην
^ 21. l. ἀργυρίου
^ 21. l. ἑξήκοντα
^ 22. l. βεβαιώσειν
^ 22. l. πρόκειται
^ 22. l. ἔγραψε
^ 22. l. τοῦ
^ 22. l. τὸ
^ 22. l. εἰδέναι
^ 22. l. αὐτοὺς
^ 22. l. Πανομιεῦς
^ 23. l. [πρ]όκειται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.